Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Urologie 1/2023

Open Access 22-12-2022 | Artikel

Urologische zorg in het tuchtrecht; een overzicht van 10 jaar

Auteurs: drs. Robert J. A. Oomen, dr. Paul J. M. Kil, dr. Michael R. van Balken

Gepubliceerd in: Tijdschrift voor Urologie | Uitgave 1/2023

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

Het is van belang een overzicht te hebben van de tuchtklachten om deze te voorkomen. In online database van tuchtuitspraken werden daarom alle uitspraken betreffende urologische zorg van 2010 tot en met 2019 opgezocht. Per uitspraak werden statistieken bijgehouden. Het blijkt dat bij ongeveer 25 % van de uitspraken een maatregel werd opgelegd, waarvan een waarschuwing het meest voorkwam (64 %). Drie onderwerpen waren meer vertegenwoordigd dan andere: torsio testis, het missen van een maligniteit en schade van een ingreep. Het aantal opgelegde maatregelen bij urologische klachten is hoger dan algemene getallen. Urologen worden verhoudingsgewijs vaker aangeklaagd, net als veel andere snijdende specialisten. Er is één casus in de afgelopen 10 jaar waarbij grensoverschrijdend gedrag een rol speelde. Veel uitspraken betreffen acute en oncologische zorg, met name het missen of te laat stellen van een diagnose. Een maatregel wordt vaak opgelegd bij het ongemotiveerd niet volgen van geldende richtlijnen of de adviezen vanuit multidisciplinair overleg.

Introductie

In totaal staan er bijna 79.000 artsen geregistreerd in het BIG-register [1]. In Nederland waren er in 2019 ruim 47.000 specialisten (van wie ruim 14.000 huisartsen) en ruim 10.000 aios geregistreerd bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), onder wie 507 urologen en 125 aios urologie [2]. Ondanks dat urologie qua aantal specialisten een relatief klein specialisme is, is veel van de zorg in de dagelijkse praktijk urologisch van aard. Denk hierbij aan urineweginfecties en mictieklachten.
Er is in Nederland geen kwalitatief, inventariserend onderzoek waarbij de kwaliteit van de urologische zorg vanuit tuchtrechtelijk standpunt wordt beschreven. Het doel van het tuchtrecht is om de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren, waarbij het medisch handelen van de zorgverlener getoetst wordt. Het is mogelijk om bij de civiele rechtbank en bij de geschillencommissie zorg gelijktijdig een procedure te starten.
Het totaal aantal ingekomen klachten bij het tuchtcollege verschilt per jaar. In 2014 kwamen er 1575 klachten binnen, een aantal dat jaarlijks toenam tot 1780 klachten in 2018; in 2019 kwamen er 1513 klachten binnen (fig. 1). De meeste klachten worden ingediend tegen artsen (in 2019 67 % van alle afgehandelde klachten). Het indienen van klachten wordt vaak door patiënten, of de naasten van patiënten gedaan. Ook de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan een aanklacht indienen. Dit wordt vaak gedaan als in bredere zin een gevaar voor de volksgezondheid dreigt of aanwezig is. Bijvoorbeeld een arts die niet hygiënisch werkt, waardoor meerdere patiënten potentieel gevaar lopen.
De beroepsgroep waar procentueel de meeste klachten tegen worden ingediend, zijn huisartsen (26 %), gevolgd door psychiaters (16 %) en artsen ‘Arbeid en gezondheid-bedrijfsgeneeskunde’ (5,2 %), zie tab. 1. In 2019 werden er door de Regionale Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg (RTG’s) 12 uitspraken (1,2 %) gedaan over urologen. Wanneer deze klachten worden uitgezet tegen het aantal werkzame beroepsbeoefenaren per specialisme ontstaat er een andere verdeling (zie tab. 2; [3]). Analyse van de alle uitspraken in 2019 leert dat er 1513 klachten inkwamen en 1502 klachten werden afgehandeld bij het tuchtcollege, waarvan 66 % in de raadkamer. In de raadkamer wordt de klacht behandeld door de voorzitter (een jurist) en twee leden-beroepsgenoten (van hetzelfde beroep) op basis van de ingediende stukken. Er is dan geen openbare zitting [4]. Bij 13 % van de uitspraken werd een maatregel opgelegd. Het meest voorkomend was een waarschuwing in 41 % van de gevallen, gevolgd door een berisping (34 %). In 17 uitspraken (8,8 %) werd een doorhaling van de inschrijving in het BIG-register opgelegd (tab. 3).
Tabel 1
Aantal door de RTG’s behandelde klachten per specialisme in 2019
 
