Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: Jeugdbeleid 4/2019

06-11-2019

Transformatie in de jeugdhulp: de noodzaak tot wonderwoordendialoog

Auteur: Dr. Rob Gilsing

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2019

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Dit artikel behandelt de eerste vier transformatiedoelen van de Jeugdwet. Hoe ver zijn we met de realisatie van deze transformatiedoelen, en wat zijn de dilemma’s en knelpunten bij de realisatie ervan? Wat maakt dat het wonderwoorden zijn? Bij elk transformatiedoel schetst de auteur een aantal van zijn observaties, mede geïnspireerd door onderzoek dat hij samen met anderen de afgelopen jaren heeft gedaan. Afsluitend gaat hij in op de implicaties voor het wonderwoord ‘professionele ruimte’, het vijfde transformatiedoel.
Literatuur
go back to reference Barnhoorn, J., Broeren, S., Distelbrink, M., Greef, M. de, Grieken, A. van, Jansen, W., Pels, T., Pijnenburg, H., & Raat, H. (2013). Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd. Verkenning van kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Barnhoorn, J., Broeren, S., Distelbrink, M., Greef, M. de, Grieken, A. van, Jansen, W., Pels, T., Pijnenburg, H., & Raat, H. (2013). Cliënt-, professional- en alliantiefactoren: hun relatie met het effect van zorg voor jeugd. Verkenning van kennis en kennishiaten voor het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Bartelink, C. (2018). Dilemmas in child protection: methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Bartelink, C. (2018). Dilemmas in child protection: methods and decision-maker factors influencing decision-making in child maltreatment cases. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Bloemink, S. (2018). Diagnosedrift: hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet. Amsterdam: Amsterdam University Press. Bloemink, S. (2018). Diagnosedrift: hoe onze labelcultuur kinderen tekortdoet. Amsterdam: Amsterdam University Press.
go back to reference Bon-Martens, M. van, & Gilsing, R. (2018). Proeftuin basiszorg jeugd-ggz Utrecht: Kernrapport. Utrecht: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht / Trimbos-instituut. Bon-Martens, M. van, & Gilsing, R. (2018). Proeftuin basiszorg jeugd-ggz Utrecht: Kernrapport. Utrecht: Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Utrecht / Trimbos-instituut.
go back to reference Bot, S., Roos, S. de, Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., Broek, A. van den, & Kleijnen, E. (2013). Terecht in de jeugdzorg: voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Bot, S., Roos, S. de, Sadiraj, K., Keuzenkamp, S., Broek, A. van den, & Kleijnen, E. (2013). Terecht in de jeugdzorg: voorspellers van kind- en opvoedproblematiek en jeugdzorggebruik. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Brink, C. (2013). Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid: de begrippen ontward [Kennisdossier 5 van het programma Aandacht voor iedereen]. Utrecht: AVI, Aandacht voor Iedereen. Brink, C. (2013). Zelfregie, eigen kracht, zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid: de begrippen ontward [Kennisdossier 5 van het programma Aandacht voor iedereen]. Utrecht: AVI, Aandacht voor Iedereen.
go back to reference Cebeon (2016). Uitkomsten gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet: landelijke rapportage 2016. Amsterdam: Cebeon. Cebeon (2016). Uitkomsten gemeentelijke cliëntervaringsonderzoeken Jeugdwet: landelijke rapportage 2016. Amsterdam: Cebeon.
go back to reference Friele, R., Bruning, M., Bastiaanssen, I., Boer, R. de, Bucx, A., Groot, J. de, Pehlivan, T., Rutjes, L., Sondeijker, F., Yperen, T. van, & Hageraats, R. (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet: na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw. Friele, R., Bruning, M., Bastiaanssen, I., Boer, R. de, Bucx, A., Groot, J. de, Pehlivan, T., Rutjes, L., Sondeijker, F., Yperen, T. van, & Hageraats, R. (2018). Eerste evaluatie Jeugdwet: na de transitie nu de transformatie. Den Haag: ZonMw.
go back to reference Gilsing, R. (2016). Gebruik getoetst. Zicht op zorg en ondersteuning van de Roermondse jeugd. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R. (2016). Gebruik getoetst. Zicht op zorg en ondersteuning van de Roermondse jeugd. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Gilsing, R., & Hermens, N. (2016). Eindevaluatie Wijkteams Jeugd Tiel. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R., & Hermens, N. (2016). Eindevaluatie Wijkteams Jeugd Tiel. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018a). Transformatie jeugdhulp: onderzoeksrapport. Alphen aan den Rijn: Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn. Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018a). Transformatie jeugdhulp: onderzoeksrapport. Alphen aan den Rijn: Rekenkamercommissie Alphen aan den Rijn.
