Skip to main content
Top

2012 | Boek | 2. editie

Schlichting Test voor Taalbegrip

voor Nederland en Vlaanderen

Auteurs: Liesbeth Schlichting, Henk lutje Spelberg

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
Een kind leert gaandeweg de taal van zijn omgeving verstaan en gaat zelf ook spreken. Dit natuurlijke proces van taalverwerving verloopt niet bij alle kinderen zonder problemen. Een stoornis in de spraak- en taalontwikkeling komt vrij veel voor, de geschatte prevalentie is 3% à 9%, afhankelijk van de definitie die men kiest. In een epidemiologische studie naar neurologische ontwikkelingsstoornissen vond Bishop (2010) een prevalentie van 7,4% voor specifieke taalontwikkelingsstoornissen. Daarnaast zijn er de verworven taalstoornissen.
Liesbeth Schlichting, Henk lutje Spelberg
2. Theoretische achtergronden en testconstructie
Samenvatting
Binnen de taalontwikkeling worden twee domeinen onderscheiden: receptie en expressie. Deze ontwikkelen zich tot op zekere hoogte autonoom en moeten daarom ook onafhankelijk van elkaar gemeten kunnen worden.
Liesbeth Schlichting, Henk lutje Spelberg
3. Instrumentele utiliteit
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt het onderzoek voor de normering, de betrouwbaarheid en de validiteit besproken. De dataverzameling voor de normering van de Schlichting Test voor Taalbegrip en de Schlichting Test voor Taalproductie-II (Schlichting & Lutje Spelberg, 2010b) heeft in Nederland plaatsgevonden in 2009; in Vlaanderen in 2010. In Nederland werd het normeringsonderzoek uitgevoerd vanuit de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. De Vlaamse data zijn voor het merendeel verzameld vanuit de Universiteit Gent.
Liesbeth Schlichting, Henk lutje Spelberg
4. Richtlijnen bij het gebruik van de test
Samenvatting
De testafname van de Schlichting Test voor Taalbegrip is gestandaardiseerd. Daarom wordt ten sterkste geadviseerd de opgegeven volgorde van de secties en items in de handleiding en op het scoreformulier te respecteren. Doet men dit niet, dan is de afname onbetrouwbaar. Tevens dienen de in subparagraaf 4.3.2 aangegeven instapen afbreekregels gehanteerd te worden. De aanbiedingswijze van de voorwerpen (positie) en items (formulering) ligt eveneens vast.
Liesbeth Schlichting, Henk lutje Spelberg
5. Afname- en scoreprocedure per sectie
Samenvatting
Kinderen van 2;0 tot en met 2;9 jaar beginnen met item 1.
Liesbeth Schlichting, Henk lutje Spelberg
6. Scoring en interpretatie
Samenvatting
Bij diagnostiek gaat het in feite om het vergelijken van gegevens. Als het gaat om testprestaties, wordt een testscore allereerst vergeleken met die van kinderen uit een vergelijkbare populatie. Bij de Schlichting Test voor Taalbegrip gaat het daarbij om kinderen van dezelfde leeftijd. Voor dat doel wordt het taalbegripsquotiënt (TBQ), gebruikt waarvan in paragraaf 6.1 wordt beschreven hoe dit kan worden bepaald. In paragraaf 6.2 wordt vervolgens ingegaan op diverse interpretatiemogelijkheden van de scores, gebaseerd op vergelijkingen met leeftijdgenootjes, met de kenmerken geslacht en sociaaleconomische status, met prestaties op andere tests en met eerder behaalde scores op dezelfde test.
Liesbeth Schlichting, Henk lutje Spelberg
Nawerk
Meer informatie
Titel
Schlichting Test voor Taalbegrip
Auteurs
Liesbeth Schlichting
Henk lutje Spelberg
Copyright
2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9839-3
Print ISBN
978-90-313-9838-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9839-3