specialismea
aantal klachten
% van totaal
1
huisartsgeneeskunde
264
26 %
2
psychiatrie
163
16 %
3
bedrijfsgeneeskunde
 52
 5,2 %
4
verzekeringsgeneeskunde
 47
 4,7 %
5
neurologie
 42
 4,2 %
14
urologie
 12
 1,2 %
a‘Overige artsen’ niet meegenomen
Tabel 2
Relatief aantal door de RTG’s behandelde klachten per specialisme in 2019
  
klachten
op 1 januari 2020 werkzame specialisten
klachten per specialist
1
verzekeringsgeneeskunde
 47
 1.006
4,7 %
2
psychiatrie
163
 3.800
4,3 %
3
neurologie
 42
 1.122
3,7 %
4
cardiothoracale chirurgie
  5
   158
3,2 %
5
bedrijfsgeneeskunde
 52
 1.661
3,1 %
7
urologie
 12
   514
2,3 %
10
huisartsgeneeskunde
264
14.349
1,8 %
Tabel 3
Aantal opgelegde maatregelen door de RTG’s in 2019
 
n
%
gegrond, geen maatregel
 18
  9,3 %
waarschuwing
 79
 41 %
berisping
 65
 34 %
boete
  0
  0 %
(voorwaardelijke) schorsing inschrijving register
 15
  7,7 %
gedeeltelijke ontzegging
  0
  0 %
doorhaling inschrijving register, verbod herinschrijving
 17
  8,8 %
totaal
223
100 %
De meest voorkomende aard van de ingekomen klachten was een ‘onjuiste behandeling of verkeerde diagnose’ (38 % van de uitspraken), gevolgd door ‘geen of onvoldoende zorg’ (13 %) en ‘onjuiste verklaring of rapport’ (9,7 %), zie ook tab. 4. In dezelfde periode waren er 57 uitspraken door het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) omtrent urologische zorg. Het grootste gedeelte van de deze zaken werden verworpen (95 %). Bij drie zaken werd de oorspronkelijke uitspraak vernietigd, waarbij er een zwaardere maatregel werd opgelegd; twee keer van afgewezen naar waarschuwing en één keer van waarschuwing naar berisping.
Tabel 4
Aard van de door de RTG’s behandelde klachten in 2019
 
n
%
alcoholmisbruik
  0
 0 %
financieel onjuist handelen
 11
 0,73 %
geen of onvoldoende zorg
196
13 %
geestelijke toestand
  2
 0,13 %
grensoverschrijdend gedrag
 31
 2,1 %
lichamelijke toestand
  0
 0
niet of te laat komen
  0
 0
niet of te laat verwijzen
 22
 1,5 %
onheuse bejegening
 70
 4,7 %
onjuiste behandeling of verkeerde diagnose
568
38 %
onjuiste verklaring of rapport
146
 9,7 %
onvoldoende informatie
 63
 4,2 %
onzorgvuldige dossiervorming
 26
 1,7 %
Opiumwet middelenmisbruik
  1
 0,07 %
schending beroepsgeheim
 59
 3,9 %
overige klachten
307
20 %
Dit kwalitatief onderzoek is gedaan om meer inzicht te krijgen in de aard en omvang van urologische klachten in de afgelopen 10 jaar.

Methode

Op 3 juni 2021 werd in de openbare database online (http://​tuchtrecht.​overheid.​nl) gezocht op de termen ‘uroloog’ en ‘urologie’ in de tekst van de uitspraak om zo volledig mogelijk te zijn. Alle uitspraken tot 1 januari 2020 werden meegenomen. De database bevat uitspraken vanaf 2010. Van alle uitspraken werd de volledige tekst van de uitspraak opgevraagd. Alle uitspraken werden geanalyseerd en dubbele uitspraken werden handmatig verwijderd. Per uitspraak werden statistieken bijgehouden, zoals geslacht van de verweerder, soort klacht en gegevens van de klager.