go back to reference Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018b). 1Gezin1Plan in de praktijk: de meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018b). 1Gezin1Plan in de praktijk: de meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Gilsing, R., Jansma, A., & Schöne, J. (2017a). Eigen kracht ontleed: een praktijkgerichte verheldering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R., Jansma, A., & Schöne, J. (2017a). Eigen kracht ontleed: een praktijkgerichte verheldering. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Gilsing, R., Jansma, A., Hal, L. van, Wróblewska, A., Schuurman, J., & Alphen, S. van (2017b). Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R., Jansma, A., Hal, L. van, Wróblewska, A., Schuurman, J., & Alphen, S. van (2017b). Cliëntervaringsmonitor Jeugdhulp Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Gilsing, R., Pels, T., Bellaart, H., & Tierolf, B. (2015). Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst: Kennisplatform Integratie en Samenleving analyseert CBS-cijfers 2011–2013. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving / Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R., Pels, T., Bellaart, H., & Tierolf, B. (2015). Grote verschillen in gebruik jeugdzorg naar herkomst: Kennisplatform Integratie en Samenleving analyseert CBS-cijfers 2011–2013. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving / Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Gilsing, R., Stoutjesdijk, F., Distelbrink, M., & Tierolf, B. (2018). Divers bereik: jeugdhulp naar migratieachtergrond in Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R., Stoutjesdijk, F., Distelbrink, M., & Tierolf, B. (2018). Divers bereik: jeugdhulp naar migratieachtergrond in Amsterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Gilsing, R., Toorn, J. van den, Dijk, A. van, & Hamdi, A. (2016). Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? De nieuwe werkwijze in het Eindhovense sociale domein [Onderzoeksrapport t.b.v. Rekenkamercommissie Eindhoven]. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Gilsing, R., Toorn, J. van den, Dijk, A. van, & Hamdi, A. (2016). Evaluatie WIJeindhoven, wat WIJzer? De nieuwe werkwijze in het Eindhovense sociale domein [Onderzoeksrapport t.b.v. Rekenkamercommissie Eindhoven]. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd [Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kohnstammleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 9 juni 2009]. Amsterdam: Vossiuspers UvA. Hermanns, J. (2009). Het opvoeden verleerd [Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar op de Kohnstammleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam op dinsdag 9 juni 2009]. Amsterdam: Vossiuspers UvA.
go back to reference Hermanns, J. (2013). Een pedagogische lente [Lezing voor het congres van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek, 1 oktober 2013, tevens afscheidscollege als bijzonder hoogleraar op de Kohnstammwisselleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam]. Hermanns, J. (2013). Een pedagogische lente [Lezing voor het congres van de Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek, 1 oktober 2013, tevens afscheidscollege als bijzonder hoogleraar op de Kohnstammwisselleerstoel aan de Universiteit van Amsterdam].
go back to reference Hilhorst, P., & Zonneveld, M. (2013). De gewoonste zaak van de wereld: radicaal kiezen voor de pedagogische civil society. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Hilhorst, P., & Zonneveld, M. (2013). De gewoonste zaak van de wereld: radicaal kiezen voor de pedagogische civil society. Den Haag: Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
go back to reference Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2019). De regionale expertteams: nog stappen te zetten. Het doel en de praktijk van de regionale expertteams [Factsheet]. Utrecht: IGJ. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (2019). De regionale expertteams: nog stappen te zetten. Het doel en de praktijk van de regionale expertteams [Factsheet]. Utrecht: IGJ.
go back to reference Inspectie van het Onderwijs (2019). Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs. Inspectie van het Onderwijs (2019). Dyslexieverklaringen: verschillen tussen scholen nader bekeken. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
