Skip to main content
Top

2008 | wo | Boek

Samenwerken in de mondzorg

Redacteur: Prof. dr. Rob M.H. Schaub

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Al geruime tijd is het beleid van de overheid erop gericht de samenwerking in de zorg te bevorderen. Dit beleid heeft zijn vruchten afgeworpen: inmiddels zijn rond de 2000 praktijken (40% van de Nederlandse praktijken) aan te merken als samenwerkingspraktijk: meer dan één bevoegde tandarts werkt er samen met een wisselend aantal mondhygiënisten, assistenten en andere medewerkers. Als deze trend zich voortzet, zal het aantal samenwerkingspraktijken met 1% per jaar toenemen.Tegelijkertijd is er weinig bekend over samenwerking in de mondzorg. Het boek Samenwerken in de mondzorg brengt daar verandering in door de processen en achtergronden van samenwerking in de zorg vanuit verschillende invalshoeken te beschrijven. Het laat zien dat er verschillende invullingen van het begrip 'samenwerken' zijn.In de hoofdstukken over doelen, sociaalpsychologische aspecten, financiering en communicatie (ICT) wordt uitgelegd hoe men in de tandartspraktijk vorm aan samenwerking kan geven. Het boek besteedt ook aandacht aan de taakverdeling binnen de samenwerking, onder meer in het hoofdstuk over de juridische aspecten van samenwerken. Dat het soms moeilijk is om theorieën in de dagelijkse praktijk toe te passen, komt naar voren in de praktijkvoorbeelden in dit boek. Verschillende aspecten van samenwerking lopen al snel door elkaar heen.Samenwerken in de mondzorg is een praktische handleiding voor de tandarts, de mondhygiëniste en de tandartsassistente. Het boek geeft heldere informatie over het belang van samenwerking, de werkingsprincipes ervan en over optimalisatie van samenwerking in de beroepspraktijk.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Samenwerken, waarom?
Samenvatting
Het is essentieel voor het (voort)bestaan van een samenwerking dat iedereen helder en duidelijk weet waarom wordt samen gewerkt. In hoofdstuk 10 wordt het belang van doelen vanuit de praktijk helder geïllustreerd.
Rob M.H. Schaub
2 Maatschappelijke achtergronden van samenwerken in de mondzorg: van abstracte wens tot de praktijk van alle dag?
Samenvatting
De beroepsuitoefening in de gezondheidszorg is al sinds een aantal jaren aan het veranderen. Het is vaak niet alleen meer de ‘dokter’, of één ‘dokter’, die de uitkomst van de zorg bepaalt, want meestal spelen ook andere professionals een duidelijke rol.
Jos L.M. van den Heuvel, Agnes M.A. Kerckhoffs
3 De mondgezondheid vraagt aangepaste zorg
Samenvatting
In het vorige hoofdstuk is al aangegeven dat er verschillende redenen zijn om samen te werken in de mondzorg. Samenwerking kan dan ook gericht zijn op verschillende doelen. Daarbij spelen allerlei omstandigheden een meer of minder belangrijke rol. In dit hoofdstuk wordt betoogd dat samenwerking zelfs onvermijdelijk is.
Rob M.H. Schaub, Annemarie A. Schuller
4 Juridische aspecten van samenwerken in de mondzorg
Samenvatting
Als er één aspect van de tandheelkundige praktijkbeoefening genoemd kan worden dat sterk beïnvloed is door wettelijke regelingen dan is het wel het samenwerken in de mondzorg. Of misschien beter gezegd de taakverdeling die aan het samenwerken ten grondslag ligt.
Wolter G. Brands
5 Financiering en honorering in de tandartspraktijk
Samenvatting
In de wijze waarop het tandheelkundig zorgaanbod is georganiseerd, is de laatste jaren veel veranderd. In de tandheelkunde zien we in toenemende mate zowel samenwerking in de keten (verticaal) als samenwerking tussen tandartsen onderling (horizontaal).
Albert J. Rijnsburger, Nico Vos
6 Samenwerking in de mondzorg: verschillende vormen
Samenvatting
De wijze waarop verschillende beroepsbeoefenaren in de mondzorg samenwerken varieert sterk. Hoewel een gedetailleerd inzicht ontbreekt, zijn er voldoende aanwijzingen dat iedere samenwerking eigenlijk als uniek is te bestempelen.
Rob M.H. Schaub, Josef J.M. Bruers
7 Sociaalpsychologische aspecten van werken in tandheelkundige teams
Samenvatting
In het voorgaande hoofdstuk is duidelijk gemaakt dat er verschillende vormen van samenwerking zijn. Een van de benaderingen om vormen van samenwerking in te delen was in dat hoofdstuk de werkwijze.
Ronald C. Gorter
8 Informatie- en communicatietechnologie in het tandheelkundig team
Information at your fingertips: bijdehante informatie bij de hand
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de visie uiteengezet die ten grondslag ligt aan het ontwikkelen van TabDents, een tandheelkundig communicatie- en managementsysteem. Communicatie tussen de leden van een samenwerkingsverband is noodzakelijk voor een effectieve en efficiënte patiëntenzorg. Vastleggen van informatie over zorg en behandeling is daarbij een noodzaak.
Anita Hoyng, Jan Ulehake
9 Samenwerken?
Samenvatting
De veranderende samenleving eist steeds meer en andere kennis en vaardigheden van zorgverleners in de gezondheidszorg, zo ook in de mondzorg en van de mondhygiënist. Er bestaat een groeiende aandacht voor preventie in de zorg en door de vergrijzing van de bevolking zal enerzijds het aantal patiënten toenemen, anderzijds de zorgvraag van de patiënt complexer worden.
Corrie Jongbloed-Zoet, Petra Koole-Kisman
10 Het managen van een samenwerking
Samenvatting
In dit hoofdstuk zal ik onder andere aan de hand van kernwoorden, welke in de andere hoofdstukken door de medeauteurs in het boek zijn gebruikt, proberen een visie te geven, vanuit de praktijk, op samenwerken en het managen van een samenwerking.
Rien Koopmans
Nawerk
Meer informatie
Titel
Samenwerken in de mondzorg
Redacteur
Prof. dr. Rob M.H. Schaub
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6576-0
Print ISBN
978-90-313-5164-0
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6576-0