Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Interne geneeskunde is dé kerndiscipline binnen de curatieve geneeskunde en daarmee ook binnen de medische opleiding. Door de jaren heen is er een onverminderde behoefte aan een Nederlandstalig boek op dit gebied blijven bestaan. Dit boek begonnen als 'Den Ottolander' verscheen voor het eerst in 1969 en heeft zich sinds die tijd ontwikkeld tot hét standaardwerk binnen de Nederlandse interne geneeskunde.

Het boek gaat uit van een ziektekundige oriëntatie. Interne geneeskunde is immers in belangrijke mate gebaseerd op kennis van de pathofysiologie. Het boek besteedt hier dan ook ruime aandacht aan. Om het gebruik van het boek voor de praktijk te vergroten is reeds in de vorige druk een hoofdstuk opgenomen over veelvoorkomende klachten, met verwijzingen naar de hoofdstukken met de mogelijke oorzaken van die klachten. Dit hoofdstuk is voor deze druk verder aangevuld.

Interne geneeskunde is vooral bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde. Daarnaast is het boek een uitstekend naslagwerk voor huisartsen en andere artsen die gebruikmaken van kennis van de interne geneeskunde in hun praktijk. Meer dan 40 internisten en interne deelspecialisten hebben meegewerkt aan dit rijk geïllustreerde standaardwerk voor de interne geneeskunde. 

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Klinische epidemiologie

Samenvatting
Aan de opbouw van medische kennis hebben zowel culturele, politieke, economische, religieuze, filosofische als wetenschappelijke elementen bijgedragen.
H. Burger, A. Hofman

2 Beeldvormende diagnostiek

Samenvatting
De radiologie is een vakgebied waarin de opleiding en de expertise van radiologen naar orgaansysteem zijn georganiseerd. In dit hoofdstuk wordt de radiologie echter om praktische redenen besproken per beeldvormende techniek.
O.M. van Delden, M. Maas, J.S. Laméris

3 Klinische farmacologie

Samenvatting
Behandeling met geneesmiddelen is de pijler van vrijwel elke therapie in de interne geneeskunde. Een praktisch probleem is de grote, deels onvoorspelbare, interindividuele variatie in effect en bijwerkingen bij toediening van hetzelfde geneesmiddel in dezelfde dosis aan verschillende individuen.
R-P. Koopmans

4 Klinische genetica

Samenvatting
De kennis over genetica en het genoom van de mens heeft zich explosief ontwikkeld. In snel tempo komt nieuwe kennis beschikbaar, die niet zelden ook van belang is voor frequent voorkomende ziekten.
F.J. Hes, M.H. Breuning

5 Klinische immunologieimmunologie

Samenvatting
Het immuunsysteem verdedigt het lichaam tegen allerlei antigenen: moleculen van micro-organismen en lichaamsvreemde stoffen waaraan we voortdurend worden blootgesteld. Het komt in actie wanneer de natuurlijke barrières van het lichaam tekortschieten.
R.J.M. ten Berge, D. Hamann, C.E. Hack

6 Infectieziekten

Samenvatting
Infectieziekten (synoniem: infecties) zijn ziekten veroorzaakt door levende micro-organismen. Niet alle ziekmakende micro-organismen kunnen van de ene op de andere mens worden overgedragen; in dat geval zijn de patiënten niet besmettelijk.
J.W.M. van der Meer, R.A. Coutinho, C.M.J.E. Vandenbroucke-Grauls, M. Keuter

7 Stollingsstoornissen, trombose, atherosclerose en vaatziekten

Samenvatting
Het bloedvatstelsel draagt zorg voor een adequate aan- en afvoer van bloed naar en van de verschillende organen. Dit is een vitale functie van het organisme, dat daardoor in staat is de organen van voldoende zuurstof en voedingsstoffen te voorzien en de afvalstoffen af te voeren.
M. Levi, C.D.A. Stehouwer

8 Hematologie

Samenvatting
De hematologie houdt zich bezig met de fysiologie en pathologie van het bloed en de bloedvormende organen. Bloed bestaat uit cellen gesuspendeerd in plasma, een oplossing van eiwitten (transporteiwitten, immuuneiwitten, stollingseiwitten) en zouten in water.
M.H.J. van Oers

9 Hemato-oncologie

Samenvatting
Hemato-oncologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met maligne aandoeningen van bloed, beenmerg en lymfeklieren.
P.C. Huijgens, C. Zweegman, A. Hagenbeek

10 Oncologie

Samenvatting
In dit hoofdstuk over solide tumoren wordt eerst kort ingegaan op de epidemiologie en etiologie. Vervolgens worden algemene aspecten van diagnostiek, stagering en therapie besproken.
E.G.E. de Vries, A.K.L. Reyners, C.P. Schröder, A.M. Walenkamp, J.A. Gietema

11 Verstoring van circulatie en osmoregulatie

Samenvatting
Een adequate weefselperfusie is essentieel voor het handhaven van de grootte en de samenstelling van de extracellulaire vloeistof (ook wel intern milieu genoemd). Het lichaam beschikt dan ook over een groot aantal regelsystemen om de bloedcirculatie zo goed mogelijk af te stemmen op de weefselbehoefte.
P.W. de Leeuw

