Skip to main content
Top

2018 | Boek

Integrale geboortezorg

Samen bevalt goed

Redacteuren: Dr. Hajo Wildschut, Dr. Inge Boesveld

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

insite
ZOEKEN

Over dit boek

Dit boek behandelt de vele aspecten van wetenschappelijk verantwoorde integrale geboortezorg. En laat zien welke eisen eraan gesteld worden. Hierbij is het van belang dat zorgprofessionals over de grenzen van hun eigen discipline heen kijken en samenwerken met collega’s uit andere disciplines.

Integrale geboortezorg betekent dat de (aanstaande) ouders en het kind de spil zijn waar de zorg om draait. Integrale geboortezorg betekent ook dat zorgprofessionals over de grenzen van de eigen discipline heen kijken, met het accent op samenwerking. Samenwerking tussen verschillende disciplines die bij het zorgtraject zijn betrokken. Dat traject begint al vóór de bevruchting en loopt door tot het kind twee is.

Aan bod komen onder andere positie van de (aanstaande) ouder(s) en het kind, kwaliteit van zorg, risicomanagement, taken en verantwoordelijkheden, omgang met klachten, incidenten, complicaties en calamiteiten, integraal zorgdossier en e-health, financiële aspecten, deskundigheidsbevordering en het belang van interprofessionele samenwerking.

Dit boek is bedoeld als een handreiking voor alle zorgprofessionals werkzaam in de geboortezorg. Het maakt nieuwsgierig; het zegt niet hoe het moet, wel hoe het kan.

Inhoudsopgave

Voorwerk
Erratum bij: Integrale geboortezorg – Samen bevalt goed
H. I. J. Wildschut, C. J. M. de Groot, R. J. H. Galjaard, G. de Wert

Moeder en kind centraal

Voorwerk
1. De (aanstaande) moeder
Samenvatting
Verschillende factoren rond integrale geboortezorg zijn van specifiek belang voor de (aanstaande) moeder en haar kind. Besproken wordt hoe met goede communicatie en duidelijke informatie naar een gezamenlijke besluitvorming toegewerkt kan worden. Knelpunten, zoals onmogelijke keuzes, onverwachte situaties of tekortschietende vaardigheden bij de (aanstaande) moeder, komen aan bod. Tot slot wordt ingegaan op verschillende vormen van zwangerschapsbegeleiding.
H. I. J. Wildschut, A. J. M. Waelput, K. M. Paarlberg, M. P. Fransen, C. J. M. Groenen, M. Nieuwenhuijze, M. Rijnders, J. C. Mooij
2. De kwetsbare (aanstaande) moeder
Samenvatting
Er is een groep zwangere vrouwen die, als gevolg van zeer uiteenlopende oorzaken, als ‘kwetsbaar’ kunnen worden beschreven. Zij hebben bij het streven naar ‘zorg op maat’ aangepaste zorg nodig. Beschreven wordt welke factoren tot die kwetsbaarheid kunnen leiden, welke meetinstrumenten bruikbaar zijn om problemen vroeg te kunnen signaleren en hoe integrale geboortezorg juist bij deze groep vrouwen goede zorg kan bieden.
H. I. J. Wildschut, A. J. M. Waelput, K. M. Paarlberg, M. P. Fransen, C. J. M. Groenen, M. Nieuwenhuijze, J. C. Mooij
3. Het kind
Samenvatting
Terwijl bij geboortezorg de verwevenheid van moeder en kind vanzelfsprekend is, beschrijft dit hoofdstuk specifiek de zorg voor het kind. Het gaat in op voeding, diverse screeningstesten en het Rijksvaccinatieprogramma.
H. I. J. Wildschut, A. Kesler

Integrale zorg

Voorwerk
4. Integrale geboortezorg – achtergrond, definitie, doelstellingen en organisatorische aspecten
Samenvatting
De achtergrond, definitie, doelstellingen en organisatorische aspecten van integrale gezondheidszorg worden uitgebreid beschreven in dit hoofdstuk. Hoe heeft de geboortezorg zich in Nederland ontwikkeld en wat waren de aanleidingen om te werken aan integrale zorg? En wat zijn de implicaties en voorwaarden voor een geslaagde implementatie ervan?
H. I. J. Wildschut, I. C. Boesveld, E. Hallensleben, W. J. Hofdijk, E. Cellissen, J. A. M. de Boer, S. E. M. Truijens
5. Kwaliteit van zorg
Samenvatting
Nadat het begrip ‘kwaliteit van zorg’ wordt toegelicht, gaat dit hoofdstuk in op kwaliteit van zorg bij geboortezorg. Hoe kunnen de wetenschappelijke inzichten kunnen worden toegepast, wat zijn de belangen van de cliënten en hoe kan een en ander op een inzichtelijke wijze worden geregistreerd?
H. I. J. Wildschut, A. de Jonge, S. Denktaş, P. W. Achterberg, S. E. M. Truijens, I. C. Boesveld, G. de Winter
6. Risicosignalering en risicomanagement
Samenvatting
Risicosignalering en -management zijn belangrijke aspecten van geboortezorg. De diverse definities van risico worden beschreven, evenals de communicatie over risico’s met de (aanstaande) ouders en de knelpunten hierin.
H. I. J. Wildschut, P. M. Offerhaus, T. J. Roseboom, W. Otten