Resultaten

Met de beschreven zoekstrategie werden in totaal 223 uitspraken gevonden. Na het verwijderen van dubbele uitspraken bleven er 129 unieke uitspraken over die zaken van de RTG’s beschreven (zie tab. 5 en 6). De meeste klachten (67 %) gingen over onvoldoende behandeling of een verkeerde diagnose.
Tabel 5
Aard van de urologische klachten in de periode 2010 t/m 2019
 
n
%
alcoholmisbruik
 0
 0
financieel onjuist handelen
 0
 0
geen of onvoldoende zorg
24
19
geestelijke toestand
 0
 0
grensoverschrijdend gedrag
 1
 0,8
lichamelijke toestand
 0
 0
niet of te laat komen
 0
 0
niet of te laat verwijzen
 5
 4,0
onheuse bejegening
 0
 0
onjuiste behandeling of verkeerde diagnose
86
67
onjuiste verklaring of rapport
 0
 0
onvoldoende informatie
 7
 5,4
onzorgvuldige dossiervorming
 0
 0
Opiumwet middelenmisbruik
 0
 0
schending beroepsgeheim
 1
 0,8
overige klachten
 5
 4,0
Tabel 6
Beslissingen die de RTG’s namen bij een urologische casus in de periode 2010 t/m 2019
beslissing
n
%
gegrond, geen maatregel
 0
 0
waarschuwing
22
17
berisping
10
 7,8
boete
 0
 0
schorsing
 2
 1,6
doorhaling
 0
 0
afgewezen
95
74

Verweerder

In 50 % van de gevallen was de verweerder een uroloog, gevolgd door huisartsen (23 %) en gynaecologen (6 %). Het geslacht van de arts was in driekwart van de gevallen mannelijk.

Klager

In de meeste gevallen (64 %) was de klager de patiënt zelf. Ouders, echtgenoten en kinderen waren ongeveer gelijkelijk vertegenwoordigd (resp. 9 %, 12 % en 12 %). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) was de klager in drie zaken. Het geslacht van klagers was in 70 gevallen mannelijk en in 51 vrouwelijk (in sommige casus waren er meerdere klagers). De gemiddelde leeftijd van de patiënt was 58 jaar.

Subspecialisme

Het subspecialisme dat het meest voorkwam was oncologische urologie (35 %), waarbij de klachten meestal verband hielden met verkeerde, te late of niet gestelde diagnose. Dit specialisme werd gevolgd door functionele urologie (n = 31; 25 %), waarbij de klachten meestal verband hielden met blijvende klachten na een ingreep, en acute urologie (n = 15; 13 %). Alle casus acute urologie betroffen een zorgvraag rond de testis, meestal gemiste torsio testis.

Algemene getallen

Het grootste deel van de klachten (74 %) werd afgewezen. In 34 (26 %) gevallen werd een maatregel opgelegd. De meest voorkomende maatregel was een waarschuwing (64 %), gevolgd door een berisping (29 %) en, op afstand, een schorsing (n = 2; 6 %).

Soorten klachten

Bij analyse van de klachten viel op dat er een aantal zaken was met een vergelijkbaar onderwerp. Hierna worden de meest voorkomende onderwerpen afzonderlijk besproken.

Torsio testis

Er waren 15 zaken betreffende torsio testis. In zes daarvan werd een huisarts aangeklaagd, in zes een uroloog en in twee een arts-assistent. Één aanklacht betrof een chirurg. Acht zaken werden ongegrond verklaard, in vijf zaken werd een berisping opgelegd en in twee een waarschuwing.
Berispingen werden opgelegd tegen twee urologen en drie huisartsen. De beslissing werd niet genomen omdat er een torsio testis was gemist, maar omdat niet redelijkerwijs uitgesloten kon worden dat er een torsio testis kon spelen (o.a. door het volgen van de NHG-richtlijn ‘Acute epididymitis’). In zaken waar geen maatregel werd opgelegd, kon een torsio testis vaak redelijkerwijs worden uitgesloten (zie kaders).
Citaat uitspraak van een RTG [5]
“Verweerster heeft de diagnose torsio testis gemist. Zij heeft echter wel zorgvuldig gehandeld. Zij heeft voldoende onderzoek gedaan en dit goed gedocumenteerd. Zij heeft overleg gehad met een uroloog en voldoende nazorg gegeven.”
Citaat NHG-Standaard ‘Acute epididymitis’ [6]
Wordt bij de (telefonische) anamnese op grond van de klachten de mogelijkheid van een torsio testis overwogen (acuut ontstane hevige, unilaterale pijn aan de testis, vaak samen met vegetatieve verschijnselen), beoordeel dan de patiënt binnen 1 uur (U2) en verwijs de patiënt met spoed naar een uroloog.

