Skip to main content
Top

2024 | Boek

Vaatchirurgie

Auteurs: Jennifer Mandelli, Leoni Reimert

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit leerboek biedt inzicht in de theoretische en praktische aspecten van de vaatchirurgie.Het boek is geschreven voor operatieassistenten in opleiding. De achtergrondinformatieen de beschreven pre-, per-, en postoperatieve fasen van de operaties kunnen bijdragenaan de benodigde (praktische) kennis. Tevens kan dit boek dienen als naslagwerk voormedewerkers op de operatiekamer en voor verpleegkundigen die werkzaam zijn opchirurgische verpleegafdelingen waar vaatchirurgische patiënten worden verpleegd.
Deze zesde, herziene druk van Vaatchirurgie is opgedeeld in drie delen. Het eerste deelgaat in op de algemene vaatchirurgische basiskennis, de vaatchirurgische principes, demogelijkheden voor diagnostiek en de vaatpatiënt. Deze informatie komt ook terugin de andere hoofdstukken van het boek. In het tweede deel worden achtereenvolgenscarotischirurgie, dialysechirurgie, thoracale, abdominale en perifere vaatchirurgie,amputaties en orgaandonatiechirurgie behandeld. Zowel de open chirurgische techniekenals de gesloten endovasculaire technieken worden beschreven. In het derde deelkomt veel voorkomend specifiek instrumentarium aan bod.
Nieuw in de zesde druk is de toevoeging van de operatiebeschrijving van het thoracoabdominale aneurysma en het iliacale en poplitea aneurysma. Tevens is er meer aandacht voor andere facetten van een vaatpatiënt en is er meer uitleg over endovasculaire materialen.Online is het complete boek beschikbaar via de code die is opgenomen in het boek.
De reeks ‘Operatieve Zorg en Technieken’ is bestemd voor de opleiding tot operatieassistent. Naast het basisboek bestaat de reeks uit een aantal vervolgdelen, waarin de verschillende specialismen van de chirurgie worden behandeld.Deze reeks benadert de beroepsuitoefening van de operatieassistent zo dicht mogelijk,waarbij de gebruikte illustraties en afbeeldingen deze benadering ondersteunen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Basis in de vaatchirurgie

Voorwerk
1. Vaatchirurgische principes
Samenvatting
H. 1 is een hoofdstuk waarin alle vaatchirurgische basiskennis en principes zijn terug te vinden. Vaatpathologie met stenoserend en dilaterend vaatlijden, rupturen, dissectie en Fontaine-classificatie worden benoemd. De mogelijkheden van diagnostiek komen aan bod en de vaatpatiënt wordt uitgebreid besproken. Daarnaast komen er diverse hechttechnieken, medicijnen, protheses en endovasculaire materialen aan bod. En de hybride operatiekamer mag natuurlijk ook niet ontbreken in dit hoofdstuk.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert

