Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

het boek bevat een slectie van weblogs van de hand van Robbert Huijsman over het anders en slimmer organiseren van de zorg. Eerder gepubliceerd op Skipr.nl in periode 2009-2013.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Herkenbaar klein, ook in grootschaligheid?!

Abstract
Ik ben overtuigd van het concept van kleinschaligheid in de langdurige zorg. En durf zelfs zo ver te gaan dat minstens driekwart van de psychogeriatrische verpleeghuizen kan worden omgezet in begeleid groepswonen voor dementerenden.
Robbert Huijsman

2. Zorgmarketing gaat doorbreken

Abstract
In de zorg voltrekt zich een (r)evolutie van een aanbod- naar vraaggerichte markt. Maatschappelijk ondernemers proberen een combinatie van publieke, private en professionele doelen te realiseren in een steeds meer competitieve omgeving.
Robbert Huijsman

3. Checklist ketenmanagement

Abstract
In het kader van de nationale zoektocht naar 20 procent bezuinigingen en de enthousiaste ketengolf die nu door ons land gaat, combineer ik hierbij beide lijnen. Laten we alleen die ketens nationaal uitrollen die bijdragen aan de 20 procent-doelstelling. Omdat daarin nog lang niet alle antwoorden bekend zijn, presenteer ik een checklist met vragen die beantwoord moeten worden in de businesscase voor een nieuwe keten. Zie het als een aftrap voor een nationale lijst waarmee we ons werk gaan ‘richten’ en beoordelen.
Robbert Huijsman

4. Revival van doelgroepdenken

Abstract
Je ziet het de laatste tijd steeds meer; initiatieven die een doelgroep centraal stellen. De jeugdzorg is al langer in beeld, de KNMG heeft net een standpunt uitgebracht over de medische zorg voor kwetsbare ouderen, er zijn in het hele land zorggroepen voor diabetes en COPD, er worden gesproken over casemanagement voor dementie.
Robbert Huijsman

5. Casemanagement verdient wettelijke verankering

Abstract
Casemanagement in de dementiezorg is de ultieme combinatie van vraaggerichtheid, doelmatigheid en maatschappelijk rendement. Regio’s als Eindhoven, Almere en nu ook Walcheren hebben een klinkende businesscase geschreven. Maar nationale doorbraak van deze innovatie hapert. De functie van casemanagement is nergens geborgd, dus wettelijke verankering is broodnodig.
Robbert Huijsman

6. Ouderenzorg: tips voor de informateur

Abstract
De ouderenzorg is hot, afgemeten aan het aantal congressen en publicaties. De verkiezingstijd zal een factor zijn, maar vreemd genoeg kreeg de ouderenzorg geen speciale plaats in de verkiezingsprogramma’s.
Robbert Huijsman

7. Preventie als renderende peiler voor nieuw kabinet

Abstract
Minstens de helft van de ziektegevallen in ons land houdt verband met bekende omgevingsfactoren en is dus potentieel vermijdbaar, aldus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg Johan Mackenbach in zijn boek Ziekte in Nederland dat in maart 2010 verscheen.
Robbert Huijsman

8. Arbeidsdeling vergt excellente samenwerking

Abstract
In organisaties is er op gezette tijden spanning tussen het management en de professionals. Wederzijds leven er nogal eens ongetoetste vooroordelen en negatieve beelden. Die kunnen zeer snel leiden tot een karikatuurschets van elkaar en een negatieve spiraal. In een tijd waarin we steeds minder op elkaar betrokken raken en de externe druk steeds verder toeneemt, ontstaat een gevaarlijk klimaat binnen organisaties.
Robbert Huijsman

9. Resilience genereert pro-actief weerstandvermogen

Abstract
Er waart een nieuw en positief concept door de gezondheidszorg. Een woord dat intrigeert en aanzet tot verder zoeken. Zoekt u mee, met uw organisatie? Het gaat om resilience.
Robbert Huijsman

10. Doorbraak voor casemanagement

Abstract
Op 25 maart 2011 heeft het College voor Zorgverzekeringen haar standpunt over casemanagement uitgebracht aan de minister van VWS. Opmerkelijk dat hieraan nog zo weinig ruchtbaarheid gegeven is, want dit is een belangrijke doorbraak waarvoor organisaties als Alzheimer Nederland lang gestreden hebben.
Robbert Huijsman

11. Onze wereld zit vol decline

Abstract
Herkent u dat? Je leest iets en ineens ga ja daardoor anders kijken naar de wereld om je heen. Mij overkwam dat afgelopen zaterdag, bij het lezen van het wetenschapskatern van NRC Handelsblad.
Robbert Huijsman

12. Zorgverzekeraar, ontpop u tot innovatieve kwaliteitsverzilveraar

Abstract
Nog een paar weken, dan openbaart de staatssecretaris haar brief over de toekomst van de AWBZ en de rol van de zorgverzekeraars. In de aanloop mengen zich steeds meer economen.
Robbert Huijsman

13. Lopen en bouwen tegen kanker

Abstract
De Roparun van Parijs naar Rotterdam (vroeger andersom) werd afgelopen juni voor de twintigste keer gelopen. Wat begon als een uit de hand gelopen weddenschap tussen een paar heren, is uitgegroeid tot een jaarlijks evenement en een logistiek huzarenstukje.
Robbert Huijsman

14. Buikriem strakker, nu het hoofd vrijer

Abstract
De Miljoenennota 2012 onthult: de gezondheidszorg is nummer één! Voor het eerst heeft het ministerie van VWS de grootste begroting van alle ministeries en streeft daarmee de sociale zekerheid als traditionele big spender voorbij. VWS spendeert circa 74,5 miljard euro, ofwel 29 procent van de totale rijksuitgaven.
Robbert Huijsman

