Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander artikel

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Urologie 2-3/2023

Open Access 21-02-2023 | Artikel

Cystectomie en urinedeviatie bij interstitiële blaasafwijkingen

Auteurs: dr. Jakko A. Nieuwenhuijzen, dr. Tim M. van der Sluis

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Urologie | Uitgave 2-3/2023

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

Doel van de studie was evaluatie van de beschikbare literatuur over de kans op succes van urinedeviaties al dan niet met cystectomie bij patiënten met bekkenpijnsyndroom / interstitiële cystitis. Er werden drie reviews gevonden en nul gerandomiseerde trials. In de 21 geselecteerde case series werden in totaal 475 patiënten geïncludeerd. De kans op succes van een urinedeviatie was 81%. Voorspellers voor de kans op succes (aanwezigheid van een Hunnerse laesie en kleine blaascapaciteit) konden niet worden bevestigd vanwege de heterogeniteit van de studies. Urinedeviatie in combinatie met verwijdering van de blaas was na cystectomie succesvol in 96% van de gevallen, na partiële cystectomie in 75% en na urinedeviatie en zonder cystectomie in 79% van de gevallen. Concluderend kan worden gesteld dat harde wetenschappelijke onderbouwing voor of tegen een urinedeviatie bij bekkenpijnsyndroom / interstitiële cystitis ontbreekt, omdat de (best goede) resultaten in de case series alleen kunnen worden geïnterpreteerd met inachtneming van (inclusie)bias. Op grond hiervan moeten therapiekeuzes nog steeds op individuele basis worden gemaakt.

Introductie

Interstitiële cystitis/blaaspijnsyndroom (BPS) betreft chronische of intermitterende pijn die wordt gevoeld in de blaasregio en die samengaat met minstens één ander symptoom, zoals toename van pijn bij vullen van de blaas, urgency en/of frequency, en is een vorm van het chronisch bekkenpijnsyndroom volgens het ‘Standpunt blaaspijnsyndroom 2017’ van de NVU [1]. Voor het vaststellen van de beste behandeling is het te adviseren om twee typen BPS te onderscheiden op basis van de ESSIC-criteria: BPS met blaasafwijkingen (Hunnerse laesies) en BPS zonder zichtbare blaasafwijkingen. De te gebruiken terminologie, de (multifactoriële) etiologie en behandeling zijn al lang onderwerp van discussie, en worden uitgebreid behandeld in de andere artikelen van dit themanummer ‘Inflammatoire blaasaandoeningen’. De discussie geeft echter ook goed weer dat patiënten met deze vorm van het chronisch bekkenpijnsydroom mogelijk een heterogene groep patiënten betreft, en verschillen in definities maken het ingewikkeld om series met elkaar te vergelijken. In dit artikel zal de groep omschreven worden als BPS-patiënten, zonder afbreuk te willen doen van het belang van juiste definities of homo/heterogeniteit in de beschreven series.
BPS-patiënten die refractair zijn voor algemene en typespecifieke behandelingen kunnen uiteindelijk in aanmerking komen voor een urinedeviatie middels reconstructieve chirurgie al dan niet met cystectomie. Deze behandeling wordt dan beschouwd als laatste redmiddel.
De theorie achter deviëren van de urinestroom (met of zonder cystectomie) bij deze populatie steunt op twee pijlers. Urinedeviatie voorkomt een mechanische prikkel doordat er geen rek meer is van de blaaswand bij blaasvulling. Ten tweede voorkomt urinedeviatie contact van agressieve, kwetsende stoffen (zouten, zuren) in urine met chemosensitieve afferente zenuwen bij mogelijk beschadigd urotheel. Daarnaast is er een effect op mictieklachten als frequency en urgency. Of een deviatie altijd gepaard moet gaan met verwijdering van zoveel mogelijk blaasweefsel is eveneens onderwerp van discussie. De theorie luidt dat het verwijderen van een beschadigd orgaan met tekenen van chronische inflammatie een grotere kans biedt op het wegnemen van de oorzaak van de pijnbeleving dan wanneer dit weefsel in situ blijft. In het verlengde hiervan bestaat de vraag of dan ook altijd de prostaat en/of de urethra moeten worden verwijderd.
Bij BPS-patiënten zijn de volgende operatieve opties mogelijk:
 • met behoud van transurethrale mictie (dan wel katheterisatie):
  • orthotope neoblaas met cystectomie;
  • blaasaugmentatie met supratrigonale cystectomie of zonder cystectomie;
 • supravesicale deviaties met of zonder cystectomie:
  • uretero-ileocutaneostomie volgens Bricker;
  • heterotope neoblaas;
  • sigmoïd-rectum pouch – Mainz II.
Behandeling van alleen de blaas staat op gespannen voet met de inzichten en theorieën rond de multimodale en -disciplinaire behandeling van chronische-pijnpatienten. Patiënten zijn vaak bekend bij meerdere specialisten, waaronder psychiatrie, en in sommige onderzoeken is chronische bekkenpijn geassocieerd met een catastroferende manier van denken [2]. De keuze om over te gaan tot urinedeviatie is onder meer zo moeilijk omdat het resultaat ongewis is. Men vreest de patiënt met persisterende klachten na de ingreep, en verschuiving van klachten naar deviatiegerelateerde problemen (parastomale hernia, flankpijn bij geringe dilatatie, (vermeende?) urineweginfecties, gastro-intestinale problematiek etc.). Op grond hiervan zijn urologen bij deze patiëntengroep terughoudender met opereren. Nooit opereren voor deze indicatie is echter per definitie patiënten een potentiële behandeling onthouden, indien bij (een deel van de) BPS-patiënten de behandeling resulteert in vermindering van klachten.
In dit artikel beschrijven we middels een minireview wat de literatuur aangeeft over het succes van urinedeviaties bij patiënten met blaaspijn, bekkenpijnsyndroom of interstitiële cystitis. Hoewel er naar dit onderwerp uiteraard geen gerandomiseerde studies zijn uitgevoerd, doen we hiermee een poging om een enigszins onderbouwd antwoord te geven op de volgende vragen:
 • Wat is er bekend in de literatuur over de kans op verbetering door urinedeviatie bij BPS?
 • Welke deviaties worden verricht, en is het type deviatie gerelateerd aan succes?
 • Moet een deviatie gepaard gaan met een cystectomie?
 • Zijn er voorspellende factoren voor succes/falen?

