Skip to main content
Top

2006 | Boek

Persoonlijke hygiëne

Basiszorg: deel 1

Auteurs: Willeke Heres, Ineke van Steeg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Werkcahier incl. cd-rom Kruisinfecties en cd-rom Persoonlijke hygiëne

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Inleiding
Samenvatting
Indien een zorgvrager niet in staat is zijn dagelijkse persoonlijke hygiënische verzorging uit te voeren door ziekte, handicap of levensfase, wordt hij geheel of gedeeltelijk afhankelijk van anderen. Deze anderen zijn in eerste instantie de mantelzorgverleners. Indien de mantelzorgverleners de kennis of kunde niet in huis hebben worden professionele zorgverleners ingeschakeld. Verzorgenden zijn bij uitstek deskundig op het gebied van zelfzorgondersteuning. Deze ondersteuning kan verschillende vormen aannemen, zoals het overnemen van de zorg of het stimuleren van de zorgvrager om de zorg zelf uit te voeren. Het informeren en instrueren van de zorgvrager behoort ook bij die taken.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
2 Infectiepreventie: reinigen en desinfecteren van handen en materialen
Samenvatting
Handen wassen is een van de belangrijkste manieren om te voorkomen dat er in zorginstellingen allerlei onnodige infecties (kruisinfecties) optreden. Het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO) heeft richtlijnen samengesteld ten aanzien van het wassen en/of desinfecteren van de handen, omdat de meningen over momenten en manieren van handen wassen en/of desinfecteren nogal verschillen.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
3 Het verzorgen van het bed
Samenvatting
Het opmaken van het bed behoort in veel zorgsituaties tot de dagelijkse routine van de verzorgende. Deze handeling zul je dan ook vaak moeten uitvoeren. Ondanks het feit dat dit een routinehandeling is, is het van zeer groot belang dat dit volgens de voorschriften wordt uitgevoerd.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
4 Hulp bieden bij het verzorgen van de mond en het gebit
Samenvatting
De verzorging van het gebit en de mond is van groot belang bij zowel gezonde als zieke mensen. Toch is in de gezondheidszorg extra aandacht hiervoor op zijn plaats. Aan de ene kant, omdat onder invloed van de gezondheidstoestand of medicijnen het gebit extra te lijden heeft. Aan de andere kant omdat het verzorgen van mond en gebit er bij ziekte nog wel eens bij in wil schieten.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
5 Hulp bieden bij het verzorgen van haren, nagels en de baard
Samenvatting
Lichaamsverzorging is een van de belangrijkste behoeften van de mens. Het omvat niet alleen de verzorging van de huid, maar ook de verzorging van de haren, nagels en bij mannen de baard.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
6 Hulp bieden bij het kleden van een zorgvrager
Samenvatting
Afhankelijk van de gezondheidsproblemen van de zorgvrager, zal de verzorgende meer of minder hulp bieden bij het verzorgen van de kleding van de zorgvrager. Je zult de zorgvrager vaak moeten adviseren in de keuze voor kleding en helpen bij het aan- en uittrekken ervan. Hierbij zul je aandacht moeten hebben voor zowel de psychologische als de fysiologische betekenis van kleding. Je zult zorgvuldig moeten omgaan met de wensen en gevoelens van de zorgvrager of diens naasten.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
7 Hulp bij de lichaamsverzorging van een zorgvrager
Samenvatting
Het verzorgen van het lichaam doet ieder op zijn eigen manier. Als een zorgvrager zichzelf niet kan wassen, douchen of baden, draagt een verzorgende de verantwoordelijkheid voor de lichaamsverzorging van de zorgvrager. Als verzorgende moet je daarbij aandacht besteden aan zowel de hygiënische als de psychologische functie. De gewoonten en wensen van de zorgvrager zijn maatgevend voor het handelen van de verzorgende.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
8 Het verzorgen van een overledene
Samenvatting
In dit hoofdstuk verdiep je je in het verzorgen van de terminale zorgvrager en, hieruit voortvloeiend, het verzorgen van de overledene. Behalve het praktische zorgen zal er ook veel tijd en aandacht besteed moeten worden aan het psychosociale aspect van zorgen. Hierbij geldt dat je als verzorgende zowel met de gevoelens van de terminale zorgvrager als met die van zijn naasten en andere betrokkenen om moet kunnen gaan. Het vraagt van jou als verzorgende dat je voldoende zicht hebt op je eigen gevoelens met betrekking tot sterven en de dood en dat je deze gevoelens kunt hanteren.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
9 Zelfevaluatietoets en trainingsbijeenkomst
Samenvatting
Deze zelfevaluatietoets bestaat uit 24 waar/niet waar-vragen. De vragen hebben betrekking op de theorie van de handelingen in dit werkcahier. Beantwoord onderstaande vragen. Ga voor jezelf na of je ook begrijpt waarom een bepaalde bewering waar of niet waar is.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
10 Practicum
Samenvatting
In dit hoofdstuk geven we een aantal richtlijnen, suggesties en opdrachten voor het oefenen tijdens het practicum op school en onder begeleiding in de stage.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
11 Oefenen tijdens de stage
Samenvatting
Ter ondersteuning voor het verder oefenen van de vaardigheden in de stage zijn in dit werkcahier verkorte observatielijsten opgenomen. Deze verkorte lijsten zijn bedoeld om je feedback te kunnen geven over de wijze waarop je de vaardigheid in de praktijk hebt uitgevoerd. Uitgangspunt hierbij is dat je de vaardigheid al enigszins in de vingers hebt. Feedback op kernpunten is dan voldoende voor verdere ontwikkeling van de vaardigheid.
Willeke Heres, Ineke van Steeg
Nawerk
Meer informatie
Titel
Persoonlijke hygiëne
Auteurs
Willeke Heres
Ineke van Steeg
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9203-2
Print ISBN
978-90-313-4678-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9203-2

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie