Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boekt geeft tandartsassistenten basiskennis over infectiepreventie en praktische uitwerkingen. Het is een leerboek voor tandartsassistenten in opleiding en een opfrisboek voor herintredende tandartsassistenten.

De basis voor deze herziene uitgave van Infectiepreventie van A tot Z is de KNMT richtlijn infectiepreventie in mondzorgpraktijken (2016).

In deze geactualiseerde editie worden onderwerpen behandeld als algemene infectieleer, specifieke infecties in de mondzorg, maar ook komen toegepaste onderwerpen aan bod zoals infectiepreventie bij behandelingen, reconditioneren, onderhoud, en het controleren van de waterkwaliteit van behandelunits. Tevens wordt de eenvoud en logica van de maatregelen benadrukt. Ieder hoofdstuk begint met een samenvatting, gevolgd door een casus. Uitgebreide fotoreportages ondersteunen de tekst. Achterin is een woordenlijst opgenomen met verklaringen voor de gebruikte begrippen en vaktermen.

Het is een leerboek voor tandartsassistenten in opleiding en een opfrisboek voor herintredende tandartsassistenten. Andere medewerkers van mondzorgpraktijken kunnen het boek gebruiken als overzichtelijk naslagwerk.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Algemene infectieleer

Samenvatting
Allereerst wordt de historische ontwikkeling rondom infectieleer geschetst. Daarna wordt een overzicht gegeven van de verschillende soorten micro-organismen (m.o.). De diverse besmettingsroutes worden besproken, alsmede de mogelijke plaatsen waar het lichaam besmet kan worden. Van infecties wordt verder gemeld dat ze een ziekte kunnen veroorzaken met klinische verschijnselen die zich in wisselende hevigheid kunnen voordoen, van subklinisch tot acuut. Onder normale omstandigheden kan het lichaam een afweerreactie op gang brengen tegen een ziekteverwekker. Hierbij worden aspecifieke en specifieke mechanismen in werking gesteld. Als de afweerreactie ongepast heftig wordt, is er sprake van allergie. In bepaalde omstandigheden kan de afweer echter ook tekortschieten, dan is er sprake van een immunodeficiëntie. Tot slot wordt aangegeven hoe infecties voorkomen en bestreden kunnen worden. Bij voorkeur door preventieve therapie, maar als er toch een ontsteking of ziekte bestaat, zal curatieve therapie worden ingezet. Hierbij onderscheiden we causale en symptomatische therapie.
D. M. Voet

2. Infectieziekten in de mondzorgpraktijk

Samenvatting
Van een groot aantal infectieziekten is bekend dat ze in de setting van de mondzorgpraktijken besmettelijk kunnen zijn. Behalve de ‘huis-tuin-en-keuken’ ziekten zoals verkoudheden en griepachtige varianten, gaat het in een aantal gevallen om buitengewoon besmettelijke of soms ook zeer ernstige infectieziekten. Zowel het team van mondzorgverleners als de patiënten kunnen een besmetting oplopen tijdens of aansluitend aan tandheelkundige behandelingen. Met de standaardmaatregelen voor infectiepreventie in mondzorgpraktijken is het besmettingsrisico rondom de behandelingen tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen en hoeven slechts in een beperkt aantal gevallen extra beschermingsmaatregelen genomen te worden om besmettingen tegen te gaan. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste infectieziekten besproken die tijdens behandelingen in de mondzorgpraktijk een besmettingsgevaar opleveren.
D. M. Voet

3. Oriëntatie op de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt de grondslag toegelicht van de maatregelen die in de richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken beschreven staan. Ook komt de ontstaansgeschiedenis van de richtlijn kort aan bod. Tevens is er aandacht voor de opzet, indeling en de globale inhoud ervan, waarna met verwijzingen naar de betreffende paragrafen enkele onderwerpen en bijbehorende maatregelen nader worden uitgewerkt. Op basis van logica en eenvoud worden theoretische gedachtelijnen uitgezet. Deze worden met woord en beeld aangevuld met de logischerwijze daaruit voortvloeiende maatregelen. Het heldere schematische denken vanuit de basale doelstelling van goede infectiepreventie, namelijk veiligheid waarborgen voor patiënten, teamleden en derden, maakt dat dit hoofdstuk voor de tandartsassistent een wegwijzer zal zijn om tot juist handelen te komen en daarin met vaste routine te volharden.
D. M. Voet

4. Praktische infectiepreventie aan de stoel

Samenvatting
Rond de patiëntenbehandeling moet op een groot aantal momenten aandacht worden besteed aan infectiepreventie. Uitgaande van het principe dat schoonhouden beter is dan schoonmaken, zijn vele handelingen beschreven.
Maria de Vries

5. Nazorg en onderhoud

Samenvatting
Na afloop van de behandeling ‘verdwijnen’ de instrumenten uit het zicht van de patiënt. In de sterilisatieruimte ondergaan ze diverse handelingen om vervolgens weer gebruiksklaar ‘te voorschijn’ te komen.
Maria de Vries

6. Capita selecta

Samenvatting
Vanwege de verplichting vanuit de WGBO om veilige zorg te bieden, is het voor mondzorgpraktijken van belang om de kwaliteit van het unitwater op orde te hebben. Ook een aantal andere specifieke onderwerpen die voor het hygiënisch werken in de mondzorgpraktijk van belang zijn worden in dit hoofdstuk besproken.
D. M. Voet

Nawerk

Meer informatie