Methode

In PubMed werd gezocht op ‘bladder pain syndrome AND cystectomy’. Dit leverde 173 hits op, die beoordeeld werden op relevantie op basis van titel en abstract. Uiteindelijk bleven 27 relevante abstracts over. Dit betrof nul gerandomiseerde trials, 24 case series en drie reviews. Van de 24 case series bleken er twee overlappende patiëntenpopulaties te beschrijven en 1 niet als eindpunt vermindering van pijn te hebben, waarna 21 series overbleven voor deze review (zie tab. 1; [323]). Van de digitaal beschikbare artikelen is de volledige tekst beoordeeld (20/22). Van de twee resterende artikel zijn de gegevens vanuit het abstract overgenomen.
Tab. 1
De series die zijn meegenomen in de minireview, met wel/geen cystectomie verricht bij de eerste ingreep, het type deviatie en de overallkans op succes
naam
jaar
pat. (n)
m/v
Hunnerse laesie (%)
cystectomie
supratrigonale cystectomie
blaas in situ
brickerblaas
neoblaas heterotoop
blaasaugmentatie
neoblaas orthotoop
succes (%)
Queissert et al. [3]
2022
 26
 0/26
 26 (100)
 
 26
   
 26
 
 19 (73)
Akiyama et al. [4]
2021
 17
 7/10
 17 (100)
 13
  4
 
 13
 
  4
 
 14 (82)
Brandt et al. [5]
2019
 30
 3/27
  9 (30)
  8
  0
 22
 22
 8
  
 23 (77)
Matteu Arrom et al. [6]
2019
 35
 1/34
 22 (63)
  6
 29
 
  6
 
 29
 
 30 (86)
Redmond et al. [7]
2017
 12
 4/8
  5 (42)
  
 12
  8
 
  4
 
 11 (92)
Yang et al. [8]
2016
 18
 0/18
  1 (6)
 15
  3
 
 15
 
  3
 
 18 (100)
Kim et al. [9]
2014
 40
 7/40
 40 (100)
 
 40
   
 40
 
 32 (80)
Peters et al. [10]
2013
 10
 0/10
 10 (100)
 10
  
  9
  
 1
  8 (80)
Castillo et al. [11]
2014
  8
 0/8
?
  8
   
 8
  
  7 (88)
Norus et al. [12]
2014
 23
 2/21
  2 (9)
  3
 
 20
 23
   
 18 (78)
Andersen et al. [13]
2012
 41
 7/34
  2 (5)
  5
 16
 20
 22
 9
  9
 1
 31 (76)
Rössberger J, et al. [14]
2007
 47
 8/39
 34 (72)
  1
 23
 23
 12
10
 24
 1
 31 (66)
Kochakaran et al. [15]
2007
 35
 0/35
  0
 35
     
35
 35 (100)
Chakravarti et al. [16]
2004
 11
 1/10
 11 (100)
 
 11
   
 11
 
  9 (82)
Costello et al. [17]
2000
  5
 1/4
?
 
  5
   
  5
 
  5 (100)
Linn et al. [18]
1998
 23
 1/22
  2 (9)
 17
  6
   
  6
17
 20 (87)
Christmas et al. [19]
1996
 27
 4/23
  8 (30)
 21
  6
   
  6
21
 27 (100)
Lotenfoe et al. [20]
1995
 22
 2/20
?
 22
   
22
  
 16 (73)
Hughes et al. [21]
1995
 32
 3/32
?
 
