Skip to main content
main-content
Top

Privacy statement

Dit is de privacy statement (“policy”) voor de website mijn.bsl.nl  en wordt beschikbaar gesteld door Bohn Stafleu van Loghum, privacy@bsl.nl, (wij, ons en onze).

Wij zullen de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen gebruiken overeenkomstig deze policy. Hieronder vindt u informatie over hoe we uw persoonsgegevens gebruiken, voor welk doel uw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie deze gegevens worden gedeeld en welke rechten op het gebied van controle en informatie u mogelijk toekomen.

I. Samenvatting van onze verwerkingsactiviteiten

De volgende samenvatting geeft een kort overzicht van de verwerkingsactiviteiten die plaatsvinden op onze website. U vindt meer gedetailleerde informatie in de secties hieronder.

 • Als u onze website bezoekt om informatie in te winnen zonder dat u een account aanmaakt, dan zal slechts een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens worden verwerkt (zie III)
 • Indien u zich registreert voor een van onze diensten  (bijvoorbeeld een Academie of e-learning), dan zullen er additionele persoonsgegevens worden verwerkt om deze diensten te kunnen uitvoeren (zie IV)
 • Uw persoonsgegevens zullen daarnaast gebruikt worden voor statistische analyse ter verbetering van onze website (zie V).

 • Wij hebben passende maatregelen getroffen ter bescherming van uw persoonsgegevens  (zie VII) en bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als dit noodzakelijk is (zie VIII).

 • U bent, op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, mogelijk gerechtigd om bepaalde rechten uit te oefenen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (zie IX).

II. Definities

 • Persoonsgegevens: betekent alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder doordat gerefereerd wordt aan een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator. 
 • Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik.

III. Informatief gebruik van de website

Indien u onze website raadpleegt omdat u informatie wilt verkrijgen, dat wil zeggen zonder zich te registeren voor één van de door ons aangeboden diensten zoals weergegeven onder IV en zonder dat u op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij mogelijk automatisch additionele informatie over u die slechts in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens van u bevat en die automatisch worden herkend door onze server, bijvoorbeeld:

 • Uw IP adres;
 • Uw type apparaat, naam en identificatienummers;
 • de datum en het tijdstip van uw verzoeken;
 • de inhoud van uw verzoeken;
 • de informatie op uw browserversie;
 • uw schermresolutie;
 • informatie over uw besturingssysteem, inclusief de taalinstellingen

Deze informatie wordt alleen gebruikt om een effectieve dienstverlening te kunnen bieden (namelijk om onze website aan te passen aan uw behoeften of om er voor te zorgen dat u kunt inloggen op onze website), en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik.

De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG, en voor een legitiem doel, namelijk om de stabiliteit en veiligheid van de website te kunnen garanderen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld worden voor 36 maand bewaard en afdoende gewist daarna

IV. Registratie voor onze diensten

Onze website biedt toegang tot digitale collecties met Educatieve boeken, magazines,  e-learning modules en video’s aan. Om van de voornoemde diensten gebruik te kunnen maken is het vereist om een account aan te maken. Uw wordt doro deze website doorverwezen naar de centrale BSL website waar u een account kunt aanmaken. Daarna kunt u met dit account en wachtwoord inloggen. De volgende persoonsgegevens worden in deze website verwerkt:

 • Persoonlijke informatie die wordt gevraagd bij registratie (Voornaam, tussenvoegsel, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer)
 • Informatie die verband houdt met een voorziening om in te loggen op een account  (gebruikersnaam en wachtwoorden);
 • Berichten die door u zijn verzonden (bijvoorbeeld via de e-mail of contactformulieren op de website).

De informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de diensten wordt als zodanig aangeduid. De overige informatie wordt vrijwillig verstrekt. 

 • U te identificeren bij het inloggen;
 • U diensten en informatie aan te bieden via de website of op uw verzoek;
 • Het verstrekken van het certificaat bij afronding van een geaccrediteerde e-learning
 • Het bijhouden/bijwerken van uw account;
 • Met u te communiceren;

De juridische basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG.

Uw persoonsgegevens worden, tenzij hiervoor uitzonderingen met betrekking tot de specifieke diensten zoals hieronder genoemd gelden, bewaard voor de tijd dat u uw account gebruikt. 

V. Analyse

Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we het volgende instrument genaamd Webtrekk, een webanalysedienst die wordt geleverd door Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin, Deutschland, om informatie te verzamelen over deze website.

Het instrument verzamelt informatie, zoals welke gebruikers de website bezoeken, welke inhoudelijke pagina’s worden bezocht, de bezoekduur en informatie over uw apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Webtrekk alleen om te bepalen welke informatie het meest waardevol voor u is, en om de website te verbeteren en optimaliseren. Wij combineren die informatie die wij door gebruik te maken van Webtrekk verkrijgen niet met persoonsgegevens.

De informatie die wordt gegenereerd over uw gebruik van de website wordt doorgegeven en opgeslagen door Webtrekk GmbH op servers in Duitsland.

Webtrekk verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. De dienstverlener zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere diensten aan ons te verlenen die in verband staan met website- en internetgebruik.

De juridische grondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om het verkeer op onze website te analyseren om de ervaring van gebruikers op onze website te verbeteren en om de website in algemene zin te optimaliseren.

