Skip to main content
Top

2016 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6 Sport en samenleving

Auteurs : Paul De Knop, Jeroen Scheerder, Bart Vanreusel

Gepubliceerd in: Sportsociologie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In toenemende mate worden mensen opgenomen in mondiale netwerken waarbinnen zij met elkaar in interactie treden, communiceren en van elkaar afhankelijk zijn. Waar nog niet zo lang geleden gemeenschappen ‘gevangen’ zaten in een eigen perspectief, verplaatsen thans grote mensenstromen – in de hoedanigheid van zakenlui, toeristen en migranten – zich dagelijks over enorme afstanden. Hoewel het mondialiseringsproces in eerste instantie mogelijk werd gemaakt door de wereldwijde verspreiding en organisatie van de markteconomie, is dit verschijnsel vandaag evenzeer uitgebreid tot domeinen als cultuur, media, communicatie- en informatietechnologie, politiek, mode, kunst, mobiliteit, wetenschap en natuurlijk sport en toerisme. Zo zijn de Olympische Spelen universeler dan ooit en (h)erkent men overal de afbeeldingen van sportsterren en popidolen. Wereldwijd ook werken mensen met dezelfde software en communiceren zij via een gestandaardiseerd systeem van elektronische berichtgeving. Supra- en transnationale instanties zoals de VN, de NAVO, het IMF, de Wereldbank en de WTO winnen op geopolitiek niveau aan belang; andere instellingen, eerder gebaseerd op nationale entiteiten, internationaliseren zich (denk maar aan de EU). Ook processen van verstedelijking en overbevolking, maar eveneens vereenzaming en sociale uitsluiting, gaan hand in hand met de mondialisering. Nooit eerder waren we met zo velen, maar nooit eerder waren velen ook zo alleen.
Voetnoten
1
Zie bijvoorbeeld Duncan & Messner (2000), Knoppers & Elling (1999), Sabo e.a. (1996).
 
2
Ook de Paralympics krijgen nauwelijks aandacht van de sportmedia en worden daarmee niet als ‘echte’ (top)sport erkend.
 
3
Deze bijdrage werd reeds eerder gepubliceerd in Buekers (1993: 177-195).
 
4
De term ‘tijdsbestedingsonderzoek’ verwijst naar onderzoek waarin mensen gevraagd wordt om, gedurende een zeker tijdsbestek, van alle gebeurtenissen van een nader geïdentificeerd soort de precieze tijdstippen en tijdsduur te registreren (Pronovost 1989, geciteerd in Breedveld 1999). Doorgaans wordt de complete tijdsbesteding van een dag of van een aantal dagen gemeten, maar noodzakelijk is dat niet. Evenzeer zou een tijdbudgetstudie alleen de tijd besteed aan werken of aan lezen kunnen meten. In zo’n geval kan men spreken van een partiële of semitijdbudgetstudie. Doorslaggevend is dat van iedere particuliere activiteit genoteerd wordt wanneer die begint en eindigt. Tijdsbestedingsonderzoek verschilt hierin van het reguliere, ‘retrospectieve’ onderzoek, waarin respondenten juist worden uitgenodigd om te reflecteren over een verzameling activiteiten (hoe vaak ging u het afgelopen jaar naar het zwembad, hoeveel uur werkt u per week). In Nederland heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 1975 iedere vijf jaar een tijdsbestedingsonderzoek gehouden (zie www.​tijdsbesteding.​nl). In België is door het Nationaal Instituut voor de Statistiek in 1999 een tijdsbestedingsonderzoek gehouden, conform door Eurostat opgelegde richtlijnen. In Vlaanderen is de onderzoeksgroep Tor van de VUB (http://​www.​vub.​ac.​be/​TOR/​intro/​intro.​phtml) actief op het terrein van tijdsbestedingsonderzoek, met onderzoeken in 1988, 1999 en 2004. Zie voor meer informatie over tijdsbestedingsonderzoek de website van de internationale gemeenschap van tijdsbestedingsonderzoekers, Iatur, http://​www.​stmarys.​ca/​partners/​iatur/​.
 
5
De bijbehorende codes in de codelijst van het TBO 2000 zijn: A 800; B 250 820 881; C 034 035 134 094 095 194 194 195 194 294 295 294 394 395 394 494 495 494 594 595 594 694 695 694 794 795 794 894 895 894; D 121 t/m 132 151 160 200. Voor de betekenis van de codes, zie de website van TBO: http://​www.​tijdsbesteding.​nl (onderzoeksmateriaal - nummerlijst). Als leidraad voor het selecteren van activiteiten is gebruikgemaakt van het bijgestelde Compendium of Physicial Activities (Ainsworth e.a. 2000), waarbij alleen activiteiten met MET-waarden van 3 en hoger in de analyse zijn betrokken.
 
6
Om een vergelijking met ouderen te kunnen maken is ook voor jongeren de minimale verlangde tijdsduur op (afgerond) twee kwartier gezet. De twee kwartieren tijdsbeste-ding hoefden niet aaneensluitend te hebben plaatsgevonden.
 
7
Veel sporters sporten ‘semiactief’, dat wil zeggen minder dan vijf dagen per week ten minste twee kwartier.
 
8
In het Strategisch Plan voor Sporten Vlaanderen (Martens 1997) werden voor de eerste maal in de geschiedenis van het Vlaamse sportbeleid, systematisch de missie, de kerntaken, de strategische doelstellingen en de kritische succesfactoren beschreven betreffende het te voeren sportbeleid, alsook een fasering van deze beleidsmaatregelen.
 
9
Onderzoek in de VS wijst op een verminderde deelname aan het politiek leven, minder vrijwilligerswerk, en een dalende participatie aan (vrijwillige) sociale organisaties en georganiseerde verbanden (Putnam 2000). Putnam stelt dat (vooral) de toenemende individualisering resulteert in een daling van de participatiebereidheid van de Amerikaanse burgers. Daarentegen blijkt het in Vlaanderen (en Neder-land) nog niet zo slecht te gaan met de algemene participatie van burgers. Onderzoek wijst bijvoorbeeld eerder op een verschuiving van de participatiepatronen (Elchardus & Smits 2002; Hooghe 2000).
 
10
Zie voor de Nederlandse en Vlaamse context onder andere Scheerder (2004b, 2005b) en Scheerder & Breedveld (2004).
 
11
Dat de tijdreeks hier slechts weergegeven wordt tot en met 1999, heeft te maken met het feit dat vanaf 2000 een nieuw decreet met betrekking tot de erkenning en subsidiëring van de sportfederaties in Vlaanderen van kracht was. De nieuwe regelgeving bemoeilijkt de vergelijking van het aantal clubs en hun leden vóór en ná 2000. Bedoeld is het decreet van 13 april 1999 houdende erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties dat opgeheven werd door het decreet van 13 juli 2001 houdende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederaties, de koepelorganisatie en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding.
 
12
Volgens een uitgebreide bevraging van het BLOSO in samenwerking met de Vlaamse Sportfederatie telt Vlaanderen anno 2004 20.147 sportclubs en 3714 sociaal-culturele sportverenigingen (BLOSO/VSF 2004). Voorbeelden van sociaal-culturele sportverenigingen zijn: bridge, schaken, duivenmelken, vinkenzetten, hondendressuur, enzovoort. In heel wat Vlaamse gemeenten worden deze verenigingen als sportclubs beschouwd en komen ze aldus in aanmerking voor gemeentelijke sportsubsidies.
 
13
Onder ‘diepe’ vriendschappen wordt verstaan dat men buiten de verenigingscontext samen dingen onderneemt (bijvoorbeeld samen op stap gaat) en bij elkaar thuis komt.
 