 32
   
 32
 
 22 (69)
Bejany en Politano [22]
1995
  5
 0/5
?
  5
     
 5
  5 (100)
Nielsen et al. [23]
1990
  8
 0/8
?
 
  8
   
  8
 
  1 (13)
totaal
 
475
51/424
189
159
209
170
130
49
207
81
382 (82)
pat. patiënten
Alle series beschrijven hun resultaten retrospectief, wat het risico op inclusiebias zeer groot maakt. De beschreven patiëntengroepen zijn heterogeen, en de uitkomsten verschillend gedefinieerd. Uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om de conclusie ‘verbetering van klachten’ over te nemen van de verschillende artikelen. Verbetering bestond bij alle artikelen uit verbetering van de pijnklachten, soms ook van LUTS.
Vergelijking van alle series lukte niet altijd, omdat de auteurs verschillende uitgangssituaties beschrijven. Ruwweg maken de artikelen van voor 2000 geen onderscheid tussen patiënten met en zonder Hunnerse laesies, latere artikelen doen dat wel. In sommige series is de aanwezigheid van Hunnerse laesies een voorwaarde om een urinedeviatie aan te leggen bij patiënten met BPS en in andere niet. Ook welke deviatie gekozen wordt, en of er al dan niet een cystectomie wordt verricht, verschilt sterk tussen de diverse series. In sommige series wordt blaasaugmentatie alleen uitgevoerd na supratrigonale cystectomie (zie tab. 1), in andere series worden verschillende deviaties beschreven met primair blaasbehoud (geen cystectomie), waarna in een tweede tempo een cystectomie kan volgen bij persisterende klachten. In weer andere series wordt altijd een cystectomie uitgevoerd, met weer andere types deviatie. Op grond van al deze verschillen konden niet alle series meegenomen worden in onze berekeningen.

Resultaten

De kans op succes van een urinedeviatie

In totaal werden er 475 patiënten beschreven; de grootte van de series varieerde van 5 tot 47 patiënten en vier series beschreven minder dan 10 patiënten. De overgrote meerderheid van de patiënten was vrouw (424 vrouwen en 51 mannen). Alle patiënten hadden meerdere behandelmodaliteiten doorlopen zonder resultaat voorafgaand aan de deviërende ingreep. Bij 189 patiënten waren Hunnerse laesies geconstateerd, bij de overige patiënten niet of werd dit niet beschreven. In vijf series was de aanwezigheid van Hunnerse laesies een voorwaarde voor urinedeviatie (100% Hunnerse laesies) [3, 4, 9, 10, 16].
Het aandeel patiënten met verbetering van klachten was mediaan 80%, en varieerde van 13 tot 100% [8, 15, 17, 19, 22, 23]. In totaal waren 382/475 patiënten (meer of minder) pijnvrij na de ingreep; daarmee was de kans op succes van een urinedeviatie 81%.

Beschreven type deviaties en de kans op succes

11 series beschreven één type deviatie, de overige beschreven meerdere typen. 187 patiënten kregen een supravesicale urinedeviatie met of zonder cystectomie. Urine werd gedevieerd middels ureterocutaneostomie volgens Bricker bij 130 patiënten, middels een heterotope neoblaas (Indiana pouch, ileum neoblaas, Mainz 1 of Kock pouch) bij 49 patiënten en middels een uretero-sigmoïd-rectumpouch (Mainz II) bij acht patiënten ([11]; zie tab. 1). 288 patiënten ondergingen een deviatie met behoud van urethrale toegang. 207 patiënten kregen een blaasaugmentatie met of zonder supratrigonale cystectomie, en 81 patiënten kregen een orthotope blaasvervanging na totale cystectomie. Een orthotope neoblaas werd gemaakt van ileum- en/of caecumweefsel, blaasaugmentaties konden bestaan uit een darmplaat van ileum en/of van caecum.
Van twee grote series konden data over de kans op succes van de deviatie niet worden meegenomen, omdat deze data niet te herleiden waren uit het manuscript [13, 14]. In de andere series trad verbetering op bij 85% van de patiënten bij wie een supravesicale deviatie (heterotope neoblaas, Bricker en Mainz II gecombineerd) werd toegepast. Na blaasaugmentatie of het aanleggen van een orthotope neoblaas trad bij 81% van de patiënten verbetering op. Het type deviatie lijkt derhalve geen grote invloed te hebben op de kans op succes.

Moet een deviatie gepaard gaan met een cystectomie?

