Skip to main content
Top

2024 | Boek

Schematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen

Behandeling van afhankelijke, vermijdende en dwangmatige cliënten

Auteurs: Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek helpt therapeuten om schematherapie toe te passen bij cliënten met afhankelijke, vermijdende of dwangmatige persoonlijkheidsstoornissen, ook wel cluster C-persoonlijkheidsstoornissen genoemd.

Schematherapie is een zeer effectieve behandelmethode voor cluster C-stoornissen. De meeste literatuur en trainingen op het gebied van schematherapie richten zich echter op de behandeling van de borderline persoonlijkheidsstoornis of andere vormen van externaliserende problematiek. Dit boek laat zien hoe schematherapie effectief toepasbaar is bij internaliserende persoonlijkheidsproblematiek.

Schematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen - Behandeling van afhankelijke, vermijdende en dwangmatige cliënten beschrijft hoe cluster C-stoornissen begrepen kunnen worden in termen van basisbehoeften, schema’s en modi. Daarnaast wordt ook beschreven hoe limited reparenting op een andere manier vormgegeven wordt in deze behandeling dan bij meer externaliserende problematiek. Ten slotte worden specifieke knelpunten, varianten en toepassingen van methoden en technieken beschreven die nog niet terug te vinden zijn in andere literatuur over schematherapie.

Het boek begint met een beschrijving van onder meer geschiedenis en onderzoek. Daarna gaat het in op casusconceptualisatie en de stap van conceptualisatie naar behandeling. Vervolgens behandelt het de verschillende persoonlijkheidsstoornissen waarbij steeds beschreven wordt hoe methoden en technieken anders toegepast worden in de verschillende behandelfasen. Ten slotte gaat het in op methoden om de gezonde volwassene te versterken en de therapieresultaten in de toekomst te behouden. Het boek bevat veel aansprekende casuïstiek.