14
Gemengd naar etniciteit.
 
Literatuur
go back to reference Andreff, W. (1988), ‘Les multinationales et le sport dans les pays en développement. Ou comment faire courir le tiers monde après les capiteaux’. In: Revue Tiers Monde 29 (113), pp. 73-100.CrossRef Andreff, W. (1988), ‘Les multinationales et le sport dans les pays en développement. Ou comment faire courir le tiers monde après les capiteaux’. In: Revue Tiers Monde 29 (113), pp. 73-100.CrossRef
go back to reference Appadurai, A. (1990), ‘Disjuncture and difference in the global cultural economy’. In: Public Culture 2 (2), pp. 1-24. Atlanta (1996, februari), Sport Magazine pp. 34-38.CrossRef Appadurai, A. (1990), ‘Disjuncture and difference in the global cultural economy’. In: Public Culture 2 (2), pp. 1-24. Atlanta (1996, februari), Sport Magazine pp. 34-38.CrossRef
go back to reference Bale, J. & J. Maguire (1994), The global sports arena. Athletic talent migration in an interdependent world. London: Frank Cass. Bale, J. & J. Maguire (1994), The global sports arena. Athletic talent migration in an interdependent world. London: Frank Cass.
go back to reference Bottenburg, M. van (1994), Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Bert Bakker. Bottenburg, M. van (1994), Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Bert Bakker.
go back to reference Bottenburg, M. van & K. Schuit (1996), De maatschappelijke betekenis van sport (NOC*NSF 317). Arnhem: NOC*NSF. Bottenburg, M. van & K. Schuit (1996), De maatschappelijke betekenis van sport (NOC*NSF 317). Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference Bourdieu, P. (1988), ‘Program for a Sociology of Sport’. In: Sociology of Sport Journal 5, pp. 152-161.CrossRef Bourdieu, P. (1988), ‘Program for a Sociology of Sport’. In: Sociology of Sport Journal 5, pp. 152-161.CrossRef
go back to reference Claessens, J. (1997, 17 juni), ‘Belgisch tennis rekent op pers’. In: Gazet van Antwerpen. Claessens, J. (1997, 17 juni), ‘Belgisch tennis rekent op pers’. In: Gazet van Antwerpen.
go back to reference Coackley, J.J. (1990), Sport in society. Issues and controversies. St. Louis: Mosby. Coackley, J.J. (1990), Sport in society. Issues and controversies. St. Louis: Mosby.
go back to reference Colin, F. (1996, 5 november), ‘Waar zijn de topteams gebleven’. In: De Standaard. Colin, F. (1996, 5 november), ‘Waar zijn de topteams gebleven’. In: De Standaard.
go back to reference Crum, B. (1991), Over versporting van de samenleving. Reflecties over de bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur. Crum, B. (1991), Over versporting van de samenleving. Reflecties over de bewegingsculturele ontwikkelingen met het oog op sportbeleid. Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid & Cultuur.
go back to reference Dahles, H. (1991), ‘Lokale helden, mondiale aspiraties. Verschuivende integratieniveaus in de sportwereld’. In: Vrijetijd & Samenleving 3/4 (9), pp. 73-85. Dahles, H. (1991), ‘Lokale helden, mondiale aspiraties. Verschuivende integratieniveaus in de sportwereld’. In: Vrijetijd & Samenleving 3/4 (9), pp. 73-85.
go back to reference De Knop, P., L.M. Engström, B. Skirstad & M.R. Weiss (1996), Worldwide trends in youth sport. Champaign (Ill): Human Kinetics. De Knop, P., L.M. Engström, B. Skirstad & M.R. Weiss (1996), Worldwide trends in youth sport. Champaign (Ill): Human Kinetics.
go back to reference Demonty, B. (1991, 12 juni), ‘Aujourd’hui. Sport et économie (II)’. In: Le Soir. ‘De verzoener van geld en sport’. (1997, 6 maart). In: Het Volk. Demonty, B. (1991, 12 juni), ‘Aujourd’hui. Sport et économie (II)’. In: Le Soir. ‘De verzoener van geld en sport’. (1997, 6 maart). In: Het Volk.
go back to reference Devisch, R., (1997), Culturele bemiddeling en economische mondialisering (Monografieën over interculturaliteit 1). Mechelen: Cimic. Devisch, R., (1997), Culturele bemiddeling en economische mondialisering (Monografieën over interculturaliteit 1). Mechelen: Cimic.
go back to reference Dobbelaere, B. (1997, 15 juni), ‘Spelen zijn geen 250 miljoen waard’. In: De Standaard. Dobbelaere, B. (1997, 15 juni), ‘Spelen zijn geen 250 miljoen waard’. In: De Standaard.
go back to reference Donnely, P. (1996), ‘The Local and the Global. Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, pp. 239-257.CrossRef Donnely, P. (1996), ‘The Local and the Global. Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, pp. 239-257.CrossRef
go back to reference Featherstone, M. (1990), The Paradox of Culture and the Globalization of Diversity. Utrecht: ISOR. Featherstone, M. (1990), The Paradox of Culture and the Globalization of Diversity. Utrecht: ISOR.
go back to reference Featherstone, M. (1991), ‘Georg Simmel. An introduction’. In: Theory, Culture & Society 8 (3), pp. 1-16.CrossRef Featherstone, M. (1991), ‘Georg Simmel. An introduction’. In: Theory, Culture & Society 8 (3), pp. 1-16.CrossRef
go back to reference Geraghty e.a. (1986), Cit. in B. Houlihan (1994), Sport and International Politics. New York (NY): Harvester Wheatsheaf. Geraghty e.a. (1986), Cit. in B. Houlihan (1994), Sport and International Politics. New York (NY): Harvester Wheatsheaf.
go back to reference Giddens, A. (1990), Cit. in M. Waters Globalisation key ideas (p. 50). Great-Britain: Routledge. Giddens, A. (1990), Cit. in M. Waters Globalisation key ideas (p. 50). Great-Britain: Routledge.
go back to reference Giddens, A. (1991), Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity. Giddens, A. (1991), Modernity and Self-Identity. Cambridge: Polity.
go back to reference Harvey, D. (1989), The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell. Harvey, D. (1989), The Condition of Postmodernity. Oxford: Blackwell.
go back to reference Harvey, J. & F. Houle (1994), ‘Sport, world economy, global culture and new social movements’. In: Sociology of Sport Journal 11, pp. 337-355.CrossRef Harvey, J. & F. Houle (1994), ‘Sport, world economy, global culture and new social movements’. In: Sociology of Sport Journal 11, pp. 337-355.CrossRef
go back to reference Hildebrand, N. (1990), Een evenement als bron van inkomsten. Marketing van evenementen. Lelystad: IVIO. ‘Hoogmis in Atlanta’, (1996, 17 juli). In: Knack. Hildebrand, N. (1990), Een evenement als bron van inkomsten. Marketing van evenementen. Lelystad: IVIO. ‘Hoogmis in Atlanta’, (1996, 17 juli). In: Knack.
go back to reference Horsman & Marschall, Cit. in P. Donnelly (1996), ‘The Local and the Global; Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, aug. 1996, pp. 239-252. Horsman & Marschall, Cit. in P. Donnelly (1996), ‘The Local and the Global; Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, aug. 1996, pp. 239-252.
go back to reference Houlihan, B. (1994), Sport and International Politics. New York (NY): Harvester Wheatsheaf. Houlihan, B. (1994), Sport and International Politics. New York (NY): Harvester Wheatsheaf.
go back to reference Kearney, A.T. (1992), Sport als inspiratiebron voor onze samenleving. Amsterdam: NOC/NSF. Kearney, A.T. (1992), Sport als inspiratiebron voor onze samenleving. Amsterdam: NOC/NSF.
go back to reference Lerouge, M. (1997, juli), ‘Vakantiesfeer in Oostende voor iedereen op elk niveau’. In: Sport Magazine. Lerouge, M. (1997, juli), ‘Vakantiesfeer in Oostende voor iedereen op elk niveau’. In: Sport Magazine.
go back to reference ‘Le téléspectateur belge ne sera pas privé de Sydney’, (1997, 14 juni). In: Le Soir. ‘Le téléspectateur belge ne sera pas privé de Sydney’, (1997, 14 juni). In: Le Soir.
go back to reference Maguire (1994 1995), Cit. in P. Donnely (1996), ‘The Local and the Global. Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, aug. 1996, pp. 239-257. Maguire (1994 1995), Cit. in P. Donnely (1996), ‘The Local and the Global. Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, aug. 1996, pp. 239-257.
go back to reference Mommaas, H. (1991), ‘Mondialisering en culturele identiteit’. In: Vrijetijd & Samenleving 3/4 (9), pp. 11-41. Mommaas, H. (1991), ‘Mondialisering en culturele identiteit’. In: Vrijetijd & Samenleving 3/4 (9), pp. 11-41.
go back to reference Pel, E. & L. Karsten (1999), ‘Krassen op het metaal, hindernissen op de stoep. Skateboarders in actie’. In: Vrijetijdsstudies, 17 (1) pp. 19-28. Pel, E. & L. Karsten (1999), ‘Krassen op het metaal, hindernissen op de stoep. Skateboarders in actie’. In: Vrijetijdsstudies, 17 (1) pp. 19-28.
go back to reference Pinxten, R. (1994), Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie. Antwerpen: Hadewijch. Pinxten, R. (1994), Culturen sterven langzaam. Over interculturele communicatie. Antwerpen: Hadewijch.
go back to reference Reich (1991), Cit. in P. Donnely ‘The Local and the Global. Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, aug. 1996, pp. 239-257. Reich (1991), Cit. in P. Donnely ‘The Local and the Global. Globalization in the Sociology of Sport’. In: Journal of Sport and Social Issues 23, aug. 1996, pp. 239-257.
go back to reference Rijsdorp, K. (1957), Cit. in B.J. Crum (1991), Over de versporting van de samenleving (p. 46). Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Rijsdorp, K. (1957), Cit. in B.J. Crum (1991), Over de versporting van de samenleving (p. 46). Rijswijk: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
go back to reference Rosenau, J.N. (1993), ‘Les processus de la mondialisation. Retombées significatives, échanges impalpables et symbolique subtile’. In: Etudes internationales 24 (3), pp. 497512.CrossRef Rosenau, J.N. (1993), ‘Les processus de la mondialisation. Retombées significatives, échanges impalpables et symbolique subtile’. In: Etudes internationales 24 (3), pp. 497512.CrossRef
go back to reference Scheerder, J. (2000), Trends in het toeristische vrijetijdsgedrag anno 2000. Een sociaal-antropologische benadering. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie – KU Leuven. Scheerder, J. (2000), Trends in het toeristische vrijetijdsgedrag anno 2000. Een sociaal-antropologische benadering. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie – KU Leuven.
go back to reference Scheerder, J. (2001), Reisfantasie en pretconsumptie in een postmoderne welvaartsmaatschappij. Essay over het beeld en de blik van de hedendaagse toerist. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie – KU Leuven. Scheerder, J. (2001), Reisfantasie en pretconsumptie in een postmoderne welvaartsmaatschappij. Essay over het beeld en de blik van de hedendaagse toerist. Leuven: Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie – KU Leuven.
go back to reference Sewart, J. (1995), ‘The Commodification of sport’. In: International Review for the Sociology of Sport 22, pp. 171-191.CrossRef Sewart, J. (1995), ‘The Commodification of sport’. In: International Review for the Sociology of Sport 22, pp. 171-191.CrossRef
go back to reference Standeven, J. & P. De Knop, (1999), Sport tourism. Champaign (Ill): Human Kinetics. Standeven, J. & P. De Knop, (1999), Sport tourism. Champaign (Ill): Human Kinetics.
go back to reference Van Zant, J.W. (1993), The Canadian ice skating and hockey equipment sector (niet-gepubliceerd manuscript). Ottawa: Consumer Products Branche, Industry Science & Technology. Van Zant, J.W. (1993), The Canadian ice skating and hockey equipment sector (niet-gepubliceerd manuscript). Ottawa: Consumer Products Branche, Industry Science & Technology.
go back to reference Vermoolen, S. (1997), ‘Economische betekenis van evenementen wordt steeds groter’, In: Tracé 2 (2), pp. 1-3. Vermoolen, S. (1997), ‘Economische betekenis van evenementen wordt steeds groter’, In: Tracé 2 (2), pp. 1-3.
go back to reference Vlaamse Tennis Vereniging vzw. (1997), Jaarverslag 1996. Brussel. Vlaamse Tennis Vereniging vzw. (1997), Jaarverslag 1996. Brussel.
go back to reference Wagg, S. & A. Goldberg (1991), ‘It’s not a knock out. English football and globalisation’. In: J. Williams & S. Wagg (eds.), British football and social change. (pp. 239253). Leicester, UK: Leicester University Press. Wagg, S. & A. Goldberg (1991), ‘It’s not a knock out. English football and globalisation’. In: J. Williams & S. Wagg (eds.), British football and social change. (pp. 239253). Leicester, UK: Leicester University Press.
go back to reference Wagner, E. (1990), ‘Sport in Asia and Africa. Americanization or mundialization?’ In: Sociology of Sport Journal 7, pp. 399-402. Wagner, E. (1990), ‘Sport in Asia and Africa. Americanization or mundialization?’ In: Sociology of Sport Journal 7, pp. 399-402.
go back to reference Waser, A.-M., (1998), ‘Du stade à la ville. Réinvention de la course à pied’. In: Les Annales de la Recherche Urbaine (Sports en Ville) 79 (Juin), pp. 59-68. Waser, A.-M., (1998), ‘Du stade à la ville. Réinvention de la course à pied’. In: Les Annales de la Recherche Urbaine (Sports en Ville) 79 (Juin), pp. 59-68.
go back to reference Whitson, D. & D. MacIntosh (1993), ‘Becoming a worldclass city’: Hallmark events and sport franchises in the growth strategies of western Canadian cities. In: Sociology of Sport Journal 10, pp. 221-240.CrossRef Whitson, D. & D. MacIntosh (1993), ‘Becoming a worldclass city’: Hallmark events and sport franchises in the growth strategies of western Canadian cities. In: Sociology of Sport Journal 10, pp. 221-240.CrossRef
go back to reference Wilterdink, N., M. Van Bottenburg & J.-W. Gerritsen (1996), ‘Politieke modernisering en de natiestaat’. In: J. Van Hoof & J. Van Ruysseveldt (eds.), Sociologie en de moderne samenleving. Maatschappelijke veranderingen van de industriële revolutie tot in de 21ste eeuw. (pp. 187-215) Heerlen: Open Universiteit. Wilterdink, N., M. Van Bottenburg & J.-W. Gerritsen (1996), ‘Politieke modernisering en de natiestaat’. In: J. Van Hoof & J. Van Ruysseveldt (eds.), Sociologie en de moderne samenleving. Maatschappelijke veranderingen van de industriële revolutie tot in de 21ste eeuw. (pp. 187-215) Heerlen: Open Universiteit.