Voor het beantwoorden van de vraag of de kans op succes gerelateerd is aan het al dan niet uitvoeren van een (bepaald type) cystectomie hebben wij er voor gekozen de series te verdelen in drie clusters en de succeskans daarvan met elkaar te vergelijken: totale cystectomie, supratrigonale cystectomie en een urinedeviatie met blaasbehoud. Deze clusterindeling kon niet gemaakt worden voor de patiënten in de twee eerder genoemde grote series, en dus ook hier konden de data uit deze series niet meegenomen worden [13, 14].
Na totale cystectomie was de succeskans 96%, na partiële cystectomie 75% en na urinedeviatie zonder cystectomie 79%. Het lijkt er dus op dat verwijdering van de blaas leidt tot een grotere kans op succes.
Vijf series hebben een andere aanpak dan hiervoor beschreven. Bij de patiënten in deze series werd niet altijd een cystectomie verricht bij de eerste operatie. Dit betrof vier Scandinavische en één Ierse serie [5, 7, 1214]. Uiteindelijk wordt in deze series een individuele benadering gekozen, waarbij verschillende argumenten worden aangevoerd voor het wel/niet verrichten van een primaire cystectomie. In alle vijf series werd veelal voor een augmentatie met supratrigonale cystectomie gekozen bij aanwezigheid van Hunnerse laesies en/of een kleine blaascapaciteit. Indien gekozen werd voor een supravesicale urinedeviatie (en dus werd afgezien van een augmentatie) hanteerden Brandt et al., Redmond et al. en Norus et al. in hun series een blaassparende operatie als primaire strategie. Bij Andersen et al. en Rössberger et al. werd wél een primaire cystectomie verricht bij Hunnerse laesies dan wel kleine blaascapaciteit, en was de aanpak juist in de andere situaties primair blaassparend. In deze series werd bij 26% van de patiënten met primair blaasbehoud een secundaire cystectomie verricht (zie tab. 2).
Tab. 2
De vijf series met primair blaasbehoud en het aantal secundaire cystectomieën dat is verricht
 
geen primaire cystectomie
secundaire cystectomie
Brandt et al. [5]
22/30
8/22
Redmond et al. [7]
 8/12
0/8
Norus et al. [12]
20/23
2/20
Andersen et al. [13]
20/41
6/20
Rössberger J, et al. [14]
22/47
8/22

Voorspellende factoren voor de kans op succes

Er worden veel verschillende voorspellende factoren genoemd in de verschillende series voor kans op succes. De betrouwbaarheid van de berekende succeskans per serie is echter klein door de beperkte groepsgroottes. Extrapoleren naar de totale groep is over het algemeen niet mogelijk doordat in de series data niet op patiëntniveau worden gegeven. In deze review zijn ze dus niet te bevestigen.
Factoren die over het algemeen genoemd worden als voorspeller van een hogere kans op succes zijn: aanwezigheid van Hunnerse laesies en kleine blaascapaciteit. In mindere mate worden genoemd: leeftijd, aanwezigheid van mestcellen, minder dan drie typen analgetica en tot slot korte duur van de klachten.

