Skip to main content
main-content
Top

11-12-2018 | Psychologie | Nieuws

Suïcidepreventie als onderdeel opleiding psychologen

In zijn afscheidsrede betoogt VU-hoogleraar Ad Kerkhof (klinische psychologie) dat suïcide preventie moet worden opgenomen in de opleidingen voor psychologen.


In ieder geval in de mas­ter fase van de stu­die, want dat is nu niet het geval. Daar­naast moet de pre­ven­tie ook wor­den op­ge­no­men in de post­doc­to­ra­le fase en in de op­lei­din­gen tot kli­nisch psy­cho­loog, psy­cho­the­ra­peut en ge­zond­heids­zorg­psy­cho­loog. 

Op deze ma­nier kun­nen des­kun­di­gen wor­den op­ge­leid die meer kun­nen gaan doen om suïcides te voor­ko­men. Want elke suïcide is er één te­veel. 

On­no­dig, on­vrij­wil­lig, on­be­gre­pen

Ook in 2018 gaan er nog steeds te veel men­sen dood door suïcide. “On­no­dig”, aldus Ad Kerk­hof, “als de juis­te hulp op het juis­te mo­ment voor­han­den zou zijn ge­weest dan had het niet zo ver hoe­ven komen.” Daar­naast kie­zen men­sen die suïcide ple­gen hier on­vrij­wil­lig voor, want de mees­te men­sen wil­len he­le­maal niet dood. Bo­ven­dien is die­ge­ne on­be­gre­pen, want vaak be­grij­pen fa­mi­lie­le­den, vrien­den en hulp­ver­le­ners niet wat de be­trok­ke­ne heeft be­wo­gen. Kerk­hof: “Dat het geen vrije keuze was, maar dat hij aan zich­zelf moest ont­snap­pen. Door de laat­ste nood­uit­gang. In alle een­zaam­heid.” 

De af­scheids­re­de vindt plaats op dins­dag 11 de­cem­ber vanaf 15.45 uur in de VU-au­la. 

Bron: VU Vrije Universiteit Amsterdam

Gerelateerde content

Aanbevolen

19-04-2016 | Psychologie | E-learning

Suïcidepreventie in de praktijk

Ad Kerkhof en Bert van Luyn discussiëren in een aantal videofragmenten over suïcidepreventie in de praktijk aan de hand van vier casus en drie stellingen.


Aanbevolen

11-09-2017 | Psychologie | Nieuws

Er is veel meer suïcidaliteit onder jongeren dan vermoed

Ad Kerkhof is sinds 1979 betrokken bij wetenschappelijk onderzoek naar suïcidepreventie. Sinds 1996 als hoogleraar aan de VU. BSL Testweb vroeg hem wat meer te vertellen over het meetinstrument VOZZ Vragenlijst over zelfdoding en zelfbeschadiging. De VOZZ meet de ernst van suïcidaliteit bij jongeren van 12 t/m 21 jaar.


Aanbevolen

2016 | Boek

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk van de GGZ

Behandeling van suïcidaal gedrag in de praktijk richt zich primair op wat je als hulpverlener moet doen: welke vragen stel je, hoe stel je ze, wanneer en aan wie, hoe zorg je voor continuïteit, waar moet je op letten enzovoort.


Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijft u als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen uw vak. Met het online abonnement heeft u toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kunt u op uw gemak en wanneer het u het beste uitkomt verdiepen in uw vakgebied.