Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit standaardwerk is de volledig herziene editie van het Leerboek keel-, neus- en oorheelkunde, verschenen in 2003. Aan deze nieuwe editie werkten een veertigtal specialisten mee, afkomstig uit Nederland en Vlaanderen. De aangeboden leerstof is uitgebreid en is verder toegespitst op het hedendaagse werkgebied van de kno-arts. In overeenstemming met de ontwikkelingen van de laatste jaren is de titel van het boek gewijzigd in Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie.Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie omvat drie delen. Eerst worden het oor, het gehoor en het evenwicht behandeld. Daarna komen de neus en de neusbijholten aan de orde. Ten slotte worden keel en hals besproken. In elk deel worden systematisch de anatomie, de fysiologie en de verschillende onderzoeksmethoden gepresenteerd, gevolgd door de prevalentie, de diagnostiek en de behandeling van de verschillende aandoeningen. Nieuw zijn onder meer de hoofdstukken over hoorimplantaten, esthetische chirurgie van neus en aangezicht, slikstoornissen en slaapgebonden ademhalingsstoornissen. De tekst is rijk geïllustreerd met tekeningen en kleurenplaten.Aanvullend op dit leerboek is het casusboek Keel-neus-oorheelkunde – casuïstiek uit de dagelijkse praktijk, waarin zo’n 47 veel voorkomende ziektebeelden worden gepresenteerd.Keel-neus-oorheelkunde en hoofd-halschirurgie is primair bedoeld voor studenten geneeskunde en arts-assistenten. Daarnaast is het een waardevol naslagwerk voor meer ervaren kno-artsen, huisartsen en andere specialisten.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Oor

Voorwerk

1. Anatomie en fysiologie van het oor

Samenvatting
Het gehoorzintuig wordt op anatomische, embryologische en fysiologische gronden als volgt ingedeeld (figuur 1.1):
J.H.M. Frijns

2. Onderzoek van het oor en het gehoor

Samenvatting
Om de gehoorgang en het trommelvlies te kunnen onderzoeken, moet gebruik worden gemaakt van bijzondere verlichtingsbronnen.
C. Desloovere, G.A. Zanten

3. Aandoeningen van het uitwendige oor

Samenvatting
Het klinisch onderzoek begint met inspectie van beide oorschelpen, waarbij gekeken wordt naar symmetrie, afmeting, vorm en positie ten opzichte van de schedel.
I. Dhooge

4. Aandoeningen van het trommelvlies en het middenoor

Samenvatting
Aangeboren ofwel congenitale afwijkingen van trommelvlies en middenoor kunnen erfelijk of niet-erfelijk zijn.
P. Van de Heyning, J.S. Mulder

5. Aandoeningen van het binnenoor

Samenvatting
Slechthorendheid of doofheid wordt in de meeste gevallen veroorzaakt door een aandoening van het binnenoor.
R.J. Stokroos, C.W.R.J. Cremers

6. Hoortoestellen en hoorimplantaten

Samenvatting
Een hoortoestel maakt voor slechthorenden geluiden uit de omgeving weer hoorbaar.
J.A.P.M. Laat, A.F.M. Snik

7. Anatomie, fysiologie en onderzoek van het vestibulaire systeem

Samenvatting
Doel van dit hoofdstuk is, behalve een goed inzicht in de functie van het vestibulaire systeem, een beter beeld te geven van de grote diversiteit aan problemen die een patiënt met een vestibulair functieverlies kan ervaren.
H. Kingma, F.L. Wuyts

8. Aandoeningen van het evenwichtssysteem of vestibulaire systeem

Samenvatting
Zoals uit het vorige hoofdstuk opgemaakt kan worden, zal het onderhavige onderwerp niet altijd eenvoudig zijn.
L.J.J.M. Boumans, F. Gordts

9. Aandoeningen van de nervus facialis

Samenvatting
De n.facialis is de zevende hersenzenuw en innerveert voornamelijk de mimische musculatuur behalve de m.levator palpebrae superioris (deze opent het oog).
H.A.M. Marres, P.J.F.M. Lohuis