Discussie

Er bestaan geen gerandomiseerde studies over de rol van cystectomie bij blaaspijnpatiënten, en deze zijn ook niet te verwachten. De vraag is of het zinnig is om van case series in een review gemiddelden te berekenen. Inherent aan de retrospectieve beschrijving van case series is een forse inclusiebias, te beginnen met de vraag welke definitie voor BPS is gebruikt. Waar vrijwel geen enkel artikel van ruwweg voor het jaar 2000 de aanwezigheid van Hunnerse laesies beschrijft, is die tweedeling er wel voor de artikelen die later werden gepubliceerd. De vraag is of Hunnerse laesies voor het jaar 2000 minder voorkwamen of dat hier eenvoudigweg niet naar gekeken is, of dat de laesies niet als zodanig werden herkend. Voor een deel van de groepen is de aanwezigheid van Hunnerse laesies een vereiste voor deviërende chirurgie [3, 4, 9, 10, 16].
Verder is er een forse inclusiebias door de gebruikte zoektermen in sommige series. In series waarin maar één type deviatie beschreven wordt, is er een grote kans dat een deel van de BPS-patiënten die zijn geopereerd eenvoudigweg niet is geïncludeerd. Ook de primaire opzet (principieel blaassparend of niet-blaassparend) geeft een vertekening van de resultaten.
Tot slot is geen eenduidigheid over hoe succes na een urinedeviatie wordt gedefinieerd, en worden uitkomsten verschillend gemeten. Wij includeerden studies die in ieder geval vermindering van pijn als uitkomst hadden. Andere vaak genoemde uitkomstmaten in de series, vermindering van frequency, pijnlijke urgency of andere vormen van LUTS, hebben wij niet bij onze analyse betrokken.
Alle hiervoor beschreven argumenten zijn voldoende grond om kritisch te zijn over de door ons berekende percentages; tevens is duidelijk dat er geen conclusies kunnen worden getrokken over de hoogte van de succeskans van urinedeviaties bij blaaspijnpatiënten.
Volgens Gershbaum en Moldwin werd in een enquête in de Verenigde Staten in 2001 gemeld dat de meeste urologen kiezen voor uretero-ileocutaneostomie bij patiënten met blaaspijnsyndroom [24]. In dat licht is het aandeel patiënten met een blaasaugmentatie of orthotope neoblaas opvallend hoog in de literatuur. Dit kan een gevolg zijn van een verandering in denken (veel series zijn van na 2001), of van een publicatiebias van (wat) grotere series.
Vrijwel alle groepen doen de augmentatie na supratrigonale cystectomie, met als achterliggende gedachte dat het beter is om zoveel mogelijk ontstoken blaasweefsel te verwijderen, of om de kans op achterlating van blaaswandresten met Hunnerse laesies te minimaliseren. Een aantal groepen gaat hierin nog verder door een orthotope neoblaas aan te sluiten op de urethra na totale cystectomie. De theorie hierachter is dat juist het trigonum bij onderzoek vaak het punctum maximum van de beleefde pijnprikkel genereert. Uiteindelijk blijken beide strategieën tot zowel succes als falen te leiden, dus volledig voorspellen is niet mogelijk. Een van de zorgen over deze deviaties is dat patiënten na de ingreep moeten gaan katheteriseren, omdat ze niet (volledig) leeg plassen. Sommigen propageren dan ook een aanpak met lokaliseren van pijnklachten, waarbij pijn ter plaatse van urethra of vaginavoorwand een contra-indicatie is voor augmentatie of orthotope neoblaas [3].
Een heel andere aanpak is die waarbij de blaas juist zoveel mogelijk in situ wordt gelaten, hetgeen met name veel Scandinavische groepen beschrijven [5, 7, 1214]. In deze artikelen is grofweg consensus over het feit dat de groep patiënten met normale/grote blaasvolumina en afwezigheid van Hunnerse laesies bij uitstek de groep is om blaassparend te benaderen. De gedachte hierachter is dat deze groep wel baat kan hebben van een deviërende ingreep, maar dat het wondgebied in het bekken zo klein mogelijk moet worden gehouden, omdat dit de groep is die vaker ook pijnprikkels van buiten de blaas ervaart en dus het slechtst reageert op de cystectomie. Verder wordt gesteld dat een secundaire cystectomie relatief eenvoudig is en altijd nog verricht kan worden, en dat met deze aanpak bij ruwweg de helft van de patiënten de blaas behouden kan blijven. Een kleiner wondgebied en blaasbehoud hebben een positief effect op het behoud van seksuele functies. Nadeel is de mogelijk hogere kans op persisteren van de klachten en het ontwikkelen van een blaasempyeem.
De meeste auteurs zijn er van overtuigd dat de patiënten met Hunnerse laesies en kleine blaascapaciteit de grootste kans op succes hebben van een deviatie; sommige auteurs zijn zelfs daarin zeer uitgesproken [14, 15, 20, 23]. De groepen zijn echter te klein om de gevonden percentages te bevestigen, of de groepen zijn daarvoor juist te sterk geselecteerd op juist deze eigenschappen. Om die reden is geen goede vergelijking mogelijk.
Patiënten bij wie de blaas in situ blijft, lijken het slechter te doen, al was in deze series ook vaak sprake van selectie; vaker werd blaasbehoud toegepast bij patiënten met een redelijke blaascapaciteit en weinig afwijkingen bij cystoscopie. Deze laatste groep heeft een hogere kans op meerdere en/of andere oorzaken van de beleefde bekkenpijn, waarbij blaassymptomen soms niet meer te onderscheiden zijn. Ook de duur van de klachten wordt genoemd als mogelijke voorspeller; hoe langer de klachten aanwezig zijn, hoe kleiner de kans op succes, waarschijnlijk door conditionering van de patiënt op de beleefde afferente stimuli [9, 13].
In 2021 is een review verschenen in European Urology Focus over exact het onderwerp van onze studie [25]. Wij konden niet alle uitkomsten van de review bevestigen, maar de percentages komen redelijk overeen. Geheel naar verwachting is de beste conclusie die wij kunnen trekken dat de beschikbare literatuur onvoldoende wetenschappelijke basis biedt voor gedegen conclusies ten aanzien van de resultaten van urinedeviatie bij BPS. Vrijwel al onze series beschrijven een vermindering van symptomen bij het merendeel van de patiënten, al dan niet na selectie. Mogelijke voorspellers voor succes zijn een kleine blaascapaciteit en aanwezigheid van Hunnerse laesies, waarbij aanwijzingen voor andere lokalisatie van de pijn dan de blaas, zoals bekkenbodem en vagina, soms sturend waren in de beslissing om wel of niet tot deviatie over te gaan.
Bij een deel van de patiënten in onze series waren dilatatie van de hogere urinewegen, nierfunctiestoornissen of onbehandelbare urineweginfecties met resistentie een doorslaggevend argument voor urinedeviatie. Uiteindelijk wordt echter vrijwel overal gekozen voor een individuele gerichte aanpak op basis van bevindingen bij cystoscopie en lichamelijk onderzoek, in samenspraak met de patiënt over de kans op succes, het risico op postoperatieve zelfkatheterisatie, de mogelijke invloed van de ingreep op seksueel functioneren en het ervaren lichaamsbeeld, waarbij ook besproken moet worden dat er een kans is op falen van de therapie en persisteren van de klachten.
Urinedeviatie – al dan niet met cystectomie – is daarmee een last resort voor deze ingewikkelde groep patiënten. Bij een deel van de patiënten zal het resultaat onvoldoende zijn, met persisteren of verschuiving van de klachten. Gezien de genoemde succespercentages, hoe weinig wetenschappelijk onderbouwd dan ook, is het echter ook zo dat we een deel van de patiënten verbetering van hun kwaliteit van leven onthouden als de optie nooit wordt aangeboden.