go back to reference Kamerstukken II, 33864, nr. 3, 2012–2013. Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Memorie van Toelichting. Kamerstukken II, 33864, nr. 3, 2012–2013. Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Memorie van Toelichting.
go back to reference Koppies, H. (2016). Opvoedingsproblemen: diagnosticeren of normaliseren? Pedagogiek in praktijk, 22(94), 14–17. Koppies, H. (2016). Opvoedingsproblemen: diagnosticeren of normaliseren? Pedagogiek in praktijk, 22(94), 14–17.
go back to reference Lieshout, P. van, & Donk, W. van de (2007). Inleiding. In I. P. van Lieshout, M. van der Meij & J. de Pree (red.), Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Den Haag/Amsterdam: WRR / Amsterdam University Press. Lieshout, P. van, & Donk, W. van de (2007). Inleiding. In I. P. van Lieshout, M. van der Meij & J. de Pree (red.), Bouwstenen voor betrokken jeugdbeleid. Den Haag/Amsterdam: WRR / Amsterdam University Press.
go back to reference Manen, J. van (2017). De organisatie en realisatie van preventie in het jeugddomein: de huidige stand van zaken omtrent het preventief jeugdbeleid en de knelpunten, volgens beleidsambtenaren [Master thesis Youth, Education and Society (MOV)]. Utrecht: Universiteit Utrecht. Manen, J. van (2017). De organisatie en realisatie van preventie in het jeugddomein: de huidige stand van zaken omtrent het preventief jeugdbeleid en de knelpunten, volgens beleidsambtenaren [Master thesis Youth, Education and Society (MOV)]. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Meima, B., & Yperen, T. van (2013). Beleidsinformatie stelselherziening jeugd: meetbare preventie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut. Meima, B., & Yperen, T. van (2013). Beleidsinformatie stelselherziening jeugd: meetbare preventie. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.
go back to reference Nanninga, M. (2018). Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care: determinants, expected barriers, and outcomes. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen. Nanninga, M. (2018). Children’s and adolescents’ enrolment in psychosocial care: determinants, expected barriers, and outcomes. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
go back to reference Nederlands Jeugdinstituut (2010). De kracht van de pedagogische civil society: versterking van een positieve sociale opvoed- en opgroeiomgeving. Utrecht: NJi. Nederlands Jeugdinstituut (2010). De kracht van de pedagogische civil society: versterking van een positieve sociale opvoed- en opgroeiomgeving. Utrecht: NJi.
go back to reference Nederlands Jeugdinstituut (2017). Eigen kracht versterken jeugd en ouders. Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken. Utrecht: NJi. Nederlands Jeugdinstituut (2017). Eigen kracht versterken jeugd en ouders. Wat weten we? Literatuuronderzoek naar de stand van zaken. Utrecht: NJi.
go back to reference Outer, J. den, Bosch, T., & Huizen, R. van (2017). Onderzoek preventie jeugdhulp: beleidsinformatie jeugdhulp. Rotterdam: JB Lorenz. Outer, J. den, Bosch, T., & Huizen, R. van (2017). Onderzoek preventie jeugdhulp: beleidsinformatie jeugdhulp. Rotterdam: JB Lorenz.
go back to reference Pauw, L. (2014). Werkt De Vreedzame School? Samenvatting onderzoeksresultaten naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk. Rotterdam: CED-groep. Pauw, L. (2014). Werkt De Vreedzame School? Samenvatting onderzoeksresultaten naar De Vreedzame School en De Vreedzame Wijk. Rotterdam: CED-groep.
go back to reference Peeters, R. (2015). Het verlangen naar voorkomen: hoe het preventieparadigma de overheid verandert. Amsterdam: Van Gennep. Peeters, R. (2015). Het verlangen naar voorkomen: hoe het preventieparadigma de overheid verandert. Amsterdam: Van Gennep.
go back to reference Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015: rondom de transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015: rondom de transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Pommer, E., Kempen, H. van, & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase: ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Pommer, E., Kempen, H. van, & Sadiraj, K. (2011). Jeugdzorg in groeifase: ontwikkelingen in gebruik en kosten van de jeugdzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren: naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: RMO. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2012). Ontzorgen en normaliseren: naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag: RMO.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling / Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2008). Versterking voor gezinnen: versterken van de village. Preadvies over gezinnen en hun sociale omgeving. Den Haag: RMO/RVZ. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling / Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2008). Versterking voor gezinnen: versterken van de village. Preadvies over gezinnen en hun sociale omgeving. Den Haag: RMO/RVZ.
