Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Hoe verloopt een dag in de apotheek? Welke producten en diensten levert een apotheek? Wie werken er? Hoe wordt het werk georganiseerd? Aan welke regels moet worden voldaan en welke kwaliteitseisen worden gesteld? Hoe wordt alles betaald? Het basiswerk Zo werkt het in de apotheek beschrijft alle relevante aspecten van de apotheek zoals die zich aan apothekersassistenten voordoen. Het basiswerk is een herziening van het basiswerk Praktijkorganisatie in de apotheek.

Zo werkt het in de apotheek heeft raakvlakken met alle kerntaken uit het Kwalificatiedossier mbo Apothekersassistent. Voor het verzorgen van medicatiebegeleiding (kerntaak 1), niet-recept gestuurde zorg aan de cliënt (kerntaak 2), productzorg (kerntaak 3) en werken aan kwaliteit en deskundigheid (kerntaak 4) is immers een goedlopende apotheekorganisatie nodig die op de juiste manier weet in te spelen op de veranderende eisen van de omgeving. Het boek biedt de noodzakelijke basis voor assistenten in opleiding om in de beroepspraktijkvorming een beeld te krijgen van bepaalde werkwijzen in de apotheek.

Hoewel de openbare apotheek centraal staat, blijven andere soorten apotheken niet onbesproken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de kosten van de gezondheidszorg. Hierbij komt ook de steeds belangrijker wordende rol van de zorgverzekeraar aan bod, zoals de invloed van contractafspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars op het werk van apothekersassistenten.
Het boek geeft inzicht in de invloed die de contractafspraken tussen apothekers en zorgverzekeraars heeft op het werk van apothekersassistenten.

Het boek is een onmisbaar naslagwerk voor apothekersassistenten (in opleiding).

Carolijn Huizinga-Arp (1967) studeerde farmacie in Utrecht en behaalde daar in 1992 het apothekersdiploma. Zij is werkzaam als openbaar apotheker, actief in verschillende bestuurlijke functies en vanuit haar eigen schrijfbureau betrokken bij de ontwikkeling van cursussen voor apothekersassistenten, doktersassistenten, huisartsen en apothekers.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding – de opbouw van dit boek

Samenvatting
Dit boek laat de lezer kennismaken met de dagelijkse praktijk in de apotheek en bevat een aantal specifieke onderwerpen waar iedere apothekersassistent mee te maken krijgt, zoals personeelszaken, bekostiging van de zorg, wet- en regelgeving, kwaliteitsbeleid en bedrijfsvoering. Daarnaast bevat dit boek een opsomming van allerlei organisaties rondom de apotheek. De hoofdstukken kunnen los van elkaar als lees- of leerstof dienen.
C.R.C. Huizinga-Arp

2. Praktijkorganisatie van een openbare apotheek

Samenvatting
In Nederland zijn circa 2.000 openbare apotheken. Iedere apotheek is anders en heeft een eigen stijl en sfeer. Maar de kernprocessen zijn hetzelfde: in iedere apotheek worden recepten verwerkt, moet de voorraad worden bijgehouden en gaat een bezorger op pad om medicijnen bij mensen thuis te brengen. Dit hoofdstuk behandelt onderwerpen als de dagindeling en organisatiestructuur van een apotheek, welke verschillende soorten medewerkers in een apotheek werkzaam zijn, welke taken zij dagelijks verrichten en welke zorg de apotheek leveren kan.
C.R.C. Huizinga-Arp

