Interne geneeskunde en chirurgie | mijn-bsl Skip to main content
Top

2012 | Boek

Interne geneeskunde en chirurgie

Auteur: drs. IJ.D. Jüngen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Boekenserie : Basiswerken Verpleging en Verzorging

share
DELEN
insite
ZOEKEN

Over dit boek

In dit boek wordt de basis gelegd voor een goed begrip voor de interne en chirurgische ziektebeelden, samen met de basiswerken Anatomie en fysiologie en Algemene ziekteleer, die hierop aansluiten.

Het boek begint met het hoofdstuk medisch meedenken. Bij alle onderdelen van het diagnostisch proces spelen verpleegkundigen een belangrijke rol. Aan de hand van casuïstiek wordt verhelderd hoe het diagnostisch proces verloopt en hoe verpleegkundigen hierin een rol kunnen en moeten spelen. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende meest voorkomende ziektebeelden met hun verschijnselen, complicaties en behandeling naar orgaansysteem beschreven. Steeds wordt geprobeerd om de verschijnselen en complicaties vanuit de fysiologie te verklaren, zodat de verpleegkundigen beter kunnen observeren (wat kan men observeren, hoe kan men observeren en met welk doel wordt geobserveerd) en daardoor beter kunnen signaleren en beredeneren welke verpleegkundige interventies noodzakelijk zijn.

