Skip to main content
main-content
Top

2006 | mbo verpleegkundige/niveau 4 | Boek

Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg

Auteur: I.W. Bijlsma

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerk AG

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Doktersassistenten doen meer dan het assisteren van de dokter. Zij brengen in kaart welke zorg er nodig is, handelen en adviseren conform protocollen en scheppen de randvoorwaarden, zodat behandelaren efficiënt en effectief hun werk kunnen doen. De doktersassistente levert zo een eigen, herkenbare bijdrage aan de individuele gezondheidszorg. In het leerboek Werkprocessen in polikliniek en sociale gezondheidszorg staan de werkzaamheden van de doktersassistente centraal. De nadruk ligt op het medisch-administratief handelen in de beroepspraktijk, zoals in de 'vierde kerntaak van het nieuwe kwalificatieprofiel voor doktersassistenten' is vastgelegd: het organiseren van werkprocessen en vastleggen van gegevens. Hoe houd je medische dossiers bij? Hoe houd je de administratie up-to-date? En hoe ga je om met interne en externe relaties? Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel gaat over verschillende facetten van de polikliniek. Het tweede deel gaat over de sociale gezondheidszorg en is opgesplitst in een deel over de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en een deel over de Bedrijfsgezondheidsdienst (BGD). Bij de totstandkoming van het boek is nauw samengewerkt met poliklinieken. Het is daardoor volledig afgestemd op de beroepspraktijk. Werkprocessen in polikliniek en sociale gezondheidszorg is bij uitstek geschikt voor zij die de opleiding tot doktersassistente volgen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding polikliniek