3. Rondom de apotheek

Samenvatting
De gezondheidszorg in Nederland is getrapt georganiseerd. De apotheek is onderdeel van de eerstelijnszorg. Andere zorgverleners in de eerste lijn zijn tandartsen, huisartsen, verloskundigen, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en fysiotherapeuten. Ziekenhuizen zijn onderdeel van de tweedelijnszorg. De eerstelijnszorg kan de meeste gezondheidsproblemen prima oplossen. Dat is goedkoper dan ziekenhuiszorg. Daarom wil de overheid de eerstelijnszorg een grotere rol geven. Als onderdeel van deze eerstelijn bevindt de apotheek zich dan ook in een omgeving die sterk aan het veranderen is. De apotheek verandert mee en werkt in toenemende mate samen met allerlei andere zorgaanbieders. Rondom de apotheek zijn behalve zorgaanbieders ook nog andere partijen van groot belang, namelijk zorgverzekersaars, fabrikanten en groothandels.
C.R.C. Huizinga-Arp

4. Andere soorten apotheken

Samenvatting
Verreweg de meeste apotheken in Nederland zijn openbare apotheken. Dit zijn er ongeveer 2.000. Maar naast openbare apotheken bestaan er ook andere soorten apotheken. Deze staan in dit hoofdstuk centraal. Je leest over de ziekenhuisapotheek, de apotheekhoudend huisarts en de poliklinische apotheek. Daarnaast maak je ook kennis met de bereidingsapotheek, het apotheekservicepunt, de dienstapotheek en de uitdeelpost. Het apotheekservicepunt en de uitdeelpost zijn strikt genomen geen apotheken, maar hebben er wel veel mee te maken. Om deze reden worden ze in dit hoofdstuk behandeld. Tot slot bestaan er ook zogenoemde internetapotheken. Dit zijn apotheken die via internet recepten aangeleverd krijgen en per koerier of post de geneesmiddelen bij de mensen thuis bezorgen.
C.R.C. Huizinga-Arp

5. Personeelszaken

Samenvatting
Werving van apothekersassistenten kan gebeuren via een eigen netwerk, door het plaatsen van een advertentie of door gebruik te maken van de diensten van een uitzendbureau of vacaturebank. Ingewikkelde selectieprocedures worden in apotheken niet vaak gebruikt. Naast de cao-apotheken zijn er de cao arbeidsomstandigheden apotheken en de cao regelingen medewerkers apotheken. De cao-apotheken verplicht werkgevers om een schriftelijke arbeidsovereenkomst aan te gaan met de werknemers. In die arbeidsovereenkomst worden allerlei zaken vastgelegd, waaronder wel of geen proeftijd en de duur ervan, de duur van de overeenkomst, het aantal uren dat iemand gaat werken, de werktijden, het aantal vakantiedagen en natuurlijk het salaris en de vakantietoeslag. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen de arbeidsovereenkomst beëindigen. Daarna kan de arbeidsovereenkomst in onderling en goed overleg beëindigd worden of bij gebleken ongeschiktheid voor de functie, regelmatig ziekteverzuim, twee jaar ziekte, het weigeren van re-integratie of bedrijfseconomische redenen.
C.R.C. Huizinga-Arp

6. De bekostiging van de zorg

Samenvatting
Gezondheidszorg en welzijnszorg worden voor het grootste deel betaald door de overheid en de sociale verzekeringen. Deze sociale verzekeringen zijn bij wet geregeld. De belangrijkste wetten zijn de Zorgverzekeringswet die op 1 januari 2006 is ingevoerd en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Minder dan 10 % van alle kosten van de gezondheidszorg komt voor rekening van geneesmiddelen. De overheid vindt het belangrijk dat de kosten niet al te zeer stijgen. Zorgverzekeraars hebben van de overheid de belangrijke taak gekregen om voor de afhandeling van alle declaraties te zorgen en te zorgen voor een soepele uitvoering van alle wetten en regels. Apotheken hebben vaak met heel veel verschillende zorgverzekeraars te maken. Voor betalingsverkeer maken apotheken gebruik van tussenpersonen, zoals het Clearing House Apothekers en VECOZO. De mensen met een restitutiepolis krijgen van de apotheek een kwitantie of een factuur. Mogelijk gaan in de toekomst ook factoringorganisaties een rol spelen voor apotheken.
C.R.C. Huizinga-Arp