go back to reference Baker, A. & T. Boyd (eds.) (1997), Out of bounds: Sports, media, and the politics of identity. Bloomington (IN): Indiana University Press. Baker, A. & T. Boyd (eds.) (1997), Out of bounds: Sports, media, and the politics of identity. Bloomington (IN): Indiana University Press.
go back to reference Blain, N. & R. Boyle (1998), ‘Sport as real life: Media, sport and culture’. In: A. Briggs & P. Cobley (eds.), The media: An introduction. Harlow: Longman. Blain, N. & R. Boyle (1998), ‘Sport as real life: Media, sport and culture’. In: A. Briggs & P. Cobley (eds.), The media: An introduction. Harlow: Longman.
go back to reference Coakley, J.J. (1998), Sport in society, issues and controversies. 6th ed. [1st.1978], St. Louis: Mosby. Coakley, J.J. (1998), Sport in society, issues and controversies. 6th ed. [1st.1978], St. Louis: Mosby.
go back to reference Connell, R.W. (1995), Masculinities. Berkeley: University of California Press. Connell, R.W. (1995), Masculinities. Berkeley: University of California Press.
go back to reference Duijvestijn, P. (1997), Sport in de krant: Onderzoek naar de sportberichtgeving van vijf Nederlandse dagbladen. Afstudeeronderzoek, Algemene sociale wetenschappen/Pedagogiek, Universiteit Utrecht. Duijvestijn, P. (1997), Sport in de krant: Onderzoek naar de sportberichtgeving van vijf Nederlandse dagbladen. Afstudeeronderzoek, Algemene sociale wetenschappen/Pedagogiek, Universiteit Utrecht.
go back to reference Duncan, M. & B. Brummett (1993), ‘Liberal and radical sources of female empowerment in sport media’. In: Sociology of Sport Journal 10, pp. 57-72.CrossRef Duncan, M. & B. Brummett (1993), ‘Liberal and radical sources of female empowerment in sport media’. In: Sociology of Sport Journal 10, pp. 57-72.CrossRef
go back to reference Eie, B. (1998), Who speaks in television? An international comparative study on female participation in television programmes. Oslo: NRK. Eie, B. (1998), Who speaks in television? An international comparative study on female participation in television programmes. Oslo: NRK.
go back to reference Emancipatieraad (1997), Sport & gender: Vrouwen in beeld. Den Haag: Advies en onderzoek. Emancipatieraad (1997), Sport & gender: Vrouwen in beeld. Den Haag: Advies en onderzoek.
go back to reference Fiske, J. (1987), Television culture. London: Methuen. Fiske, J. (1987), Television culture. London: Methuen.
go back to reference Hargreaves, Jen. (1994), Sporting females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports. London: Routledge.CrossRef Hargreaves, Jen. (1994), Sporting females: Critical issues in the history and sociology of women’s sports. London: Routledge.CrossRef
go back to reference Kellner, D.(1995), Media culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. London: Routledge.CrossRef Kellner, D.(1995), Media culture: Cultural studies, identity and politics between the modern and the postmodern. London: Routledge.CrossRef
go back to reference Kinkema, K.M. & J.C. Harris (1998), ‘MediaSport studies. Key research and emerging issues’. In: L. Wenner (ed.), Mediasport (pp. 17-54). London: Routledge. Kinkema, K.M. & J.C. Harris (1998), ‘MediaSport studies. Key research and emerging issues’. In: L. Wenner (ed.), Mediasport (pp. 17-54). London: Routledge.
go back to reference Klein, M.L. (1988), ‘Women in the discourse of sport reports’. In: International Review for the Sociology of Sport 23 (2), pp. 139-151.CrossRef Klein, M.L. (1988), ‘Women in the discourse of sport reports’. In: International Review for the Sociology of Sport 23 (2), pp. 139-151.CrossRef
go back to reference Knoppers, A. & A. Elling (1999), Gender en etniciteit in de sportmedia. Een inventarisatie van ‘reguliere’ en Olympische sportberichtgeving. Utrecht: CBM (UU)/Tilburg: Vrijetijdwetenschappen (KUB). Knoppers, A. & A. Elling (1999), Gender en etniciteit in de sportmedia. Een inventarisatie van ‘reguliere’ en Olympische sportberichtgeving. Utrecht: CBM (UU)/Tilburg: Vrijetijdwetenschappen (KUB).
go back to reference Knoppers, A. & A. Elling (2001), Gender en etniciteit in de sportmedia: productieprocessen en publieksinterpretaties. Arnhem: NOC*NSF. Knoppers, A. & A. Elling (2001), Gender en etniciteit in de sportmedia: productieprocessen en publieksinterpretaties. Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference Loo, H. van der (1994), ‘Woord vooraf. Uit de ban van de mediamisleiding’. In: C. Braeckman e.a., De medialeugen (pp. 7-13). Breda: Papieren Tijger. Loo, H. van der (1994), ‘Woord vooraf. Uit de ban van de mediamisleiding’. In: C. Braeckman e.a., De medialeugen (pp. 7-13). Breda: Papieren Tijger.
go back to reference MacNeill, M. (1996), ‘Networks: Producing Olympic ice hockey for a national television audience’. In: Sociology of Sport Journal 13, pp. 103-124.CrossRef MacNeill, M. (1996), ‘Networks: Producing Olympic ice hockey for a national television audience’. In: Sociology of Sport Journal 13, pp. 103-124.CrossRef
go back to reference NOC*NSF (1999), Ledental NOC*NSF over 1998. Arnhem: NOC*NSF. NOC*NSF (1999), Ledental NOC*NSF over 1998. Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference NOS/KLO (1998), Sport op televisie 1997. Hilversum: NOS. NOS/KLO (1998), Sport op televisie 1997. Hilversum: NOS.
go back to reference NOS/KLO (1999), Populariteit sporttakken op televisie. Hilversum: NOS. NOS/KLO (1999), Populariteit sporttakken op televisie. Hilversum: NOS.
go back to reference Rose, A. & J. Friedman (1997), ‘Television sports as mas(s)culine cult of distraction’. In: A. Baker & T. Boyd (eds.) (1997), Out of bounds: Sports, media, and the politics of identity. (pp. 1-15). Bloomington, IN: Indiana University Press. Rose, A. & J. Friedman (1997), ‘Television sports as mas(s)culine cult of distraction’. In: A. Baker & T. Boyd (eds.) (1997), Out of bounds: Sports, media, and the politics of identity. (pp. 1-15). Bloomington, IN: Indiana University Press.
go back to reference Rowe, D. (1999), Sport, culture and the media: The unruly trinity. Philadelphia: Open University Press. Rowe, D. (1999), Sport, culture and the media: The unruly trinity. Philadelphia: Open University Press.
go back to reference Sabo, D., T. Curry, S. Jansen, D. Tate, M.C. Duncan & S. Leggett (1996), ‘Televising international sport: Race, ethnicity, and international bias’. In: Journal of Sport and Social Issues 20(1), pp. 7-21.CrossRef Sabo, D., T. Curry, S. Jansen, D. Tate, M.C. Duncan & S. Leggett (1996), ‘Televising international sport: Race, ethnicity, and international bias’. In: Journal of Sport and Social Issues 20(1), pp. 7-21.CrossRef
go back to reference Sabo, D. & S.C. Jansen (1998), ‘Prometheus unbound: Constructions of masculinity in the sports media’. In: L. Wenner (ed.), MediaSport (pp. 203-217). London: Routledge. Sabo, D. & S.C. Jansen (1998), ‘Prometheus unbound: Constructions of masculinity in the sports media’. In: L. Wenner (ed.), MediaSport (pp. 203-217). London: Routledge.
go back to reference Scheu, H-R. (1999), ‘Die Entwicklung des Fernsehsports aus der Sicht eines Sportjournalisten’. In: Sportwissenschaft 29 (1), pp. 9-21. Scheu, H-R. (1999), ‘Die Entwicklung des Fernsehsports aus der Sicht eines Sportjournalisten’. In: Sportwissenschaft 29 (1), pp. 9-21.
go back to reference Tolleneer, J. (1993), ‘Sports, modern myths and the socialization of young people’. In: W. Duquet, P. De Knop & L. Bollaert (eds.), Youth sport. A social approach (pp. 134144). Brussels: VUB Press. Tolleneer, J. (1993), ‘Sports, modern myths and the socialization of young people’. In: W. Duquet, P. De Knop & L. Bollaert (eds.), Youth sport. A social approach (pp. 134144). Brussels: VUB Press.
go back to reference Vande Berg, L.R. (1998), ‘The sports hero meets celebrityhood’. In: L. Wenner (ed.), Mediasport (pp. 135-153), London: Routledge. Vande Berg, L.R. (1998), ‘The sports hero meets celebrityhood’. In: L. Wenner (ed.), Mediasport (pp. 135-153), London: Routledge.
go back to reference Wilson, B. & R. Sparks (1996), ‘It’s gotta be the shoes: youth, race and sneaker commercials’. In: Sociology of Sport Journal 13, pp. 398-427.CrossRef Wilson, B. & R. Sparks (1996), ‘It’s gotta be the shoes: youth, race and sneaker commercials’. In: Sociology of Sport Journal 13, pp. 398-427.CrossRef
go back to reference Beeckmans, G., M. Theeboom & L. van Heddegem (2000), ‘Een vergelijkend onderzoek naar 10 jaar “Buurtbal” en “Sports de quartier”.’ In: Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 159, pp. 57-62. Beeckmans, G., M. Theeboom & L. van Heddegem (2000), ‘Een vergelijkend onderzoek naar 10 jaar “Buurtbal” en “Sports de quartier”.’ In: Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 159, pp. 57-62.
go back to reference Bijzen, J. (1994), ‘Buurtsportwerk (her)ontdekt!?’ In: Spel en Sport 4, pp. 11-12. Bijzen, J. (1994), ‘Buurtsportwerk (her)ontdekt!?’ In: Spel en Sport 4, pp. 11-12.
go back to reference Boetes, B., D. Nieuwenhuys & K. Schuitema (1992), Spel en sport. Leerboek voor agogisch werk en activiteiten begeleiding. Nijkerk: Intro. Boetes, B., D. Nieuwenhuys & K. Schuitema (1992), Spel en sport. Leerboek voor agogisch werk en activiteiten begeleiding. Nijkerk: Intro.
go back to reference Cas, J. (ed.) (2005), Buurtsport scoort. Voortgangsrapport Buurtsport Antwerpen. Antwerpen: Stad Antwerpen. Cas, J. (ed.) (2005), Buurtsport scoort. Voortgangsrapport Buurtsport Antwerpen. Antwerpen: Stad Antwerpen.
go back to reference Cloes, M. & J. Vincke (2004), Meer samen, beter toegankelijk. De maatschappelijke kracht van de sport verkend. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Cloes, M. & J. Vincke (2004), Meer samen, beter toegankelijk. De maatschappelijke kracht van de sport verkend. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Daeren, L. (1994), Interculturele bemiddelaars en interculturele vormingswerkers. Leuven: Acco. Daeren, L. (1994), Interculturele bemiddelaars en interculturele vormingswerkers. Leuven: Acco.
go back to reference De Keyser, I., M. Meftah & K. Jannes (2001), ‘BuurtSport in de praktijk. BuurtSport Leuven en Mechelen’. In: Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 166, pp. 51-54. De Keyser, I., M. Meftah & K. Jannes (2001), ‘BuurtSport in de praktijk. BuurtSport Leuven en Mechelen’. In: Vlaams Tijdschrift voor Sportbeheer 166, pp. 51-54.
go back to reference De Knop, P. (2000), Veertig jaar sport- en vrijetijdsbeleid in Vlaanderen. Brussel: VUBPress De Knop, P. (2000), Veertig jaar sport- en vrijetijdsbeleid in Vlaanderen. Brussel: VUBPress
go back to reference De Knop, P. & M. Theeboom (1992), ‘Kadervorming’. In: P. De De Knop, P. & M. Theeboom (1992), ‘Kadervorming’. In: P. De
go back to reference Knop & L. Walgrave (red.), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel, Koning Boudewijnstichting, pp. 131-136. Knop & L. Walgrave (red.), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel, Koning Boudewijnstichting, pp. 131-136.
go back to reference De Knop, P. & L. Walgrave (red.) (1992), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Knop, P. & L. Walgrave (red.) (1992), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference De Knop, P., M. Theeboom & M. Loos (1997), Zeven jaar later. Een tweede evaluatie van de campagne ‘Lichte sportinfrastructuur in de buurt’ (1989). Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Knop, P., M. Theeboom & M. Loos (1997), Zeven jaar later. Een tweede evaluatie van de campagne ‘Lichte sportinfrastructuur in de buurt’ (1989). Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Dequeecker, G. (1988), ‘Sport en vrije tijd van veertienjarigen. Vergelijkende studie bij jongeren uit een begunstigd en achtergesteld milieu’. In: Sport 3, pp. 17-20. Dequeecker, G. (1988), ‘Sport en vrije tijd van veertienjarigen. Vergelijkende studie bij jongeren uit een begunstigd en achtergesteld milieu’. In: Sport 3, pp. 17-20.
go back to reference Dijk, J.J.M. van (1987, februari), De rol van sportbeoefening bij de preventie van criminaliteit, paper werkconferentie: Sport, agressie en vandalisme: bestrijdend? bevorderend? Noordwijk aan Zee, Landelijke Contactraad. Dijk, J.J.M. van (1987, februari), De rol van sportbeoefening bij de preventie van criminaliteit, paper werkconferentie: Sport, agressie en vandalisme: bestrijdend? bevorderend? Noordwijk aan Zee, Landelijke Contactraad.
go back to reference Elchardus, M. & W. Smits (2002). Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. Brussel: VUBPress. Elchardus, M. & W. Smits (2002). Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. Brussel: VUBPress.
go back to reference Elchardus, M., L. Huyse & M. Hooghe (2000), Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap. Brussel: VUBpress. Elchardus, M., L. Huyse & M. Hooghe (2000), Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap. Brussel: VUBpress.
go back to reference Foblets, M.C., K. Pieters & B. Djiat (2004c), ‘Aandachtspunten voor het beleid: een samenvatting’. In M.C. Foblets, B. Djait & K. Pieters. Mietjes en macho’s: allochtone jeugddelinquentie. Getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren pp. 241-256. Leuven/Voorburg: Acco. Foblets, M.C., K. Pieters & B. Djiat (2004c), ‘Aandachtspunten voor het beleid: een samenvatting’. In M.C. Foblets, B. Djait & K. Pieters. Mietjes en macho’s: allochtone jeugddelinquentie. Getuigenissen van autochtone en allochtone jongeren pp. 241-256. Leuven/Voorburg: Acco.
go back to reference Franssen, J. (1982), Laten we gaan skelteren, paardrijden, kajakken, schaatsen, bowlen …: over (programmaties) werken met randgroepjongeren binnen het VJV, Utrecht: Landelijke Stichting Vormingswerk Jonge Volwassenen. Franssen, J. (1982), Laten we gaan skelteren, paardrijden, kajakken, schaatsen, bowlen …: over (programmaties) werken met randgroepjongeren binnen het VJV, Utrecht: Landelijke Stichting Vormingswerk Jonge Volwassenen.
