Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Nu behandelingen met implantaten steeds meer voorkomen, is theoretische en praktische scholing van mondhygiënisten op dit gebied een dringende behoefte.Implantaten en prothetische constructies beschrijft beknopt het hele traject van een behandeling met implantaten: van het opstellen van het behandelplan tot en met de nazorg. Uitgangspunt is de behandeling van een edentate onderkaak met een overkappingsprothese op implantaten, maar ook de bovenkaak en gedeeltelijk tandeloze kaken krijgen aandacht.Met de kennis die aan de hand van dit boek wordt opgedaan, is het mogelijk de orale weefsels en de implantaten met de daarop vervaardigde prothetische constructies onder controle te houden en patiënten met orale implantaten te begeleiden bij de benodigde zelfzorg.Deze publicatie is bestemd om mondhygiënisten de nodige basisinformatie te geven over de relevante aspecten van de orale implantologieDeze publicatie is bestemd om mondhygiënisten de nodige basisinformatie te geven over de relevante aspecten van de orale implantologie

Inhoudsopgave

Voorwerk

1 Inleiding, indicaties en contra-indicaties

Samenvatting
Zodra gebitselementen verloren gaan en moeten worden vervangen door een prothetische constructie, verandert de functie en daarmee de anatomie van het kaakbot. De uitingsvorm hiervan is volumeverlies van het kaakbot. Dit proces wordt versneld door het dragen van een op het mondslijmvlies en het onderliggende kaakbot steunende gebitsprothese.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

2 Implantaten, osseo-integratie en het contact met het mondslijmvlies

Samenvatting
Een permucosaal implantaat wordt chirurgisch aangebracht in het kaakbot. Indien de weefselschade die ontstaat door het chirurgisch aanbrengen van het implantaat beperkt blijft, vindt een vlotte genezing van bot rond een implantaat plaats.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

3 Opstellen behandelplan

Samenvatting
Net als bij elke andere behandeling zijn voorafgaand aan het opstellen van een behandelplan voor het plaatsen van implantaten een gedegen anamnese en onderzoek de eerste stappen die worden gezet.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

4 Pre-implantaire chirurgie

Samenvatting
Een van de belangrijkste gevolgen van het ontbreken van gebitselementen is volumeverlies van de processus alveolaris en uiteindelijk van het basale kaakbot (paragraaf 1.1). Het botverlies en de daaraan gerelateerde veranderingen in de fysionomie van het gelaat zijn uitvoerig in de literatuur beschreven.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

5 Chirurgische procedure en tijdelijke prothetische constructies

Samenvatting
Het plaatsen van implantaten in een edentate onder- en bovenkaak voor de verankering van een overkappingsprothese of een vaste prothetische constructie is een betrouwbare procedure. Uit onderzoek is onder meer gebleken dat een door implantaten ondersteunde overkappingsprothese een meer bevredigende oplossing biedt met betrekking tot de tevredenheid en het subjectieve kauwvermogen dan een conventionele gebitsprothese.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

6 Overkappingsprothesen en mesostructuren

Samenvatting
Om inzicht te krijgen in de klinische procedures wordt in dit hoofdstuk de meest gangbare prothetische behandeling met orale implantaten beschreven: een conventionele volledige bovenprothese en een overkappingsprothese met een staaf-hulsconstructie als mesostructuur op twee implantaten in een edentate onderkaak.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

7 Complicaties en hun behandeling

Samenvatting
Tijdens of ten gevolge van de chirurgische of prothetische behandeling kan een implantaat verloren gaan of kunnen complicaties ontstaan. De complicaties kunnen van lokale en algemene aard zijn. Bij een nauwkeurige voorbereiding en uitvoering van de chirurgische behandeling leiden chirurgische complicaties echter zelden tot blijvend letsel.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

8 Nazorg door de mondhygiënist

Samenvatting
Een behandeling met implantaten impliceert nazorg. Goede nazorg is onontbeerlijk omdat plaque en tandsteen op de implantaten, de mesostructuur en de prothetische constructie een ontsteking van het mondslijmvlies en vooral het slijmvlies rondom de implantaten kunnen veroorzaken.
C. De Baat, G.M. Raghoebar, W.F.M. Pelkmans-Tijs

Nawerk

Meer informatie