Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Een kinderverpleegkundige verzorgt en verpleegt kinderen die in het ziekenhuis liggen. Dat vraagt een specifieke deskundigheid. De kinderverpleegkundige stemt de zorg altijd af op de specifieke situatie van het kind en werkt, gedurende het ziekteproces, samen met de ouders of verzorgers. Een respectvolle benadering van het kind en zijn ouders in in elk facet het uitgangspunt. Vrijwel alle aspecten van de kinderverpleegkunde zijn in dit leerboek op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht.Inhoudsopgave

Voorwerk

1 De zorg voor zieke kinderen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden zowel de intramurale zorg voor het kind beschreven als de poliklinische en de transmurale zorg. Ook is er aandacht voor dagbehandeling en revalidatie.
I. de Kock-van Beerendonk

2 Jeugdgezondheidszorg

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de jeugdgezondheidszorg (JGZ) behandeld. De achtergrond van de jeugdgezondheidszorg is terug te voeren op het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (in 1989 aangenomen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties). Veel van deze rechten zijn terug te vinden in de wettelijke kaders die de basis vormen voor de preventieve gezondheidszorg voor de jeugd.
A. Westmaas

3 Communicatie

Samenvatting
Het omgaan met mensen vormt een belangrijk en aantrekkelijk onderdeel van het verpleegkundig beroep. In de normale menselijke omgang heeft men sociale vaardigheden nodig. Omgaan met mensen die ziek zijn, vereist daarnaast inzicht in het psychisch functioneren. Dat geldt nog sterker voor het omgaan met zieke kinderen. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat een kinderverpleegkundige weet welke momenten in de zorg of de behandeling angst kunnen oproepen en hoe men met deze gevoelens kan omgaan.
A. Westmaas

4 Verpleegkundige vaardigheden

Samenvatting
Een verpleegkundige die met kinderen werkt, zal terdege moeten beseffen dat het verrichten van technische handelingen altijd moet samengaan met een goede pedagogische begeleiding. In eerste instantie heeft de verpleegkundige de medewerking van het kind nodig, maar daarbij moeten de soms traumatische gevolgen voor de belevingswereld van het kind op de langere termijn niet uit het oog worden verloren. Zelfs zeer eenvoudige handelingen die geen pijn doen, kunnen voor het jonge kind beangstigend zijn.
M.A. Daane

5 Veiligheid, pijn, angst en reanimatie

Samenvatting
Kinderen ontdekken de wereld om hen heen en worden daarbij blootgesteld aan allerlei gevaarlijke situaties. Het voorkómen van ongevallen is daarom een belangrijk aspect van het opgroeien. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk met capita selecta gaat in op de ongevallen die kunnen plaatsvinden en op de preventieve maatregelen die kunnen worden genomen, zowel thuis, buitenshuis als in het ziekenhuis. Daarnaast wordt ingegaan op specifieke problemen op het gebied van patiëntveiligheid op de kinderafdeling
K. den Ridder, M. de Neef, V Molenaar, K. in ’t Veld-Rentier

6 Het gezonde kind

Samenvatting
De geboorte van een kind is, als alles goed is verlopen, altijd weer een blijde gebeurtenis. In de kraamperiode hebben de ouders vaak veel hulp en aandacht gekregen vanuit de omgeving; daarna begint voor hen de periode dat zij zelf de zorg voor hun kind op zich moeten nemen. En dat is niet altijd eenvoudig. Veel ouders hebben het hier zwaar mee, vooral moeders, omdat zij statistisch gezien nog de meeste zorg verrichten.
M.A. Daane

7 De pasgeborene met gezondheidsproblemen

Samenvatting
Met het begrip ‘pasgeborene met gezondheidsproblemen’ worden in het kader van dit boek bedoeld: premature zuigelingen (geboren voor de 37e week van de zwangerschap), dysmature zuigelingen (het gewicht is te laag in verhouding tot de zwangerschapsduur) en serotiene zuigelingen (geboren na de 42e week van de zwangerschap). Daarnaast kan de à terme pasgeborene gezondheidsproblemen hebben als gevolg van aangeboren afwijkingen, de conditie van de moeder tijdens de zwangerschap, en als gevolg van de bevalling.
A.E.J. Theelen

8 Zorg bij opname voor een operatie of ingreep

Samenvatting
Een opname in een ziekenhuis is voor veel kinderen een ervaring die grote indruk maakt. Een opname in het ziekenhuis om te worden geopereerd, is een ervaring die in het geheugen gegrift staat. Reden genoeg om hiermee rekening te houden bij de zorg voor een kind dat is of wordt opgenomen voor een operatie of een chirurgische ingreep.
C. Mantel, I. de Kock-van Beerendonk