go back to reference Graaff, D. de (1996), Ontwikkelingen in het Gemeentelijk Sportbeleid in de Jaren Negentig: een Verkennende Studie in Drie Gemeenten. Doctoraal proefschrift, Amsterdam, Universiteit. Graaff, D. de (1996), Ontwikkelingen in het Gemeentelijk Sportbeleid in de Jaren Negentig: een Verkennende Studie in Drie Gemeenten. Doctoraal proefschrift, Amsterdam, Universiteit.
go back to reference Hellison, D. (1996), Teaching responsibility through physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics. Hellison, D. (1996), Teaching responsibility through physical activity. Champaign, IL: Human Kinetics.
go back to reference Hooghe, M. (2000), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en politieke cultuur. Leuven: Acco. Hooghe, M. (2000), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en politieke cultuur. Leuven: Acco.
go back to reference Hooghe, M. & D. Stolle (2003). Generating social capital. Civil society and institutions in comparative perspective. Palgrave MacMillan. Hooghe, M. & D. Stolle (2003). Generating social capital. Civil society and institutions in comparative perspective. Palgrave MacMillan.
go back to reference Hoolt, J. (1987), We willen wel, maar … Onderzoek naar sportdeelname van etnische minderheidsgroepen, Amsterdam: Afdeling Sport en Recreatie. Hoolt, J. (1987), We willen wel, maar … Onderzoek naar sportdeelname van etnische minderheidsgroepen, Amsterdam: Afdeling Sport en Recreatie.
go back to reference Janssens, J. & M. van Bottenburg (1999), Etnische tweedeling in de sport. ’s-Hertogenbosch/Arnhem: Diopter/NOC*NSF. Janssens, J. & M. van Bottenburg (1999), Etnische tweedeling in de sport. ’s-Hertogenbosch/Arnhem: Diopter/NOC*NSF.
go back to reference Janssens e.a. (Eds.) (2004), Education through sport. An overview of good practices in Europe. Nieuwegein: Arko Sports Media. Janssens e.a. (Eds.) (2004), Education through sport. An overview of good practices in Europe. Nieuwegein: Arko Sports Media.
go back to reference Jókövi, E.M. (2001), Vrijetijdsbesteding van allochtonen en autochtonen in de openbare ruimten. Een onderzoek naar de relatie met sociaal-economische en etnisch-culturele kenmerken. Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimten. Jókövi, E.M. (2001), Vrijetijdsbesteding van allochtonen en autochtonen in de openbare ruimten. Een onderzoek naar de relatie met sociaal-economische en etnisch-culturele kenmerken. Wageningen: Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimten.
go back to reference Komter, A.E., J. Burgers & G. Engbersen (2000), Het cement van de samenleving. Een verkennende studie over solidariteit en cohesie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Komter, A.E., J. Burgers & G. Engbersen (2000), Het cement van de samenleving. Een verkennende studie over solidariteit en cohesie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Koolen, R. (1986), ‘De kloof tussen jongerencultuur en het georganiseerd sporten’. In: Spel en sport 5 (21), pp. 2-7. Koolen, R. (1986), ‘De kloof tussen jongerencultuur en het georganiseerd sporten’. In: Spel en sport 5 (21), pp. 2-7.
go back to reference Kruissink, M. (1988), ‘Van padvinderij tot pretpark, van vechtsport tot volleybal’. In: Justitiële Verkenningen 14 (5), pp. 66-85. Kruissink, M. (1988), ‘Van padvinderij tot pretpark, van vechtsport tot volleybal’. In: Justitiële Verkenningen 14 (5), pp. 66-85.
go back to reference Lambrechts, M. (1989), ‘Gemeentelijke Sportpromotie’. In: Sportgids, A.III.8. Lambrechts, M. (1989), ‘Gemeentelijke Sportpromotie’. In: Sportgids, A.III.8.
go back to reference Landelijke Contactraad (1987), Bloed, zweet en … te weinig banen, rapportering experiment stimulering sportdeelneming door jeugdigen: sport en randgroepjongeren. Dordrecht: Landelijke Contactraad. Landelijke Contactraad (1987), Bloed, zweet en … te weinig banen, rapportering experiment stimulering sportdeelneming door jeugdigen: sport en randgroepjongeren. Dordrecht: Landelijke Contactraad.
go back to reference Lefevre, J., M. Taks, B. Vanreusel, J. Scheerder, R. Phillippaerts & L. de Bourdeaudhuij (2002), Secundaire bronnenanalyse van de sportparticipatie en de fysieke activiteit in Vlaanderen. Onderzoek in opdracht van BLOSO, Interuniversitair Onderzoekscentrum. Lefevre, J., M. Taks, B. Vanreusel, J. Scheerder, R. Phillippaerts & L. de Bourdeaudhuij (2002), Secundaire bronnenanalyse van de sportparticipatie en de fysieke activiteit in Vlaanderen. Onderzoek in opdracht van BLOSO, Interuniversitair Onderzoekscentrum.
go back to reference Mazure, R., C. Daniëls & D. van Dijk (2004), Sportbuurtwerk. Arnhem: NISB. Mazure, R., C. Daniëls & D. van Dijk (2004), Sportbuurtwerk. Arnhem: NISB.
go back to reference Meerbergen, A. & H. van Hootegem (1997), Gelijke kansen voor meisjes. Aanzet tot een gelijke kansenbeleid voor maatschappelijk achtergestelde meisjes in Vlaanderen en Brussel. Antwerpen: De Wrikker, 60p. Meerbergen, A. & H. van Hootegem (1997), Gelijke kansen voor meisjes. Aanzet tot een gelijke kansenbeleid voor maatschappelijk achtergestelde meisjes in Vlaanderen en Brussel. Antwerpen: De Wrikker, 60p.
go back to reference Meiburg, H. (1985), Twee sportprojecten met Rotterdamse randgroepjongeren. In: Landelijk Contact 5, pp. 16-17. Meiburg, H. (1985), Twee sportprojecten met Rotterdamse randgroepjongeren. In: Landelijk Contact 5, pp. 16-17.
go back to reference Mol, A. de & G. Knops (1995), ‘Jeugd en sport’. In: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 3 (157), pp. 8-10. Mol, A. de & G. Knops (1995), ‘Jeugd en sport’. In: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 3 (157), pp. 8-10.
go back to reference Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (2000), Brochure over sportbuurtwerk. Bennekom: NISB. Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (2000), Brochure over sportbuurtwerk. Bennekom: NISB.
go back to reference Oostveen, C. (1988), ‘Sportopbouwwerk’. In: Sportgericht 10 (4), pp. 166-169. Oostveen, C. (1988), ‘Sportopbouwwerk’. In: Sportgericht 10 (4), pp. 166-169.
go back to reference Oostveen, C. (1989), ‘Sportopbouwwerk in de praktijk’. In: Sportgericht 11 (2), pp. 65-67. Oostveen, C. (1989), ‘Sportopbouwwerk in de praktijk’. In: Sportgericht 11 (2), pp. 65-67.
go back to reference Poel, H. van der (2001), ‘De rol van sport in de sociale opbouw van nieuwbouwwijken’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder, Sportsociologie – het spel en de spelers. Maarssen: Elsevier. Poel, H. van der (2001), ‘De rol van sport in de sociale opbouw van nieuwbouwwijken’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder, Sportsociologie – het spel en de spelers. Maarssen: Elsevier.
go back to reference Pouw, D. & C. Daniels (2001), Sportbuurtwerk in Nederland. Verleden, heden en toekomst. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen. Pouw, D. & C. Daniels (2001), Sportbuurtwerk in Nederland. Verleden, heden en toekomst. Arnhem: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.
go back to reference Quensel, S. (1982), ‘Eine alternative Pädagogik für sozial behinderte Jugendliche. Prinzipien und Hindernisse’. In: W. Nickolai e.a. (red.), Sport in der sozialpädagogischen Arbeit mit Randgruppen. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag, pp. 13-39. Quensel, S. (1982), ‘Eine alternative Pädagogik für sozial behinderte Jugendliche. Prinzipien und Hindernisse’. In: W. Nickolai e.a. (red.), Sport in der sozialpädagogischen Arbeit mit Randgruppen. Freiburg im Breisgau: Lambertus-Verlag, pp. 13-39.
go back to reference Scheerder, J. (2004), Spelen op het middenveld. Vrijetijdssport als ontspanning, ontplooiing en ontmoeting. Tielt: Lannoo. Scheerder, J. (2004), Spelen op het middenveld. Vrijetijdssport als ontspanning, ontplooiing en ontmoeting. Tielt: Lannoo.
go back to reference Stolle, D. (1999), ‘Onderzoek naar sociaal kapitaal. Naar een attitudinale-benadering’. In: Tijdschrift voor Sociologie 20 (3-), pp. 247-281. Stolle, D. (1999), ‘Onderzoek naar sociaal kapitaal. Naar een attitudinale-benadering’. In: Tijdschrift voor Sociologie 20 (3-), pp. 247-281.
go back to reference Theeboom, M. & P. De Knop (1992), ‘Inventarisatie binnen het jeugdwelzijnswerk in Vlaanderen’. In: P. De Knop & L. Walgrave (red.), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting, pp. 119-130. Theeboom, M. & P. De Knop (1992), ‘Inventarisatie binnen het jeugdwelzijnswerk in Vlaanderen’. In: P. De Knop & L. Walgrave (red.), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting, pp. 119-130.
go back to reference Theeboom, M. & P. de Maesschalck (2004), ‘Sport in the neighbourhoud: an analysis of sports promotional initiatives for underprivileged youth in Flanders (Belgium)’. In: E. Van Praagh e.a. (eds.), Book of Abstracts 9th Annual Congress European College of Sport Science. Clermont-Ferrand: ECSS, p. 277. Theeboom, M. & P. de Maesschalck (2004), ‘Sport in the neighbourhoud: an analysis of sports promotional initiatives for underprivileged youth in Flanders (Belgium)’. In: E. Van Praagh e.a. (eds.), Book of Abstracts 9th Annual Congress European College of Sport Science. Clermont-Ferrand: ECSS, p. 277.
go back to reference Theeboom, M. & K. van den Bergh (2005), ‘Local sports promotion on neighbourhood level in Flanders (Belgium)’. In: M. Collins (ed.). The power of sport. Book of abstracts. 13th congress of the European Association for Sport Management. Newcastle: pp. 269-270. Theeboom, M. & K. van den Bergh (2005), ‘Local sports promotion on neighbourhood level in Flanders (Belgium)’. In: M. Collins (ed.). The power of sport. Book of abstracts. 13th congress of the European Association for Sport Management. Newcastle: pp. 269-270.
go back to reference Van der Gugten, M. (1988), ‘De sport als aangrijpingspunt voor criminaliteitspreventie’. In: Justitiële Verkenningen 14 (5), pp. 86-112. Van der Gugten, M. (1988), ‘De sport als aangrijpingspunt voor criminaliteitspreventie’. In: Justitiële Verkenningen 14 (5), pp. 86-112.
go back to reference Verdeuzeldonk, F. (1985), ‘Amsterdam ‘uitvinder’ van sport-buurtwerk’. In: Sport en Beweging 6 (5), pp. 36-37. Verdeuzeldonk, F. (1985), ‘Amsterdam ‘uitvinder’ van sport-buurtwerk’. In: Sport en Beweging 6 (5), pp. 36-37.
go back to reference Walgrave, L. (1992), ‘Maatschappelijke kwetsbaarheid van jongeren als opdracht’. In: P. De Knop & L. Walgrave (red.), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel, Koning Boudewijnstichting, pp. 19-36. Walgrave, L. (1992), ‘Maatschappelijke kwetsbaarheid van jongeren als opdracht’. In: P. De Knop & L. Walgrave (red.), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Brussel, Koning Boudewijnstichting, pp. 19-36.
go back to reference Wijnands, A. (1985), ‘Sportbeoefening en sociale integratie bij immigranten’. In: Sport 27, pp. 25-28. Wijnands, A. (1985), ‘Sportbeoefening en sociale integratie bij immigranten’. In: Sport 27, pp. 25-28.
go back to reference Wylleman, P., P. De Knop, M. Theeboom, K. De Martelaer, J. Van Hoecke & L. van Heddegem (2000), ‘Jeugdsportbeleid in Vlaanderen’. In: De Knop, P. (ed.), 40 jaar Sport- en vrijetijdsbeleid in Vlaanderen (pp. 189-202). Brussel: VUBpress. Wylleman, P., P. De Knop, M. Theeboom, K. De Martelaer, J. Van Hoecke & L. van Heddegem (2000), ‘Jeugdsportbeleid in Vlaanderen’. In: De Knop, P. (ed.), 40 jaar Sport- en vrijetijdsbeleid in Vlaanderen (pp. 189-202). Brussel: VUBpress.
go back to reference Beukema, B. (1985), Natuurgerichte recreatie in en rond de Oostvaardersplassen. Wageningen: LH, 122 p. Beukema, B. (1985), Natuurgerichte recreatie in en rond de Oostvaardersplassen. Wageningen: LH, 122 p.
go back to reference Buekers, M. (ed.), (1993), Kwaliteit in de lichamelijke opvoeding. Leuven: Acco. Buekers, M. (ed.), (1993), Kwaliteit in de lichamelijke opvoeding. Leuven: Acco.
go back to reference Bogaert, M. (1992), Natuursport en milieubescherming, Gevalstudie over het kayakvaren op de Ardense rivieren (licentiaatsverhandeling), Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, 113 p. Bogaert, M. (1992), Natuursport en milieubescherming, Gevalstudie over het kayakvaren op de Ardense rivieren (licentiaatsverhandeling), Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, 113 p.
go back to reference Daniels, S.E. & R.S. Krannich (1990), ‘The recreational opportunity spectrum as a conflict management tool’. In: J. Vining (ed.), Social science and natural resource recreation management. Boulder: Westview, pp.165-179. Daniels, S.E. & R.S. Krannich (1990), ‘The recreational opportunity spectrum as a conflict management tool’. In: J. Vining (ed.), Social science and natural resource recreation management. Boulder: Westview, pp.165-179.
go back to reference Dhondt, V. (1988), Natuursport versus milieubescherming, gevalstudie over het skilopen in de Hoge Venen, (licentiaatsverhandeling). Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, 101 p. Dhondt, V. (1988), Natuursport versus milieubescherming, gevalstudie over het skilopen in de Hoge Venen, (licentiaatsverhandeling). Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, 101 p.
go back to reference Digel, H. (1992), ‘Sports in a Risk Society’. In: International Review for Sociology of Sport 27 (3), pp. 257-273.CrossRef Digel, H. (1992), ‘Sports in a Risk Society’. In: International Review for Sociology of Sport 27 (3), pp. 257-273.CrossRef
