Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen vindt over voeding en diëtetiek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Diabetes mellitus bij mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst

Augustus 2015
Samenvatting
De behandeling van diabetes mellitus bij mensen van Marokkaanse of Turkse afkomst in Nederland wijkt niet af van de reguliere behandeling, zoals beschreven in het hoofdstuk Diabetes mellitus bij volwassenen. Knelpunten bij de begeleiding van deze groepen kunnen zijn een gebrek aan kennis over het eigen lichaam, de taalbarrière, een andere ziektebeleving en een ander voedingspatroon. Kennis van de cultuur is voor zorgprofessionals een voorwaarde voor de begeleiding van Marokkaanse en Turkse mensen met diabetes. Het verdient aanbeveling bij de advisering zo veel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande voedingspatroon. De dieetbehandeling vraagt om extra inspanning van zowel de patiënt als de zorgprofessional.
C. Maljaars

2. Voedingsmiddelentabellen

Augustus 2015
Samenvatting
NEVO-online is de nationale voedingsmiddelentabel in Nederland. Met behulp van NEVO-online kunnen onderzoekers en diëtisten de inneming van voedingsstoffen of de samenstelling van gerechten, menu’s en maaltijden berekenen, bijvoorbeeld voor voedingsonderzoek, voedingsvoorlichting en dieetadvisering. Daarnaast gebruiken de voedingsmiddelenindustrie en het onderwijs de voedingsmiddelentabellen voor diverse doeleinden. De keuzes die zijn gemaakt bij het verzamelen van gegevens over voedingsmiddelen, voedingsstoffen en bijbehorende gehaltes bepalen de kwaliteit van de voedingsmiddelentabel. Idealiter bevat een tabel zo veel mogelijk waarden afkomstig van chemische analyse van voedingsmiddelen.
Een goede voedingsmiddelentabel is, samen met informatie over maten en gewichten van voedingsmiddelen, zoals opgenomen in de database Maten, Gewichten en Codenummers, essentieel voor de kwaliteit van de berekeningen die worden uitgevoerd, zowel op individueel niveau (voedingsadviezen) als in voedselconsumptieonderzoek (bijvoorbeeld voor overheidsbeleid). Behalve van voedingsmiddelen speelt ook de samenstelling van voedingssupplementen een rol. Het RIVM houdt de samenstellingsgegevens van voedingssupplementen in Nederland bij in een aparte database.
Internationale samenwerking op het gebied van voedingsmiddelentabellen krijgt gestalte via organisaties als EuroFIR en INFOODS. Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij de standaardisatie en harmonisatie van de voedingsstoffenbestanden.
S. Westenbrink, M. van der Jansen-Vliet, E.J.M. Buurma-Rethans, E. Siebelink

3. Voeding en slokdarmaandoeningen

Augustus 2015
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de fysiologie van de slokdarm beschreven en ingegaan op de etiologie en de gevolgen van verschillende pathologische condities: gastro-oesofageale reflux, slokdarmcarcinoom en de minder frequent voorkomende aandoeningen van de slokdarm. De pathofysiologie en etiologie, behandelingen en de eventuele voedingsgerelateerde complicaties, en prognose worden besproken. De voedingsproblemen bij slokdarmaandoeningen kunnen echter dermate ernstig en evident zijn, dat de diëtist betrokken zal zijn bij de behandeling.
P.S.N. van Rossum, J.P. Ruurda, P.D. Siersema

4. Voeding en milieu

Augustus 2015
Samenvatting
Klimaatverandering is een uitermate belangrijk milieuthema. Huishoudens kunnen op veel manieren rekening houden met het klimaat, onder andere door bewust met voeding om te gaan. Bij de productie, het transport, de verwerking, de verpakking en de bereiding wordt namelijk energie verbruikt, in sommige gevallen zelfs veel. Energie leidt tot CO2-uitstoot, maar ook andere broeikasgassen dan CO2 spelen een rol bij de productie van voeding, zoals methaan en lachgas. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in directe en indirecte broeikasgasemissie. Door de juiste voedingsmiddelen te kiezen en voedselverspilling te voorkomen kan een huishouden de klimaatbelasting en daarmee de milieubelasting van voeding beperken. De diëtist kan hierover nuttige adviezen geven.
S.A. de Waart, M. Stolk
Meer informatie