Missen van maligniteit

Bij 13 casus betrof de klacht het missen van een maligniteit, waarbij prostaatkanker vaak voorkwam. Er werden vier waarschuwingen opgelegd en één berisping. In drie casus was een afwijkende uitslag bekend, maar was er geen vervolg op gegeven. Ook hier wordt veel belang gehecht aan het volgen van richtlijnen. Het bepalen van een PSA-waarde bij mictieklachten is bijvoorbeeld niet geïndiceerd volgens de NHG-richtlijn ‘Mictieklachten bij mannen’ [7]. Een rectaal toucher overigens wel.

Schade van ingreep

Er waren 36 casus waarbij geklaagd werd over een andere uitkomst van een operatieve ingreep dan gewenst. Slechts in drie casus werd een maatregel opgelegd (2 keer een berisping en 1 keer een waarschuwing). Er was één casus die onhygiënische omstandigheden bij een thuisbesnijdenis betrof en één casus betrof een links/rechts-verwisseling. Er werd een waarschuwing opgelegd bij een casus waarin een veel voorkomende complicatie (retrograde ejaculatie na TURP) niet besproken was met de patiënt, terwijl bekend was dat de patiënt veel waarde hechtte aan zijn ejaculatie.

Conclusie

Het aantal opgelegde maatregelen bij urologische klachten ligt hoger dan gemiddeld in de algemene getallen. Urologen worden verhoudingsgewijs vaker aangeklaagd, net als veel andere snijdende specialisten. Ondanks het feit dat de urologische zorg vaak pathologie kent waarbij sprake is van taboes, is er gelukkig slechts één casus in de afgelopen 10 jaar waarbij grensoverschrijdend gedrag een rol speelt. Veel uitspraken betreffen acute en oncologische zorg, met name verband houdend met het missen of te laat stellen van een diagnose. Een maatregel wordt vaak opgelegd bij het ongemotiveerd niet volgen van geldende richtlijnen of adviezen vanuit het multidisciplinair overleg. Documentatie van diagnoses, overwegingen en informatievoorziening blijft van belang om mogelijk ongegronde klachten te voorkomen.

