Skip to main content
Top

2009 | wo | Boek

Mondchirurgie voor tandartsen

Auteurs: prof. dr. P.J.W. Stoelinga, dr. J.J.A. Brouns, prof. dr. M.A.W. Merkx

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Tegenwoordig vervullen tandartsen steeds vaker aanvullend de rol van mondarts. Terwijl zij een deel van hun 'routineuze' werk aan mondverzorgers en mondhygiënisten delegeren, houden zij zich steeds vaker bezig met complexe gevallen en mondchirurgie. Deze ontwikkeling is reeds zichtbaar in het onderwijs, waarin mondziekten en kaakchirurgie een belangrijkere positie hebben ingenomen.Mondchirurgie voor tandartsen speelt in op deze ontwikkeling. Deze tweede druk dient als leidraad voor de tandarts-algemeen practicus die zich (meer) wil toeleggen op de mondchirurgie. Het boek gaat uitgebreid in op de anamnese van de patiënt en op ziekten en afwijkingen die van invloed op het behandelplan kunnen zijn. Verder geeft het boek met behulp van kleurenfoto's en stapsgewijze instructies een duidelijk overzicht van de chirurgische tandtechnieken die in de algemene tandartspraktijk kunnen worden uitgevoerd.Mondchirurgie voor tandartsen is bedoeld voor tandartsen met belangstelling voor mondchirurgie. Daarnaast is het ook een leerboek voor studenten tandheelkunde.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Anamnese en evaluatie van de patiënt
Samenvatting
In veel tandheelkundige opleidingsklinieken in binnen- en buitenland wordt gebruikgemaakt van gezondheidsevaluatieformulieren, ook wel medisch-risicoregistrerende anamneselijst genoemd.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
2 Voorbereiding van de operatie
Samenvatting
Het spreekt vanzelf dat voor elke operatie goede en voor die ingreep geschikte instrumenten aanwezig moeten zijn. Het is aanbevelenswaardig een basisset samen te stellen van die instrumenten die vrijwel altijd nodig zijn (figuur 2.1).
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
3 Beginselen van een chirurgische ingreep
Samenvatting
Het doel van een chirurgische ingreep in de mond is in de meeste gevallen het verwijderen van weefsel of gebitselementen. Daarbij is het nodig een toegang te verkrijgen via een incisie van de bedekkende mucosa of het mucoperiost.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
4 Peroperatieve complicaties
Samenvatting
De frequentie waarmee medische noodsituaties in de algemene tandheelkundige praktijk voorkomen, is niet zo groot. Uit een groot onderzoek onder tandartsen-algemeen practici in het Verenigd Koninkrijk bleek dat de prevalentie varieert van één geval per 3,6 tot 4,5 praktijkjaren.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
5 Postoperatieve behandeling
Samenvatting
Na elke chirurgische ingreep treedt een lokale reactie op die wordt gekenmerkt door zwelling en pijn. Deze verschijnselen worden veroorzaakt door een traumatische ontstekingsreactie. De aard, omvang en vermoedelijk ook de tijdsduur van de ingreep bepalen in hoge mate de intensiteit van deze lokale reactie.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
6 Wortelresten
Samenvatting
In het algemeen zijn er drie situaties waarin men in de algemene praktijk geconfronteerd wordt met achtergebleven wortelresten.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
7 Verwijdering van verstandskiezen
Samenvatting
Verstandskiezen komen bij ongeveer 75% van de bevolking in boven- en onderkaak voor. Een patiënt kan er vier, drie, twee of een hebben en zelfs vierde molaren worden gezien. Tot voor kort werd ervan uitgegaan dat alle verstandskiezen een potentieel risico vormen en dat ze dus verwijderd dienen te worden.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
8 Verwijdering van geïmpacteerde elementen
Samenvatting
Een element dat niet doorbreekt in het te verwachten tijdsbestek, kan worden beschouwd als geretineerd of geïmpacteerd.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
9 Vrijleggen van geretineerde of geïmpacteerde elementen
Samenvatting
Doel van het vrijleggen van geretineerde of geïmpacteerde elementen is de doorbraak van zo’n element te bevorderen. In de meeste gevallen is de asrichting van het element enigszins afwijkend en is er een benige weerstand die de doorbraak verhindert.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
10 Chirurgische endodontie (apexresecties)
Samenvatting
Het woord apexresectie is overgebleven uit het verleden, toen er nog onvoldoende inzicht bestond over de pathogenese van periapicale aandoeningen. In oude boeken over mond- en kaakchirurgie, zoals van Wassmund (1935)10 maar ook van Thoma (1963)9 en Archer (1966)1 wordt de nadruk nog gelegd op de resectie van ongeveer een derde deel van de wortel en verwijdering van al het periapicale ontstekingsweefsel en ‘necrotische cement’.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
11 Excisie van kleine perifere tumoren
Samenvatting
Perifere tumortjes die voor verwijdering in aanmerking komen in de algemene tandheelkundige praktijk, zijn fibromen, papillomen, epulides en kleine mucokèles. In het algemeen zijn dit goed herkenbare afwijkingen waarbij het risico van een verkeerde diagnose gering is.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
12 Frenulumextirpatie en eliminatie van briden
Samenvatting
Iedereen heeft een frenulum labii superioris en inferioris, maar er bestaan grote individuele verschillen met betrekking tot afmeting en het niveau van aanhechting.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
13 Verwijdering van exostosen en benige correcties
Samenvatting
Exostosen van de processus alveolaris of torus mandibularis en palatinus hebben gewoonlijk geen klinische betekenis, tenzij de omvang zo groot wordt dat ze hinderlijk worden bij het eten of spreken.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
14 Excisie prothesefibromen, flabby ridges en fibreuze tubera
Samenvatting
Prothese fibromen, flabby ridges en in mindere mate fibreuze tubera zijn een gevolg van voortschrijdende resorptie van de processus alveolaris en een slecht passende gebitsprothese.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
15 Dentoalveolaire traumata
Samenvatting
Vanaf de vroege kinderjaren staat de dentitie bloot aan traumata. Onderzoeken in Denemarken hebben uitgewezen dat in de melkdentitie bij 31 tot 40% van de jongens en 16 tot 20% van de meisjes een trauma heeft plaatsgevonden.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
16 Complicaties
Samenvatting
Chirurgische ingrepen gaan altijd, in meer of mindere mate, gepaard met enige zwelling, pijn, koorts en functiebeperkingen. Die zijn het gevolg van een normale weefselreactie die tot doel heeft de homeostase te handhaven en tevens de aanzet is voor de wondgenezing.
P.J.W. Stoelinga, J.J.A. Brouns, M.A.W. Merkx
17 Juridische aspecten bij chirurgische tandheelkunde
Samenvatting
In het recht is iets zelden zwart of wit, meestal lichtgrijs of donkergrijs. Daarom is het recht voor de meer bètagerichte zorgverleners soms zo moeilijk te begrijpen.
R.H.B. Allard
18. Receptuur
P. J. W. Stoelinga, J. J. A. Brouns, M. A. W. Merkx
Nawerk
Meer informatie
Titel
Mondchirurgie voor tandartsen
Auteurs
prof. dr. P.J.W. Stoelinga
dr. J.J.A. Brouns
prof. dr. M.A.W. Merkx
Copyright
2009
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7685-8
Print ISBN
978-90-313-6242-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7685-8