Skip to main content
main-content
Top

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. De apotheek in de maatschappij

Inleiding
Nederland kent allerlei soorten bedrijven. Deze bedrijven kunnen gevestigd zijn op industrieterreinen, maar ook op het platteland, in een winkelstraat of zo maar ergens in een woonwijk.
C.R.C. Huizinga-Arp

2. De bekostiging van de zorg

Inleiding
In dit hoofdstuk maak je kennis met een heel belangrijk onderwerp, namelijk: de bekostiging van de zorg én de rol van de zorgverzekeraars. Of, met andere woorden: wie betaalt er nu precies de rekening van de apotheek en welke rol speelt de zorgverzekeraar hierbij? Aan het eind van dit hoofdstuk lees je op welke manier de apotheek zijn rekeningen verstuurt.
C.R.C. Huizinga-Arp

3. De openbare apotheek

Inleiding
Verreweg de meeste apothekersassistenten werken in een openbare apotheek. In de loop van de jaren is dat werk ingrijpend veranderd. In dit hoofdstuk lees je waaruit vroeger het werk van een apothekersassistent bestond en wat er tegenwoordig voor producten en diensten worden geleverd. Daarna maak je kennis met de klanten van de apotheek. In paragraaf 3.6 lees je waar een apotheek gevestigd kan zijn en welke gevolgen de vestigingsplaats kan hebben. In paragraaf 3.7 wordt uitgelegd wat een apotheekformule is, welke apotheekformules er allemaal zijn en waarom een apotheek zich bij een formule aansluit. In deze paragraaf lees je ook dat een apotheker zijn apotheek niet alleen kan verkopen aan een andere apotheker, maar dat er ook andere soorten kopers kunnen zijn. Natuurlijk lees je wie dit zijn. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting.
C.R.C. Huizinga-Arp

4. Andere soorten apotheken

Inleiding
Verreweg de meeste apotheken in ons land zijn openbare apotheken. Dit zijn er ongeveer 2000. Maar naast openbare apotheken bestaan er ook andere soorten apotheken. Deze staan in dit hoofdstuk centraal. Je leest over de ziekenhuisapotheek, de apotheekhoudend huisarts en de poliklinische apotheek. Daarnaast maak je ook kennis met de bereidingsapotheek, het apotheekservicepunt, de dienstapotheek en de uitdeelpost. Het apotheekservicepunt en de uitdeelpost zijn strikt genomen geen apotheken, maar hebben er wel veel mee te maken. Om deze reden worden ze in dit hoofdstuk behandeld. Tot slot bestaan er ook zogenoemde internetapotheken. Dit zijn apotheken die via internet recepten aangeleverd krijgen en per koerier of post de geneesmiddelen bij de mensen thuis bezorgen.
C.R.C. Huizinga-Arp

5. De organisatie van de openbare apotheek

Inleiding
Het Van Dale onlinewoordenboek geeft bij het woord ‘organisatie’ de volgende omschrijving: or·ga·ni·sa·tie (de ~ (v.), ~s):
1.
het organiseren;
 
2.
wijze waarop iets is georganiseerd: inrichting, ordening, organisme;
 
3.
groep personen met een bepaald doel of een bepaalde functie.
 
C.R.C. Huizinga-Arp

6. Wet- en regelgeving voor de openbare apotheek

Inleiding
Apotheker en apothekersassistent moeten tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden dagelijks rekening houden met allerlei wetten en regels. Hierbij gaat het niet alleen om wetten en regels op farmaceutisch gebied. Ook kwaliteitswetgeving en patiëntenrecht hebben invloed op het werk in de apotheek.
C.R.C. Huizinga-Arp

7. Kwaliteit in de praktijk

Inleiding
In hoofdstuk 6 is een belangrijke wet onbesproken gebleven, namelijk de Kwaliteitswet Zorginstellingen. De reden daarvoor is eenvoudig: deze wet wordt in dit hoofdstuk besproken, omdat dit hoofdstuk helemaal gewijd is aan kwaliteit.
C.R.C. Huizinga-Arp

8. Bedrijfsvoering in de apotheek

Inleiding
Voor het voortbestaan van ieder bedrijf is goede bedrijfsvoering nodig. Dit geldt dus ook voor een apotheek. Goede bedrijfsvoering begint met een goede administratie. Op basis hiervan neemt de beherend apotheker beslissingen, die gevolgen hebben voor de dagelijkse gang van zaken in de apotheek. Verkeerde cijfers kunnen leiden tot verkeerde beslissingen. Dit is iets wat natuurlijk altijd voorkomen moet worden.
C.R.C Huizinga-Arp

9. Organisaties rondom de apotheek

Inleiding
Apothekers en apothekersassistenten worden door meerdere organisaties bijgestaan bij de uitoefening van hun beroep. Voor belangenbehartiging, vakinhoudelijke ondersteuning, wetenschappelijk onderzoek, informatievoorziening en nascholing kunnen ze terecht bij één of meer van de organisaties die in dit hoofdstuk worden besproken.
C.R.C. Huizinga-Arp

Nawerk

Meer informatie