Discussie

Urologische zorg beslaat een groot deel van alle zorg voor patiënten. In de huisartspraktijk zijn urineweginfecties en mictieklachten een van de meest voorkomende zorgvragen. Door de hoge incidentie van urologische vormen van kanker zien veel huisartsen en specialisten patiënten met een urologische achtergrond [8]. Er is geen onderzoek naar de urologische zorg in het tuchtrecht in Nederland. Dit onderzoek is opgezet om meer inzicht te krijgen in urologische zaken in het tuchtrecht, waarbij alle uitspraken afzonderlijk werden bekeken.
Internationaal bestaat er literatuur over aanklachten tegen urologen. Het verschil is vaak dat het gaat om zaken in medische aansprakelijkheid waar een schadevergoeding wordt geëist, en geen tuchtzaken zoals we die in Nederland kennen. In een Koreaans onderzoek onder 6.074 zaken van 2005 tot 2010 over medische aansprakelijkheid werden 34 zaken beschreven waarbij urologen waren aangeklaagd [9]. In een kwart van de zaken werd de aanklager in het gelijk gesteld. Alle uitspraken betroffen chirurgie; de meeste (40 %) chirurgie aan de penis. Een Brits onderzoek keek naar medisch aansprakelijksheidszaken tussen 1995 en 2009. In totaal werden er 493 claims (35 per jaar) geanalyseerd. Gemiddeld werd ruim 41.000 Engelse pond uitbetaald. De meeste claims (47 %) betroffen niet-operatieve gebeurtenissen, waarvan het het missen van de diagnose kanker het meest voorkwam, gevolgd door een gemiste torsio testis. Dit werd gevolgd door postoperatief-gerelateerde zaken (34 %), waarbij het vergeten van een stent het meest voorkwam, en intraoperatief-gerelateerde zaken (19 %) waarbij orgaanschade of perforatie het meest voorkwam. De ingrepen waar de meeste claims over werden ingediend waren ureterorenoscopieën (n = 45), TURP (n = 30), nefrectomie (n = 26). Interessant was dat de meeste claims bij nefrectomieën gerelateerd waren aan een uiteindelijk benigne aandoening bij pathologisch onderzoek (achteraf gezien onnodige chirurgie). Ook uit deze studies blijkt dat informatievoorziening een belangrijk onderdeel van ons vak blijft [10].
Grensoverschrijdend gedrag is een thema dat recent veel aandacht heeft gekregen. Urologische onderwerpen zijn van nature omgeven door taboes, maar in de afgelopen 10 jaar is er slechts één casus waarbij dit een rol speelt.
In de Amerikaanse literatuur is onderzoek gedaan naar claims. Urologie wordt als een gemiddeld hoog tot hoogrisico specialisme gezien (jaarlijks krijgt 11 % van de urologen in Amerika een claim). Neurochirurgie, cardiothoracale chirurgie en algemene chirurgie behoren tot de top drie hoogstrisico specialismen (15–19 % claims per jaar) [11]. De meest voorkomende aanleiding voor een claim was een verkeerd uitgevoerde procedure (38,6 %), gevolgd door een verkeerde diagnose (14,4 %) en het niet herkennen van een complicatie (4,3 %). In de jaren zeventig van de vorige eeuw was de vasectomie een van de meest voorkomende oorzaken van een claim. In de huidige tijd komen claims als gevolg van urolithiasis het meest voor. De meeste claims waarbij een vergoeding werd toegewezen gingen over prostaat- en nierkanker [12].
Urologen hebben, net als veel andere snijdende specialisten de twijfelachtige eer om in de top 10 te staan van meest aangeklaagde specialisten. Per jaar worden ongeveer 10 urologen aangeklaagd waarbij in de meeste gevallen geen maatregel opgelegd wordt. Procentueel ligt het aantal gegronde klachten wel hoger dan gemiddeld over alle artsen. Ook in de internationale literatuur worden snijdende specialisten vaker aangeklaagd dan beschouwende specialisten.
Een tuchtzaak roept vaak veel op bij artsen. De impact van zo’n procedure is groot en leidt soms zelfs tot gezondheidsklachten bij de aangeklaagde arts [13]. Het doel van het tuchtrecht, het verbeteren van de gezondheidszorg, wordt niet altijd zo ervaren door de artsen die worden aangeklaagd. Zij zien de procedure eerder als een straf voor de beroepsbeoefenaar [14]. Het inzicht krijgen in de zaken waarbij urologen zijn aangeklaagd, zorgt er hopelijk voor dat het aantal klachten omlaag zal gaan.
Elke fout kan potentieel leiden tot een gegronde tuchtklacht. Een tuchtklacht voorkomen zal niet altijd mogelijk zijn. Ondanks zorgvuldig handelen is het altijd mogelijk dat er een verkeerde beslissing genomen wordt. Een onderzoek onder kindercardiologen liet zien dat zij ongeveer 160 klinisch relevante beslissingen per dag nemen [15]. Het is niet aannemelijk dat al deze beslissingen juist zijn en goed gedocumenteerd. Uiteraard ligt het initiatief bij de klager en kunnen tuchtklachten wel voorkomen worden door open en eerlijke communicatie in een vroeg stadium.
Daarnaast is er nauwelijks een drempel om een aanklacht in te dienen. Per 1 april 2019 bestaat er wel een griffierecht van 50 euro. Deze kosten vervallen als de klacht gegrond wordt verklaard. Toch is het niet noodzakelijk om bijvoorbeeld een klachtenprocedure in een ziekenhuis te doorlopen alvorens men een tuchtklacht indient. Om patiënten te helpen om de juiste route te vinden, is de functie van tuchtklachtfunctionaris in het leven geroepen [16].
Ondanks dat sinds 2010 alle uitspraken digitaal gepubliceerd horen te worden, zijn helaas niet alle uitspraken online gepubliceerd. Dit zorgt ervoor dat een aantal uitspraken niet meegenomen kon worden in deze analyse.
Daarnaast is het goed te bedenken dat niet alle klachten die over artsen worden ingediend ook bij het tuchtcollege worden behandeld. Patiënten kunnen namelijk een klacht indienen bij het ziekenhuis of bij de Geschillencommissie Zorg. Klachten bij het tuchtcollege zullen ook altijd een selectie zijn van alle klachten en er kan zeker sprake zijn van enige selectiebias. Toch denken we dat we, voor zover mogelijk, een goed overzicht hebben kunnen geven van urologie in het tuchtrecht van de afgelopen 10 jaar.
Open Access This article is distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://​creativecommons.​org/​licenses/​by/​4.​0/​), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

Tijdschrift voor Urologie

Het Tijdschrift voor Urologie is het enige peer-reviewed Nederlandstalige tijdschrift in het vakgebied. Het verschijnt 8 keer per jaar en bevat naast wetenschappelijke artikelen ook case-reports en de abstracts van de voor- en najaarsvergaderingen van de NVU.

