Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Wat elke professional over verslavingspreventie moet weten is een handzame inleiding in de verslavingspreventie voor iedereen die er in zijn beroep mee te maken krijgt of gaat krijgen. Professionals in vele settings komen in aanraking met verslavingsgedrag. Verpleegkundigen, opvoedondersteuners, werkers in de verslavingszorg en de GGZ, maatschappelijk werkers, beleidsmedewerkers welzijn en gezondheid van een gemeente, politie en Justitie: vroeg of laat hebben zij te maken met mensen die in de problemen komen tengevolge van alcohol,drugs- of medicijngebruik of verslaafd raken aan gamen of gokken. Voor al deze professionals (in opleiding) die willen weten wat de meest actuele interventies zijn en de beste aanpak om verslavingsproblematiek in een vroegtijdig stadium te beteugelen, wat de opbrengst is van landelijke en regionale voorlichtingscampagnes, hoe keuzes gemaakt worden voor specifieke doelgroepen en wat er bekend is van de effectiviteit van preventie geeft deze uitgave praktische handvatten.

De auteurs van dit boek zijn verbonden aan het lectoraat verslavingspreventie van de Hogeschool Windesheim, maar zijn tevens afkomstig uit het werkveld. Ze zijn uitvoerders van landelijke en regionale campagnes vanuit het Trimbosinstituut of houden zich vanuit instellingen voor verslavingszorg bezig met preventie.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Inleiding

Inleiding
Iedereen wil wel eens een baaldag, maar niemand wil echt ziek zijn. Mensen die echt ziek zijn, voelen zich lichamelijk en/of geestelijk niet lekker, hun normale levenspatroon is verstoord. Ziekte gaat ook vaak gepaard met extra (soms hoge) kosten of minder inkomsten. Kortom: een dergelijke situatie willen mensen zo veel mogelijk voorkomen. Want dat is beter dan genezen. In relatie tot gezondheid wordt met preventie bedoeld: het voorkomen van een situatie die kwaliteit van leven en gezondheid bedreigt of aantast.
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

2. De kaders van verslavingspreventie

Inleiding
De overheid stelt de kaders vast voor de uitvoering van preventieve taken op het terrein van de gezondheid. In Nederland hebben de gemeenten en de zorgverzekeraars gezamenlijk de verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering van gezondheidsbevordering en ziektepreventie.
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

3. Verslavingspreventie in kort bestek

Inleiding
De basis van effectieve verslavingspreventie is een planmatige en integrale aanpak. Hierna worden beide invalshoeken toegelicht.
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

4. Kwaliteit van verslavingspreventie

Inleiding
De professional streeft in zijn werk altijd naar het leveren van een zo hoog mogelijke kwaliteit. De preventiewerker wordt regelmatig de vraag gesteld of hij of zij het juiste arsenaal aan interventies inzet om datgene wat beoogd wordt te bereiken. Dat wat voor de ene doelgroep werkt, hoeft nog niet voor een andere doelgroep te werken. Het is de kunst om met een interventie de vooraf vastgestelde doelstellingen bij de doelgroep te bereiken. Hoe bepaal je welk instrument je inzet en hoe toon je het effect van je handelen aan?
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

5. De praktijk van de preventiewerker in de verslavingszorg

Inleiding
Als preventiewerker heb je een afwisselende baan. Je werkt met diverse groepen en individuen aan wie je voorlichting, advies of begeleiding geeft. De inhoud van het werk verschilt daarmee van dag tot dag. Je levert werk op maat en je sluit telkens aan bij de doelgroep. Hierdoor ben je steeds bezig met het ontwikkelen, verbeteren en actueel houden van de activiteiten en producten.
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

6. Doelgroepen verslavingspreventie

Inleiding
Doelgroepen selecteren en ervoor zorgen dat je ze op de juiste plek aantreft, vergroot de effectiviteit van verslavingspreventie. De verslavingsproblematiek of het misbruiken van alcohol is niet voor iedereen en overal even groot. Ook zijn er verschillen tussen personen en niet iedereen loopt hetzelfde risico op de ontwikkeling van problemen met middelen. Effectieve preventie maakt een duidelijke keuze voor doelgroepen en sluit aan op de leefwereld en de motivatie van deze doelgroepen.
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

7. Online preventie

Inleiding
Als mensen vragen hebben, stellen ze die aan familie en vrienden, of aan deskundigen, de huisarts of een maatschappelijk werker. Tenminste, zo was het. Maar sinds de komst van het internet is dit erg veranderd. De vrager gaat eerst zelf actief op zoek, hij surft het internet af op zoek naar informatie. Als je met informatie de mensen wilt bereiken, is het internet dus een heel belangrijke plek.
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

8. Ontwikkelingen

Inleiding
De volksgezondheidsthema’s van de 21ste eeuw vragen om professionals die over deels andere competenties beschikken dan de professionals uit de vorige eeuw. De traditie van probleemgeoriënteerde gezondheidsbevordering wordt omgebogen naar het creëren van voorwaarden voor gezond leven. Dat betekent dat ingezet moet worden op de ontwikkelingen van nieuwe expertise.
Rob Bovens, Leontien Hommels, Lex Lemmers

Nawerk

Meer informatie