Conclusie

Harde wetenschappelijke onderbouwing voor of tegen een urinedeviatie als laatste redmiddel bij het bekkenpijnsyndroom is er niet. Er zijn alleen case series, waardoor de (best goede) resultaten alleen kunnen worden geïnterpreteerd met inachtneming van (inclusie)bias. Therapiekeuzes variëren, waarbij ook augmentaties en orthotope deviaties een optie zijn. Blaasbehoud ten tijde van urinedeviatie kan, maar zal bij een deel van de patiënten een secundaire cystectomie nodig maken. Over de waarde van voorspellers voor succes is geen goede uitspraak te doen. Keuzes zullen op individuele basis moeten worden gemaakt.
Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
1.
go back to reference NVU. Standpunt kwaliteit voorwaarden m.b.t. diagnostiek en behandeling van het blaaspijnsyndroom in Nederland. Nederlands addendum op basis van de EAU richtlijn Chronic Pelvic Pain. Utrecht: NVU; 2017. NVU. Standpunt kwaliteit voorwaarden m.b.t. diagnostiek en behandeling van het blaaspijnsyndroom in Nederland. Nederlands addendum op basis van de EAU richtlijn Chronic Pelvic Pain. Utrecht: NVU; 2017.
2.
go back to reference Chen A, Argoff C, Crosby E, De EJ. Chronic pelvic pain patients demonstrate higher catastrophizing in association with pelvic symptoms and comorbid pain diagnoses. Urology. 2021;150:146–50. CrossRefPubMed Chen A, Argoff C, Crosby E, De EJ. Chronic pelvic pain patients demonstrate higher catastrophizing in association with pelvic symptoms and comorbid pain diagnoses. Urology. 2021;150:146–50. CrossRefPubMed
3.
go back to reference Queissert F, Bruecher B, Ophoven A van, et al. Supratrigonal cystectomy and augmentation cystoplasty with ileum or ileocecum in the treatment of ulcerative interstitial cystitis/bladder pain syndrome: a 14-year follow-up. Int Urogynecol J. 2022;33(5):1267–72. CrossRefPubMedPubMedCentral Queissert F, Bruecher B, Ophoven A van, et al. Supratrigonal cystectomy and augmentation cystoplasty with ileum or ileocecum in the treatment of ulcerative interstitial cystitis/bladder pain syndrome: a 14-year follow-up. Int Urogynecol J. 2022;33(5):1267–72. CrossRefPubMedPubMedCentral
4.
go back to reference Akiyama Y, Niimi A, Igawa Y, et al. Cystectomy for patients with Hunner-type interstitial cystitis at a tertiary referral center in Japan. Low Urin Tract Symptoms. 2022;14(2):102–8. CrossRefPubMed Akiyama Y, Niimi A, Igawa Y, et al. Cystectomy for patients with Hunner-type interstitial cystitis at a tertiary referral center in Japan. Low Urin Tract Symptoms. 2022;14(2):102–8. CrossRefPubMed
5.
go back to reference Brandt SB, Kirkeby HJ, Brandt ASV, et al. Urinary diversion in the treatment of refractory bladder pain syndrome. Scand J Urol. 2019;53(6):424–30. CrossRefPubMed Brandt SB, Kirkeby HJ, Brandt ASV, et al. Urinary diversion in the treatment of refractory bladder pain syndrome. Scand J Urol. 2019;53(6):424–30. CrossRefPubMed
6.
go back to reference Arrom ML, Gutiérrez Ruiz C, Mayordomo Ferrer O, et al. Long-term follow-up after cystectomy for bladder pain syndrome: pain status, sexual function and quality of life. World J Urol. 2019;37(8):1597–603. CrossRef Arrom ML, Gutiérrez Ruiz C, Mayordomo Ferrer O, et al. Long-term follow-up after cystectomy for bladder pain syndrome: pain status, sexual function and quality of life. World J Urol. 2019;37(8):1597–603. CrossRef
7.
go back to reference Redmond EJ, Flood HD. The role of reconstructive surgery in patients with end-stage interstitial cystitis/bladder pain syndrome: is cystectomy necessary? Int Urogynecol J. 2017;28(10):1551–6. CrossRefPubMed Redmond EJ, Flood HD. The role of reconstructive surgery in patients with end-stage interstitial cystitis/bladder pain syndrome: is cystectomy necessary? Int Urogynecol J. 2017;28(10):1551–6. CrossRefPubMed
8.