go back to reference Donnelly, P. (1981), ‘Social climbing: a case study of the changing class structure of rock climbing and mountaineering in Britain’. In: O. Dunleavy, A. Miracle & R. Rees, Studies in the Sociology of Sport, Fort Worth: TCU Press, pp. 13-28. Donnelly, P. (1981), ‘Social climbing: a case study of the changing class structure of rock climbing and mountaineering in Britain’. In: O. Dunleavy, A. Miracle & R. Rees, Studies in the Sociology of Sport, Fort Worth: TCU Press, pp. 13-28.
go back to reference Duffey, E. (ed.), (1975), ‘The biotic effects of public pressures on the environment, s.l.’. In: Monks Wood, 201 p. Duffey, E. (ed.), (1975), ‘The biotic effects of public pressures on the environment, s.l.’. In: Monks Wood, 201 p.
go back to reference Eichberg, H. (1989), ‘Sport als Umweltproblem?’ In: Sind Sport und Umwelt vereinbar? (Bericht zum Forum 1989 Sport und Umwelt), Bern: Schweizerischen Landesverbandes für Sport, pp. 5-23. Eichberg, H. (1989), ‘Sport als Umweltproblem?’ In: Sind Sport und Umwelt vereinbar? (Bericht zum Forum 1989 Sport und Umwelt), Bern: Schweizerischen Landesverbandes für Sport, pp. 5-23.
go back to reference Holderegger, A. (1989), ‘Sport und Umwelt: ethische Ramenbedingungen’. In: Sind Sport und Umwelt vereinbar? (Bericht zum Forum 1989 Sport und Umwelt), Bern: Schweizerischen Landesverbandes für Sport, pp. 24-33. Holderegger, A. (1989), ‘Sport und Umwelt: ethische Ramenbedingungen’. In: Sind Sport und Umwelt vereinbar? (Bericht zum Forum 1989 Sport und Umwelt), Bern: Schweizerischen Landesverbandes für Sport, pp. 24-33.
go back to reference Holt, R. (1992), ‘An Englishman in the Alps: Arnold Lunn, amateurism and the invention of Alpine ski racing’. In: International journal of the history of Sport 9 (3), pp. 421433.CrossRef Holt, R. (1992), ‘An Englishman in the Alps: Arnold Lunn, amateurism and the invention of Alpine ski racing’. In: International journal of the history of Sport 9 (3), pp. 421433.CrossRef
go back to reference Koning Boudewijnstichting (1991), Sport als integratie. Brussel: KBS, 223 p. Koning Boudewijnstichting (1991), Sport als integratie. Brussel: KBS, 223 p.
go back to reference Liddle, M.J. (1975), ‘A selective review of the ecological effects of human trampling on natural ecosystems’. In: Biological conservation 7, pp. 17-34.CrossRef Liddle, M.J. (1975), ‘A selective review of the ecological effects of human trampling on natural ecosystems’. In: Biological conservation 7, pp. 17-34.CrossRef
go back to reference Renson, R. (1983), ‘Grenzen aan de sportbeoefening: een theoretisch referentiekader’. In: Sportcahier 15, pp. 21-34. Renson, R. (1983), ‘Grenzen aan de sportbeoefening: een theoretisch referentiekader’. In: Sportcahier 15, pp. 21-34.
go back to reference Straeter, I. & S. Voigt (1989), Freizeit Fatal, über den Umgang mit der Natur in unserer freien Zeit. Köln: Volksblatt Verlag, 267 p. Straeter, I. & S. Voigt (1989), Freizeit Fatal, über den Umgang mit der Natur in unserer freien Zeit. Köln: Volksblatt Verlag, 267 p.
go back to reference Telama, R. (1991), ‘Nature as motivation for physical activity’. In: P. Oja & R. Telama, Sport for All (Proceedings of the World Congress on Sport for All), Amsterdam: Elsevier, pp. 607-616. Telama, R. (1991), ‘Nature as motivation for physical activity’. In: P. Oja & R. Telama, Sport for All (Proceedings of the World Congress on Sport for All), Amsterdam: Elsevier, pp. 607-616.
go back to reference Tuting, L. (1989), Tourismus and ökologie. Ökozid 1989 (5): pp. 64-68. Tuting, L. (1989), Tourismus and ökologie. Ökozid 1989 (5): pp. 64-68.
go back to reference Vago, S. (1989), Social change. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 438 p. Vago, S. (1989), Social change. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 438 p.
go back to reference Vanreusel, B. (1989), ‘Openluchtactiviteiten: bewegend leren in de natuur’. In: Lichamelijke Opvoeding (themanummer bewegen aan de basis) 3, 77, pp. 135-137. Vanreusel, B. (1989), ‘Openluchtactiviteiten: bewegend leren in de natuur’. In: Lichamelijke Opvoeding (themanummer bewegen aan de basis) 3, 77, pp. 135-137.
go back to reference Vanreusel, B. (1992), De sociale betekenis van sportdeelname, (Sock-rapport nr 15). Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, KU Leuven, 135 p. Vanreusel, B. (1992), De sociale betekenis van sportdeelname, (Sock-rapport nr 15). Leuven: Instituut voor Lichamelijke Opvoeding, KU Leuven, 135 p.
go back to reference Vanreusel, B. (1992), ‘Ik zweet dus ik ben, bedenkingen bij de geïndividualiseerde sportbeoefenaar’. In: Spel en Sport 3, pp. 2-4. Vanreusel, B. (1992), ‘Ik zweet dus ik ben, bedenkingen bij de geïndividualiseerde sportbeoefenaar’. In: Spel en Sport 3, pp. 2-4.
go back to reference Back, A. & D. Kim (1979), ‘Towards a Western philosophy of the Eastern martial arts’. In: Journal of the Philosophy of Sport 5, pp. 19-28.CrossRef Back, A. & D. Kim (1979), ‘Towards a Western philosophy of the Eastern martial arts’. In: Journal of the Philosophy of Sport 5, pp. 19-28.CrossRef
go back to reference Back, A. & D. Kim (1984) ‘The future course of the Eastern martial arts’. In: Quest 36, pp. 7-14.CrossRef Back, A. & D. Kim (1984) ‘The future course of the Eastern martial arts’. In: Quest 36, pp. 7-14.CrossRef
go back to reference Bottenburg, M. van (1994), Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Bert Bakker. Bottenburg, M. van (1994), Verborgen competitie. Over de uiteenlopende populariteit van sporten. Amsterdam: Bert Bakker.
go back to reference Bottenburg, M. van & J. Heilbron (1996), De verharding van het wedstrijdvechten. Amsterdam: Diopter. Bottenburg, M. van & J. Heilbron (1996), De verharding van het wedstrijdvechten. Amsterdam: Diopter.
go back to reference Bremer, A. (1995) Een boksschool als basis. Een evaluatie van het project ‘Opboxen’. Rotterdam: Erasmus Universiteit. Bremer, A. (1995) Een boksschool als basis. Een evaluatie van het project ‘Opboxen’. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
go back to reference Clearing House (1997), ‘Sports participation in Europe’. In: Sport Information Bulletin 10 (44), pp. 5-56. Clearing House (1997), ‘Sports participation in Europe’. In: Sport Information Bulletin 10 (44), pp. 5-56.
go back to reference Columbus, P.J. & D. Rice (1998) ‘Phenomenological meanings of martial arts participation’. In: Journal of Sport Behavior 21, pp. 16-28. Columbus, P.J. & D. Rice (1998) ‘Phenomenological meanings of martial arts participation’. In: Journal of Sport Behavior 21, pp. 16-28.
go back to reference Cox, J.C. (1993), ‘Traditional Asian martial arts training: a review’. In: Quest 45, pp. 366-388.CrossRef Cox, J.C. (1993), ‘Traditional Asian martial arts training: a review’. In: Quest 45, pp. 366-388.CrossRef
go back to reference De Knop, P., K. De Martelaer, M. Theeboom, E. Van Engeland & L. Van Puymbroeck (1994), Sport als integratie voor migrantenjongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Knop, P., K. De Martelaer, M. Theeboom, E. Van Engeland & L. Van Puymbroeck (1994), Sport als integratie voor migrantenjongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference De Knop, P., L.M. Engström, B. Skirstad & M.R. Weiss (eds.) (1996), Worldwide trends in youth sport. Champaign (Ill): Human Kinetics. De Knop, P., L.M. Engström, B. Skirstad & M.R. Weiss (eds.) (1996), Worldwide trends in youth sport. Champaign (Ill): Human Kinetics.
go back to reference Donohue, J. & K. Taylor (1994), ‘The classification of the fighting arts’. In: Journal of Asian Martial Arts 3 (4), pp. 10-37. Donohue, J. & K. Taylor (1994), ‘The classification of the fighting arts’. In: Journal of Asian Martial Arts 3 (4), pp. 10-37.
go back to reference Elias, N. & E. Dunning. (1986), Quest for excitement. Sport and leisure in the civilizing process. Oxford: Basil Blackwell. Elias, N. & E. Dunning. (1986), Quest for excitement. Sport and leisure in the civilizing process. Oxford: Basil Blackwell.
go back to reference Förster, A. (1986), ‘The nature of martial arts and their change in the West’. In: S. Kleinman (ed.), Mind and body: East meets West (pp. 83-88). Champaign (Ill): Human Kinetics. Förster, A. (1986), ‘The nature of martial arts and their change in the West’. In: S. Kleinman (ed.), Mind and body: East meets West (pp. 83-88). Champaign (Ill): Human Kinetics.
go back to reference Fuller, J.R. (1988), ‘Martial arts and psychological health’. In: British Journal of Medical Psychology 61, pp. 317-328.PubMedCrossRef Fuller, J.R. (1988), ‘Martial arts and psychological health’. In: British Journal of Medical Psychology 61, pp. 317-328.PubMedCrossRef
go back to reference Gits, R. (1994), ‘Ik heb er één op z’n neus geslagen’. In: Sporta 6, pp. 2-5. Gits, R. (1994), ‘Ik heb er één op z’n neus geslagen’. In: Sporta 6, pp. 2-5.
go back to reference Gonzalez, M.B. (1990), ‘The effects of martial arts training on the cognitive, emotional, and behavioral functioning of latency-age youth: Implications for the prevention of juvenile delinquency’. In: Dissertation Abstracts International 51, p. 5298B. Gonzalez, M.B. (1990), ‘The effects of martial arts training on the cognitive, emotional, and behavioral functioning of latency-age youth: Implications for the prevention of juvenile delinquency’. In: Dissertation Abstracts International 51, p. 5298B.
go back to reference Goodger, B. & J. Goodger (1980), ‘Organisational and cultural change in post-war British Judo’. In: International Review for the Sociology of Sport 12, pp. 21-48.CrossRef Goodger, B. & J. Goodger (1980), ‘Organisational and cultural change in post-war British Judo’. In: International Review for the Sociology of Sport 12, pp. 21-48.CrossRef
go back to reference Gorbel, L.B. (1991), ‘The martial arts and mental health: psychotherapeutic effects of modified karate training upon behaviorally disordered adolescents’. In: Dissertation Abstracts International 51, p. 5026B. Gorbel, L.B. (1991), ‘The martial arts and mental health: psychotherapeutic effects of modified karate training upon behaviorally disordered adolescents’. In: Dissertation Abstracts International 51, p. 5026B.
go back to reference Harman, W.W. (1986), ‘The changing image of man/wo-man: signs of a second Copernican revolution’. In: S. Kleinman (ed.), Mind and body: East meets West (pp. 3-6). Champaign (Ill): Human Kinetics. Harman, W.W. (1986), ‘The changing image of man/wo-man: signs of a second Copernican revolution’. In: S. Kleinman (ed.), Mind and body: East meets West (pp. 3-6). Champaign (Ill): Human Kinetics.
go back to reference Heuvel, M. van den & H. Van der Werff (1998), Trendanalyse Sport. Ontwikkeling in sportdeelname en organisatiegraad van de sport in de periode 1975-1995. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant – Vakgroep Vrijetijdswetenschappen. Heuvel, M. van den & H. Van der Werff (1998), Trendanalyse Sport. Ontwikkeling in sportdeelname en organisatiegraad van de sport in de periode 1975-1995. Tilburg: Katholieke Universiteit Brabant – Vakgroep Vrijetijdswetenschappen.
go back to reference Hoolt, J. (1987), We willen wel, maar… Onderzoek naar sportdeelname van etnische minderheidsgroepen. Amsterdam: Afdeling Sport en Recreatie. Hoolt, J. (1987), We willen wel, maar… Onderzoek naar sportdeelname van etnische minderheidsgroepen. Amsterdam: Afdeling Sport en Recreatie.
go back to reference Kleinman, S. (ed.) (1986), Mind and body: East meets West. Champaign (Ill): Human Kinetics. Kleinman, S. (ed.) (1986), Mind and body: East meets West. Champaign (Ill): Human Kinetics.
go back to reference Koert, W. (1996), ‘Loïc Wacquant en de “illusio” van de boks-school’. In: Vrijetijdstudies 1, pp. 64-67. Koert, W. (1996), ‘Loïc Wacquant en de “illusio” van de boks-school’. In: Vrijetijdstudies 1, pp. 64-67.
go back to reference Kruissink, M. (1988), ‘Van padvinderij tot pretpark, van vechtsport tot volleybal’. In: Justitiële Verkenningen 14, pp. 66-85. Kruissink, M. (1988), ‘Van padvinderij tot pretpark, van vechtsport tot volleybal’. In: Justitiële Verkenningen 14, pp. 66-85.
go back to reference Lagendijk, E. (1991), ‘De zwarte band van etnische minderheden. Over kleur, macht en kracht van lichaamscultuur’. In: Vrijetijd en Samenleving 9 (2), pp. 45-62. Lagendijk, E. (1991), ‘De zwarte band van etnische minderheden. Over kleur, macht en kracht van lichaamscultuur’. In: Vrijetijd en Samenleving 9 (2), pp. 45-62.
go back to reference Pieter, W. (1994), ‘Research in martial sports: a review’. In: Journal of Asian Martial Arts 3 (2), pp. 10-47. Pieter, W. (1994), ‘Research in martial sports: a review’. In: Journal of Asian Martial Arts 3 (2), pp. 10-47.
go back to reference Steenbergen, J. & J. Tamboer (1998), ‘Het dubbelkarakter van sport: een conceptuele dynamiek’. In: J. Steenbergen, A.J. Buisman, P. De Knop & J.M.H. Lucassen (eds.), Waarden en normen in de sport. Analyse en beleidsperspectief (pp. 69-95). Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum. Steenbergen, J. & J. Tamboer (1998), ‘Het dubbelkarakter van sport: een conceptuele dynamiek’. In: J. Steenbergen, A.J. Buisman, P. De Knop & J.M.H. Lucassen (eds.), Waarden en normen in de sport. Analyse en beleidsperspectief (pp. 69-95). Houten: Bohn, Stafleu Van Loghum.
go back to reference Theeboom, M. & P. De Knop (1999), ‘Asian martial arts and approaches of instruction in physical education’. In: European Journal of Physical Education (4), pp. 146-161.CrossRef Theeboom, M. & P. De Knop (1999), ‘Asian martial arts and approaches of instruction in physical education’. In: European Journal of Physical Education (4), pp. 146-161.CrossRef
go back to reference Theeboom, M., P. De Knop & P. Wylleman (1995), ‘Traditional Asian martial arts and the West’. In: Journal of Comparative Physical Education and Sport 17, pp. 57-69. Theeboom, M., P. De Knop & P. Wylleman (1995), ‘Traditional Asian martial arts and the West’. In: Journal of Comparative Physical Education and Sport 17, pp. 57-69.