12 Zuur-basenevenwicht en kaliumhuishouding

Samenvatting
De concentraties van waterstof- en kaliumionen worden binnen zeer nauwe grenzen gereguleerd. Veel essentiële functies, zoals de membraanpotentiaal en eiwitinteracties, zijn hiervan afhankelijk.
T.J. Rabelink, A.P.J. de Vries

13 Hypertensie

Samenvatting
Naar schatting heeft 10 tot 20% van de volwassen bevolking een min of meer persisterende verhoging van de bloeddruk, waarbij wel bedacht moet worden dat er geen strikte scheidingslijn valt te trekken tussen het normotensieve en het hypertensieve gebied.
P.W. de Leeuw

14 Nierziekten

Samenvatting
De nier speelt een belangrijke rol bij de verwijdering van afvalstoffen en bij de regulatie van het extracellulaire volume, de water- en zouthuishouding en het zuur-basenevenwicht.
J.F.M. Wetzels

15 Hartziekten

Samenvatting
Hart- en vaatziekten zijn onverminderd de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. In Nederland overleden in 2008 65.540 mannen en 67.791 vrouwen (totaal 133.331). Het aantal sterfgevallen ten gevolge van hart- en vaatziekten bedroeg 19.662 mannen (30%) en 21.693 vrouwen (32%).
A.A. Voors, R.A. de Boer

16 Longziekten

Samenvatting
Longziekten komen zeer frequent voor. De meeste longaandoeningen ontstaan in de luchtwegen; voorbeelden hiervan zijn astma en COPD (chronic obstructive pulmonary disease).
H.A.M. Kerstjens, D.S. Postma, H.J.M. Groen, G.D. Nossent, G.H. Koëter, T.S. van der Werf

17 Ziekten van maag, darm en pancreas

Samenvatting
De kennis van ziekten van maag, darm en pancreas neemt snel toe, deels door fundamentele ontdekkingen met betrekking tot de pathogenese van een aantal ziekten, deels door toepassing van nieuwe diagnostische technieken (onder andere endoscopische ultrasonografie).
A.J.P.M. Smout, P.D. Siersema

18 Ziekten van lever en galwegen

Samenvatting
Het spectrum van ziekten van lever en galwegen is voortdurend in beweging. Wereldwijd dragen virale hepatitis, overmatig alcoholgebruik, parasieten en overvoeding in grote mate bij tot de burden of disease.
H.L.A. Janssen, H.R. van Buuren

19 Endocrinologie

Samenvatting
Endocrinologie houdt zich bezig met de (patho)fysiologie van de klieren die hormonen in de bloedbaan uitscheiden. Hormonen zijn chemische signaalstoffen die de functie van diverse doelweefsels en -organen beïnvloeden.
J.A. Romijn, J.W.A. Smit, S.E. Papapoulos

20 Diabetes mellitus

Samenvatting
Diabetes mellitus of suikerziekte is een stoornis in de stofwisseling die wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief gebrek aan insuline en die wordt gekenmerkt door een chronisch verhoogd bloedglucosegehalte.
C.J. Tack, C.D.A. Stehouwer

21 Stofwisselingsstoornissen

Samenvatting
In dit hoofdstuk worden stoornissen in de vetstofwisseling en enkele andere zeldzamere afwijkingen in het metabolisme belicht, alsmede adipositas en anorexia nervosa.
A.F.H. Stalenhoef, M.C.H. Janssen

22 Reumatische ziekten

Samenvatting
Reuma wordt gebruikt als een verzamelnaam voor pijnlijke aandoeningen van spieren en gewrichten die niet door een ongeval zijn veroorzaakt. De klachten en verschijnselen van reumatische ziekten beperken zich vaak niet tot het bewegingsapparaat.
M.A.F.J. van de Laar, H.E. Vonkeman, P.P. Tak

23 Geriatrie

Samenvatting
Tussen 1980 en 2020 stijgt het percentage senioren ouder dan 65 jaar in Nederland van 14 naar 25. Deze stijging is het sterkst onder de ‘oudste ouderen’ van 85 jaar en ouder. Met de leeftijd ontstaan veelal multipele chronische en superponerende acute aandoeningen: de multimorbiditeit.
G.J. Ligthart

24 Intensivecaregeneeskunde

Samenvatting
De intensivecaregeneeskunde houdt zich bezig met (dreigende) stoornissen van vitale orgaansystemen die in korte tijd kunnen leiden tot een levensbedreigende situatie. Het werkterrein is daarmee zeer breed en een multidisciplinaire samenwerking is dan ook een voorwaarde voor een optimaal resultaat.
J.G. van der Hoeven

25 Differentiële diagnostiek in de interne geneeskunde

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt een aantal veelvoorkomende klachten besproken die voor een patiënt reden zijn om medische hulp in te roepen. In een groot aantal tabellen komen de belangrijkste interngeneeskundige ziektebeelden en syndromen aan de orde, met een verwijzing naar andere paragrafen van dit boek.
A. Thijs

Nawerk

Meer informatie