Literatuur
3.
go back to reference Van der Meulen L. Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan. Utrecht: PRISMANT; 2019. Van der Meulen L. Aantal werkzame specialisten per specialisme en uitstroom van Specialisten in de komende 20 jaar. Onderzoeksverslag voor het Capaciteitsorgaan. Utrecht: PRISMANT; 2019.
8.
go back to reference Nielen MMJ, Hek K, Weesie YM, et al. Hoe vaak hebben Nederlanders contact met de huisartsenpraktijk? Zorggebruik in de huisartsenpraktijk in 2019. Utrecht: Nivel; 2019. Nielen MMJ, Hek K, Weesie YM, et al. Hoe vaak hebben Nederlanders contact met de huisartsenpraktijk? Zorggebruik in de huisartsenpraktijk in 2019. Utrecht: Nivel; 2019.
9.
go back to reference Shin SH, Kim SY, Jang SG, Lee W. Analysis of closed medical litigation in urology. Invest Clin Urol. 2017;58(5):317–23.CrossRef Shin SH, Kim SY, Jang SG, Lee W. Analysis of closed medical litigation in urology. Invest Clin Urol. 2017;58(5):317–23.CrossRef
10.
go back to reference Osman NI, Collins GN. Urological litigation in the UK National Health Service (NHS): an analysis of 14 years of successful claims. BJU Int. 2011;108(2):162–5.CrossRef Osman NI, Collins GN. Urological litigation in the UK National Health Service (NHS): an analysis of 14 years of successful claims. BJU Int. 2011;108(2):162–5.CrossRef
11.
go back to reference Jena AB, Seabury S, Lakdawalla D, Chandra A. Malpractice risk according to physician specialty. New Eng J Med. 2011;365(7):629–36.CrossRef Jena AB, Seabury S, Lakdawalla D, Chandra A. Malpractice risk according to physician specialty. New Eng J Med. 2011;365(7):629–36.CrossRef
12.
go back to reference Sherer BA, Coogan CL. The current state of medical malpractice in urology. Urology. 2015;86(1):2–9.CrossRef Sherer BA, Coogan CL. The current state of medical malpractice in urology. Urology. 2015;86(1):2–9.CrossRef
13.
go back to reference Laarman BS, Bouwman RJR, Veer AJE de, et al. How do doctors in the Netherlands perceive the impact of disciplinary procedures and disclosure of disciplinary measures on their professional practice, health and career opportunities? A questionnaire among medical doctors who received a disciplinary measure. BMJ Open. 2019;9(3):e023576.CrossRef Laarman BS, Bouwman RJR, Veer AJE de, et al. How do doctors in the Netherlands perceive the impact of disciplinary procedures and disclosure of disciplinary measures on their professional practice, health and career opportunities? A questionnaire among medical doctors who received a disciplinary measure. BMJ Open. 2019;9(3):e023576.CrossRef
14.
go back to reference Friele RD, Bouwman R, Laarman B, Veer AJE de. Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op? Tijdschr Vergoeding Pers. 2018;21(1):20–2.CrossRef Friele RD, Bouwman R, Laarman B, Veer AJE de. Het tuchtrecht in de gezondheidszorg: wegen de voordelen tegen de nadelen op? Tijdschr Vergoeding Pers. 2018;21(1):20–2.CrossRef
15.
go back to reference Darst JR, Newburger JW, Resch S, et al. Deciding without data. Cong Heart Dis. 2010;5(4):339–42.CrossRef Darst JR, Newburger JW, Resch S, et al. Deciding without data. Cong Heart Dis. 2010;5(4):339–42.CrossRef
16.
go back to reference Legemaate J. Aanpassingen van het medisch tuchtrecht. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3589. Legemaate J. Aanpassingen van het medisch tuchtrecht. Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3589.
Metagegevens
Titel
Urologische zorg in het tuchtrecht; een overzicht van 10 jaar
Auteurs
drs. Robert J. A. Oomen
dr. Paul J. M. Kil
dr. Michael R. van Balken
Publicatiedatum
22-12-2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Tijdschrift voor Urologie / Uitgave 1/2023
Print ISSN: 2211-3037
Elektronisch ISSN: 2211-4718
DOI
https://doi.org/10.1007/s13629-022-00376-9

Andere artikelen Uitgave 1/2023

Tijdschrift voor Urologie 1/2023 Naar de uitgave

Editorial

Vernieuwing