De auteurs zijn psychotherapeut en gz-psycholoog Remco van der Wijngaart, en klinisch psycholoog Hannie van Genderen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
De inleiding geeft een overzicht van de achtergronden bij de totstandkoming van het boek en een toelichting op de verschillende hoofdstukken.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
2. Ontwikkelingen in schematherapie: Concepten en begrippen
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de theoretische uitgangspunten voor de casusconceptualisatie en behandeling van cluster C-persoonlijkheidsstoornissen met schematherapie uiteengezet. Daarbij is gebruikgemaakt van de nieuwste inzichten op het gebied van schematherapie. Ook de gebruikte technieken worden in grote lijnen uiteengezet. Deze concepten worden in de volgende hoofdstukken verder toegelicht en vertaald naar de behandeling van elke cluster C-persoonlijkheidsstoornis afzonderlijk. Ten slotte wordt toegelicht wat de doelen, de duur en de fasering van de therapie zijn.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
3. Casusconceptualisatie voor cluster C-stoornissen
Samenvatting
In dit hoofdstuk leer je hoe je de fase van de casusconceptualisatie kunt vormgeven. De verschillende methoden en technieken die je in deze fase inzet worden eerst in algemene zin besproken. Vervolgens wordt voor iedere cluster C-persoonlijkheidsstoornis beschreven hoe de casusconceptualisatie vormgegeven wordt. Iedere persoonlijkheidsstoornis heeft specifieke uitdagingen. Zo is het bij de Afhankelijke- en Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis belangrijk om ook het Boze Kind toe te voegen aan het modusmodel, zelfs als de cliënt boosheid niet lijkt te herkennen. Ook wordt het verschil tussen de Willoos Inschikkelijke en het Afhankelijke Kind besproken, evenals het verschil tussen de Veeleisende kant en de Perfectionistische Overcontroleerder.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
4. Van casusconceptualisatie naar behandeling
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je de overgang maakt van de diagnostische fase naar de behandelfase. In een behandelplan moeten zowel de doelen van de behandeling (het wat?) als de technieken (het hoe?) beschreven worden. Met name bij cliënten met een cluster C-persoonlijkheidsstoornis is het belangrijk om ook de duur en fasen van de behandeling toe te lichten (het hoelang?). Aan de hand van de drie casussen wordt ten slotte beschreven hoe een op de persoon toegesneden behandelplan eruitziet.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
5. De Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis
Samenvatting
In de eerste fase van de behandeling van cliënten met een Afhankelijke-persoonlijkheidsstoornis ligt de nadruk op het bestrijden van de Straffende kant en de Vermijdende Copingkanten. Daarbij speelt de therapeut een actieve rol. De Straffende kant kan bestreden worden met verschillende technieken. Hier wordt beschreven hoe dat via imaginaire rescripting kan. Deze methode kun je ook gebruiken voor de Veeleisende of de Beschuldigende kant. Hetzelfde geldt voor het historische rollenspel dat in dit hoofdstuk gebruikt wordt om een Copingkant te bewerken. De manier waarop cliënten in de eerste fase kunnen leren hoe ze om kunnen gaan met boosheid bestaat onder andere uit het inventariseren van de voordelen van het uiten van boosheid en een zogenaamde klaagoefening. Deze oefeningen kunnen ook relevant zijn voor cliënten met een Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
6. De Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis
Samenvatting
In dit hoofdstuk lees je hoe je kunt omgaan met veelvoorkomende uitdagingen in de behandeling van cliënten met een Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis. Beschuldigende boodschappen worden vaak op indirecte, impliciete wijze gecommuniceerd. Door die impliciete boodschappen eerst te expliciteren kun je vervolgens de cliënt helpen deze beschuldigende aannames kritisch te onderzoeken en bij te stellen. Je cliënt met een Vermijdende-persoonlijkheidsstoornis kan leren haar eigen behoeften beter te onderkennen door zichzelf regelmatig de vraag te stellen ‘Waar heb IK NU zin in/behoefte aan?’ Door deze vraag wordt de aandacht verlegd van de vermeende kritiek of het lijden van anderen naar de eigen behoeften en leert je cliënt die behoeften te valideren. Ten slotte wordt uitgelegd hoe belangrijk het is om empathisch te confronteren wanneer de Vermijdende Beschermer te actief blijft. Het confronteren van cliënten die zich al sterk tekort voelen schieten kan bij de therapeut tot schema-activatie leiden. Het is belangrijk dat je weet hoe je tijdens een empathische confrontatie zowel je eigen schema-activatie als die van de cliënt kunt hanteren.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
7. De Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornis
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het bevechten van de Veeleisende kant anders verloopt dan het bevechten van een Straffende of Beschuldigende kant. De Veeleisende kant richt zich enkel op competentie. Een belangrijke strategie in het bevechten van de Veeleisende kant is om andere basisbehoeften onder de aandacht te brengen en te beargumenteren dat het valideren van deze overige basisbehoeften geen luxe is maar een noodzaak.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
8. De middenfase van de behandeling
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe je de cliënt helpt een beeld te vormen van haar Gezonde Volwassene. Je maakt je cliënt bewust van alle aspecten van die Gezonde Volwassene. Vervolgens leg je uit welke strategie de cliënt vanuit die Gezonde Volwassene moet volgen: zelfcompassie, cognitieve herstructurering en gedragsmodificatie. Vervolgens laat je de cliënt oefenen met deze stappen door middel van een stoelentechniek, waarbij de stoelen niet verschillende kanten maar deze drie stappen van de Gezonde Volwassene representeren.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
9. De eindfase van de behandeling: gedragspatronen veranderen
Samenvatting
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe je in de eindfase methoden en technieken inzet om gedragspatronen te doorbreken. Wanneer de eindfase aanbreekt, is het verstandig om met een frisse blik naar de gedragspatronen van je cliënt te kijken. Mensen uit de omgeving van je cliënt kunnen daarbij dienen als informatiebron, zodat je kunt inschatten wat je cliënt nog niet heeft veranderd. In een historisch rollenspel kan je cliënt vervolgens oefenen met het opkomen voor haar eigen behoeften. In een toekomstgerichte imaginatie kan je cliënt zich mentaal voorbereiden op toekomstige situaties waarin schema’s worden geactiveerd. Doordat je cliënt in de oefening gezond gedrag uitvoert, zal ze beter in staat zijn op een gezonde manier te reageren wanneer dergelijke situaties zich in de toekomst daadwerkelijk voordoen.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
10. Tot slot
Samenvatting
Onderzoek heeft aangetoond dat schematherapie een effectieve vorm van behandeling kan zijn voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen. Dit boek beschrijft hoe deze behandeling in de praktijk kan worden opgezet en uitgevoerd, van de casusconceptualisatie tot aan de beëindiging van de therapie van vijftig sessies. De Afhankelijke-, Vermijdende- en Dwangmatige-persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door specifieke basisbehoeften, schema’s en modi. De behandeling van die persoonlijkheidsstoornissen verschilt dan ook in de vorm van limited reparenting en de toepassing van de methoden en technieken die zo kenmerkend zijn voor schematherapie.
Remco van der Wijngaart, Hannie van Genderen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Schematherapie voor cluster C-persoonlijkheidsstoornissen
Auteurs
Remco van der Wijngaart
Hannie van Genderen
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2988-5
Print ISBN
978-90-368-2987-8
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2988-5