Vaatchirurgische operaties en principes

Voorwerk
2. Hoofd/hals
Samenvatting
Aandoeningen aan de arteriën naar of in de hersenen worden cerebrovasculaire aandoeningen genoemd. Dit kan een ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) veroorzaken of een bloeding. Is de schade tijdelijk, dan heet dit een transient ischaemic attack (TIA). Wanneer de stenose significant is, kan een carotisendarteriectomie noodzakelijk zijn. Een centraal veneuze katheter, een uitwendige shunt, wordt geplaatst voor kortdurende hemodialyse bij nierinsuffiëntie. Na wondgenezing is de shunt direct te gebruiken. Hemodialyse is de meest voorkomende reden voor toegangschirurgie. Het is essentieel dat de shunt goed werkt. De port-a-cath is een combinatie van een in- en uitwendige shunt. Er wordt een centraal veneuze katheter geplaatst met een reservoir dicht onder de huid waarin aangeprikt kan worden. Deze katheter wordt vooral gebruikt voor medicatietoediening.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
3. Bovenste extremiteiten
Samenvatting
De bloedvaten in de arm zijn een veelgebruikte vaattoegang voor inwendige shunts in de dialysechirurgie. Bij terminale nierinsufficiëntie is het noodzakelijk tijdig een toegang tot de bloedvaten te creëren. Er wordt een verbinding gemaakt tussen de arterie en de vene: een arterioveneuze fistel. Gebruikte technieken zijn een Cimino-fistel of een Gracze-fistel. Zijn de eigen vaten van onvoldoende kwaliteit, dan kan er een shunt aangelegd worden met een kunststof PTFE-graft. Dit heet een loopshunt. Goede vaattoegang is nodig voor werkende dialyse. Er is een hoog complicatierisico bij deze kwetsbare patiëntengroep. Complicaties kunnen optreden op de lange en/of korte termijn. Voorbeelden zijn een nabloeding, infectie, trombose, stealsyndroom (een vorm van handischemie), aneurysmavorming, hartfalen, oedeem en veneuze hypertensie.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
4. Thorax
Samenvatting
De arterie anonyma komt rechtstreeks uit de aortaboog. Er gaat veel bloed met hoge druk naar het vat. Wanneer hier een stenose is ontstaan, gaat er minder bloed naar de rechterarm en het brein. Het kan noodzakelijk zijn een anonymabypass aan te leggen. Een ribresectie kan gedaan worden wanneer er een costoclaviculair compressiesyndroom is. Er zijn dan zenuwgerelateerde klachten in de arm en hand. De thorascopische sympathectomie wordt uitgevoerd wanneer de sympathische zenuw niet naar behoren functioneert. Thoracaal en thoracoabdominaal kan een aneurysma of een dissectie ontstaan. Een dissectie is een verwijding of splijting van de vaatwand. Door de hoge druk in de thoracale aorta kan er acuut gevaar ontstaan voor de patiënt. Zowel een ruptuur als een dissectie van de aorta descendens kan steeds vaker endovasculair behandeld worden. Een axillo-(bi)femorale bypass is een bypass over een lang traject bij een gestenoseerde aorta.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
5. Buik/bekken
Samenvatting
De continue ambulante peritoneaal dialysekatheter (CAPD-katheter) wordt geplaatst als nierfunctievervangende behandeling. Via deze katheter worden afvalstoffen uitgescheiden. Abdominaal stenoserend vaatlijden is een vaatvernauwing van de aorta en de iliacale vaten. Een stenose wordt vaak veroorzaakt door atherosclerose. Deze ziekte veroorzaakt plaque op de vaatwand wat een (gedeeltelijke) afsluiting veroorzaakt. Dilaterend vaatlijden is een verwijding van de verzwakte vaatwand: het aneurysma. Zowel stenoserend als dilaterend vaatlijden kan worden opgelost door middel van open, bypasschirurgie of door endovasculaire behandelingen als een covered endovascular reconstruction of aorta bifurcation (CERAB) of endovasculair aneurysm repair. Use type of bigger size, like: branched reconstruction of aorta bifurcation (CERAB) of endovascular aneurysm repair (EVAR). Vaatpatiënten hebben vaak meerdere problemen met hart, longen en nieren waardoor de kleine endovasculaire incisie de voorkeur steeds vaker krijgt. Bij een ruptuur, een scheuring van de vaatwand, is direct ingrijpen noodzakelijk. De basis van de behandeling is hetzelfde als bij dilaterend vaatlijden. Wel is de uitgangspositie anders door de acute setting.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
6. Onderste extremiteiten
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden zowel chirurgische als endovasculaire behandelingen besproken van de onderste extremiteiten die worden uitgevoerd bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden met occlusies en stenoses in het arteriële vaatstelsel van het been. Er kan een femoro-popliteale bypass aangelegd worden of een stent geplaatst worden. De doelen van deze operaties zijn het verminderen van pijnklachten en etalagebenen en het opheffen van kritieke ischemie. De behandeling van een afgesloten arterie door een trombus en een arteria poplitea aneurysma komt ook aan bod in dit hoofdstuk.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
7. Amputaties aan onderste extremiteiten
Samenvatting
Een amputatie is het afzetten van een lichaamsdeel. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de indicaties voor een amputatie en aan de diagnostiek die nodig is wanneer een amputatie aan de onderste extremiteiten moet plaatsvinden. De amputatieniveaus, de revalidatie, de rol van de revalidatiearts en de prothesevoorzieningen komen aan bod. Een onder- en bovenbeenamputatie en de daarbij horende complicaties worden ook besproken.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
8. Orgaan- en weefseldonatie
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan orgaan- en weefseldonatie. Deze procedures worden uitgevoerd op het operatiecomplex en een operatieassistent kan aansluiten bij een Zelfstandig Uitname Team. Aangezien deze ingreep veel emoties los kan maken, zal uitgebreid worden stilgestaan bij alle aspecten die men in de uitoefening van het beroep tegen kan komen bij dergelijke operaties. De reden dat dit onderwerp wordt beschreven in een boek over vaatchirurgie, is dat het maken van vaatanastomosen bij orgaantransplantatie erg belangrijk is. Als eerste wordt informatie gegeven over Eurotransplant. Dan volgt informatie over het donorregister en orgaan- en weefseldonatie met al haar facetten.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert

Specifiek instrumentarium

Voorwerk
9. Specifiek instrumentarium vaatchirurgie
Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn specifieke instrumenten opgenomen die in de vaatchirurgie worden gebruikt.
Jennifer Mandelli, Leoni Reimert
Nawerk
Meer informatie
Titel
Vaatchirurgie
Auteurs
Jennifer Mandelli
Leoni Reimert
Copyright
2024
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-3012-6
Print ISBN
978-90-368-3011-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-3012-6