Skip to main content
Top

Tip

Swipe om te navigeren naar een ander hoofdstuk

2006 | OriginalPaper | Hoofdstuk

2. Kwalitatief onderzoek

Auteur : Henk Smeijsters

Gepubliceerd in: Handboek muziektherapie

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Het kwalitatieve onderzoek1 is de laatste decennia sterk in de belangstelling gekomen van therapieonderzoekers. Kwam aanvankelijk vanuit Amerika met het behaviorisme de kwantitatieve onderzoeksmethodologie mee – met de daarbij behorende criteria als standaardisatie, objectiviteit, betrouwbaarheid, validiteit en generalisatie – intussen is om verschillende redenen onder therapeuten de kwalitatieve benadering in ere hersteld.
Voetnoten
1
De inhoud van sommige passages van dit hoofdstuk is ontleend aan een hoofdstuk uit Praktijkonderzoek in vaktherapie(2005) en twee hoofdstukken uit Music therapy researchonder redactie van Wheeler (2005). De uitgeverijen Coutinho en Barcelona Publishers hebben toestemming verleend de betreffende passages op deze wijze te gebruiken.
 
2
Voor een bespreking van ontologie, epistemologie en methodologie zie Smeijsters (2005b).
 
3
De term ‘Vaktherapieë’ wordt gebruikt als paraplu voor dramatherapie, muziektherapie, beeldende therapie, dans- en bewegingstherapie en psychomotorische therapie. Daar waar het specifiek is, gebruik ik voor het gemak de term ‘creatieve therapie’ als het de eerste vier therapievormen betreft.
 
4
Rolvsjord, Gold en Stige (2005) onderscheiden 4 kwadranten: 1) gestandaardiseerde interventies en gestandaardiseerd onderzoek (rct naar cognitieve gedragstherapie) 2) flexibele interventies en gestandaardiseerd onderzoek (rct naar resource oriented therapy) 3) flexibele interventies en flexibel onderzoek (etnografisch onderzoek naar resource oriented therapy) 4) gestandaardiseerde interventies en flexibel onderzoek (etnografisch onderzoek naar cognitieve gedragstherapie).
 
5
Ik spreek met opzet van ‘case study research’ om daarmee het verschil aan te geven met de traditionele case study die niet gebeurt op basis van een onderzoeksmethode. Case study research wordt ook met ‘gevalsstudie’ aangeduid (Hutjes & Van Buuren, 1992).
 
6
Voor kwantitatieve case studies zie Smeijsters (2005c).
 
7
Hier is dus wel sprake van bepaalde hypothesen vooraf.
 
8
Hier wordt dus gestreefd naar generalisatie.
 
9
Deze analoge generalisatie vertoont enige overeenkomst met het analoge-procesmodel in de creatieve therapie, dat uitgaat van de overeenkomst tussen kenmerken van gedrag in het medium en kenmerken van gedrag buiten het medium (Smeijsters, 2003d, 2005d). Indien de overeenkomst tussen gedrag in en buiten het medium sterk is, wordt aangenomen dat de verandering in het medium ook een verandering buiten het medium met zich meebrengt.
 
10
Ik gebruik de combinatie naturalistic/constructivistic, omdat veel van de onderzoekstechnieken uit de naturalistic inquiry van Lincoln en Guba (1985) een plek hebben gekregen in wat later constructivistic inquiry is gaan heten.
 
Metagegevens
Titel
Kwalitatief onderzoek
Auteur
Henk Smeijsters
Copyright
2006
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9685-6_2