Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het komt vaak voor dat organisaties immuun zijn voor pogingen tot verandering. Verborgen orde zet uiteen wat er voor nodig is om meer succes te hebben bij het realiseren van veranderingen in een organisatie. Op heldere en humoristische wijze wordt met herkenbare voorbeelden inzicht gegeven in de (systeem)eigenschappen van organisaties die bepalend zijn voor het effect van veranderinterventies. In het boek wordt ingegaan op 'patronen' van werken en hoe die, wanneer men wil veranderen, doorbroken kunnen worden. De lezer krijgt vernieuwende handreikingen voor succesvol interveniëren: systeembewust leiderschap, kaderen en domeinsturing. Praktijkgerichte inhoudelijke hoofdstukken worden afgewisseld met een verhaal waarin vijf mensen op zoek gaan naar hoe zij veranderingen in hun uiteenlopende organisaties kunnen realiseren. Op deze manier slagen de auteurs erin om de systeemtheorie toegankelijk te maken voor een brede groep mensen.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Voorwaarts

Samenvatting
‘Dit is niet te geloven,’ zei André, nadat de verbinding met Eppo Dinsdag was verbroken.
P. Huguenin, H. W. Gestel

Cursusreünie

Voorwerk

Wat bepaalt de effectiviteit van organisaties?

Samenvatting
Organisaties noemen we organisaties omdat we er de bedoeling mee hebben om het samenspel van mensen en middelen op een bepaalde manier te organiseren. De bedoeling is dat organisaties een zekere stabiliteit brengen, een basis van waaruit mensen hun gezamenlijk handelen kunnen vormgeven.
P. Huguenin, H. W. Gestel

Ver Van Huis

Voorwerk

Interactie en dynamiek binnen systemen

Systeemmanagement – waarnemen
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op hoe systemen werken. Daarbij komen we een aantal kenmerkende eigenschappen van systemen tegen. In elk systeem is sprake van wat wij hier interactie en dynamiek noemen en zijn er tevens patronen in die interactie en dynamiek. We gaan op deze verschijnselen in en kijken naar wat ze betekenen wanneer men zaken binnen het systeem wil veranderen.
P. Huguenin, H. Huguenin

Walhalla

Voorwerk

Systeemtheorie: de impliciete orde

Systeemmanagement – waarnemen
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we in op inzichten die de systeemtheorie biedt in de werking van organisaties. De systeemtheorie is een brede theorie, met allerlei vertakkingen en toepassingsgebieden, en over het algemeen redelijk abstract. Terwijl er veel interessante kennis uit de systeemtheorie te halen is, is de toegankelijkheid ervan door de vaak natuurkundige/mathematische invalshoek het grootste probleem.
P. Huguenin, H. W. Gestel

La Alberca

Voorwerk

Patronen in systemen en domeinen

Systeemmanagement – waarnemen
Samenvatting
Een kleur- en smaakrijk geheel, zo zouden we organisaties kunnen typeren. Immers, zoals in de voorgaande hoofdstukken aan de orde is geweest, komen in organisaties niet één maar meerdere systemen naast elkaar voor, elk met eigen dynamiek en patronen. Wij noemen de verschillende in een organisatie voorkomende systemen in dit boek domeinen. Binnen die domeinen is sprake van allerlei (patroonmatige) interacties, maar ook tussen die domeinen kan allerlei dynamiek ontstaan.
P. Huguenin, H. W. Gestel

Apen en Godene

Voorwerk

Interveniëren

Systeemmanagement – actie 1, 2 en 3
Samenvatting
In de voorgaande hoofdstukken hebben we gezien hoe complex organisaties in elkaar zitten. Daardoor kunnen we het effect van een interventie nooit precies van tevoren voorspellen.
P. Huguenin, H. W. Gestel

Spanjereünie

Voorwerk

Domeinsturing

Systeemmanagement – actie 4
Samenvatting
De complexiteit van ons kenobject, organisaties, doet ons hinken op twee gedachten. Enerzijds trekt ze ons naar het domein van het waarnemen (onze waarnemingen). Anderzijds voelen (ook) wij de behoefte aan directe toepasbaarheid in de praktijk.
P. Huguenin, H. W. Gestel

Nawerk

Meer informatie