Skip to main content
Top

2019 | Boek

Nederlandstalig Dysartrieonderzoek-Kinderen NDO-K

Handleiding

Auteurs:  van Gerven,  van den Engel-Hoek,  Ruessink,  Knuijt, Dr.  Kalf,  de Swart

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Doel van de testHet NDO-K is een instrument waarmee de diagnose 'dysartrie' bij kinderen gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument het type dysartrie en de ernst ervan worden vastgesteld. In Nederland was tot op heden geen dysartrieonderzoek voor kinderen beschikbaar. Met het verschijnen van het NDO-K is hierin verandering gekomen. Het NDO-K is een gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar instrument dat kan bijdragen aan goede basis voor logopedische therapie. Het type en de ernst van de dysartrie worden in het NDO-K onderzocht met behulp van gestandaardiseerde spreekopdrachten. Alle aspecten van de spraak, te weten adem, fonatie, articulatie, nasale resonantie en prosodie worden met deze opdrachten in kaart gebracht. Het NDO-K is bedoeld voor kinderen bij wie een vermoeden bestaat van aanwezigheid van een dysartrie. Het instrument is geschikt om af te nemen in de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase.
Toepassing•Diagnostiek: stelt de diagnose dysartrie en bepaalt het type en de ernst van de dysartrie.•Differentiaaldiagnose: het NDO-K onderscheidt dysartrie van andere spraakstoornissen.•Behandeling: vormt de basis voor een passend therapieplan.•Wetenschappelijk onderzoek: de maximum performancetaken en de leesteksten zijn geschikt voor het verzamelen van genormeerde data. Onderzoek heeft laten zien dat de ernstscore betrouwbaar vastgesteld kan worden.
Wat onderzoekt het NDO-K?Het NDO-K onderzoekt alle aspecten van de spraak met behulp van 6 spreektaken, te weten:•1. spontane spraak•2. lezen van een standaard tekst of naspreektaken•3. diadochokinese•4. glijtonen•5. roepen•6. maximale aanhoudingsduur
Voor wie?Het NDO-K kan door logopedisten afgenomen worden. Scoring en interpretatie kan betrouwbaar gedaan worden door logopedisten die ervaren en/of getraind zijn in het luisteren naar dysartrische spraak. Hiervoor worden ook NDO-K workshops gegeven door het Radboudumc, afdeling Revalidatie logopedie kinderen. Zie https://www.radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/paramedische-disciplines/logopedie/volwassenen-en-kinderen/logopedie-kinderen/scholing
Afname en scoringDe afname gebeurt in een vaste volgorde en duurt 20 tot 30 minuten. De afname wordt bij voorkeur op video opgenomen. Scoring gebeurt tijdens en na de afname, zo nodig wordt voor de scoring de video-opname terug gekeken. Aan de hand hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de mate waarin de prestatie afwijkt (onmogelijk, duidelijk afwijkend, licht afwijkend). Voor de maximale prestatietaken zijn referentiewaarden toegevoegd.
Materialen• NDO-K complete set (handleiding, formulieren, therapiemateriaal)• NDO-K scoreformulieren (set van 25) • NDO-K workshop (via Radboudumc)

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Inleiding
Samenvatting
Dysartrie is een verzamelnaam voor een groep neurologische spraakstoornissen ten gevolge van afwijkingen in kracht, snelheid, bereik, stabiliteit, tonus of nauwkeurigheid van bewegingen van spieren die nodig zijn voor controle van de ademhalings-, fonatie-, resonantie-, articulatie- en prosodische aspecten van de spraakproductie [1]. Een dysartrie is het gevolg van een aandoening van de spieren zelf, de innervatie ervan door de hersenzenuwen of de centrale cerebrale/cerebellaire aansturing van de spieren, afhankelijk van de oorzaak en de plaats van de neurologische schade. Er bestaan verschillende typen dysartrie, die elk worden gekarakteriseerd door eigen perceptuele kenmerken op basis van de verschillende onderliggende pathofysiologie.
van Gerven, van den Engel-Hoek, Ruessink, Knuijt, Kalf, de Swart
2. Praktisch gebruik van het NDO-K
Samenvatting
Het Nederlandstalig Dysartrieonderzoek voor kinderen (NDO-K) is een onderzoeksinstrument, waarmee logopedisten in Nederland en Vlaanderen kunnen vaststellen of een kind een dysartrie heeft, en zo ja, wat de aard en de ernst daarvan zijn.
van Gerven, van den Engel-Hoek, Ruessink, Knuijt, Kalf, de Swart
3. Psychometrische kenmerken
Samenvatting
In de (inter)nationale literatuur is gezocht naar bestaande dysartrieonderzoeken voor kinderen. Omdat de bestaande dysartrieonderzoeken alleen voor volwassenen geschikt waren, concludeerden we dat het zinvol was een dysartrieonderzoek voor kinderen te ontwikkelen. We zijn met behulp van de kennis opgedaan bij de ontwikkeling van het NDO-V het NDO-K gaan ontwikkelen. Om de test toepasbaar te maken voor kinderen waren meerdere ingrepen nodig. De handleiding is herschreven, het onderzoeksformulier en de onderzoekstaken zijn aangepast, er zijn normaalwaarden van de maximaleprestatietaken voor kinderen verzameld, er zijn meerdere bijenkomsten geweest met een expertgroep (logopedisten met ruime ervaring in diagnose en behandeling van dysartrie bij kinderen), er is videomateriaal van kinderen met dysartrie verzameld, en betrouwbaarheid en validiteit van de test zijn onderzocht.
van Gerven, van den Engel-Hoek, Ruessink, Knuijt, Kalf, de Swart
Nawerk
Meer informatie
Titel
Nederlandstalig Dysartrieonderzoek-Kinderen NDO-K
Auteurs
van Gerven
van den Engel-Hoek
Ruessink
Knuijt
Dr. Kalf
de Swart
Copyright
2019
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2234-3
Print ISBN
978-90-368-2233-6
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2234-3