Voorwerk
1 Structuur ziekenhuis en polikliniek
Samenvatting
Of je nu een baan in de sociale gezondheidszorg krijgt of een baan in het ziekenhuis, het is altijd goed om je van tevoren te verdiepen in de structuur en bedrijfscultuur van de organisatie van je nieuwe werkgever. In dit hoofdstuk wordt een beknopte bedrijfsoriëntatie van het ziekenhuis gegeven. Als je efficiënt wilt functioneren in een ziekenhuis, is het van essentieel belang dat je kennis hebt van de organisatieopbouw en de heersende waarden en normen binnen het bedrijf – hoe gaat men met elkaar om.
I.W. Bijlsma
2 Medisch dossier
Samenvatting
Voordat je als doktersassistent beroepsmatig goed kunt functioneren op een polikliniek, zul je kennis moeten verwerven over de arbeidsorganisatie en de werkprocessen met betrekking tot het medisch dossier. Het werken met een (elektronisch) medisch dossier (informatiedrager) en het archiveren hiervan, zijn volgens een protocol vastgelegd. Het doel van dossiervorming is dat belanghebbenden op ieder gewenst moment kunnen beschikken over informatie met betrekking tot de zorgvraag en de afhandeling daarvan. Van groot belang is dat er nauwkeurige afstemming plaats vindt op het handelen van directe collega’s (artsen, verpleegkundigen, medisch secretaresses, enzovoort). Om die afstemming te garanderen, wordt strikt gewerkt volgens bestaande protocollen, richtlijnen en procedures. Dit alles met het uiteindelijke doel dat de behandelaar de patiënt efficiënt en effectief kan helpen. Om alle informatie met betrekking tot de patiënt, zijn zorgvraag en de afhandeling daarvan goed te laten verlopen, dien je als doktersassistent uiterst zorgvuldig en accuraat te handelen.
I.W. Bijlsma
3 Archiveren van medische dossiers
Samenvatting
Een ziekenhuis wordt dagelijks bezocht door honderden patiënten. Medische gegevens van al deze patiënten worden vastgelegd in een dossier. Zo ontstaat in ieder ziekenhuis een onvoorstelbare hoeveelheid aan informatie, die bewaard en systematisch opgeborgen moet worden. Het zal duidelijk zijn dat er een dossierbeheersysteem moet zijn, met een sluitende uitleenregistratie, om zoekraken van dossiers te voorkomen.
I.W. Bijlsma
4 Geautomatiseerd ziekenhuisinformatiesysteem
Samenvatting
In het vorige hoofdstuk heb je kennisgemaakt met het papieren dossier. Naast informatie in het papierendossier legt het ziekenhuis en de specialist informatie ook digitaal vast. Voor het geautomatiseerde ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) is een speciaal softwareprogramma geschreven. Daarom dien je kennis te hebben van het gebruik van computers en de belangrijkste elektronische archiveringsmethoden en middelen. Je moet om kunnen gaan met vertrouwelijke digitale stukken en je kent de essentie van de Wet op Persoonsregistratie.
I.W. Bijlsma
5 Afsprakenspreekuur
Samenvatting
Als doktersassistent ben je in staat professioneel te handelen. Je moet je kunnen verplaatsen in de situatie van de patiënt en begrip tonen, ongeacht zijn sociale of economische status. Bij een zorgvraag licht je antwoorden en adviezen toe. Ook in het geval van het maken van afspraken.
I.W. Bijlsma
6 Polikliniekbezoek
Samenvatting
Als doktersassistent maak je een dagplanning. Je stelt de dagplanning bij als er veranderingen in moeten komen. Je beheert en onderhoudt de agenda, je plant spreekuren en je bereid ze voor. Wanneer je een afspraak hebt gepland, zorg je dat vóór de afspraak plaatsvindt, je de informatie en materialen hebt verzameld die de specialist nodig heeft. Verder verzorg je de administratie van het spreekuur, beheer en archiveer je de medische dossiers. Als doktersassistent deel je zelfstandig je werkzaamheden in, je stelt prioriteiten en je voert de werkzaamheden zelfstandig uit volgens professionele richtlijnen en protocollen van de organisatie. Bij het begeleiden van het spreekuur vervul je een organiserende en coördinerende rol; een ondersteunende rol voor zowel patiënt als specialist, een uitvoerende rol in het verzorgen van de administratie en beheer van de medische dossiers. Tijdens het begeleiden van het spreekuur kan het voorkomen dat meerdere werkprocessen tegelijkertijd je aandacht vragen. Het is dan van belang dat het spreekuur planmatig en op systematische wijze verloopt.
I.W. Bijlsma
7 Klinische behandeling
Samenvatting
Op een polikliniek werk je als doktersassistent veel samen met andere disciplines. Je functioneert in een team van doktersassistenten, medisch secretaresses, verpleegkundigen, artsen en andere hulpverleners. Samenwerking vraagt om een zorgvuldige afstemming en registratie van de diverse contacten en handelingen. En om helder communiceren met collega’s en andere disciplines, zodat iedereen zo veel mogelijk op de hoogte is van elkaars werkzaamheden. Dit houdt in dat je de informatie zorgvuldig vastlegt in het medisch dossier. Door een goede samenwerking draag je bij aan verbetering en continuïteit van de zorg.
I.W. Bijlsma
8 Financiële administratie; diagnosebehandelcombinatie
Samenvatting
Naast het helder krijgen van de zorgvraag, zelfstandig handelen en adviseren conform protocollen en het scheppen van randvoorwaarden zodat de specialist de patiënt efficiënt en effectief kan helpen, heb je als doktersassistent ook nog een andere taak. Je hebt een uitvoerende en ondersteunende rol in de financiële administratie van de specialist of ziekenhuis. De ICT-technologie staat niet stil en dit heeft consequenties voor de werkzaamheden van een doktersassistent. Enerzijds leiden de ICT-mogelijkheden tot tijdwinst door snellere verwerking van gegevens, maar anderzijds wordt er meer geregistreerd door de nieuwe mogelijkheden; en dit kost ook weer tijd. Zo is ook het nieuwe financieringssysteem voor ziekenhuizen en specialisten volledig geautomatiseerd en vernieuwd in het zogenaamde diagnosebehandelcombinatie(DBC)-systeem. Dit nieuwe financieringssysteem is nog volop in ontwikkeling en het is belangrijk de nieuwe ontwikkelingen hierover te volgen.
I.W. Bijlsma