Zorgprofessionals

Voorwerk
7. Geboortezorgprofessionals – competenties, bevoegdheden en taken
Samenvatting
Geen geboortezorg zonder professionals! De competenties en bevoegdheden van een groot aantal professionals dat is betrokken bij geboortezorg worden beschreven. Daarnaast ruime aandacht voor de interprofessionele samenwerking die juist bij integrale geboortezorg een absolute voorwaarde is.
H. I. J. Wildschut, C. G. J. M. Hilders, N. van der Lee, G. A. M. Vermeulen, C. Dominicus-van Raam, E. C. Hoogendoorn
8. Professionele verantwoordelijkheid – omgang met klachten, incidenten, complicaties en calamiteiten
Samenvatting
Ook bij integrale geboortezorg kunnen dingen misgaan. Een goed gesprek met de cliënt is een eerste stap naar het oplossen van klachten. Daarnaast zijn er diverse protocollen waarin beschreven staat hoe om te gaan met klachten en geschillen. Aan de ene kant dient de cliënt recht gedaan te worden, en aan de andere kant gaat het om het verbeteren van de geboden zorg. Voor dit laatste is onder meer de procedure Veilig Incident Melden ontwikkeld. Het bestaan van een open veiligheidscultuur bevordert het melden. Tot slot van dit hoofdstuk komt de impact van een ingrijpend incident of een calamiteit op zorgverleners aan de orde.
Hajo I. J. Wildschut, B. J. Smit, G. M. van Dijk, A. de Jong

De digitale wereld

Voorwerk
9. Het zorgdossier – ICT-toepassingen, eHealth en social media
Samenvatting
In de huidige tijd is de inzet van digitale middelen bij integrale geboortezorg niet meer weg te denken. Er worden steeds meer toepassingen ontwikkeld, zoals eHealth, het perinataal webbased dossier, patiënt- of zwangerenportalen, keuzehulpen, e-learning en gezondheids-apps. Deze worden in dit hoofdstuk besproken, evenals het belang van het zorgvuldig omgaan ermee in verband met het medisch beroepsgeheim en het recht op privacy.
Hajo I. J. Wildschut, D. Berks, W. J. Hofdijk, G. de Winter, M. de Jong-Fintelman, M. I. H. Tan, H. R. Heilema, P. C. M. de Groot

Financiële consequenties

Voorwerk
10. Geboortezorg – van monodisciplinaire naar integrale bekostiging
Samenvatting
Door ook de bekostiging van de geboortezorg ‘integraal’ aan te pakken is het mogelijk bepaalde besparingen te maken. Dit hoofdstuk beschrijft de verschillen met de gangbare manier van bekostigen en de gevolgen van integrale bekostiging voor diverse deelgebieden én de cliënt.
H. I. J. Wildschut, P. F. Boekkooi, K. F. M. Kuijper, R. C. de Jong, H. van Belzen-Slappendel, M. S. van Galen, M. F. M. Shekary-Moonen, J. N. Struijs

Lerende omgeving

Voorwerk
11. Gezamenlijke deskundigheidsbevordering
Samenvatting
Door de invoering van integrale geboortezorg verandert ook de manier van deskundigheidsbevordering. De interprofessionele samenwerking vraagt om een nieuwe manier van het omgaan met kennis.
H. I. J. Wildschut, G. A. M. Vermeulen, C. G. J. M. Hilders, D. Berks
12. Integrale geboortezorg – medisch-verloskundige en sociaal-maatschappelijke aandachtspunten
Samenvatting
Integrale geboortezorg heeft consequenties op medisch-verloskundig én op sociaal-maatschappelijk gebied. Deze terreinen staan ook niet los van elkaar. Zo zullen nieuwe mogelijkheden in de preventie van aangeboren afwijkingen ingebed moeten zijn in de maatschappelijke discussie daarover.
H. I. J. Wildschut, C. J. M. de Groot, R. J. H. Galjaard, G. de Wert
Nawerk
Meer informatie
Titel
Integrale geboortezorg
Redacteuren
Dr. Hajo Wildschut
Dr. Inge Boesveld
Copyright
2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Elektronisch ISBN
978-90-368-2202-2
Print ISBN
978-90-368-2201-5
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2202-2