go back to reference Thijssen, W. (1998), ‘Studiebol Ahmet mept nu terug bij pesterijen’. In: de Volkskrant 12 mei. Thijssen, W. (1998), ‘Studiebol Ahmet mept nu terug bij pesterijen’. In: de Volkskrant 12 mei.
go back to reference Trulson, M.E. (1986), ‘Martial arts training. A novel cure for juvenile delinquency’. In: Human Relations 39, pp. 113-1140.CrossRef Trulson, M.E. (1986), ‘Martial arts training. A novel cure for juvenile delinquency’. In: Human Relations 39, pp. 113-1140.CrossRef
go back to reference Van Malderen, K. (1996), Descriptieve studie van de georganiseerde vechtsportbeoefening bij de Vlaamse jeugd. (Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding; Brussel: Vrije Universiteit). Van Malderen, K. (1996), Descriptieve studie van de georganiseerde vechtsportbeoefening bij de Vlaamse jeugd. (Niet-gepubliceerde licentiaatsverhandeling lichamelijke opvoeding; Brussel: Vrije Universiteit).
go back to reference Wacquant, L. (1992), ‘The social logic of boxing in Black Chicago: Toward a sociology of pugilism’. In: Sociology of Sport Journal 9, pp. 221-254.CrossRef Wacquant, L. (1992), ‘The social logic of boxing in Black Chicago: Toward a sociology of pugilism’. In: Sociology of Sport Journal 9, pp. 221-254.CrossRef
go back to reference Ainsworth, B.E., W.L. Haskell & M.C. Whitt (2000), ‘Compendium of physical activities: an update of activity codes and Met intensities’. In: Medicine and Science in Sports and Exercise 32 (9), pp. S498-S516.PubMedCrossRef Ainsworth, B.E., W.L. Haskell & M.C. Whitt (2000), ‘Compendium of physical activities: an update of activity codes and Met intensities’. In: Medicine and Science in Sports and Exercise 32 (9), pp. S498-S516.PubMedCrossRef
go back to reference Breedveld, K. (1999), Regelmatig onregelmatig. Spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie. Amsterdam: Thela Thesis. Breedveld, K. (1999), Regelmatig onregelmatig. Spreiding van arbeidstijden en de gevolgen voor vrijetijd en recreatie. Amsterdam: Thela Thesis.
go back to reference Breedveld, K. & A. van den Broek (2001), Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening. SCP: Den Haag. Breedveld, K. & A. van den Broek (2001), Trends in de tijd. Een schets van recente ontwikkelingen in tijdsbesteding en tijdsordening. SCP: Den Haag.
go back to reference Hildebrandt, V.H., I.J.M. Urlings, K.I. Proper, W.T.M. Ooijendeijk & M. Stiggelbout (1999), ‘Bewegen Nederlanders nog wel (genoeg)?’ In: V.H. Hildebrandt, W.T.M. Ooijendeijk & M. Stiggelbout (ed.), Trendrapport Bewegen en Gezondheid 1998/1999 (pp. 23-30). Lelystad: Koninklijke Vermande. Hildebrandt, V.H., I.J.M. Urlings, K.I. Proper, W.T.M. Ooijendeijk & M. Stiggelbout (1999), ‘Bewegen Nederlanders nog wel (genoeg)?’ In: V.H. Hildebrandt, W.T.M. Ooijendeijk & M. Stiggelbout (ed.), Trendrapport Bewegen en Gezondheid 1998/1999 (pp. 23-30). Lelystad: Koninklijke Vermande.
go back to reference Adams, R.G. & R. Blieszner (1994), ‘An integrative conceptual framework for friendship research’. In: Journal of Social & Personal Relationships 11, pp. 163-184.CrossRef Adams, R.G. & R. Blieszner (1994), ‘An integrative conceptual framework for friendship research’. In: Journal of Social & Personal Relationships 11, pp. 163-184.CrossRef
go back to reference Anciaux, B. (2004), Beleidsnota 2004-2009. Sport. Brussel: Vlaamse regering. Anciaux, B. (2004), Beleidsnota 2004-2009. Sport. Brussel: Vlaamse regering.
go back to reference Beck, U. (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (Suhrkamp 1365 – Suhrkamp N.F. 365). Frankfurt am Main: Suhrkamp. Beck, U. (1986), Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne (Suhrkamp 1365 – Suhrkamp N.F. 365). Frankfurt am Main: Suhrkamp.
go back to reference Beck, U. & E. Beck-Gernsheim (2002), Individualization. Institutionalized individualism and its social and political consequences (Theory, Culture & Society). London: Sage. Beck, U. & E. Beck-Gernsheim (2002), Individualization. Institutionalized individualism and its social and political consequences (Theory, Culture & Society). London: Sage.
go back to reference BLOSO/VSF (2004), Enquête bij de Vlaamse sportclubs. Brussel: Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport & de Openluchtrecreatie. BLOSO/VSF (2004), Enquête bij de Vlaamse sportclubs. Brussel: Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport & de Openluchtrecreatie.
go back to reference Bottenburg, M. van & K. Schuyt (1996), De maatschappelijke betekenis van sport. Arnhem: NOC*NSF. Bottenburg, M. van & K. Schuyt (1996), De maatschappelijke betekenis van sport. Arnhem: NOC*NSF.
go back to reference Bourdieu, P. (1978), ‘Pratiques sportives et pratiques sociales’. In: HISPA (ed.). 7ème Congrès international de l’Association Internationale de l’Histoire de l’Education Physique et du Sport (HISPA Congrès, Paris; 1978) (pp. 17-37). Paris: Institut National du Sport et de l’Education Physique. Bourdieu, P. (1978), ‘Pratiques sportives et pratiques sociales’. In: HISPA (ed.). 7ème Congrès international de l’Association Internationale de l’Histoire de l’Education Physique et du Sport (HISPA Congrès, Paris; 1978) (pp. 17-37). Paris: Institut National du Sport et de l’Education Physique.
go back to reference Bourdieu, P. (1986), ‘The forms of capital’. In: Richardson, J.G. (ed.). Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). New York, NY: Greenwood. Bourdieu, P. (1986), ‘The forms of capital’. In: Richardson, J.G. (ed.). Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241-258). New York, NY: Greenwood.
go back to reference Bourdieu, P. (1991), ‘Sport and social class’. In: C. Mukerji & M. Schudson (eds.), Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies (pp. 357-373). Berkeley, Cal.: University of California Press. Bourdieu, P. (1991), ‘Sport and social class’. In: C. Mukerji & M. Schudson (eds.), Rethinking popular culture. Contemporary perspectives in cultural studies (pp. 357-373). Berkeley, Cal.: University of California Press.
go back to reference Breedveld, K. (2003), ‘Sport en cohesie. De relatie tussen sport-deelname en sociaal kapitaal’. In: K. Breedveld (ed.). Rapportage sport 2003 (pp. 247-283). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau. Breedveld, K. (2003), ‘Sport en cohesie. De relatie tussen sport-deelname en sociaal kapitaal’. In: K. Breedveld (ed.). Rapportage sport 2003 (pp. 247-283). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau.
go back to reference Breedveld, K. & R. van der Meulen (2002/2003), ‘Vertrouwen in de sport. Een empirische analyse van de relatie tussen sportdeelname en sociaal kapitaal’. In: Vrijetijdstudies 20 (2), pp. 37-49. Breedveld, K. & R. van der Meulen (2002/2003), ‘Vertrouwen in de sport. Een empirische analyse van de relatie tussen sportdeelname en sociaal kapitaal’. In: Vrijetijdstudies 20 (2), pp. 37-49.
go back to reference Bussemaker, J. (1993), Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat. Amsterdam: SUA. Bussemaker, J. (1993), Betwiste zelfstandigheid. Individualisering, sekse en verzorgingsstaat. Amsterdam: SUA.
go back to reference Carroll, B. (1993), ‘Factors influencing ethnic minority groups’ participation in sport’. In: Physical Education Review 16, pp. 55-66. Carroll, B. (1993), ‘Factors influencing ethnic minority groups’ participation in sport’. In: Physical Education Review 16, pp. 55-66.
go back to reference Coleman, J.S. (1988), ‘Social capital in the creation of human capital’. In: American Journal of Sociology 94, pp. S95-S121.CrossRef Coleman, J.S. (1988), ‘Social capital in the creation of human capital’. In: American Journal of Sociology 94, pp. S95-S121.CrossRef
go back to reference Corijn, E. (2000), Vrije tijd werkt ook. Over de verhouding tussen arbeid en vrije tijd in de twintigste eeuw (Samenleving & Sport 9). Brussel: Koning Boudewijnstichting. Corijn, E. (2000), Vrije tijd werkt ook. Over de verhouding tussen arbeid en vrije tijd in de twintigste eeuw (Samenleving & Sport 9). Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference De Knop, P. & J. Hoyng (1998), De functies en betekenissen van sport. Tilburg: Tilburg University Press. De Knop, P. & J. Hoyng (1998), De functies en betekenissen van sport. Tilburg: Tilburg University Press.
go back to reference De Knop, P., L. Bollaert, M. Theeboom, E. Van Engeland & L. van Puymbroeck (1993), Onderzoek naar de integratiemogelijkheden van de georganiseerde sport voor migrantenjongeren (Studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en BLOSO). Brussel: VUB – Jongerenadviescentrum voor Sport. De Knop, P., L. Bollaert, M. Theeboom, E. Van Engeland & L. van Puymbroeck (1993), Onderzoek naar de integratiemogelijkheden van de georganiseerde sport voor migrantenjongeren (Studie in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en BLOSO). Brussel: VUB – Jongerenadviescentrum voor Sport.
go back to reference De Knop, P., K. De Martelaer, M. Theeboom, E. Van Engeland & L. van Puymbroeck (1994), Sport als integratie voor migrantenjongeren (Samenvatting van de onderzoeksprojecten naar de integratiemogelijkheden van migrantenjongeren door sport, uitgevoerd in opdracht van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid, het BLOSO en de Koning Boudewijnstichting). Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Knop, P., K. De Martelaer, M. Theeboom, E. Van Engeland & L. van Puymbroeck (1994), Sport als integratie voor migrantenjongeren (Samenvatting van de onderzoeksprojecten naar de integratiemogelijkheden van migrantenjongeren door sport, uitgevoerd in opdracht van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid, het BLOSO en de Koning Boudewijnstichting). Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference De Knop, P. & M. Theeboom (1999), ‘Sports stimulation initiatives for underprivileged youth in Flanders’. In: Journal of Education and Training 20 (1), pp. 40-48. De Knop, P. & M. Theeboom (1999), ‘Sports stimulation initiatives for underprivileged youth in Flanders’. In: Journal of Education and Training 20 (1), pp. 40-48.
go back to reference De Mol, A., G. Redig & H. Heughebaert (2000), BuurtBal 1989/2000 magazine ->10 jaar BuurtBal. Een overzicht. Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Mol, A., G. Redig & H. Heughebaert (2000), BuurtBal 1989/2000 magazine ->10 jaar BuurtBal. Een overzicht. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference De Mol, A., T. Willems & R. Willems (1995), Sportclubs bekennen kleur. Brussel: Koning Boudewijnstichting. De Mol, A., T. Willems & R. Willems (1995), Sportclubs bekennen kleur. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Dellen, T.J. van (1981), Sport en systeem. De systeem-functionalistische sociologie van de sport en het sportonderwijs. Haarlem: De Vrieseborch. Dellen, T.J. van (1981), Sport en systeem. De systeem-functionalistische sociologie van de sport en het sportonderwijs. Haarlem: De Vrieseborch.
go back to reference Deth, J.W. van (2003), ‘Measuring social capital: orthodoxies and continuing controversies’. In: International Journal of Social Research Methodology 6 (1), pp. 79-92.CrossRef Deth, J.W. van (2003), ‘Measuring social capital: orthodoxies and continuing controversies’. In: International Journal of Social Research Methodology 6 (1), pp. 79-92.CrossRef
go back to reference Devine, F. & J.M. Roberts (2003), ‘Alternative approaches to researching social capital. A comment on van Deth’s measuring social capital’. In: International Journal of Social Research Methodology 6 (1), p. 93.CrossRef Devine, F. & J.M. Roberts (2003), ‘Alternative approaches to researching social capital. A comment on van Deth’s measuring social capital’. In: International Journal of Social Research Methodology 6 (1), p. 93.CrossRef
go back to reference Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (2001), Meeting point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom. Duyvendak, J.W. & L. Veldboer (2001), Meeting point Nederland. Over samenlevingsopbouw, multiculturaliteit en sociale cohesie. Amsterdam: Boom.
go back to reference Elchardus, M. & I. Glorieux (eds.) (2002), De symbolische samenleving. Een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes. Tielt: Lannoo. Elchardus, M. & I. Glorieux (eds.) (2002), De symbolische samenleving. Een exploratie van de nieuwe sociale en culturele ruimtes. Tielt: Lannoo.
go back to reference Elchardus, M., L. Huyse & M. Hooghe (eds.) (2001a), Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap. Brussel: VUBPress. Elchardus, M., L. Huyse & M. Hooghe (eds.) (2001a), Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap. Brussel: VUBPress.
go back to reference Elchardus, M., M. Hooghe & W. Smits (2001b), ‘De vormen van middenveldparticipatie’. In: M. Elchardus, L. Huyse & M. Hooghe (eds.). Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap (pp. 15-46). Brussel: VUBPress. Elchardus, M., M. Hooghe & W. Smits (2001b), ‘De vormen van middenveldparticipatie’. In: M. Elchardus, L. Huyse & M. Hooghe (eds.). Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap (pp. 15-46). Brussel: VUBPress.
go back to reference Elchardus, M., M. Hooghe & W. Smits (2001c), ‘De werken van het middenveld’. In: M. Elchardus, L. Huyse & M. Hooghe (eds.). Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap (pp. 105-134). Brussel: VUBPress. Elchardus, M., M. Hooghe & W. Smits (2001c), ‘De werken van het middenveld’. In: M. Elchardus, L. Huyse & M. Hooghe (eds.). Het maatschappelijk middenveld in Vlaanderen. Een onderzoek naar de sociale constructie van democratisch burgerschap (pp. 105-134). Brussel: VUBPress.
go back to reference Elchardus, M. & W. Smits (2002), Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. Brussel: VUBPress. Elchardus, M. & W. Smits (2002), Anatomie en oorzaken van het wantrouwen. Brussel: VUBPress.