9 Zorg bij gezondheidsproblemen door interne stoornissen

Samenvatting
Dit hoofdstuk beschrijft de verpleegkundige zorg aan kinderen bij een aantal interne stoornissen met de daaruit voortvloeiende gezondheidsproblemen. Achtereenvolgens komen aan bod: stoornissen in voeding en uitscheiding, stoornissen aan de nieren en urinewegen, respiratie, circulatie, het bewustzijn, houding en beweging, en groei. In paragraaf 9.1 wordt kort ingegaan op de functie van de polikliniek (zie ook paragraaf 1.​3.​3); de laatste paragraaf geeft een beschrijving van isolatieverpleging met daarbij de vormen van isolatie en preventie.
C. van Velden

10 Zorg bij gezondheidsproblemen door chronische ziekte

Samenvatting
In 1865 druiste het tegen alle toenmalige opvoedkundige opvattingen in om zieke kinderen in een kleine kliniek te verplegen. Circa honderdvijftig jaar later streeft de gezondheidszorg in Nederland naar de verpleging van een kind met een chronische aandoening in de boezem van het gezin, net als alle andere kinderen. Schijnbaar is de cirkel nu rond, maar er ligt een wereld van verschil tussen de verpleegkundige zorg voor chronisch zieke kinderen van 1865 en die van 2013.
C.G. van den Hoed-Heerschop, I. de Kock-van Beerendonk

11 Zorg bij gezondheidsproblemen door psychische en psychiatrische problematiek

Samenvatting
Rotterdams onderzoek heeft laten zien dat, over een periode van drie maanden, een op de vier kinderen incidenteel of regelmatig last heeft van pijn of andere fysieke ongemakken. Voor die klachten kan de huisarts of de medisch specialist lang niet altijd een lichamelijke verklaring vinden. Sterker nog: in 90 procent van de gevallen blijkt er geen aanwijsbare medische oorzaak. Deze kinderen met ogenschijnlijk somatische gezondheidsprobleem blijken te lijden aan psychische problematiek. Zij hebben klachten die niet tot somatische gezondheidsproblemen herleid kunnen worden. Dit sluit niet uit dat diagnostiek naar een onderliggend somatisch lijden moet plaatsvinden. Juist het niet kunnen vinden van een somatische ziekte leidt tot de conclusie dat er psychisch lijden moet zijn. In de literatuur wordt gesproken van functionele klachten wanneer er sprake is van een of meer lichamelijke klachten waaraan geen organische pathologie of pathofysiologisch mechanisme ten grondslag ligt.
S.L. Ulijn

12 Het kind met een lichamelijke handicap

Samenvatting
De verpleegkundige speelt een belangrijke rol bij de zorg voor het kind met een lichamelijke handicap. De in dit hoofdstuk genoemde specifieke observatiepunten zijn van belang om bepaalde lichamelijke handicaps vroegtijdig te ontdekken. De zorgverlening aan kinderen met lichamelijke handicaps heeft meestal tot doel om de gevolgen van de handicap voor het functioneren te beperken en het kind zo te ondersteunen in zijn gezonde mogelijkheden dat het zo normaal mogelijk kan functioneren op zijn ontwikkelingsniveau.
K. den Ridder

13 Het kind met een verstandelijke handicap

Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat over kinderen met een verstandelijke handicap. Deze groep kinderen vereist specifieke kennis en vaardigheden. Ook de zorg in het ziekenhuis kent specifieke aandachtspunten.
F. Meulenbroeks

14 Het stervende kind

Samenvatting
Als een kind een levensbedreigende ziekte heeft en er geen genezing mogelijk is, treft dit niet alleen het kind zelf, maar ook de ouders en eventuele broertjes en zusjes. Bij het verlenen van de zorg is het goed je te realiseren dat deze fase nooit meer kan worden overgedaan. Het is van groot belang dat in deze fase van het leven van het kind optimale zorg wordt verleend en dat ook de ouders optimaal worden ondersteund. Zij mogen niet achterblijven met frustraties over deze laatste fase.
C. Molenkamp

15 De rechten van het kind en kindermishandeling

Samenvatting
Bovenstaande tekst zou zo overgenomen kunnen zijn uit willekeurig welk gezaghebbend medisch tijdschrift, dat waar dan ook ter wereld verschijnt. Als het een nieuw verschijnsel zou zijn, zouden enorme hoeveelheden geld gereserveerd worden voor programma’s ten behoeve van de vroege onderkenning, begeleiding en behandeling van slachtoffers. Er zouden uitgebreide onderzoeksprogramma’s worden opgestart naar de oorzaken en de eventuele erfelijkheid van het syndroom, waardoor risicogroepen sneller herkend worden en risicofactoren geëlimineerd kunnen worden.
R. Ulijn-ter Wal

Nawerk

Meer informatie