15. Kwaliteitsbeweging heeft impuls nodig

Abstract
Het rommelt in het land als het gaat om de voortgang in de kwaliteitsbeweging. In de ouderenzorg hebben de normen verantwoorde zorg geen steun meer, in de gehandicaptenzorg ontstaan nieuwe wegen met als leidraad kwaliteit van leven en de CQ Index dreigt door al te veel methodologische nadruk ook haar aansluiting met het veld te verliezen.
Robbert Huijsman

16. In de reiskoffer na IHI-kwaliteitscongres

Abstract
Terug na vier dagen onderdompeling in het grootste kwaliteitscongres ter wereld. Het jaarlijkse IHI-congres in Orlando trok dit jaar zo’n 5.800 deelnemers, een logistiek huzarenstukje dat gladjes verliep. Dat is nog eens kwaliteit!
Robbert Huijsman

17. Pijlers in aanval op dementie

Abstract
De wereld staat voor een gigantische dementiegolf. Het World Alzheimer Report laat zien dat dementie de samenleving wereldwijd 600 miljard dollar per jaar kost. In Nederland zal het aantal dementerenden verdubbelen naar meer dan een half miljoen mensen in 2040.
Robbert Huijsman

18. Op weg naar gemeenschappelijke kwaliteitstaal

Abstract
In het kwaliteitsdebat strijden structuur-, proces- en uitkomstindicatoren om voorrang. Het is all in the eye of the beholder om verschillende aspecten van kwaliteit te benadrukken.
Robbert Huijsman

19. Denklijnen voor een nieuwe coalitie

Abstract
Patiëntgedreven ketenzorg die uitkomsten optimaliseert is perfect, maar de urgentie ontbreekt. De economische tegenwind is nog niet guur genoeg om tot meer radicale omslagen te komen. Dat was de algemene teneur van een Round Table van Flevum Forum die ik medio april mocht toespreken in het Rotterdamse stadhuis.
Robbert Huijsman

20. CVA Ketenzorg 3.0

Abstract
Om de zorg voor patiënten met een Cerebro Vasculair Accident (CVA) te verbeteren, is in 2006 door partijen uit het veld de Stichting Kennisnetwerk CVA Nederland opgericht. Dit Kennisnetwerk openbaarde onlangs zijn visie tot 2015, met een doorkijk naar 2020, en praat nu met diverse partijen om bij te dragen aan de realisatie.
Robbert Huijsman

21. Innoveren is topsport

Abstract
Innoveren is hordelopen op Olympisch niveau, met onverwacht opklappende hekjes, bochtige parkoersen, nieuwe en steeds veranderende tegenstrevers en meelopers, steeds veranderende scheidsrechters en opschuivende finishlijnen. Gebruik uw zomerreces voor een fundamentele heroriëntatie op innovatie en ondernemerschap in de zorg.
Robbert Huijsman

22. Medicijnen voor zorgbeleid: EBP©, FTR© en OTF©

Abstract
Verkiezingstijd met uitvergrote verschillen, halve waarheden, incomplete verhalen en rare verschillen tussen papieren partijprogramma’s en CPB-berekeningen nadert zijn ontknoping. Zorg is te complex voor pitches van één minuut, half geïnformeerde interviewers, hijgerige debatjes en incomplete macromodellen.
Robbert Huijsman

23. Het ongerijmde van innovatieve technologie

Abstract
Valt innovatieve technologie in de zorg te rijmen met kostenbesparing of is het juist een kostendrijver? Dat was één van de vragen die onlangs tijdens het Toekomstforum van STG/Health Management Forum aan de orde kwam. Mijn antwoord - berijmd en wel- : meer innovatie graag en snel!
Robbert Huijsman

24. Integrale Ouderenzorg onder Rutte II: bruggen slaan wordt uitdaging

Abstract
Bruggen slaan wordt voor de ouderenzorg een grote uitdaging, want het regeerakkoord van Rutte II lijkt de ouderenzorg uit elkaar te trekken. Het regeerakkoord biedt echter ook kansen voor bruggenbouwers met een krachtige visie op de ouderenzorg, zolang de budgettaire kaders maar gerealiseerd worden.
Robbert Huijsman

25. Voor kwaliteit wordt 2013 jaar van de waarheid

Abstract
De zorgparagraaf van het Regeerakkoord van Rutte II gaf weliswaar veel commotie over onder andere zorgpremies en AWBZ, maar de start met kwaliteit is uitstekend en verdient brede navolging.
Robbert Huijsman

26. Kwaliteitstransparantie in versnelling

Abstract
Over kwaliteit staan in het regeerakkoord goede dingen. Met name de startalinea’s van de zogenaamde zorgparagraaf zijn sterk. Wie stuurt op kwaliteit, krijgt beheerste kosten. Maar wie stuurt op kosten, ziet de kwaliteit teloor gaan.
Robbert Huijsman

27. Op weg naar nieuwe solidariteit

Abstract
Wat is het vervolg op het Europese Jaar 2012 over Actief Ouder worden en Solidariteit tussen generaties? De samenwerking tussen generaties staat onder spanning door de vergrijzing en de aanhoudende economische crisis. De negatieve stereotypering en beeldvorming tussen generaties moet worden aangepakt, op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De Europese Raad riep op om tot concreet beleid te komen dat de sociale cohesie en het welbevinden van alle generaties bevordert. Maar hoe?
Robbert Huijsman

Nawerk

Meer informatie