Inhoudsopgave

Voorwerk
1. Medisch meedenken
Samenvatting
Als zorgverlener verleent de mbo-verpleegkundige op professionele en verantwoorde wijze verpleegkundige zorg om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten. Om het verpleegkundig proces op professionele wijze vorm te geven, verzamelt de verpleegkundige gegevens die een beeld geven van de vitale functies. Voorbeelden hiervan zijn het niveau van het bewustzijn, de hoogte van de bloeddruk, de kwaliteiten van de pols, de temperatuur en de urineproductie.
IJ.D. Jüngen
2. Infectieziekten
Samenvatting
De meest voorkomende ziektebeelden die behoren tot de categorie infectieziekten, komen in dit hoofdstuk aan bod. Voordat hierop wordt ingegaan, worden eerst enkele hierbij van belang zijnde algemene aspecten behandeld. De bespreking is globaal, want in het boek Algemene ziekteleer uit de reeks Basiswerk wordt hier dieper op ingegaan. Ook voor de behandeling van infectieziekten wordt verwezen naar datzelfde boek.
IJ.D. Jüngen
3. Aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden de reumatische en orthopedische aandoeningen aan skelet, spieren en andere weke delen beschreven. Reumatische ziekten kunnen grofweg worden onderverdeeld in aandoeningen die gepaard gaan met een ontsteking (inflammatoire aandoeningen als reumatoïde artritis) en aandoeningen die optreden door slijtage en verouderingssymptomen van het lichaam (degeneratieve aandoeningen als artrose en osteoporose). Meer dan 650.000 mensen in Nederland hebben artroseklachten en 800.000 mensen hebben osteoporose, wat leidt tot ruim 17.000 heupfracturen per jaar. Door de vergrijzing zal dit aantal waarschijnlijk toenemen.
IJ.D. Jüngen
4. Bloedaandoeningen
Samenvatting
Het bloed is opgebouwd uit cellen (rode en witte cellen en bloedplaatjes), vocht (het bloedplasma) en de hierin opgeloste en rondstromende stoffen (bijv. eiwitten, mineralen). Met al deze onderdelen kan iets misgaan. In dit hoofdstuk worden de aandoeningen besproken die te maken hebben met de cellen in het bloed en de ziekten die in verband staan met afwijkingen in het stollingssysteem.
IJ.D. Jüngen
5. Bloedvaten
Samenvatting
In dit hoofdstuk komen de meest voorkomende en relevante onderwerpen aan bod die te maken hebben met de bloedvaten en bloeddruk. Voor wat betreft de bloedvaten is een indeling gemaakt naar anatomie (arteriën en venen), waarbij de arteriële aandoeningen nog verder onderverdeeld zijn naar aandoeningen van de kransslagaders en ziektebeelden behorend bij de overige slagaders. Atherosclerose is ‘vaatoverschrijdend‘ en wordt als eerste besproken.
IJ.D. Jüngen
6. Hartaandoeningen
Samenvatting
Het hart is een van de meest vitale organen van ons lichaam. Hartafwijkingen vormen daarom ook een belangrijk onderdeel van de inwendige ziekten. De cardiologie is een zelfstandig specialisme dat zich heeft afgescheiden van de interne geneeskunde. Voor vrijwel alle aandoeningen van het hart geldt dat ze tot levensbedreigende toestanden kunnen leiden.
IJ.D. Jüngen
7. Longaandoeningen
Samenvatting
Om ziekteprocessen die zich afspelen in de longen, luchtwegen en longvliezen (pleurae) te kunnen begrijpen en de gevolgen ervan voor het functioneren van het lichaam te kunnen inschatten, is kennis nodig van de normale anatomie van de thoraxinhoud en de fysiologie van het functioneren van de long. Deze is te vinden in het boek Algemene ziekteleer uit de reeks Basiswerk, waarnaar wordt verwezen. Alleen waar nodig zal er in het kort op worden ingegaan.
IJ.D. Jüngen
8. Aandoeningen aan het maag-darmkanaal
Samenvatting
De kennis van aandoeningen aan het maag-darmkanaal, ofwel het spijsverteringsstelsel, is de laatste tien tot twintig jaar enorm toegenomen. Dit heeft onder andere geleid tot nieuwe inzichten en behandelmogelijkheden.
IJ.D. Jüngen
9. Aandoeningen aan de nieren en urinewegen
Samenvatting
In dit hoofdstuk worden zowel de interne (nefrologie) als chirurgische aandoeningen (urologie) van nieren en urinewegen besproken. De nier is een orgaan met een groot aantal zeer uiteenlopende functies. Om de nierziekten adequaat te kunnen behandelen, moeten de anatomie en fysiologie van de nier en methoden van nieronderzoeken bekend zijn. Gezien de complexiteit ervan wordt hier eerst nader op ingegaan en zal er bij de bespreking van de verschillende aandoeningen voortdurend op worden teruggegrepen. Verder wordt verwezen naar hoofdstuk 5 in het boek Anatomie en fysiologie uit de reeks Basiswerk.
IJ.D. Jüngen
10. Hormonale aandoeningen
Samenvatting
Het hormonaal stelsel verzorgt samen met het zenuwstelsel de integratie van de fysiologische functies. Samen zijn deze twee verantwoordelijk voor de homeostase; het streven van het lichaam naar het constant houden van het inwendige milieu. Er bestaat op veel plaatsen een koppeling tussen deze twee stelsels. Zo wordt het hart bijvoorbeeld tegelijkertijd zowel neurologisch als hormonaal beïnvloed.
IJ.D. Jüngen
11. Aandoeningen aan de borsten
Samenvatting
Borstkanker is in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Uiteindelijk ontwikkelt een op de negen vrouwen borstkanker op enig tijdstip in hun leven. Per jaar wordt in Nederland bij ongeveer 12.500 vrouwen borstkanker vastgesteld. Tegelijkertijd overlijden er ongeveer 3400 vrouwen jaarlijks aan deze aandoening. De hoogste incidentie wordt aangetroffen bij blanke vrouwen in het noordoosten van de Verenigde Staten en het noordwesten van Europa. Veel minder vaak komt het voor in bepaalde gebieden rond de Middellandse Zee en in Oost-Europese landen. In Japan, China en andere Aziatische landen komt borstkanker drie- tot viermaal minder voor dan in Nederland.
IJ.D. Jüngen
12. Operatie en anesthesie
Samenvatting
In Nederland ondergaan ongeveer 1,3 miljoen mensen per jaar een operatie. Voor de ingreep wordt de patiënt door de anesthesist onderzocht. Dit preoperatieve onderzoek heeft als doel het zo optimaal en veilig mogelijk laten verlopen van de anesthesie bij de voorgenomen ingreep.
IJ.D. Jüngen
Nawerk
Meer informatie
Titel
Interne geneeskunde en chirurgie
Auteur
drs. IJ.D. Jüngen
Copyright
2012
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-313-9197-4
Print ISBN
978-90-313-9196-7
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-313-9197-4