Skip to main content
Top

2017 | Boek

Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties

Werken met Omaha System, Nanda-I/NIC/NOC

Auteurs: Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Werken met een verpleegkundige classificatie in de zorg is nieuw en biedt veel voordelen. Door één taal te gebruiken wordt het zorgplan transparant en eenduidig wat leidt tot kwaliteitsverbetering. Het werken met een classificatie vraagt verdere professionalisering van verpleegkundigen en dit boek helpt je daarbij.
Welke classificaties zijn er en hoe werken ze? Wat past het best bij jouw (toekomstige) verpleegkundige praktijk? En waarom zou je als verpleegkundige een classificatie gebruiken? Welke voordelen biedt dat? Hoe vertaal je eenheid van taal naar een zorgplan op maat? Wat vraagt dit aan nieuwe kennis en vaardigheden?
In dit boek besteden we aandacht aan:

  • Eenheid van taal als basis voor het zorgplan.
  • De voordelen van het werken met een gestandaardiseerde taal. Eenheid van taal helpt je om te laten zien wat je precies doet in het primair proces, maar het is ook de basis voor verpleegkundig onderzoek doordat gegevens vergelijkbaar zijn.
  • De relatie tussen klinisch redeneren en classificaties. Een classificatie ondersteunt je bij klinisch redeneren, bij de onderbouwing van de besluitvorming en bij het vastleggen van de verschillende onderdelen van het verpleegkundig proces.
  • Een uitgebreide beschrijving en concretisering van de twee meest voorkomende classificaties: Omaha System en Nanda-I/NIC/NOC. Hoe zijn ze ontstaan? Hoe zijn ze opgebouwd? Hoe werken ze in de praktijk? Wat levert het documenteren van zorg met deze classificaties je op?

Maar wat dit boek vooral bruikbaar maakt voor studenten en (ervaren) verpleegkundigen is de combinatie van theorie en praktijk. Er is een bijbehorende website met praktijkvoorbeelden en casuïstiek waarin je leert je eigen handelen te onderbouwen en de classificaties leert toepassen.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Eenheid van taal
Samenvatting
In dit hoofdstuk staan we stil bij het belang van eenheid van taal in de zorg. Allereerst definiëren we enkele kernbegrippen uit de zorg. We laten daarna in een kort historisch overzicht zien welke ontwikkelingen rond taal in het verleden plaatsvonden en ook nu nog spelen. De lijn naar de toekomst is duidelijk en eenheid van taal is van groot belang de komende tijd. We leggen de relatie tussen eenheid van taal en het werken met classificaties. Tot slot besteden we aandacht aan eenheid van taal als basis voor professioneel werken op individueel en collectief niveau en als basis voor het bieden van kwaliteit in de verpleging.
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn
2. Classificatiesystemen
Samenvatting
Er bestaan diverse verpleegkundige classificatiesystemen. Elk systeem heeft zijn eigen ordeningsprincipe. In dit hoofdstuk beschrijven we in het kort enkele veelgebruikte systemen: International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF), Nanda-I/NIC/NOC en Omaha System. Daarnaast wordt de methodiek van Gordon toegelicht.
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn
3. Klinisch redeneren en classificaties
Samenvatting
De basis van de verpleegkunde is klinisch redeneren. Verpleegkundige methodieken en classificaties kunnen de verpleegkundigen ondersteunen bij dat redeneren. Maar wat is klinisch redeneren? En wat is de relatie tussen klinisch redeneren en classificaties? Klinisch redeneren bestaat uit facetten die elkaar voortdurend beïnvloed: het denk- en redeneerproces, de verpleegkundige besluitvorming en het verpleegkundige proces. Het is de basis van verpleegkundig handelen; een classificatie is een gestandaardiseerde terminologie en een geordend kenniskader. Het helpt je om gegevens te ordenen en te structureren. Klinisch redeneren en het werken met classificaties vergt kennis en vaardigheden. We bespreken die kennis en vaardigheden die in landelijke documenten zoals Bachelor of Nursing 2020 worden genoemd.
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn
4. Het Omaha System
Samenvatting
In dit hoofdstuk beschrijven we de ontstaansgeschiedenis van het Omaha System omdat dit bepalend is geweest voor de manier waarop het is opgebouwd en uitgewerkt. Ook staan we kort stil bij andere theorieën en experts die van invloed zijn geweest op de invulling van het Omaha System. We gaan dieper in op de structuur van het Omaha System en op de samenhang tussen de onderdelen Problem Classification Scheme, Problem Rating Scale for Outcomes en Intervention Scheme. Elk onderdeel wordt stap voor stap uitgewerkt en toegelicht. Tussendoor laten we met casuïstiek zien hoe de vertaling naar de praktijk er uitziet. Vervolgens leggen we de verbinding tussen klinisch redeneren en het Omaha System aan de hand van de zes onderdelen van het verpleegkundig proces. Tot slot volgen er nog tips en uitwerkingen uit de dagelijkse praktijk voor het werken met het Omaha System.
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn
5. Nanda-I, NIC en NOC
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden het ontstaan, de structuur en de toepassing van de Nanda-I-, NOC- en NIC-classificaties verder toegelicht. Aan de hand van de stappen van het verpleegkundig proces wordt het gebruik van de classificaties uitgelegd.
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn
6. Classificaties, dataverzameling en onderzoek
Samenvatting
Steeds vaker gebruiken verpleegkundigen een elektronisch patiëntendossier (EPD) dat hen ondersteunt bij het verzamelen en vastleggen van patiëntgegevens. Daarmee komt een grote hoeveelheid data beschikbaar voor onderzoek en benchmarking. Maar de elektronische systemen moeten aan bepaalde eisen voldoen en de gegevens die worden vastgelegd, moeten eenduidig zijn. De zorginformatiebouwstenen (ZIB) helpen hierbij. Een ZIB beschrijft nauwkeurig wat gedurende het zorgproces van de patiënt over een bepaald onderwerp moet worden vastgelegd. In dit hoofdstuk zetten we de digitale ontwikkelingen op een rijtje en beschrijven we de mogelijkheden en beperkingen.
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn
Erratum behorend bij: Klinisch redeneren en classificaties
Elly van Haaren, Jennie Mast, Helen de Graaf-Waar, Rens Martijn
Nawerk
Meer informatie
Titel
Klinisch redeneren en verpleegkundige classificaties
Auteurs
Elly van Haaren
Jennie Mast
Helen de Graaf-Waar
Rens Martijn
Copyright
2017
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-1708-0
Print ISBN
978-90-368-1707-3
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-1708-0