Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

‘Het duurt te lang’, ‘het kost te veel’, ‘we begrijpen elkaar niet goed’. Dit zijn veelgehoorde klachten tijdens de samenwerking tussen zorgaanbieders en vastgoedpartijen. Dat is niet alleen jammer, maar ook ernstig. Steeds meer mensen hebben aangepaste huisvesting nodig vanwege hun zorg- en ondersteuningsbehoefte. Om aan deze wensen te voldoen is het van belang dat vastgoed- en zorgondernemingen goed met elkaar samenwerken. Het samenbrengen van deze twee totaal verschillende werelden vereist de nodige kennis. 'Essenties voor samenwerking in wonen en zorg' ontrafelt de complexiteit van deze twee vakgebieden. Na een hoofdstuk over de wensen van de woonzorgvragers worden zowel de vastgoedpartijen als de zorgpartijen uitgebreid beschreven. Er ontstaat inzicht in de achtergrond, de taal, het spel, de spelers, het denken en handelen van de samenwerkingspartners uit de ‘andere wereld’. Met extra aandacht voor financiële aspecten die vaak zo bepalend zijn. Het slothoofdstuk over samenwerking geeft inzicht in samenwerkingsproblemen en biedt u instrumenten om uw eigen samenwerking integraal te verkennen, vorm te geven en te verbeteren.'Essenties voor samenwerking in wonen en zorg' is een aanrader voor toezichthouders, bestuurders en managers uit de vastgoed- en de zorgsector. Het is voor het eerst dat in één boek wonen en zorg worden beschreven vanuit de perspectieven vastgoed en zorg. Met dit boek kunt u de samenwerking met uw partners versterken, om daarmee meer, sneller en beter woonzorgvastgoed te realiseren.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Samenwerken in wonen en zorg is noodzakelijk

Abstract
Een te lage bouwproductie van woonzorgvastgoed, een te lange doorlooptijd van woonzorgprojecten en een slechte match van vraag en aanbod in woonzorgvastgoed. Dit zijn veelvoorkomende problemen, die niet alleen veroorzaakt worden door bouwregelgeving. De problemen kunnen ook aangepakt worden door een betere samenwerking tussen organisaties in ‘zorg’ en ‘vastgoed’. In de praktijk blijkt soepele samenwerking echter geen vanzelfsprekendheid. Daarbij helpt het elkaars drijfveren, doelstellingen en cultuur te leren kennen. Dát is het doel van dit boek: essenties aanbieden, waarmee partijen op lokaal niveau en in de eigen situatie elkaar beter begrijpen en zij misverstanden, frustratie en gemiste kansen voorkomen.
H. K. van den Beld, D. van Zalk

2. Woonzorgvragers: meer, diverser en veeleisender

Abstract
Bij wonen en zorg is de eindgebruiker de persoon die nu of straks goede woonruimte en zorg nodig heeft. Daar gaat dit hoofdstuk over, zodat u goed zicht heeft op de groep mensen voor wie u initiatieven ontwikkelt. Nog niet zo lang geleden leek iedereen het immers met elkaar eens: ouderen wonen in bejaardenhuizen en mensen met een beperking op grote instellingsterreinen in een rustige omgeving. De vertaling van deze ideeën zien we vandaag de dag nog volop terug in het vastgoed van zorgaanbieders. Deze gebouwen en terreinen sluiten echter lang niet altijd aan bij de wensen en behoeften van huidige en toekomstige zorgvragers. Wie zijn die zorgvragers eigenlijk en hoe zien hun woonwensen eruit? En wat is ervoor nodig om zorgvragers naar wens te laten wonen?
H. K. van den Beld, D. van Zalk

3. Vastgoedpartijen: zorg voor lange termijn

Abstract
Dit hoofdstuk is geschreven voor zorgaanbieders. Wij laten u kennismaken met de belangrijkste kenmerken van de vastgoedsector. Eerst staan we stil bij de verschillende soorten vastgoedpartijen, hun omgeving en ontwikkelingen. Daarna geven we u inzicht in de financiële huishouding van vastgoedpartijen en de manier waarop zij tot investeringsbeslissingen komen. Voor veel partijen is de hoogte van de huurprijs belangrijk maar ook een ‘blackbox’. Daarom beschrijven wij hier zo concreet en toegankelijk mogelijk de totstandkoming van ‘huurprijzen’. Met dit hoofdstuk kunt u als zorgaanbieder een gelijkwaardiger positie innemen in de samenwerking met vastgoedpartijen.
H. K. van den Beld, D. van Zalk

4. Zorgpartijen: meer vrijheid, meer verantwoordelijkheid

Abstract
Dit hoofdstuk is geschreven voor vastgoedpartijen. Wij laten zien dat naast vastgoedpartijen ook zorgaanbieders een belangrijke rol spelen bij het aanbieden van wonen en zorg. Om de mogelijkheden te kunnen beoordelen, is het belangrijk zicht te hebben op aard en omvang van deze sector. Eerst geven we een typering van de zorgsector als geheel, daarna doen we dat op het niveau van een individuele zorgorganisatie. We eindigen met de rol, mogelijkheden en financiën van ‘vastgoed’ voor de zorgsector. Met dit hoofdstuk bent u in staat om de vastgoedpositie van zorgaanbieders beter te begrijpen.
H. K. van den Beld, D. van Zalk

5. Samenwerking: noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend

Abstract
We hebben gezien dat er een grote en groeiende opgave ligt voor het realiseren van woonzorgprojecten door vastgoedorganisaties en zorgaanbieders. In dit boek hebben we tot nu toe de essenties van de doelgroep en partijen beschreven. Nu gaan we in op het ‘proces’ van samenwerking tussen zorg- en vastgoedpartijen. Dat doen we omdat de praktijk leert dat veel mensen en organisaties in wonen en zorg de onderlinge samenwerking niet eenvoudig vinden. We staan eerst stil bij de verschillende motieven voor samenwerking. Veelvoorkomende problemen en oplossingen bij samenwerking komen daarna aan bod. Tot slot komen twee ‘eigen’ instrumenten aan bod waarmee partijen hun onderlinge samenwerking kunnen verbeteren.
H. K. van den Beld, D. van Zalk

6. Slot: van denken naar doen

Abstract
Zorg- en vastgoedpartijen zijn belangrijk voor het realiseren van kwalitatief en kwantitatief voldoende vastgoed voor ouderen en anderen. Vanuit de eigen missie, visie en doelstellingen kan elke organisatie een bijdrage leveren aan de forse opgave die de komende jaren aanwezig is. Dat kunnen partijen zelfstandig doen of samen met elkaar realiseren.
H. K. van den Beld, D. van Zalk

7. Bronnen voor verdieping

Abstract
Hieronder staat een overzicht van bronnen die wij veelvuldig hebben geraadpleegd bij het samenstellen van dit boek en waarmee ook u snel verder kunt gaan en verdieping op maat kunt vinden.
H. K. van den Beld, D. van Zalk

Nawerk

Meer informatie