Skip to main content
main-content
Top

26-03-2018 | Tandheelkunde | Nieuws

Conceptversie afwegingskader kindermishandeling

Auteur:
Marijke Simons

Op 1 juli zal het afwegingskader kindermishandeling geïmplementeerd worden en vanaf 1 januari 2019 is het verplicht om volgens dit kader te werk te gaan binnen de Meldcode kindermishandeling. In verband hiermee heeft de KNMT op 14 maart jongstleden een conceptversie opgesteld, waarop tandartsen tot en met woensdag 4 april commentaar kunnen leveren.


Wetsbepaling

Op 23 juni 2017 werd besloten via een wijziging van het ‘Besluit verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’ opname van een afwegingskader in de Meldcode verplicht te stellen.

De beroepsgroepen die verplicht zijn een Meldcode te hanteren, werd verzocht zo’n afwegingskader op te stellen. Het idee is dat de beroepsgroepen in de tweede helft van 2018 ervaring kunnen opdoen met het werken met het opgestelde afwegingskader. Vanaf 1 januari 2019 zijn beroepsgroepen verplicht te werken met het afwegingskader in de Meldcode.

Afwegingskader

Het afwegingskader is een aanvulling op de KNMG-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en de KNMT-Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. In de huidige KNMG-Meldcode is het wegen van het risico op en de aard van de kindermishandeling of het huiselijk geweld al opgenomen. Het afwegingskader verduidelijkt welke situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld dermate ernstig zijn dat melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is een instelling die de wettelijke taak heeft om na een melding te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling of om, indien nodig, passende hulp in te schakelen. Veilig Thuis registreert alle meldingen en vervult op die manier een ‘radarfunctie’.

Het afwegingskader beschrijft op basis van welke overwegingen de arts tot melding bij Veilig Thuis kan besluiten. Ook in andere (niet-acuut of structureel onveilige situaties) kan de arts tot de conclusie komen dat een melding noodzakelijk is. Daarnaast beschrijft het afwegingskader hoe de arts – na een melding – samen met Veilig Thuis kan bepalen of hij zelf effectieve hulp kan bieden en/of organiseren. Met de melding wordt de hulpverlening niet overgedragen, maar in afstemming met Veilig Thuis opgepakt.

Doel

Het doel van het afwegingskader is om de kwaliteit te verhogen van de beslissingen die artsen nemen die (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijk geweld signaleren. De verwachting is dat het gebruik van een afwegingskader leidt tot een structurele verbetering van de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het afwegingskader draagt er naar verwachting ook toe bij dat de informatiepositie van Veilig Thuis verbetert en dat Veilig Thuis daardoor beter en eerder in staat is structurele patronen van kindermishandeling en/of huiselijk geweld te herkennen en te helpen doorbreken.

Commentaar conceptversie

In het concept-afwegingskader worden voorbeelden gegeven van en wordt uitgebreid ingegaan op (mogelijke) onveilige situaties en (vermoedens van) kindermishandeling en/of huiselijke geweld en hoe daarbij te handelen.

De KNMT nodigt tandartsen uit kennis te nemen van de conceptversie en desgewenst commentaar te leveren. U kunt tot en met woensdag 4 april uw commentaar inzenden op de conceptversie van het afwegingskader. De KNMT bundelt de binnengekomen commentaren.

Bron: KNMT
Beeld: iStock

Aanbevolen

2009 | Boek

Kindertandheelkunde 1

De tandheelkundige behandeling van kinderen heeft een eigen dynamiek. Kinderen groeien en ontwikkelen zich immers snel. Het gebit verandert, maar het patiëntje als geheel ook. In uw praktijk zult u steeds uw manier van communiceren moeten aanpasse

Aanbevolen

2013 | wo | Boek

Kindertandheelkunde deel 2

Het kind in ontwikkeling groeit en verandert. In uw praktijk krijgt u dan ook te maken met een patiënt met wie u in de loop der jaren steeds op een ander niveau communiceert. Bovendien heeft uw patiënt telkens aangepaste preventieve adviezen nodig. Tenslotte gelden ook wijzigende inzichten en richtlijnen waar het de uitvoering van de kindertandheelkunde betreft volgens het evidence based principe.

Onze productaanbevelingen

BSL Tandarts Totaal

Met BSL Tandarts Totaal houdt u eenvoudig en efficiënt uw vak bij. Met dit abonnement krijgt u tijdschrift TandartsPraktijk in de bus, heeft u toegang tot een groot aantal tandheelkundige boeken en geaccrediteerde nascholing, waaronder de TP Kennistoetsen. Alles in uw eigen tijd en wanneer het u het beste uitkomt. Op BSL Tandarts Totaal vindt u betrouwbare en actuele vakinformatie om u nóg beter te maken in uw vak.


Beeldrechten