7. Wet- en regelgeving voor de openbare apotheek

Samenvatting
Apotheker en apothekersassistent moeten tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden dagelijks rekening houden met allerlei wetten en regels. Zo zijn er de Geneesmiddelenwet, Opiumwet, de Wet BIG, de Wgbo, de Wet klachtrecht cliënten zorgsector en diens opvolger de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. De KNMP heeft samen met de NPCF een klachtenregeling in het leven geroepen, waar apothekers gebruik van kunnen maken. Daarnaast is er de Arbowet om het werken voor werknemers zo veilig mogelijk te maken. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is in het leven geroepen om de privacy van burgers te beschermen. De apotheek mag niet zomaar van alles met de informatie uit de medicatiehistorie doen.
C.R.C. Huizinga-Arp

8. Kwaliteit in de praktijk

Samenvatting
Het woord ‘kwaliteit’ stamt af van het Latijnse woord ‘qualitas’. Dit betekent ‘eigenschap’, ‘hoedanigheid’ of ‘karakter’. Meestal bedoel je er iets positiefs mee: ‘wij willen kwaliteit leveren’. De Kwaliteitswet zorginstellingen vereist dat instellingen verantwoorde zorg leveren. In de Nederlandse apotheeknorm (NAN) wordt aangegeven wat er in de openbare apotheek wordt verstaan onder ‘verantwoorde’ zorg. KNMP-richtlijnen maken duidelijk hoe je in de praktijk verantwoord kunt handelen. De KNMP heeft een voorbeeldkwaliteitszorgsysteem ontwikkeld met een kwaliteitshandboek, procedures, werkinstructies en formulieren. De cirkel van Deming (plan, do, check, act) biedt een principe waarmee een organisatie de kwaliteit steeds verder kan verbeteren. Een apotheek met een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem kan zich laten certificeren. De Stichting HKZ heeft op basis van de ISO-normen HKZ-normen opgesteld voor de zorgsector. Een HKZ-certificaat maakt duidelijk dat de apotheek op goede en structurele wijze bezig is met kwaliteitszorg.
C.R.C. Huizinga-Arp

9. Bedrijfsvoering in de apotheek

Samenvatting
Een goede financiële administratie is een voorwaarde voor een goede bedrijfsvoering. De meeste apotheken hebben een financieel-administratief medewerker in dienst, die alle financiële transacties vastlegt in een boekhoudpakket. Natuurlijk moeten alle gegevens kloppen. In de praktijk blijkt dat vooral kassafouten relatief veel voorkomen en leiden tot een kasverschil of foutieve btw-aangiften. Door secuur te werken kan een apothekersassistent dit soort fouten voorkomen. Verder kan iedere apothekersassistent de werkdruk van de financieel medewerker verlagen door in het groot in te kopen en niet telkens bij nieuwe leveranciers te bestellen. Aan het eind van ieder jaar maakt de accountant de jaarrekening op. Deze jaarrekening bestaat uit een balans en een winst-en-verliesrekening, met als belangrijke posten de inkoop en de personeelskosten. De beherend apotheker neemt op basis van een goede administratie beslissingen. Verkeerde cijfers kunnen leiden tot verkeerde beslissingen en dat moet natuurlijk altijd voorkomen worden.
C.R.C. Huizinga-Arp

10. Organisaties rondom de apotheek

Samenvatting
Apothekers en apothekersassistenten worden door meerdere organisaties bijgestaan bij de uitoefening van hun beroep. Voor belangenbehartiging, vakinhoudelijke ondersteuning, wetenschappelijk onderzoek, informatievoorziening en nascholing kunnen ze terecht bij de koepelorganisatie voor apothekers, KNMP, Optima Farma, FNV Bondgenoten of CNV Publieke Zaak, de Stichting Bedrijfsfonds Apotheken (SBA), de Stichting Accreditatie Nascholing Apotheekmedewerkers (SANA). Daarnaast kunnen assistenten zich registreren in het KAOF.
C.R.C. Huizinga-Arp

Nawerk

Meer informatie

Extras