go back to reference Elling, A. (2002), Ze zijn er (niet) voor gebouwd. In- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit. Nieuwegein: Arko Sports Media. Elling, A. (2002), Ze zijn er (niet) voor gebouwd. In- en uitsluiting in de sport naar sekse en etniciteit. Nieuwegein: Arko Sports Media.
go back to reference Fukuyama, F. (1995), Trust. The social virtues and the creation of prosperity. New York, NY: Free Press. Fukuyama, F. (1995), Trust. The social virtues and the creation of prosperity. New York, NY: Free Press.
go back to reference Goyvaerts, W. (1994), Buurtvoetbal. Een doelpunt voor integratie (Eindrapport over de actie ‘92-’93). Brussel: Koning Boudewijnstichting. Goyvaerts, W. (1994), Buurtvoetbal. Een doelpunt voor integratie (Eindrapport over de actie ‘92-’93). Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Haan, J. de & K. Breedveld (2000), Trends en determinanten in de sport. Eerste resultaten uit het AVO 1999 (Werkdocument 68). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau. Haan, J. de & K. Breedveld (2000), Trends en determinanten in de sport. Eerste resultaten uit het AVO 1999 (Werkdocument 68). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau.
go back to reference Helly, D. (2003), ‘Social cohesion and cultural plurality’. In: Canadian Journal of Sociology 28 (1), pp. 19-42.CrossRef Helly, D. (2003), ‘Social cohesion and cultural plurality’. In: Canadian Journal of Sociology 28 (1), pp. 19-42.CrossRef
go back to reference Hooghe (1999), ‘Participatie en vorming van sociaal kapitaal: een exploratie van het causaal verband tussen participatie en maatschappelijke houdingen’. In: Sociologische Gids, december/november: 494-517 Hooghe (1999), ‘Participatie en vorming van sociaal kapitaal: een exploratie van het causaal verband tussen participatie en maatschappelijke houdingen’. In: Sociologische Gids, december/november: 494-517
go back to reference Hooghe, M. (2000), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en politieke cultuur. Leuven: Acco. Hooghe, M. (2000), Sociaal kapitaal en democratie. Verenigingsleven, sociaal kapitaal en politieke cultuur. Leuven: Acco.
go back to reference Hooghe, M. & D. Stolle (2003), Generating social capital. Civil society and institutions in comparative perspective. MacMillan: Palgrave. Hooghe, M. & D. Stolle (2003), Generating social capital. Civil society and institutions in comparative perspective. MacMillan: Palgrave.
go back to reference Jarvie, G. (2003), ‘Communitarianism, sport and social capital. “Neighbourly insights into Scottish sport”’. In: International Review for the Sociology of Sport 38 (2), pp. 139-153.CrossRef Jarvie, G. (2003), ‘Communitarianism, sport and social capital. “Neighbourly insights into Scottish sport”’. In: International Review for the Sociology of Sport 38 (2), pp. 139-153.CrossRef
go back to reference Klingemann, H.-D. & D. Fuchs (eds.) (1995), Citizens and the state (Beliefs in Government 1). Oxford: Oxford University Press. Klingemann, H.-D. & D. Fuchs (eds.) (1995), Citizens and the state (Beliefs in Government 1). Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Knol, F., C. Maas-de Waal, T. Roes, K. Breedveld & J. de Hart (eds.) (2002), Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid. Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau. Knol, F., C. Maas-de Waal, T. Roes, K. Breedveld & J. de Hart (eds.) (2002), Zekere banden. Sociale cohesie, leefbaarheid en veiligheid. Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau.
go back to reference Knops, G., J. Balliu, M. Theeboom, P. De Knop & L. Walgrave (1992), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwets-bare jongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Knops, G., J. Balliu, M. Theeboom, P. De Knop & L. Walgrave (1992), Sport als integratie. Kansen voor maatschappelijk kwets-bare jongeren. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Komter, A.E., J. Burgers & G. Engbersen (2000), Het cement van de samenleving. Een verkennende studie over solidariteit en cohesie. Amsterdam: Amsterdam University Press. Komter, A.E., J. Burgers & G. Engbersen (2000), Het cement van de samenleving. Een verkennende studie over solidariteit en cohesie. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Kruissink, M. (1988), ‘Van padvinderij tot pretpark, van vechtsport tot volleybal’. In: Justitiële Verkenningen 14 (5), pp. 66-85. Kruissink, M. (1988), ‘Van padvinderij tot pretpark, van vechtsport tot volleybal’. In: Justitiële Verkenningen 14 (5), pp. 66-85.
go back to reference Kunneman, H. (1996), Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit. Amsterdam: Boom. Kunneman, H. (1996), Van theemutscultuur naar walkman-ego. Contouren van postmoderne individualiteit. Amsterdam: Boom.
go back to reference Laermans, R. (1993), ‘Meer individuele mogelijkheden, minder sociale dwang? Enkele cultuursociologische kanttekeningen bij het naoorlogse individualiseringsproces’. In: W.A. Dumon, G. Fauconnier, R. Maes, G. Bouckaert, B.J. De Clercq & D. De Grooff (eds.), Scenario’s voor de toekomst. Feestbundel naar aanleiding van honderd jaar sociale wetenschappen aan de K.U.-Leuven (pp. 137-151). Leuven: Acco. Laermans, R. (1993), ‘Meer individuele mogelijkheden, minder sociale dwang? Enkele cultuursociologische kanttekeningen bij het naoorlogse individualiseringsproces’. In: W.A. Dumon, G. Fauconnier, R. Maes, G. Bouckaert, B.J. De Clercq & D. De Grooff (eds.), Scenario’s voor de toekomst. Feestbundel naar aanleiding van honderd jaar sociale wetenschappen aan de K.U.-Leuven (pp. 137-151). Leuven: Acco.
go back to reference Laporte, W., L. Bollaert, P. De Knop, M. Taks, M. Verhoeven, A. Duysters & D. van Bunder (1997), Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid. Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid. Laporte, W., L. Bollaert, P. De Knop, M. Taks, M. Verhoeven, A. Duysters & D. van Bunder (1997), Het vrijwilligerswerk in een veranderende sportwereld. Een empirische studie inzake de ontwikkeling van professionele deskundigheid. Brussel: Interuniversitair Onderzoekscentrum voor Sportbeleid.
go back to reference Laurent, C. & T. Vermeiren (1999), Opus XXI 21-10-99. TeyeMeonderzoek. Zellik: Roularta Media. Laurent, C. & T. Vermeiren (1999), Opus XXI 21-10-99. TeyeMeonderzoek. Zellik: Roularta Media.
go back to reference Levi, M. (1996), ‘Social and unsocial capital. A review essay of Robert Putnam’s “Making democracy work”’. In: Political Psychology 19 (3), pp. 567-578. Levi, M. (1996), ‘Social and unsocial capital. A review essay of Robert Putnam’s “Making democracy work”’. In: Political Psychology 19 (3), pp. 567-578.
go back to reference Lin, N. (2001), Social capital. A theory of social structure and action (Structural Analysis in the Social Sciences 19). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRef Lin, N. (2001), Social capital. A theory of social structure and action (Structural Analysis in the Social Sciences 19). Cambridge: Cambridge University Press.CrossRef
go back to reference Maffesoli, M. & D. Smith (1996), The time of the tribes. The decline of individualism in mass society (Theory, Culture & Society). London: Sage. Maffesoli, M. & D. Smith (1996), The time of the tribes. The decline of individualism in mass society (Theory, Culture & Society). London: Sage.
go back to reference Martens, L. (1997), Strategisch plan voor sportend Vlaanderen. Brussel: Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin & Welzijn. Martens, L. (1997), Strategisch plan voor sportend Vlaanderen. Brussel: Kabinet van de Vlaamse minister van Cultuur, Gezin & Welzijn.
go back to reference Meulen, R. van der (2003), ‘Beoefening’. In: K. Breedveld (ed.). Rapportage sport 2003 (pp. 71-97). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau. Meulen, R. van der (2003), ‘Beoefening’. In: K. Breedveld (ed.). Rapportage sport 2003 (pp. 71-97). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau.
go back to reference Moens, M. & J. Scheerder (2004), ‘Social determinants of sports participation revisited. The role of socialization and symbolic trajectories’. In: European Journal of Sport & Society 1 (1), pp. 35-49.CrossRef Moens, M. & J. Scheerder (2004), ‘Social determinants of sports participation revisited. The role of socialization and symbolic trajectories’. In: European Journal of Sport & Society 1 (1), pp. 35-49.CrossRef
go back to reference Palloni, A., D.S. Massey, M. Ceballos, K. Espinoza & M. Spittel (2001), ‘Social capital and international migration: a test using information on family networks’. In: International Migration, 106: 1262-1298. Palloni, A., D.S. Massey, M. Ceballos, K. Espinoza & M. Spittel (2001), ‘Social capital and international migration: a test using information on family networks’. In: International Migration, 106: 1262-1298.
go back to reference Pauwels, G. & J. Scheerder (2004), Tijd voor vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recreatie (Stativaria 32). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek. Pauwels, G. & J. Scheerder (2004), Tijd voor vrije tijd? Vrijetijdsparticipatie in Vlaanderen: sport, cultuur, media, sociale participatie en recreatie (Stativaria 32). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek.
go back to reference Pieterse, J.N. (2003), ‘Social capital and migration’. In: Ethnicities 3 (1), pp. 29-58.CrossRef Pieterse, J.N. (2003), ‘Social capital and migration’. In: Ethnicities 3 (1), pp. 29-58.CrossRef
go back to reference Poel, H. van der (2002), ‘De rol van sport in de sociale opbouw van nieuwbouwwijken’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder (eds.) Sportsociologie. Het spel en de spelers (pp. 171-178). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Poel, H. van der (2002), ‘De rol van sport in de sociale opbouw van nieuwbouwwijken’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder (eds.) Sportsociologie. Het spel en de spelers (pp. 171-178). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Portes, A. (1998), ‘Social capital. Its origins and applications in modern sociology’. In: Annual Review of Sociology 24, pp. 1-24.CrossRef Portes, A. (1998), ‘Social capital. Its origins and applications in modern sociology’. In: Annual Review of Sociology 24, pp. 1-24.CrossRef
go back to reference Putnam, R. (1993), Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press. Putnam, R. (1993), Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton, NJ: Princeton University Press.
go back to reference Putnam, R. (1995), ‘Bowling alone. America’s declining social capital’. In: Journal of Democracy 6 (1), pp. 65-78.CrossRef Putnam, R. (1995), ‘Bowling alone. America’s declining social capital’. In: Journal of Democracy 6 (1), pp. 65-78.CrossRef
go back to reference Putnam, R. (1996), ‘The strange disappearance of civic America’. In: American Prospect 24, pp. 34-48. Putnam, R. (1996), ‘The strange disappearance of civic America’. In: American Prospect 24, pp. 34-48.
go back to reference Putnam, R.D. (2000), Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York, NY: Simon & Schuster. Putnam, R.D. (2000), Bowling alone. The collapse and revival of American community. New York, NY: Simon & Schuster.
go back to reference Sauwens, J. (2000), Beleidsnota 2000-2004. Sport. Brussel: Vlaamse regering. Sauwens, J. (2000), Beleidsnota 2000-2004. Sport. Brussel: Vlaamse regering.
go back to reference Scheerder, J. (2004a), Spelen op het middenveld. Vrijetijdssport als ontspanning, ontplooiing en ontmoeting (Cultuursociologische Essays 4). Tielt: Lannoo. Scheerder, J. (2004a), Spelen op het middenveld. Vrijetijdssport als ontspanning, ontplooiing en ontmoeting (Cultuursociologische Essays 4). Tielt: Lannoo.
go back to reference Scheerder, J. (2004b), ‘Van clubsport naar egosport? Vrijetijdssport in het kader van integratie- versus individualiseringsprocessen (Deel 1)’. In: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 204 (4), pp. 4-11. Scheerder, J. (2004b), ‘Van clubsport naar egosport? Vrijetijdssport in het kader van integratie- versus individualiseringsprocessen (Deel 1)’. In: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 204 (4), pp. 4-11.
go back to reference Scheerder, J. (2004c), ‘Uitgesloten van deelname. Over sportbeoefening en sociale exclusie in Vlaanderen’. In: J. Vranken, K. De Boyser & D. Dierckx (eds.). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2004 (pp. 147-164). Leuven: Acco. Scheerder, J. (2004c), ‘Uitgesloten van deelname. Over sportbeoefening en sociale exclusie in Vlaanderen’. In: J. Vranken, K. De Boyser & D. Dierckx (eds.). Armoede en sociale uitsluiting. Jaarboek 2004 (pp. 147-164). Leuven: Acco.
go back to reference Scheerder, J. (2005a), ‘Sport verenigt én verdeelt? De actieve deelname aan vrijetijdssport door een sociologische bril’. In: Het Vrije Woord 50 (3), pp. 25-30. Scheerder, J. (2005a), ‘Sport verenigt én verdeelt? De actieve deelname aan vrijetijdssport door een sociologische bril’. In: Het Vrije Woord 50 (3), pp. 25-30.
go back to reference Scheerder, J. (2005b), ‘Van clubsport naar egosport? Vrijetijdssport in het kader van integratie- versus individualiseringsprocessen (Deel 2)’. In: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 205 (1), pp. 5-9. Scheerder, J. (2005b), ‘Van clubsport naar egosport? Vrijetijdssport in het kader van integratie- versus individualiseringsprocessen (Deel 2)’. In: Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding 205 (1), pp. 5-9.
go back to reference Scheerder, J. & K. Breedveld (2004), ‘Incomplete democratisation and signs of individualisation. An analysis of trends and differences in sports participation in the Low Countries’. In: European Journal of Sport & Society 1 (2), pp. 115-134. Scheerder, J. & K. Breedveld (2004), ‘Incomplete democratisation and signs of individualisation. An analysis of trends and differences in sports participation in the Low Countries’. In: European Journal of Sport & Society 1 (2), pp. 115-134.