go back to reference Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling / Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2009). Investeren rondom kinderen. Den Haag: RMO/RVZ. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling / Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (2009). Investeren rondom kinderen. Den Haag: RMO/RVZ.
go back to reference Sadiraj, K., Ras, M., Putman, L., & Jonker, J. (2013). Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001–2011 en raming 2011–2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. Sadiraj, K., Ras, M., Putman, L., & Jonker, J. (2013). Groeit de jeugdzorg door? Het beroep op de voorzieningen: realisatie 2001–2011 en raming 2011–2017. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
go back to reference Steketee, M., Jansma, A., & Gilsing, R. (2015). Wat werkt bij multiprobleemgezinnen? Ervaringen uit Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Steketee, M., Jansma, A., & Gilsing, R. (2015). Wat werkt bij multiprobleemgezinnen? Ervaringen uit Rotterdam. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Stevens, G., Dorsselaer, S. van, Boer, M., Roos, S. de, Duinhof, E., Bogt, T. ter, Eijnden, R. van den, Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W., & Looze, M. de (2017). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht. Stevens, G., Dorsselaer, S. van, Boer, M., Roos, S. de, Duinhof, E., Bogt, T. ter, Eijnden, R. van den, Kuyper, L., Visser, D., Vollebergh, W., & Looze, M. de (2017). HBSC 2017. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht.
go back to reference Toorn, J. van den, Gilsing, R., & Oostrik, S. (2016). Buurtzorg Jong: werkwijze en maatschappelijke opbrengst. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Toorn, J. van den, Gilsing, R., & Oostrik, S. (2016). Buurtzorg Jong: werkwijze en maatschappelijke opbrengst. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Transitie Autoriteit Jeugd (2018). Tussen droom en daad: op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Transitie Autoriteit Jeugd Vierde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd. Transitie Autoriteit Jeugd (2018). Tussen droom en daad: op weg naar een volwassen jeugdstelsel. Transitie Autoriteit Jeugd Vierde Jaarrapportage. Den Haag: Transitie Autoriteit Jeugd.
go back to reference Tsakitzidis, G., & Royen, P. van (2012). Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional. Tsakitzidis, G., & Royen, P. van (2012). Leren interprofessioneel samenwerken in de gezondheidszorg. Antwerpen: Standaard Uitgeverij Professional.
go back to reference Van Ceulebroeck, N., & Reynaert, D. (2018). Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd & Media. Van Ceulebroeck, N., & Reynaert, D. (2018). Inspiratiekader voor een kindvriendelijke stad of gemeente. Brussel: Departement Cultuur, Jeugd & Media.
go back to reference Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid. Den Haag: WRR. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2017). Weten is nog geen doen: een realistisch perspectief op redzaamheid. Den Haag: WRR.
go back to reference Yperen, T. van, Booy, Y., & Veldt, M. C. van der (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht: NIZW Jeugd. Yperen, T. van, Booy, Y., & Veldt, M. C. van der (2003). Vraaggerichte hulp, motivatie en effectiviteit jeugdzorg. Utrecht: NIZW Jeugd.
go back to reference Zijden, Q. van der, & Diephuis, K. (2013). Handleiding Gezinsplan: samenwerken volgens de principes 1Gezin1Plan. Hoogmade: Partners in Jeugdbeleid. Zijden, Q. van der, & Diephuis, K. (2013). Handleiding Gezinsplan: samenwerken volgens de principes 1Gezin1Plan. Hoogmade: Partners in Jeugdbeleid.
Metagegevens
Titel
Transformatie in de jeugdhulp: de noodzaak tot wonderwoordendialoog
Auteur
Dr. Rob Gilsing
Publicatiedatum
06-11-2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2019
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-019-00218-7

Andere artikelen Uitgave 4/2019

Jeugdbeleid 4/2019 Naar de uitgave

EditorialNotes

Definitief afscheid