Skip to main content
main-content
Top

2008 | hbo | Boek

Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen

Overeenkomsten in symptomen en paramedische interventies

Auteur: Frans van der Brugge

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen geeft de overeenkomsten in symptomatologie aan bij verschillende centraal neurologische aandoeningen, zoals Parkinson, CVA, dementie en MS. Op deze manier wordt neurorevalidatie in een breder perspectief geplaatst, waardoor de paramedische begeleiding van mensen met een CNA een specialisme wordt. Door de nauwkeurige beschrijving van de symptomen, de herkenning van overeenkomsten en de vele praktijkvoorbeelden draagt het boek bij tot het vinden van de meest geschikte paramedische interventie om de patiënten beter te laten functioneren in zijn directe omgeving.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Symptomatologie in de praktijk na een CVA
Voorafgaand aan de beschrijving van de symptomatologie na een cerebrovasculair accident (CVA) worden in dit hoofdstuk de symptomen aangegeven die een signaal kunnen zijn voor het ontstaan van een CVA. Nu invoering van de directe toegankelijkheid tot de fysiotherapie een feit is, moet de paramedicus in staat zijn in een vroeg stadium symptomen te herkennen.
Frans van der Brugge
2. Symptomatologie in de praktijk bij de ziekte van Parkinson
‘Bij de eerste ontmoeting zien we een voorover gebogen persoon die de nek in de lucht steekt om iets te kunnen zien. Hij loopt met schuifelende pasjes, waarbij de armen strak langs het lichaam hangen. Als hij een bocht maakt, lijkt het alsof er een schaatser de bocht omgaat. Gedurende de conversatie zie je weinig mimiek, wat niet veroorzaakt wordt door een desinteresse in wat jij te vertellen hebt. Als hij tegen je spreekt is dat met zachte stem met een monotoon stemgeluid.
Frans van der Brugge
3. Symptomatologie in de praktijk bij dementie
Dementie is een pathologie waar de fysiotherapeut in toenemende mate mee in aanraking zal komen. De voorspellingen zijn dat er in het jaar 2010 circa 210.000 dementerende ouderen zullen zijn. In datzelfde jaar zullen 28 patiënten per huisartsenpraktijk de diagnose dementie hebben. Hiervan wonen 18 patiënten nog thuis. Het aantal dementerenden zal volgens de voorspellingen in 2050 bijna verdubbeld zijn. Voorheen werden dementerenden meestal opgenomen in een verpleeghuis, maar de huidige generatie ouderen wil het liefst zo lang mogelijk in de eigen omgeving blijven wonen.
Frans van der Brugge
4. Symptomatologie in de praktijk bij MS
Evenals in hoofdstuk 3 zal in dit hoofdstuk afgeweken worden van de indeling zoals die gehanteerd is in hoofdstuk 1 en 2. De reden is dat er bij multipele sclerose (MS) geen indeling te maken is in primaire stoornissen. De symptomatologie is namelijk in zijn geheel afhankelijk van waar de sclerotische haarden zich manifesteren. Als we naar de symptomatologie kijken, zien we veel overeenkomsten met de andere CNA.
Frans van der Brugge
5. Overeenkomsten van de verschillende CNA in schema
De titel van dit boek, Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen impliceert onder andere dat er gemeenschappelijke paramedische doelstellingen zijn binnen de verschillende CNA. Deze worden opgesteld op basis van behandelbare grootheden. Zoals al eerder aangegeven zijn er veel overeenkomstige symptomen bij de verschillende CNA. Dit maakt het mogelijk uniforme behandelinterventies op te stellen bij de verschillende CNA. Hierdoor is de naam neurorevalidatie (= revalidatie bij neurologische aandoeningen) gerechtvaardigd. In tabel 5.1 wordt de symptomatologie aangegeven die men frequent ziet bij CNA. Als er een plus (+) staat, geeft dit aan dat er stoornissen kunnen zijn in het benoemde item. Dat wil dus niet zeggen dat wanneer er een plus staat, het ook bij elke patiënt met die pathologie aanwezig moet zijn.
Frans van der Brugge
6. Beïnvloedbare functies en cognitieve revalidatie
In dit hoofdstuk komen de mogelijkheden ter beïnvloeding van de symptomen die kunnen optreden ten gevolge van een CNA aan de orde. In hoofdstuk 5 is aangegeven dat er veel overeenkomsten zijn tussen de verschillende beelden.Wat hieronder beschreven wordt, is dus van toepassing op de in dit boek beschreven CNA.
Frans van der Brugge
7. Vermoeidheid bij CNA
Vermoeidheid is een frequent voorkomend symptoom bij CNA. Tevens is aangetoond dat het een grote beperkende factor is met betrekking tot het algehele functioneren en dat het een negatieve invloed heeft op eventueel aanwezige neuropsychologische functiestoornissen.
Frans van der Brugge
8. Motorische controlemodellen
Kennis van de verschillende motorische modellen draagt bij aan het kunnen interpreteren van de geobserveerde motoriek. Ze geven een verklaring of hypothese waarom iemand beweegt of handelt op de manier die hij laat zien. Hieronder volgt de beschrijving van een aantal motorische controlemodellen. Het is niet de intentie om ze tot in detail te beschrijven. Het doel is de modellen inzichtelijk te maken aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Frans van der Brugge
9. Functioneel oefenen en motorisch leren
De laatste jaren is er een tendens ontstaan om functioneel te oefenen. Ten gevolge daarvan is het trainen van functies meer naar de achtergrond geraakt. In hoofdstuk 6 is onder andere duidelijk geworden dat het trainen van functies in de begeleiding van patiënten met centraal neurologische aandoening een overweging waard is, zeker gezien de onderzoeken die hier naar gedaan zijn en de positieve effecten daarvan.
Frans van der Brugge
Nawerk
Meer informatie
Titel
Neurorevalidatie bij centraal neurologische aandoeningen
Auteur
Frans van der Brugge
Copyright
2008
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-6609-5
Print ISBN
978-90-313-5272-2
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-6609-5