Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Goede ambulante zorg bieden aan mensen met een ernstige en langdurige psychiatrische stoornis is niet eenvoudig. Door de duur en complexiteit van de problemen zien hulpverleners soms door de bomen het bos niet meer. Of verliezen zij hun geloof in herstel. Ondanks de beschikbaarheid van veel therapieën in de geestelijke gezondheidszorg, ontbrak tot nu toe een heldere methode voor de sociaal-psychiatrische begeleiding van deze patiënten.In dit boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe de sociaal-psychiatrische begeleiding van mensen met (niet-psychotische) langdurige problematiek kan worden vormgegeven. Deze aanpak onderscheidt drie fasen met steeds een iets andere bejegeningswijze en passende gesprekstechnieken. Ook is er aandacht voor terugkerende vaste elementen in gesprekken, voor onderlinge afspraken en voor de afronding van het contact. Ter ondersteuning en ter illustratie wordt dit boek geleverd met een dvd waarop een aantal filmpjes staat dat verschillende soorten gesprekssituaties laten zien.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Begeleiding in de ggz

Voorwerk

1. Sociaal-psychiatrische begeleiding: een plaatsbepaling

Samenvatting
Sociaal-psychiatrische begeleiding is een van de vele hulpvormen in de geestelijke gezondheidszorg. Begeleiding verschilt van behandeling en zorg op een aantal punten, zoals doelstelling en aanpak. Begeleiding wordt geboden door een bepaalde groep professionals, die doorgaans aan de hogeschool zijn opgeleid.
Bauke Koekkoek

2. Bouwstenen voor sociaalpsychiatrische begeleiding

Samenvatting
Sociaal-psychiatrische begeleiding komt als hulpvorm vaak pas in beeld als andere hulp niet slaagt. Bij een combinatie van complexe psychiatrische en sociale problemen (en soms gedragsproblemen en bemoeienis van andere hulpinstanties) is sociaal-psychiatrische begeleiding de hulpvorm van eerste keuze.
Bauke Koekkoek

3. Sociale psychiatrie, systeemgericht werken en de sociale context

Samenvatting
Sociale psychiatrie is een term waar veel mensen verschillende zaken onder verstaan. De meest praktische betekenis verwijst naar de sociale factoren die meespelen bij het ontstaan, voortbestaan en herstellen van psychiatrische problematiek.
Bauke Koekkoek

Het primaire proces

Voorwerk

4. Fasering en structuur in sociaalpsychiatrische begeleiding

Samenvatting
Eerder werd duidelijk dat het de sociaal-psychiatrische begeleiding om verschillende redenen aan richting kan ontbreken. In dit hoofdstuk schetsen we een kader voor begeleiding met fasering, structuur en gespreksmethoden. We zien sociaal-psychiatrische begeleiding als een proces van drie fasen: contactfase, doelenfase en werkfase.
Bauke Koekkoek

5. Professioneel contact maken en houden (fase 1)

Samenvatting
Het contact tussen patiënt en professional is uitermate belangrijk voor het succes van begeleiding. Er wordt vaak gedacht dat een goed contact alleen al voldoende is voor effectieve hulp, maar dat is onterecht. De therapeutische relatie is meer dan alleen een goed contact, en is de basis waarop andere interventies kunnen worden gebouwd.
Bauke Koekkoek

6. Doelen opstellen en onderhandelen (fase 2)

Samenvatting
Zonder duidelijke doelstellingen is sociaal-psychiatrische begeleiding vaak richtingloos. Het opstellen van goede doelen is niet eenvoudig maar het eerder geformuleerde algemene doel van sociaal-psychiatrische begeleiding geeft wel enige richting.
Bauke Koekkoek

7. Specifieke interventies uitvoeren (fase 3)

Samenvatting
Als fase 1 en fase 2 doorlopen zijn, kunnen specifieke interventies worden ingezet in fase 3: de werkfase. Mogelijk de belangrijkste interventie, ook weer in deze fase, is echter het monitoren van de voortgang van de doelen. Daarnaast worden twee typen specifieke interventies besproken.
Bauke Koekkoek

8. Voortzetten, verwijzen en afsluiten

Samenvatting
De flexibiliteit van sociaal-psychiatrische begeleiding en de moeite die het vaak kost om duidelijke doelen te formuleren en te monitoren, kunnen leiden tot zeer langdurige begeleidingscontacten. In dit hoofdstuk worden overwegingen gemaakt over wanneer stoppen mogelijk beter is dan doorgaan en op welke manier.
Bauke Koekkoek

Achtergronden en onderbouwing

Voorwerk

9. Theoretische en empirische onderbouwing van sociaalpsychiatrische begeleiding

Samenvatting
Idealiter zijn behandelvormen in de gezondheidszorg onderbouwd door middel van theoretisch en empirisch onderzoek. Sociaal-psychiatrische begeleiding in het algemeen kan nog niet bogen op veel onderzoek, al verandert daar wel wat in. In dit hoofdstuk wordt een aantal relevante theorieën en empirische studies aangehaald die het in dit boek geschetste model van sociaal-psychiatrische begeleiding van een stevig fundament voorzien.
Bauke Koekkoek

Nawerk

Meer informatie