Inleiding sociale gezondheidszorg

Voorwerk
9 Structuur Gemeentelijke gezondheidsdienst en Jeugdgezondheidszorg
Samenvatting
Een baan als doktersassistent richt zich in alle gevallen op de gezondheidszorg. Dat wil echter niet zeggen dat je alleen in een ziekenhuis of huisartsenpraktijk aan de slag kunt. Er zijn nog meer sectoren waar je als doktersassistent kan gaan werken, zoals de Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of de Jeugdgezondheidszorg. Waar je ook gaat werken, het is altijd goed om je van tevoren te verdiepen in de structuur en bedrijfscultuur van de organisatie van je werkgever. Als je efficiënt wilt functioneren, is het van essentieel belang dat je kennis hebt van de organisatieopbouw. Ook als je werkt in een huisartsenpraktijk of ziekenhuis is het van wezenlijk belang dat je kennis hebt van de werkzaamheden en bevoegdheden van de GGD, dit in verband met een optimale doorverwijzing. Daarnaast heeft zowel de huisartsenpraktijk als het ziekenhuis een samenwerkingsverband met de GGD.
I.W. Bijlsma
10 Algemene gezondheidszorg en Gezondheidsbevordering Epidemiologie
Samenvatting
De doktersassistent heeft binnen de afdeling AGZ en de afdeling GBE een uitvoerende, coördinerende, administratieve en voorlichtende taak. Taken waarbij externe relaties een prominente plaats innemen. Zo heb je contact met de regionale gemeenten, politie, huisartsen, ziekenhuizen, verzorgingshuizen, scholen, kindercentra, laboratoria enzovoort. Als er bijvoorbeeld een besmettelijke ziekte uitbreekt, dan dien je als doktersassistent te weten hoe je moet handelen, met wie je contact moet opnemen, wanneer je bepaalde verantwoordelijkheden moet overdragen en welke voorlichting er gegeven dient te worden.
I.W. Bijlsma
11 Jeugdgezondheidszorg
Samenvatting
Doktersassistenten kunnen ook werkzaam zijn in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Als het werken met kinderen je aantrekt, kan dit een ideale werkplek zijn. De werkzaamheden van de doktersassistent in de JGZ vertonen nogal wat overeenkomsten met die van de doktersassistent op de polikliniek: assisteren van de (jeugd)arts, verslaglegging van onderzoeken, dossiervorming, organiseren van spreekuren enzovoort.
I.W. Bijlsma
12 Bedrijfsgezondheidsdienst
Samenvatting
Een plezierige, veilige en gezonde werkomgeving is belangrijk. Het is medebepalend voor het functioneren van de werknemers in een bedrijf. Een werkgever heeft baat bij gezonde en goed gemotiveerde werknemers en zal er alles aan doen om zijn werknemers gezond te houden om zodoende ziekteverzuim te voorkomen. Zo zal een thuiszorgorganisatie interne trainingen over houding en beweging (bijvoorbeeld tiltechnieken) voor haar medewerkers organiseren om rugklachten te voorkomen en zal een productiebedrijf trainingen verzorgen over veilig functioneren (bedienen van machines), enzovoort. Elke organisatie zal proberen het ziekteverzuim te reduceren, want een hoog ziekteverzuim is slecht voor de productiviteit binnen een organisatie.
I.W. Bijlsma
Nawerk
Meer informatie
Titel
Werkprocessen in de polikliniek en sociale gezondheidszorg
Auteur
I.W. Bijlsma
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-8093-0
Print ISBN
978-90-313-4746-9
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-8093-0