go back to reference Yang TX, Luo DY, Li H, Wang KJ, Shen H. Is Urethrectomy necessary during cystectomy in patients with interstitial cystitis or bladder pain syndrome? Urology. 2016;97:73–9. CrossRefPubMed Yang TX, Luo DY, Li H, Wang KJ, Shen H. Is Urethrectomy necessary during cystectomy in patients with interstitial cystitis or bladder pain syndrome? Urology. 2016;97:73–9. CrossRefPubMed
9.
go back to reference Kim HJ, Lee JS, Cho WJ, et al. Efficacy and safety of augmentation ileocystoplasty combined with supratrigonal cystectomy for the treatment of refractory bladder pain syndrome/interstitial cystitis with Hunner’s lesion. Int J Urol. 2014;21(Suppl 1):69–73. CrossRefPubMed Kim HJ, Lee JS, Cho WJ, et al. Efficacy and safety of augmentation ileocystoplasty combined with supratrigonal cystectomy for the treatment of refractory bladder pain syndrome/interstitial cystitis with Hunner’s lesion. Int J Urol. 2014;21(Suppl 1):69–73. CrossRefPubMed
10.
go back to reference Peters KM, Jaeger C, Killinger KA, et al. Cystectomy for ulcerative interstitial cystitis: sequelae and patients’ perceptions of improvement. Urology. 2013;82(4):829–33. CrossRefPubMed Peters KM, Jaeger C, Killinger KA, et al. Cystectomy for ulcerative interstitial cystitis: sequelae and patients’ perceptions of improvement. Urology. 2013;82(4):829–33. CrossRefPubMed
11.
go back to reference Castillo OA, Miranda-Utrera N. Laparoscopic cystectomy and intracorporeal continent urinary diversion (Mainz II) in treatment for interstitial cystitis. Actas Urol Esp. 2014;38(3):200–4. CrossRefPubMed Castillo OA, Miranda-Utrera N. Laparoscopic cystectomy and intracorporeal continent urinary diversion (Mainz II) in treatment for interstitial cystitis. Actas Urol Esp. 2014;38(3):200–4. CrossRefPubMed
12.
go back to reference Norus T, Fode M, Nordling J. Ileal conduit without cystectomy may be an appropriate option in the treatment of intractable bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Scand J Urol. 2014;48(2):210–5. CrossRefPubMed Norus T, Fode M, Nordling J. Ileal conduit without cystectomy may be an appropriate option in the treatment of intractable bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Scand J Urol. 2014;48(2):210–5. CrossRefPubMed
13.
go back to reference Andersen AV, Granlund P, Schultz A, et al. Long-term experience with surgical treatment of selected patients with bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Scand J Urol Nephrol. 2012;46(4):284–9. CrossRefPubMed Andersen AV, Granlund P, Schultz A, et al. Long-term experience with surgical treatment of selected patients with bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Scand J Urol Nephrol. 2012;46(4):284–9. CrossRefPubMed
14.
go back to reference Rössberger J, Fall M, Jonsson O, et al. Long-term results of reconstructive surgery in patients with bladder pain syndrome/interstitial cystitis: subtyping is imperative. Urology. 2007;70(4):638–42. CrossRefPubMed Rössberger J, Fall M, Jonsson O, et al. Long-term results of reconstructive surgery in patients with bladder pain syndrome/interstitial cystitis: subtyping is imperative. Urology. 2007;70(4):638–42. CrossRefPubMed
15.
go back to reference Kochakarn W, Lertsithichai P, Pummangura W. Bladder substitution by ileal neobladder for women with interstitial cystitis. Int Braz J Urol. 2007;33(4):486–92. discussion 92. CrossRefPubMed Kochakarn W, Lertsithichai P, Pummangura W. Bladder substitution by ileal neobladder for women with interstitial cystitis. Int Braz J Urol. 2007;33(4):486–92. discussion 92. CrossRefPubMed
16.
go back to reference Chakravarti A, Ganta S, Somani B, et al. Caecocystoplasty for intractable interstitial cystitis: long-term results. Eur Urol. 2004;46(1):114–7. CrossRefPubMed Chakravarti A, Ganta S, Somani B, et al. Caecocystoplasty for intractable interstitial cystitis: long-term results. Eur Urol. 2004;46(1):114–7. CrossRefPubMed
17.
go back to reference Costello AJ, Crowe H, Agarwal D. Supratrigonal cystectomy and ileocystoplasty in management of interstitial cystitis. Aust N Z J Surg. 2000;70(1):34–8. CrossRefPubMed Costello AJ, Crowe H, Agarwal D. Supratrigonal cystectomy and ileocystoplasty in management of interstitial cystitis. Aust N Z J Surg. 2000;70(1):34–8. CrossRefPubMed
