Skip to main content
Top

2007 | hbo | Boek

Interne geneeskunde

Auteurs: Drs. IJ.D. Jüngen, Drs. J.T.E. de Jong, Dr. M.J. van Zaagman, Drs. D.J.M. de Vries

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Om op professionele en verantwoorde wijze verpleegkundige zorg te kunnen verlenen moet een hbo–verpleegkundige beschikken over gedegen kennis van de interne geneeskunde. In het boek Interne geneeskunde worden de belangrijkste aspecten van de interne geneeskunde beschreven vanuit verpleegkundig perspectief. Er is aandacht voor kennis, maar ook voor vaardigheden en attitude. De zorgsituaties (met daarbinnen omschreven verpleegsituaties) staan daarbij steeds centraal.Het klinisch redeneren om een verantwoorde diagnose te stellen was vroeger met name het terrein van de arts. De laatste jaren is het inzicht ontstaan dat ook verpleegkundigen dit altijd al deden. Het werd alleen anders benoemd. Hoofdstuk 1 behandelt daarom het klinisch redeneren vanuit een verpleegkundig oogpunt. In de overige hoofdstukken komen de voornaamste onderwerpen uit de interne geneeskunde aan de orde: infectieziekten, reumatische ziekten, bloed, bloedvaten en hart, longziekten, spijsvertering, nieren en urinewegen, en het hormonaal stelsel. Het basiswerk Interne geneeskunde volgt het gelijknamige boek uit de BGO–reeks op.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1 Klinisch redeneren
Samenvatting
Als zorgverlener verleent de hbo-verpleegkundige op een professionele en verantwoorde wijze verpleegkundige zorg om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten. Om het verpleegkundig proces op professionele wijze vorm te geven, verzamelt de verpleegkundige gegevens met speciale aandacht voor de parameters en de laboratoriumwaarden die een beeld geven van de vitale functies. De verpleegkundige neemt de anamnese af en voert (beperkt) lichamelijk onderzoek uit. Op basis van theoretische en praktische kennis van de anatomie, fysiologie en pathologie moet men in staat zijn gericht te observeren en van daaruit te beredeneren wat er mogelijk aan de hand is en de arts zo concreet mogelijk te informeren.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
2 Infectieziekten
Samenvatting
Infecties met micro-organismen als bacteriën, virussen en dergelijke vormen een belangrijke bron van ergernis en ellende. Elk jaar opnieuw hebben we te maken met een griepepidemie en reizigers naar tropische gebieden ontwikkelen vaak een meer of minder ernstige diarree. Dit zijn slechts twee van de vele voorbeelden die in dit kader te noemen zijn. De meest voorkomende ziektebeelden behorende tot de categorie infectieziekten zullen in dit hoofdstuk ter sprake komen. Alvorens hierop in te gaan, zullen eerst enige algemene aspecten die hierbij van belang zijn worden behandeld.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
3 Reumatische ziekten
Samenvatting
Reumatische ziektebeelden omvatten aandoeningen van het skelet, de spieren en andere weke delen. De ziekten die in dit hoofdstuk ter sprake zullen komen, betreffen dan ook aandoeningen van deze lichaamsonderdelen. Reumatische ziekten kunnen grofweg worden onderverdeeld in inflammatoire aandoeningen (bijv. reumatoïde artritis), degeneratieve aandoeningen (bijv. arthrosis deformans) en overige. Dit hoofdstuk is globaal op basis van deze indeling vormgegeven.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
4 Bloed
Samenvatting
Bloed is opgebouwd uit cellen (rood, wit, bloedplaatjes), vocht (het bloedplasma) en de hierin opgeloste en rondstromende stoffen (eiwitten, mineralen en dergelijke). Met al die onderdelen kan iets mis gaan. We beperken ons hier tot aandoeningen die te maken hebben met de cellen in het bloed en de ziekten die gerelateerd zijn aan het stollingssysteem.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
5 Bloedvaten
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen de meest voorkomende en relevante onderwerpen aan bod die te maken hebben met de bloedvaten en bloeddruk. Voor wat betreft de bloedvaten is daarbij een indeling gemaakt naar anatomie (arteriën en venen), waarbij de arteriële aandoeningen nog verder onderverdeeld zijn naar aandoeningen van de kransslagaders en ziektebeelden horend bij de overige slagaders. Atherosclerose is ‘vaatoverschrijdend’ en wordt als eerste besproken.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
6 Hart
Samenvatting
Het hart is een van de meest vitale organen van ons lichaam en hartafwijkingen vormen daarom ook een belangrijk onderdeel van de inwendige ziekten. De cardiologie is geleidelijk een zelfstandig specialisme geworden dat zich heeft afgescheiden van de interne geneeskunde. Voor vrijwel alle aandoeningen van het hart geldt dat ze tot levensbedreigende toestanden kunnen leiden. Een snelle behandeling is vaak noodzakelijk om het leven van de patiënt te behouden.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
7 Ademhaling
Samenvatting
Om ziekteprocessen die zich afspelen in de longen, luchtwegen en longvliezen (pleurae) te kunnen begrijpen en de gevolgen ervan voor het functioneren van het lichaam te kunnen inschatten, is kennis nodig van de normale anatomie van de thoraxinhoud en de fysiologie van het functioneren van de long. Deze is te vinden in het boek Fysiologie en Anatomie uit de serie Basiswerken, waarnaar wordt verwezen. Alleen waar nodig zal er in het kort even op worden ingegaan.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
8 Spijsvertering
Samenvatting
Ziekten van het maag-darmkanaal zijn in de interne geneeskunde de meest frequent voorkomende aandoeningen. Veel internisten hebben zich dan ook op dit gebied gespecialiseerd (gastro-enterologen). Er hebben zich de laatste decennia grote en belanghebbende ontwikkelingen voorgedaan op het gebied van ziekten van het maag-darmkanaal.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
9 Nieren en urinewegen
Samenvatting
De nier is een orgaan met een groot aantal zeer uiteenlopende functies. Om de nierziekten adequaat te kunnen behandelen, moeten de anatomie en fysiologie van de nier en methoden van nieronderzoeken bekend zijn. Gezien de complexiteit ervan wordt hier eerst nader op ingegaan en zal bij de bespreking van de verschillende aandoeningen hier voortdurend op worden teruggegrepen.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
10 Hormonaal stelsel
Samenvatting
In ons lichaam spelen zich voortdurend processen af die men kan rangschikken onder de noemer stofwisseling. De reacties die hierbij betrokken zijn, dienen uiteraard gereguleerd te worden. Het lichaam beschikt daartoe naast het centrale zenuwstelsel over een hormonaal gestuurd regelmechanisme. De regulatie door hormonen is waarschijnlijk zelfs belangrijker en verloopt voor een groot deel buiten het centrale zenuwstelsel om.
IJ.D. Jüngen, J.T.E. de Jong, M.J. van Zaagman, D.J.M. de Vries
Nawerk
Meer informatie
Titel
Interne geneeskunde
Auteurs
Drs. IJ.D. Jüngen
Drs. J.T.E. de Jong
Dr. M.J. van Zaagman
Drs. D.J.M. de Vries
Copyright
2007
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-7416-8
Print ISBN
978-90-313-4965-4
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-7416-8