Neus

Voorwerk

10. Anatomie en fysiologie van de neus en bijholten

Samenvatting
De neus vervult een aantal belangrijke functies bij de ademhaling, de reuk en de spraak.
A.F. van Olphen

11. Onderzoek van de neus en de neusbijholten

Samenvatting
Aan het onderzoek moet altijd een grondige anamnese voorafgaan.
M. Jorissen*

12. Aandoeningen van de neus

Samenvatting
Bij een congenitale atresie van de choanae is de overgang van de neusholten naar de nasofarynx afgesloten door een benige plaat of een bind-weefselschot.
W.J. Fokkens, P.B. van Cauwenberge

13. Aandoeningen van de neusbijholten

Samenvatting
Rinitis en sinusitis komen meestal samen voor.
C.J. Brenkman, N. de Vries*

14. Reconstructieve chirurgie van neus en aangezicht

Samenvatting
In het laatste decennium is de kno-arts een steeds grotere rol gaan spelen bij een veelvoud aan reconstructieve ingrepen van neus en aangezicht.
K.J.A.O. Ingels, P.J.F.M Lohuis, G.J. Nolst Trenité

Keel en hals

Voorwerk

15. Mond en tong

Samenvatting
In de mond kunnen zich tal van aandoeningen voordoen, niet alleen aan het gebit of het tandvlees, maar ook aan het mondslijmvlies en de tong.
I. van der Waal, C.R. Leemans

16. Speekselklieren

Samenvatting
Er zijn drie grote, paarsgewijs aangelegde speekselklieren: de glandula parotidea, de glandula submandibularis en de glandula sublingualis (figuur 16.1).
G.B. Snow, I. van der Waal

17. Farynx

Samenvatting
De farynx strekt zich uit van de schedelbasis tot het niveau van de onderrand van het cartilago cricoidea, waar de farynx overgaat in de slokdarm (figuur 17.1).
A.G.M. Schilder, B. Kremer

18. Anatomie, fysiologie en onderzoek van larynx en trachea

Samenvatting
De larynx heeft zich ontwikkeld uit een spleet die toegang gaf tot de luchtweg (respiratoire functie).
P.H.O. Dejonckere, L.J. Hoeve

19. Aandoeningen van larynx en trachea

Samenvatting
De larynx bevindt zich op het kruispunt van luchtweg en voedselweg en vervult ter plaatse een cruciale rol met betrekking tot ademhaling, slikken, stemgeving en regulering van de luchtweerstand ten behoeve van bijvoorbeeld hoesten en persen.
H.F. Mahieu, M. de Bodt, P. Delaere

20. Schildklier en bijschildklieren

Samenvatting
De schildklier is een vlindervormig orgaan dat zich aan de voorzijde onder in de hals bevindt tegen de trachea aan.
P. Delaere

21. Hals

Samenvatting
Aangezien larynx, trachea, farynx, oesofagus, alsmede speekselklieren, schildklier en bijschildklieren in andere hoofdstukken worden besproken, wordt in dit hoofdstuk vooral uitvoerig stilgestaan bij de anatomie en pathologie van het lymfekliersysteem.
A.J.M. Balm, R.J. de Jong

22. Slikstoornissen en slokdarm

Samenvatting
De belangrijkste kenmerken van slikstoornissen zijn dysfagie en aspiratie.
H.F. Mahieu, J. Vanderwegen

23. Slaapgebonden ademhalingsstoornissen

Samenvatting
>Slaapgebonden ademhalingsstoornissen zijn afwijkingen van het ademhalingspatroon die zich alleen tijdens slaap voordoen, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld astma, dat zich overdag en tijdens slaap manifesteert.
N. de Vries, A. Boudewyns

24. Spraak- en taalstoornissen

Samenvatting
Een pasgeboren kind spreekt nog niet en dat wordt ook niet verwacht.
S.M. Goorhuis-Brouwer

Nawerk

Meer informatie