VI. Toestemming van derden en social media plug-ins

1.  Social media plug-ins

Wij gebruiken de volgende social media plug-ins: Facebook, Google+, Twitter en LinkedIn. Hierdoor kunt u communiceren met degelijke diensten en een ‘like’ of commentaar geven via onze website. Social media plug-ins maken directe communicatie mogelijk tussen uw apparaat en de servers van de social media dienst, waardoor de social media dienstverlener met u kan communiceren en informatie over u kan verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om de ervaring op onze website te verbeteren en om onze diensten te optimaliseren.

De doorgifte van persoonsgegevens vindt plaats los van de vraag of u een account heeft bij de dienstverlener.

Let wel dat wij geen controle hebben over de hoeveelheid gegevens die wordt verzameld door de betreffende plug-in en dat wij niet op de hoogte zijn van het doel van de verwerking en de retentieperiode. 

Nadere informatie over het verwerken van uw persoonsgegevens bij het verlenen van de diensten door de dienstverlener, is te vinden in de e privacy policy van de desbetreffende dienstverlener. Daarnaast wordt u nader geïnformeerd over uw rechten en de privacy instellingen.

2.  Youtube

Wij gebruiken de diensten van YouTube] om  geselecteerde video’s direct te kunnen afspelen vanaf onze website. Deze verwerking is gebaseerd op Artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om onze website te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren.

Uw browser communiceert direct met YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066. We hebben geen invloed op de activiteiten van Youtube op het gebied van gegevensverwerking. Raadpleeg s.v.p. het privacy policy van Youtube voor meer informatie: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines. Hier vindt u meer informatie over u rechten en privacy instellingen

3.  Links naar website van derde partijen

Deze website omvat mogelijk links naar de websites van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en de verzameling van gegevens op de betreffende website van derden partijen; Raadpleeg s.v.p. de privacy policy van de betreffende websites om meer informatie te verkrijgen over de activiteiten van deze websites op het gebied van het verwerken van gegevens.

VII.  Beveiliging


Wij hebben redelijke, hoogstaande beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens kwijt raken, misbruikt worden of gewijzigd worden zonder dat wij hierop toezien. Bijvoorbeeld, ons beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat informatie kwijt raakt, misbruikt of gewijzigd wordt, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om dit te voorkomen.  

Houd in gedachte dat het versturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die door u via onze website wordt verstuurd niet garanderen omdat dit over het internet plaatsvindt. Een dergelijke verzending is op uw eigen risico.

VIII. Bewaren van gegevens

Wij streven er naar om onze verwerkingsactiviteiten van uw data zo minimaal mogelijk te houden. Bij afwezigheid van een specifieke bewaartermijn zoals uiteengezet in dit policy, geldt dat uw persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang dit nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verkregen en, indien van toepassing, zo lang als vereist is op basis van wettelijke bewaartermijnen

IX.  Uw rechten

Op basis van de wetgeving die op u van toepassing is, bent u gerechtigd om sommige of alle van de hierna genoemde rechten uit te oefenen:

 1. om (i) informatie te verkrijgen over de vraag of uw persoonsgegevens worden bewaard en om (ii) toegang tot en/of kopieën van de persoonsgegevens te verkrijgen die worden bewaard, inclusief de doeleinden voor de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die het betreft, de ontvangers van de gegevens en de potentiële bewaartermijnen;
 2. Te verzoeken om uw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of te beperken, namelijk omdat (i) de gegevens niet compleet of juist zijn (ii) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of (iii) omdat de toestemming die de grondslag vormt voor de verwerking is ingetrokken;
 3. Om te weigeren om de gegevens te verstrekken en om – zonder dat dit invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voor een dergelijke intrekking of omdat de verwerking plaatsvindt op basis van een andere juridische grondslag– op elk moment uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken;
 4. Om, omkleed met de redenen hiervoor gelet op uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Informeer ons in dat geval over de feitelijke situatie. Nadat wij de feiten die door u zijn aangedragen hebben getoetst, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens of doorgaan met het verwerken van de gegevens omdat wij daarvoor zwaarwegende, legitieme grondslagen hebben; 
 5. Om juridische maatregelen te treffen met betrekking tot een potentiële inbreuk op uw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, en daarnaast om klachten in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;
 6. Te verzoeken om (i) de persoonsgegevens te ontvangen die u betreffen en die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, vaak gebruikt en machinaal leesbaar format en (ii) om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke  zonder daartoe door ons gehinderd te worden; waar dit technisch mogelijk is, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens direct doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke; en/of
 7. Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling (automatische beslissingen gebaseerd op het verwerken van gegevens op automatische wijze, met als doel het beoordelen van diverse persoonlijke aspecten) die juridische gevolgen hebben voor u of een soortgelijke invloed op u hebben.

 U kunt (i) de rechten uitoefenen die hierboven zijn genoemd of (ii) vragen stellen of (iii) klachten indienen over het verwerken van gegevens door ons, door met contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven.

X. Contact met ons opnemen

Mocht u vragen, zorgen of opmerkingen hebben over dit privacy policy of vragen hebben over uw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze Group Data Protection Officer. U kunt contact opnemen met de Group Data Protection Officer via privacy@bsl.nl.

De informatie die u aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via privace@bsl.nl worden verwerkt om uw verzoek te behandelen en zullen gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het verwerken van de betreffende informatie beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten. 

XI.  Wijzigen in dit policy

Wij behouden ons het recht voor om dit policy van tijd-tot-tijd te wijzigen door onze website te updaten. Bezoek de website regelmatig en raadpleeg onze huidige privacy policy. Dit policy is voor het laatst geüpdatet op 25 mei 2018.