Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit basisboek voor oefentherapie geeft beginnende fysiotherapeuten praktische richtlijnen om cliënten in beweging te brengen en te houden. Het boek is overzichtelijk en helpt om je de vaardigheden rond beweegagogiek eigen te maken en te onderbouwen met theoretische kaders en literatuur. 

Jouw cliënt in beweging is gebaseerd op evidence-based inzichten vanuit het motorisch leren, de gedragswetenschappen en de didactiek. Deze theoretische achtergronden worden kort en bondig uitgelegd mét verwijzing naar de bronnen die deze theorie uitgebreider beschrijven.

Er worden steeds verschillende handvaten gegeven voor eenzelfde situatie. Die zijn uitgewerkt in herkenbare casussen om de toepassing in de praktijk te laten zien. Zo kan je zelf kiezen waar je meer van wilt weten, rekening houdend met jouw klinische expertise en de patient values van jouw cliënt.

Jouw cliënt in beweging geeft bovendien vragen en opdrachten waarmee je wordt uitgedaagd om zelf kritisch en op professionele wijze na te blijven denken. De bij het boek behorende online omgeving bevat alle tekst inclusief links, video’s en extra achtergrondmateriaal in pdf-bestanden.

Auteurs van Jouw cliënt in beweging zijn Roos Hanemaaijer en dr. Henk Nieuwenhuijzen. Hanemaaijer is bekkenfysiotherapeut (MSPT), Hoofddocent (Avans+) en sporttrainer.

Nieuwenhuijzen is bewegingswetenschapper, fysiotherapeut en hogeschooldocent (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen).

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Theoretische onderbouwing

Samenvatting
Dit hoofdstuk geeft in grote lijnen de theoretische achtergrond weer waarop de praktijkgerichte uitvoering is gebaseerd. We halen hierbij de volgende onderwerpen aan: het belang van variatie, motorisch leren, gedragsveranderingsmodellen en gezondheidsvaardigheden. In dit hoofdstuk beschrijven we alleen de grote lijnen die relevant zijn voor de rest van het boek. Verdere verdieping staat in de genoemde bronnen beschreven.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

2. Openstaan voor bewegen als behandeling

Samenvatting
Dit hoofdstuk behandelt gedragstheorieën vanuit de motivational interviewing, de zelfdeterminantietheorie en de stappenreeks. We leggen in dit hoofdstuk de nadruk op het belang van empathie voor een goede cliënt-therapeutrelatie, omgezet in praktische gespreksvaardigheden.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

3. Bewegen willen als (mogelijke) behandeling

Samenvatting
Dit hoofdstuk gaat door op het vorige. Waar we geëindigd waren met openstaan voor de beweeganalyse, pakken we in dit hoofdstuk door op het daadwerkelijk willen bewegen. Als je de stappenreeks aanhoudt, zal de cliënt eerst moeten begrijpen waarom bewegen nodig is. We pakken de casus uit H. 2 verder op, van waar we gebleven waren en gaan dieper in op de theorie van motivational interviewing. Daarnaast maken we een uitstap naar oplossingsgericht coachen vanuit de psychologie.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

4. Analyseren van bewegen

Samenvatting
In dit hoofdstuk gaan we ervan uit dat de basisanatomie en bewegingsleer al bekend zijn. Bovendien veronderstellen we dat je je het analyseren van bewegen vanuit bepaalde assen en vlakken al eigen hebt gemaakt en dat je kunt beredeneren welke structuren mogelijk aangedaan zijn in de geschetste situatie. In dit hoofdstuk maken we de beweeganalyse vanuit het functionele geheel, waarbij de cliënt niet losstaat van zijn omgeving (context). We kijken naar de hulpvraag van de cliënt, eventueel herstelbelemmerende factoren, naar de (deel)handelingen en lichaamsbewegingen, het bewegen zelf en de potentie van de cliënt.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

5. Kunnen bewegen

Samenvatting
In dit hoofdstuk bespreken we hoe je met een cliënt tot bewegen kunt komen. Belangrijk is dat de cliënt al openstaat voor bewegen en dat je een duidelijke beweeganalyse hebt gemaakt samen met de cliënt. Dit betekent niet dat je dit deel kunt afsluiten. Tijdens het bewegen kan er nog steeds weerstand komen en tijdens het aanleren ben je continu bezig de beweging te analyseren. In dit hoofdstuk bespreken we verder het concept ‘functioneel bewegen’, alsook een aantal deelaspecten die de basis vormen om functioneel bewegen te herkennen en te beoordelen. Voor het beïnvloeden van het bewegen is het van belang om kennis te hebben van motorische leerprincipes, maar ook van het effect van emoties op bewegen. In dit hoofdstuk wordt de theorie weer meteen geïntegreerd met de praktijk vanuit een casus.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

6. Ondersteunende training

Samenvatting
In de vorige hoofdstukken gebruikten we gedragsmodellen om de cliënten te motiveren om te gaan bewegen of om op een bepaalde manier te bewegen. Bij het aanleren van deze bewegingen hebben we de strategieën van het motorisch leren ingezet. Om dit bewegen uit te kunnen voeren moet de cliënt daar natuurlijk wel lichamelijk toe in staat zijn. Ons lichamelijk prestatievermogen kun je onderverdelen in grondmotorische eigenschappen. Soms is specifieke training nodig van één of meerdere grondmotorische eigenschappen als voorwaarde om weer functioneel te kunnen bewegen. Hoe je deze eigenschappen traint, bespreken we in dit hoofdstuk. Dit hoofdstuk beperkt zich tot de praktische toepassing.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

7. Lesgeven aan groepen

Samenvatting
In de vorige hoofdstukken zijn we vooral met één cliënt bezig geweest. Binnen de praktijk zien we dat er steeds meer beweeggroepen komen. Denk hierbij onder andere aan groepen met een bepaalde aandoening zoals COPD, reuma, diabetes of overgewicht. Laten bewegen van groepen vraagt echter om een andere aanpak dan werken met een individuele cliënt. Vandaar dat we in dit hoofdstuk vooral spreken over de methodische (organisatie en werkvormen), de didactische (leerstrategieën) en de agogische (begeleiding) elementen die je kunt inzetten als je met groepen aan de slag gaat. Deze elementen kun je natuurlijk ook inzetten bij individuen, zeker de didactische en agogische elementen.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

8. Wat te doen als …

Samenvatting
In dit hoofdstuk bespreken we wat je kunt doen als al het vorige niet werkt. Ook geven we nog wat laatste aandachtspunten om te helpen bij het in beweging houden van jouw cliënten. In dit hoofdstuk werken we vooral de motivational interviewing verder uit, maar ook therapietrouw en beweegbelemmerende factoren komen aan bod.
Roos Hanemaaijer-Slottje, Henk Nieuwenhuijzen

Nawerk

Meer informatie