go back to reference Scheerder, J., J. Dehaese & B. Vanreusel (eds.) (2003a), Jeugd-sport in cijfers. De sportdeelname van jongeren in Vlaanderen in 2000 tabellen en grafieken (cd-rom met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Administratie Cultuur/Afdeling Jeugd & Sport). Tielt: Lannoo. Scheerder, J., J. Dehaese & B. Vanreusel (eds.) (2003a), Jeugd-sport in cijfers. De sportdeelname van jongeren in Vlaanderen in 2000 tabellen en grafieken (cd-rom met steun van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Administratie Cultuur/Afdeling Jeugd & Sport). Tielt: Lannoo.
go back to reference Scheerder, J. & G. Pauwels (2002), Vlaanderen sportief gepeild! Resultaten van de APS-survey 1999 (Stativaria 26). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek. Scheerder, J. & G. Pauwels (2002), Vlaanderen sportief gepeild! Resultaten van de APS-survey 1999 (Stativaria 26). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek.
go back to reference Scheerder, J. & G. Pauwels (2005), ‘In-actie(f)? Naar een verklaringsmodel voor actieve sportbeoefening in Vlaanderen’. In: J. Lievens & H. Waege (eds.). Cultuurparticipatie in breed-beeld. Eerste analyses van de survey ’Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’ (Cultuurkijker) (pp. 133-160). Antwerpen: De Boeck. Scheerder, J. & G. Pauwels (2005), ‘In-actie(f)? Naar een verklaringsmodel voor actieve sportbeoefening in Vlaanderen’. In: J. Lievens & H. Waege (eds.). Cultuurparticipatie in breed-beeld. Eerste analyses van de survey ’Cultuurparticipatie in Vlaanderen 2003-2004’ (Cultuurkijker) (pp. 133-160). Antwerpen: De Boeck.
go back to reference Scheerder, J., G. Pauwels & B. Vanreusel (2003b), ‘Vlaanderen sportief gepeild: wie participeert niet? Ontwikkelingen in en determinanten van (club)sportinactiviteit’. In: J. Lemaître (ed.). Vlaanderen gepeild! (pp. 231-268). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek. Scheerder, J., G. Pauwels & B. Vanreusel (2003b), ‘Vlaanderen sportief gepeild: wie participeert niet? Ontwikkelingen in en determinanten van (club)sportinactiviteit’. In: J. Lemaître (ed.). Vlaanderen gepeild! (pp. 231-268). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek.
go back to reference Scheerder, J., G. Pauwels & B. Vanreusel (2004), ‘Sport en inburgering. Een empirische analyse van de relatie tussen sportbeoefening en sociaal kapitaal’. In: Tijdschrift voor Sociologie 25 (4), pp. 417-450. Scheerder, J., G. Pauwels & B. Vanreusel (2004), ‘Sport en inburgering. Een empirische analyse van de relatie tussen sportbeoefening en sociaal kapitaal’. In: Tijdschrift voor Sociologie 25 (4), pp. 417-450.
go back to reference Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & R. Renson (2002a), 30 jaar breedtesport in Vlaanderen: participatie en beleid. Trends 1969-1999 (Sport & Maatschappij 1). Gent: Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding. Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & R. Renson (2002a), 30 jaar breedtesport in Vlaanderen: participatie en beleid. Trends 1969-1999 (Sport & Maatschappij 1). Gent: Publicatiefonds voor Lichamelijke Opvoeding.
go back to reference Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & R. Renson (2005c), ‘Social changes in youth sports participation styles 1969-1999. The case of Flanders (Belgium)’. In: Sport, Education & Society 10 (3), pp. 321-341.CrossRef Scheerder, J., M. Taks, B. Vanreusel & R. Renson (2005c), ‘Social changes in youth sports participation styles 1969-1999. The case of Flanders (Belgium)’. In: Sport, Education & Society 10 (3), pp. 321-341.CrossRef
go back to reference Scheerder, J., B. Vanreusel & M. Taks (2005b), ‘Stratification patterns of active sport involvement among adults. Social change and persistence’. In: International Review for the Sociology of Sport 40 (2), pp. 139-162.CrossRef Scheerder, J., B. Vanreusel & M. Taks (2005b), ‘Stratification patterns of active sport involvement among adults. Social change and persistence’. In: International Review for the Sociology of Sport 40 (2), pp. 139-162.CrossRef
go back to reference Scheerder, J., B. Vanreusel, M. Taks & R. Renson (2001), ‘Is de actieve sportbeoefening in Vlaanderen gedemocratiseerd? Over de sociale gelaagdheid van de sportdeelname gedurende de periode 1969-1999’. In: Tijdschrift voor Sociologie 22 (4), pp. 383-417. Scheerder, J., B. Vanreusel, M. Taks & R. Renson (2001), ‘Is de actieve sportbeoefening in Vlaanderen gedemocratiseerd? Over de sociale gelaagdheid van de sportdeelname gedurende de periode 1969-1999’. In: Tijdschrift voor Sociologie 22 (4), pp. 383-417.
go back to reference Scheerder, J., B. Vanreusel, M. Taks & R. Renson (2002b), ‘Social sports stratification in Flanders 1969-1999. Intergenerational reproduction of social inequalities?’ In: International Review for the Sociology of Sport 37 (2), pp. 219-245.CrossRef Scheerder, J., B. Vanreusel, M. Taks & R. Renson (2002b), ‘Social sports stratification in Flanders 1969-1999. Intergenerational reproduction of social inequalities?’ In: International Review for the Sociology of Sport 37 (2), pp. 219-245.CrossRef
go back to reference Scheerder, J., B. Vanreusel, M. Taks & R. Renson (2005a), ‘Social stratification patterns in adolescents’ active sports participation behaviour. A time trend analysis 1969-1999’. In: European Physical Education Review 11 (1), pp. 5-27.CrossRef Scheerder, J., B. Vanreusel, M. Taks & R. Renson (2005a), ‘Social stratification patterns in adolescents’ active sports participation behaviour. A time trend analysis 1969-1999’. In: European Physical Education Review 11 (1), pp. 5-27.CrossRef
go back to reference Schulze, G. (1992), Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt: Campus. Schulze, G. (1992), Die Erlebnisgesellschaft. Kultursoziologie der Gegenwart. Frankfurt: Campus.
go back to reference SCP (1998), Sociaal en cultureel rapport 1998. 25 jaar sociale verandering. Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau. SCP (1998), Sociaal en cultureel rapport 1998. 25 jaar sociale verandering. Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau.
go back to reference Smits, W. (2004), Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte (Eindverslag van het Programma Beleidsgericht Onderzoek ‘Maatschappelijke participatie van jongeren’ PBO99A/14/85 in opdracht van de Administratie Cultuur/Afdeling Jeugd & Sport van de Vlaamse Gemeenschap). Brussel: Vrije Universiteit Brussel / Vakgroep Sociologie – Onderzoeksgroep TOR. Smits, W. (2004), Maatschappelijke participatie van jongeren. Bewegen in de sociale, vrijetijds- en culturele ruimte (Eindverslag van het Programma Beleidsgericht Onderzoek ‘Maatschappelijke participatie van jongeren’ PBO99A/14/85 in opdracht van de Administratie Cultuur/Afdeling Jeugd & Sport van de Vlaamse Gemeenschap). Brussel: Vrije Universiteit Brussel / Vakgroep Sociologie – Onderzoeksgroep TOR.
go back to reference Stolle, D. (1999), ‘Onderzoek naar sociaal kapitaal. Naar een attitudinale-benadering’. In: Tijdschrift voor Sociologie 20 (3), pp. 247-281. Stolle, D. (1999), ‘Onderzoek naar sociaal kapitaal. Naar een attitudinale-benadering’. In: Tijdschrift voor Sociologie 20 (3), pp. 247-281.
go back to reference Taks, M. (1994), Sociale gelaagdheid in de sport. Een kwestie van geld of habitus? (Rapporten van de Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie 16). Leuven: KULeuven – Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie. Taks, M. (1994), Sociale gelaagdheid in de sport. Een kwestie van geld of habitus? (Rapporten van de Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie 16). Leuven: KULeuven – Faculteit Lichamelijke Opvoeding & Kinesitherapie.
go back to reference Taks, M. & P. De Knop (2002), ‘Sport en vrijwilligers’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder (eds.). In: Sportsociologie. Het spel en de spelers (pp. 220-227). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg. Taks, M. & P. De Knop (2002), ‘Sport en vrijwilligers’. In: P. De Knop, B. Vanreusel & J. Scheerder (eds.). In: Sportsociologie. Het spel en de spelers (pp. 220-227). Maarssen: Elsevier Gezondheidszorg.
go back to reference Uslaner, E.M. (1999), ‘Vrijwilligerswerk en sociaal kapitaal. Effecten van vertrouwen en religie op participatie in de Verenigde Staten’. In: P. Dekker (ed.). Vrijwilligerswerk vergeleken. Nederland in internationaal en historisch perspectief (Civil Society & Vrijwilligerswerk 3) (pp. 181-205). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau. Uslaner, E.M. (1999), ‘Vrijwilligerswerk en sociaal kapitaal. Effecten van vertrouwen en religie op participatie in de Verenigde Staten’. In: P. Dekker (ed.). Vrijwilligerswerk vergeleken. Nederland in internationaal en historisch perspectief (Civil Society & Vrijwilligerswerk 3) (pp. 181-205). Den Haag: Sociaal & Cultureel Planbureau.
go back to reference Vanfraechem-Raway, R. & H. Levarlet-Joye (2000), Le sport et le volontariat (Société & Sport 5). Bruxelles: Fondation Roi Baudouin. Vanfraechem-Raway, R. & H. Levarlet-Joye (2000), Le sport et le volontariat (Société & Sport 5). Bruxelles: Fondation Roi Baudouin.
go back to reference Van Lieshout, M. (1999), ‘Vriendschap als sociaal kapitaal’. In: P. Allegaert & B. Van Bouchaute (eds.) Veer10 – acht10. De leefwereld van jongeren. Leuven/Apeldoorn: Garant, 352p. pp. 37-45 Van Lieshout, M. (1999), ‘Vriendschap als sociaal kapitaal’. In: P. Allegaert & B. Van Bouchaute (eds.) Veer10 – acht10. De leefwereld van jongeren. Leuven/Apeldoorn: Garant, 352p. pp. 37-45
go back to reference Vanreusel, B. & F. Bulcaen (1992), De sociale betekenis van sport-deelname (Rapporten van de Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie 15). Leuven: KULeuven/Instituut voor Lichamelijke Opleiding. Vanreusel, B. & F. Bulcaen (1992), De sociale betekenis van sport-deelname (Rapporten van de Onderzoekseenheid Sociaalculturele Kinantropologie 15). Leuven: KULeuven/Instituut voor Lichamelijke Opleiding.
go back to reference Vincke, J. & M. Cloes (2004), Meer samen, beter toegankelijk. De maatschappelijke kracht van de sport verkend. Brussel: Koning Boudewijnstichting. Vincke, J. & M. Cloes (2004), Meer samen, beter toegankelijk. De maatschappelijke kracht van de sport verkend. Brussel: Koning Boudewijnstichting.
go back to reference Vlaams Parlement (2000a), ‘Beleidsnota Sport 1999-2004 ingediend door de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport’. In: Stuk 157 (1999-2000)-1, p. 202 e.v. Vlaams Parlement (2000a), ‘Beleidsnota Sport 1999-2004 ingediend door de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport’. In: Stuk 157 (1999-2000)-1, p. 202 e.v.
go back to reference Vlaams Parlement (2000b), ‘Beleidsbrief Sport. Beleidsprioriteiten 2000-2001 ingediend door de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport’. In: Stuk 440 (2000-2001)-1, p. 859 e.v. Vlaams Parlement (2000b), ‘Beleidsbrief Sport. Beleidsprioriteiten 2000-2001 ingediend door de heer Johan Sauwens, Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Sport’. In: Stuk 440 (2000-2001)-1, p. 859 e.v.
go back to reference Vlaams Parlement (2001), ‘Beleidsbrief Sport. Beleidsprioriteiten 2001-2002 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking’. In: Stuk 876 (2001-2002)-1, p. 1875 e.v. Vlaams Parlement (2001), ‘Beleidsbrief Sport. Beleidsprioriteiten 2001-2002 ingediend door de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking’. In: Stuk 876 (2001-2002)-1, p. 1875 e.v.
go back to reference Vlaams Parlement (2002), ‘Beleidsbrief Sport. Beleidsprioriteiten 2002-2003 ingediend door de heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden’. In: Stuk 1394 (2002-2003)-1, p. 3070 e.v. Vlaams Parlement (2002), ‘Beleidsbrief Sport. Beleidsprioriteiten 2002-2003 ingediend door de heer Guy Vanhengel, Vlaams minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden’. In: Stuk 1394 (2002-2003)-1, p. 3070 e.v.
go back to reference Vranken, J. & E. Henderickx (1996), Het speelveld en de spelregels. Een inleiding tot de sociologie. Leuven: Acco. Vranken, J. & E. Henderickx (1996), Het speelveld en de spelregels. Een inleiding tot de sociologie. Leuven: Acco.
go back to reference Waege, H. (1994), ‘Individualisering, sociale integratie en solidariteit. Enkele thesen empirisch getoetst’. In: Tijdschrift voor Sociologie 15 (3/4), pp. 327-356. Waege, H. (1994), ‘Individualisering, sociale integratie en solidariteit. Enkele thesen empirisch getoetst’. In: Tijdschrift voor Sociologie 15 (3/4), pp. 327-356.
go back to reference Waege, H. & J. Billiet (1998), ‘Individualisme. Een kwestie bij de eeuwwende?’ In: L. Bral (ed.). Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en waardeonderzoek (pp. 13-44). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek. Waege, H. & J. Billiet (1998), ‘Individualisme. Een kwestie bij de eeuwwende?’ In: L. Bral (ed.). Vlaanderen gepeild! De Vlaamse overheid en waardeonderzoek (pp. 13-44). Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Administratie Planning & Statistiek.
go back to reference Walseth, K. & K. Fasting (2003), ‘Islam’s view on physical activity and sport. Egyptian women interpreting Islam.’ In: International Review for the Sociology of Sport, 38(1): 45-60. Walseth, K. & K. Fasting (2003), ‘Islam’s view on physical activity and sport. Egyptian women interpreting Islam.’ In: International Review for the Sociology of Sport, 38(1): 45-60.
Metagegevens
Titel
6 Sport en samenleving
Auteurs
Paul De Knop
Jeroen Scheerder
Bart Vanreusel
Copyright
2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1619-9_6