18.
go back to reference Linn JF, Hohenfellner M, Roth S, et al. Treatment of interstitial cystitis: comparison of subtrigonal and supratrigonal cystectomy combined with orthotopic bladder substitution. J Urol. 1998;159(3):774–8. CrossRefPubMed Linn JF, Hohenfellner M, Roth S, et al. Treatment of interstitial cystitis: comparison of subtrigonal and supratrigonal cystectomy combined with orthotopic bladder substitution. J Urol. 1998;159(3):774–8. CrossRefPubMed
19.
go back to reference Christmas TJ, Holmes SA, Hendry WF. Bladder replacement by ileocystoplasty: the final treatment for interstitial cystitis. Br J Urol. 1996;78(1):69–73. CrossRefPubMed Christmas TJ, Holmes SA, Hendry WF. Bladder replacement by ileocystoplasty: the final treatment for interstitial cystitis. Br J Urol. 1996;78(1):69–73. CrossRefPubMed
20.
go back to reference Lotenfoe RR, Christie J, Parsons A, et al. Absence of neuropathic pelvic pain and favorable psychological profile in the surgical selection of patients with disabling interstitial cystitis. J Urol. 1995;154(6):2039–42. CrossRefPubMed Lotenfoe RR, Christie J, Parsons A, et al. Absence of neuropathic pelvic pain and favorable psychological profile in the surgical selection of patients with disabling interstitial cystitis. J Urol. 1995;154(6):2039–42. CrossRefPubMed
21.
go back to reference Hughes OD, Kynaston HG, Jenkins BJ, et al. Substitution cystoplasty for intractable interstitial cystitis. Br J Urol. 1995;76(2):172–4. CrossRefPubMed Hughes OD, Kynaston HG, Jenkins BJ, et al. Substitution cystoplasty for intractable interstitial cystitis. Br J Urol. 1995;76(2):172–4. CrossRefPubMed
22.
go back to reference Bejany DE, Politano VA. Ileocolic neobladder in the woman with interstitial cystitis and a small contracted bladder. J Urol. 1995;153(1):42–3. CrossRefPubMed Bejany DE, Politano VA. Ileocolic neobladder in the woman with interstitial cystitis and a small contracted bladder. J Urol. 1995;153(1):42–3. CrossRefPubMed
23.
go back to reference Nielsen KK, Kromann-Andersen B, Steven K, et al. Failure of combined supratrigonal cystectomy and Mainz ileocecocystoplasty in intractable interstitial cystitis: is histology and mast cell count a reliable predictor for the outcome of surgery? J Urol. 1990;144(2 Pt 1):255–8. discussion 8–9. CrossRefPubMed Nielsen KK, Kromann-Andersen B, Steven K, et al. Failure of combined supratrigonal cystectomy and Mainz ileocecocystoplasty in intractable interstitial cystitis: is histology and mast cell count a reliable predictor for the outcome of surgery? J Urol. 1990;144(2 Pt 1):255–8. discussion 8–9. CrossRefPubMed
24.
go back to reference Gershbaum D, Moldwin R. Practice trends for the management of interstitial cystitis. Urology. 2001;57(6 Suppl 1):119. CrossRefPubMed Gershbaum D, Moldwin R. Practice trends for the management of interstitial cystitis. Urology. 2001;57(6 Suppl 1):119. CrossRefPubMed
25.
go back to reference Osman NI, Bratt DG, Downey AP, et al. A systematic review of surgical interventions for the treatment of bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Eur Urol Focus. 2021;7(4):877–85. CrossRefPubMed Osman NI, Bratt DG, Downey AP, et al. A systematic review of surgical interventions for the treatment of bladder pain syndrome/interstitial cystitis. Eur Urol Focus. 2021;7(4):877–85. CrossRefPubMed
Metagegevens
Titel
Cystectomie en urinedeviatie bij interstitiële blaasafwijkingen
Auteurs
dr. Jakko A. Nieuwenhuijzen
dr. Tim M. van der Sluis
Publicatiedatum
21-02-2023
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Urologie / Uitgave 2-3/2023
Print ISSN: 2211-3037
Elektronisch ISSN: 2211-4718
DOI
https://doi.org/10.1007/s13629-023-00384-3

Andere artikelen Uitgave 2-3/2023

Tijdschrift voor Urologie 2-3/2023 Naar de uitgave