Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Informatorium voor voeding en diëtetiek is een systematisch naslagwerk met alles wat men moet weten op het gebied van voeding en diëtetiek. Dit standaardwerk voor iedere diëtist is online toegankelijk gemaakt via een geavanceerd zoeksysteem, waardoor men altijd snel en efficiënt antwoorden op vragen vindt over voeding en diëtetiek.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Dieet bij chronische nierschade

December 2019
Samenvatting
Het dieet bij chronische nierschade (CNS) richt zich op de behandeling van progressiefactoren, behandeling van complicaties en cardiovasculair risicomanagement. De Richtlijnen goede voeding vormen het uitgangspunt van het dieet. Aanpassingen daarop zijn afhankelijk van het stadium van de chronische nierziekte, de metabole ontregelingen en ontstane complicaties. Naast een zoutbeperking (natriumbeperking) kunnen ook beperkingen van eiwit, kalium, fosfaat en vocht zijn geïndiceerd. Naarmate de nierfunctie verslechtert, neemt het percentage patiënten met ondervoeding toe. Handhaven dan wel verbeteren van de voedingstoestand is daarom een belangrijk aandachtspunt.
I. Jans

2. Voeding bij mensen met een verstandelijke beperking

December 2019
Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de complexiteit van de problematiek bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen. Vaak is er sprake van meervoudige motorische en zintuiglijke beperkingen met bijkomende gedragsproblematiek, wat tot voedingsproblemen kan leiden. De belangrijkste aandachtspunten van de dieetbehandeling staan beschreven. Het syndroom van Down komt in een apart hoofdstuk aan de orde.
C. M. C. van Hees, R. S. van Hoevelaken, A. H. Sadeghi

3. Enterale voeding

December 2019
Samenvatting
Wanneer het niet mogelijk is om (voldoende/volwaardig) te voeden via de natuurlijke weg (mond en vervolgens maag-darmkanaal), is kunstmatige voeding geïndiceerd. Als kunstmatige voeding via het maag-darmkanaal wordt toegediend wordt deze enterale voeding genoemd of – naar de toedieningsweg – sondevoeding. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden voor enterale voeding besproken. Na het vaststellen van de indicatie volgt de beslissing over de samenstelling en de toedieningsweg van de enterale voeding. Dit hoofdstuk biedt een leidraad voor het maken van de keuze voor de soort voeding en de verschillende toedieningswegen. Daarbij worden de mogelijke complicaties ten gevolge van de toediening van enterale voeding besproken en suggesties gegeven hoe de enterale voeding opgebouwd kan worden. Het hoofdstuk sluit af met enterale voeding in de thuissituatie en de rol van de diëtist bij deze vorm van voedingstherapie.
T. A. J. Tas, N. M van Rijssen

4. Klinische voeding

December 2019
Samenvatting
Klinische voeding is geïndiceerd voor zieke mensen. Klinische voeding wordt niet via de gebruikelijke weg, maar op kunstmatige wijze toegediend via een voedingssonde, voedingsfistel of via een directe toegang in de bloedbaan, zoals een centraal veneuze katheter (CVC) of een perifeer ingebrachte centrale katheter (Peripheral Inserted Central Catheter, PICC-lijn). Het doel is het stimuleren van het metabolisme door optimalere voedingsinname, waardoor complicaties van de ziekte en behandeling worden beperkt of voorkomen. Het vaststellen van de behoefte aan voedingsstoffen en de wijze van evaluatie worden in dit hoofdstuk besproken. Daarnaast komen de verschillende wegen voor toediening van klinische voeding aan de orde, evenals de complicaties die kunnen optreden. Voor klinische voedingstherapie is een multidisciplinaire aanpak vereist; de rol van de diëtist wordt in dit hoofdstuk beschreven.
T. A. J. Tas, N. M. van Rijssen

5. Parenterale voeding

December 2019
Samenvatting
Parenterale voeding is geïndiceerd voor patiënten die niet in staat zijn via de enterale weg (oraal of door de sonde) voldoende voedingsstoffen op te nemen. De risico’s en complicaties van parenterale voeding zijn ernstig en deze wordt daarom alleen geadviseerd wanneer er drie dagen of langer parenteraal (bij)gevoed kan worden. Dit hoofdstuk beschrijft de indicaties voor parenterale voeding, de mogelijke toedieningswegen, samenstelling en complicaties. Behandeling van een patiënt met parenterale voeding gebeurt bij voorkeur door een gespecialiseerd voedingsteam. Regelmatige evaluatie van bloedwaarden en gewicht kan ervoor zorgen dat de voorgeschreven voeding optimaal wordt toegepast. Is het niet mogelijk tijdens de opname de voeding via de enterale weg te hervatten, dan kan de parenterale voeding ook thuis worden gecontinueerd.
T. A. J. Tas, N. M. van Rijssen
Meer informatie