Skip to main content
main-content
Top

2022 | Boek

Samenwerken tussen zorgorganisaties

Over contract, joint venture en fusie

Auteurs: Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Met de recente decentralisaties in de care ontstaat er een nieuw speelveld waarbij beleidsterreinen in elkaar overvloeien en de burger en de cliënt centraal staan. Niet meer de aandoening of beperking is bepalend maar de persoonlijke situatie. In de cure is een ontwikkeling te zien waarbij er steeds meer wordt gezocht naar efficiënter werken. De care en de cure worden steeds meer logisch met elkaar verbonden en nieuwe vormen van integrated care ontstaan. Deze ontwikkelingen hebben effect op zorgaanbieders. Waar ze tot voor kort per sector waren georganiseerd, ontstaan er steeds meer intersectorale verbanden. Concreet betekent dit dat zorgaanbieders zich hierop moeten aanpassen. Partijen gaan samenwerken of joint ventures oprichten. Uiteindelijk ontstaan nieuwe organisaties door fusies en overnames.
In de praktijk bestaat veel onduidelijkheid over een efficiënte inrichting van samenwerkingen en de consequenties daarvan. Er blijkt een grote vraag naar een handzame toelichting over de verschillende mogelijkheden van samenwerken en over de organisatorische en juridische consequenties. Met dit boek willen we leden van raden van bestuur en toezicht, bestuurders, managers en anderen die met samenwerkingen te maken krijgen meer duidelijkheid geven. We pretenderen hiermee niet volledig (juridisch) uitputtend te zijn maar willen een handzaam overzicht geven.
In dit boek komen de bedrijfskundige, fiscale, juridische en organisatorische aandachtspunten en consequenties van de verschillende vormen van samenwerking aan de orde. Deze worden verduidelijkt door een aantal casussen en checklists die als bijlagen zijn opgenomen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Waarom samenwerken?
Samenvatting
We zien het afgelopen decennium een kentering in de manier waarop zorgaanbieders binnen de sector opereren. Bij het intreden van de marktwerking in de zorg was de trend om te fuseren vanwege de synergie- en onderhandelvoordelen die dat kon opleveren. Dit werd bovendien in de kaart gespeeld doordat vanuit mededingingsrechtelijk oogpunt samenwerken tussen concurrenten ingewikkeld was.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
2. Samenwerkingsvormen
Samenvatting
Het vertrekpunt bij de keuze voor de vorm waarin wordt samengewerkt, is de inhoud van de beoogde samenwerking. Als het doel en de inhoud vaststaan, kiezen de partners de best passende vorm van de samenwerking. De vorm waarin zal worden samengewerkt, bepaalt de verdere uitwerking van alle afspraken eromheen. De wet biedt een beperkt aantal vormen die hiervoor als basis kunnen worden gehanteerd. Aan de hand van de meest voorkomende aandachtspunten bij samenwerkingen beschrijven wij deze vormen in dit hoofdstuk.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
3. Aandachtspunten in bedrijfsvoering bij samenwerken
Samenvatting
In het voorliggende hoofdstuk besteden we aandacht aan de verschillende onderwerpen die te maken hebben met bedrijfsvoering rondom samenwerken. Voorbeelden van onderwerpen die we hierbij behandelen zijn: kwaliteit en kwaliteitsmanagementsystemen, hoe zit het met aansprakelijkheid en de in- en externe financiering.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
4. De positie van werknemers en medezeggenschap
Samenvatting
Zorg wordt verleend door mensen. Bij het vormgeven van een samenwerking tussen zorgaanbieders is om die reden speciale aandacht voor de werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers op zijn plaats. In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan diverse arbeidsrechtelijke onderwerpen die op kunnen komen bij samenwerken, zoals overgang van onderneming, outsourcing en medezeggenschap.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
5. De positie van cliënten
Samenvatting
De cliënt moet altijd centraal staan, in welke samenwerkingsvorm de zorg dan ook verleend wordt. Zonder cliënten is er immers geen zorg. In de praktijk zien we dat verbeteren van de kwaliteit van zorg aan de cliënt vaak de reden is om een samenwerking aan te gaan.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
6. De positie van opdrachtgevers
Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de positie van opdrachtgevers. Bij het aangaan van een samenwerking zijn het niet alleen de zorgaanbieders die hier invloed op hebben. Zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten zijn belangrijke financiers en stakeholders voor zorgaanbieders. Vanwege deze positie zijn zij ook belangrijk om de samenwerking tegenover autoriteiten te steunen en voor eventuele toestemming voor een samenwerking. In dit hoofdstuk leggen we uit waarom het precies belangrijk is om de steun van deze stakeholders te hebben bij een eventuele samenwerking. Verder geven we een toelichting op samenwerken in het kader van de zorginkoop. Ten slotte noemen we het belang van de penvoerder bij het aanvragen van een gezamenlijke subsidie.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
7. Mededinging
Samenvatting
Bij samenwerken, in welke vorm dan ook, mogen de regels van het mededingingsrecht niet uit het oog worden verloren, omdat ze strikte grenzen stellen aan de mogelijkheden tot samenwerking. In dit hoofdstuk komen de belangrijkste regels aan de orde.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
8. Gegevensbescherming, IT en intellectueel eigendom
Samenvatting
Dit hoofdstuk bespreekt welke zaken bij samenwerkingen tussen zorgaanbieders van belang zijn op het gebied van privacy en gegevensbescherming, IT en intellectueel eigendom.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
9. Fiscale wetgeving
Samenvatting
Zorgaanbieders krijgen zonder twijfel te maken met de fiscale wetgeving. Bij een samenwerking, onder andere de overdracht van diensten, goederen en personeel, des te meer. Denk aan de btw-heffing, loonbelasting en vennootschapsbelasting.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
10. Organisatie
Samenvatting
In het voorliggende hoofdstuk behandelen we verschillende organisatorische aspecten die afweging vragen bij het al dan niet aangaan van een samenwerking. Zo staan we onder andere stil bij de governance en zeggenschap, de feitelijke uitwerking van een reorganisatie, de financiële consequenties van een samenwerking en de culturele aspecten van organisaties waarmee rekening gehouden dient te worden bij het samenwerken.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
11. Checklists
Samenvatting
In dit hoofdstuk zijn de checklists samengebracht waarnaar in het boek op verschillende plekken wordt verwezen. De checklist zijn zo veel mogelijk in de chronologische volgorde geplaatst die partijen doorlopen bij de totstandkoming van een samenwerking.
Ernie van Dooren, Fenna van Dijk, Maarten van der Voort, Eline Lam
Meer informatie
Titel
Samenwerken tussen zorgorganisaties
Auteurs
Ernie van Dooren
Fenna van Dijk
Maarten van der Voort
Eline Lam
Copyright
2022
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2833-8
Print ISBN
978-90-368-2832-1
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2833-8