Skip to main content
Top

2007 | Boek

Interculturele communicatie

Een stap verder

Auteur: Prof.dr. David Pinto

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Mensen uit verschillende landen en culturen komen steeds vaker beroepsmatig met elkaar in contact. Daarbij komt men tot de verwarrende ontdekking dat elkaars taal spreken geenszins de garantie biedt dat interculturele communicatie effectief verloopt. In dit boek wordt inzichtelijk gemaakt hoe de culturele normen en waarden, meer dan de taal, bepalend zijn voor denken, communiceren en handelen en hoezeer deze normen en waarden verschillen tussen westers en niet-westers georiënteerde burgers.

Inhoudsopgave

Voorwerk

THEORIE

1. Nieuwe structurentheorie over verschillen tussen mensen op alle niveaus
Samenvatting
Het doel van dit boek is niet het bijbrengen van wezenlijke kwaliteit en deskundigheid, daarvoor zijn (praktijk)gerichte trainingen nodig waarbij dit boek alleen een hulpmiddel kan zijn. Bovendien heeft dit boek alleen effect als de lezer erkent dat er belangrijke verschillen tussen mensen bestaan en de eigen normen en waarden niet universeel zijn.
D. Pinto
2. Omgaan met verschillen – praktisch en concreet
Dubbel-perspectiefbenadering (DP) en driestappenmethode (DSM)
Samenvatting
In het eerste hoofdstuk is aandacht besteed aan theorieën over communicatie, aan cultuur, cultuurverschillen en de invloed van cultuur op communicatie en aan knelpunten bij interculturele communicatie. Communicatiemisverstanden zijn niet altijd toe te schrijven aan cultuurverschillen.
D. Pinto
3. Twee kardinale misvattingen
Samenvatting
Vijfentwintig jaar minderheden-, allochtonen- en integratiebeleid, vele miljarden belastinggeld, enorme stapels nota’s, notities en onderzoeksrapporten en het beoogde resultaat is bij lange na niet bereikt, getuige de statistieken over onderwijsresultaten van migranten en hun kinderen, arbeidsparticipatie en criminaliteitcijfers.
D. Pinto
4. Botsing tussen premoderne en moderne waarden
Samenvatting
Behalve dat beleidsmakers niet de juiste vraag hebben gesteld, zijn migratieproblemen ook steeds in de verkeerde hoek gezocht. In de jaren tachtig lag de focus op ‘taalbeheersing’, later was het de ‘sociaal-economische positie’ van de migranten en tegenwoordig is het de schuld van de religie (islam).
D. Pinto
5. Decentraal diversiteitbeleid in plaats van nationaal specifiek beleid
Samenvatting
Vele jaren was het ‘bon ton’ om de ‘zielige buitenlander’ in de watten te leggen. Buitenlanders werden omgeven door een leger hulpverleners die klaarstonden om bij iedere kuch op te springen, actie te voeren en op de overheid af te geven.
D. Pinto

PRAKTIJK

Voorwerk
6. Cases en praktische toepassing
Samenvatting
Vanuit de in deel I uiteengezette visie, de juiste kennis van moderne en premoderne waarde en de toepassing van de dubbel-perspectiefbenadering (zie hoofdstuk 2), is het ook concreet en in praktische zin mogelijk de eigenheid van de oude én nieuwe burgers in ere te houden, een balans te vinden tussen belangrijk geachte normen en waarden.
D. Pinto
Nawerk
Meer informatie
Titel
Interculturele communicatie
Auteur
Prof.dr. David Pinto
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9357-2
Print ISBN
978-90-313-5132-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9357-2