Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

10-11-2016 | Artikelen

Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp

Auteur: Dr. Bert C. Bröcking

Gepubliceerd in: Jeugdbeleid | Uitgave 4/2016

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Wat kunnen gemeenten als verantwoordelijke voor de jeugdhulp met behulp van hun regie doen om een systeem te creëren waarin de cliënt centraal staat?
De auteur beschrijft allereerst wat hij verstaat onder ‘het centraal stellen van de cliënt’.
Vervolgens wordt het systeem van de jeugdhulp geschetst en de rollen die cliënt, hulpverlener en gemeente daarin spelen. Zij hebben ieder hun eigen belangen bij de jeugdhulp. Deze belangen kunnen schuren, wat leidt tot minder goede hulp aan cliënten.
Ten slotte komen de mogelijkheden aan bod voor gemeenten om op basis van deze rollen adequate regie te voeren over dit systeem – waarbij er afstemming plaatsvindt tussen de schurende belangen – die leidt tot een jeugdhulp waarin de cliënt centraal staat.
In dit artikel, dat de kern weergeeft van het recente proefschrift Sturen zonder schuren van de auteur, worden de condities benoemd die het succes bepalen van de regievoering.
Literatuur
go back to reference AKJ (2016). Sterke groei aantal cliënten dat klachten uit over jeugdhulp.Nieuwsbericht. Amsterdam: AKJ vertouwenspersonen in de jeugdzorg. AKJ (2016). Sterke groei aantal cliënten dat klachten uit over jeugdhulp.Nieuwsbericht. Amsterdam: AKJ vertouwenspersonen in de jeugdzorg.
go back to reference Andel, J. van, Verkooijen, L., Moerman, C., Michel, M., Doze, L., & Groen, M. (2012). Zeggenschap in zorg. Een onderzoek naar een instrument voor het vaststellen van inspraak en invloed van klanten in de zorg. Almere: Hogeschool Windesheim Flevoland. Andel, J. van, Verkooijen, L., Moerman, C., Michel, M., Doze, L., & Groen, M. (2012). Zeggenschap in zorg. Een onderzoek naar een instrument voor het vaststellen van inspraak en invloed van klanten in de zorg. Almere: Hogeschool Windesheim Flevoland.
go back to reference Andersson Elffers Felix (2015). Hoofdlijnen Terugblik inkoop jeugdhulp 2014. Utrecht: Andersson Elffers Felix. Andersson Elffers Felix (2015). Hoofdlijnen Terugblik inkoop jeugdhulp 2014. Utrecht: Andersson Elffers Felix.
go back to reference Beer, F., Lans, J. van der, Lieshout, M. van, Linde, M. van der, Simpelaar, L., Sprinkhuizen, A., & Berg, G. van den (2013). Canon zorg voor de jeugd. Amsterdam: Vereniging Canon Sociaal Werk. Beer, F., Lans, J. van der, Lieshout, M. van, Linde, M. van der, Simpelaar, L., Sprinkhuizen, A., & Berg, G. van den (2013). Canon zorg voor de jeugd. Amsterdam: Vereniging Canon Sociaal Werk.
go back to reference Berwick, D. M., & Hackbarth, A. D. (2012). Eliminating waste in US health care. JAMA, 307(14), 1513–1516.CrossRef Berwick, D. M., & Hackbarth, A. D. (2012). Eliminating waste in US health care. JAMA, 307(14), 1513–1516.CrossRef
go back to reference Bisschops, L., Kuiper, W., & Rutten, W. (2015). Bouwen aan Limburgse vitaliteit! Op weg naar een energieke quatro helix. Limburg: z.u. Bisschops, L., Kuiper, W., & Rutten, W. (2015). Bouwen aan Limburgse vitaliteit! Op weg naar een energieke quatro helix. Limburg: z.u.
go back to reference Bröcking, B. C. (2016). Sturen zonder schuren. De rollen van cliënt, zorgverlener en overheid in de jeugdzorg. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. Bröcking, B. C. (2016). Sturen zonder schuren. De rollen van cliënt, zorgverlener en overheid in de jeugdzorg. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers.
go back to reference Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Jeugdhulp 2015. Den Haag: CBS. Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Jeugdhulp 2015. Den Haag: CBS.
go back to reference Denktank Transformatie Jeugdstelsel (2014). Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel. Utrecht: NJi. Denktank Transformatie Jeugdstelsel (2014). Beter met minder. Bouwstenen voor de transformatie van het jeugdstelsel. Utrecht: NJi.
go back to reference Drewes, H. W., Heijink, R., Struijs, J. N., & Baan, C. A. (2015). Samen werken aan duurzame zorg. Landelijke monitor proeftuinen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Drewes, H. W., Heijink, R., Struijs, J. N., & Baan, C. A. (2015). Samen werken aan duurzame zorg. Landelijke monitor proeftuinen. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
go back to reference Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015). Kafka in de zorg. Meer zorg voor minder geld. De Groene Amsterdammer, 139(5), 22–27. Hilhorst, P., & Lans, J. van der (2015). Kafka in de zorg. Meer zorg voor minder geld. De Groene Amsterdammer, 139(5), 22–27.
go back to reference James, B. C., & Poulsen, G. P. (2016). The case for capitation. Harvard business review, 94(7/8), 102. James, B. C., & Poulsen, G. P. (2016). The case for capitation. Harvard business review, 94(7/8), 102.
go back to reference Kinderombudsman (2015). De zorg waar ze recht op hebben. Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. Deelrapport 2 van 3. Den Haag: De Kinderombudsman. Kinderombudsman (2015). De zorg waar ze recht op hebben. Onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie. Deelrapport 2 van 3. Den Haag: De Kinderombudsman.
go back to reference Mein, A. G., & Oudenampsen, D. (2015). Medezeggenschap op maat. Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van clienten in de zorg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. Mein, A. G., & Oudenampsen, D. (2015). Medezeggenschap op maat. Onderzoek naar de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan medezeggenschap van clienten in de zorg. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut.
go back to reference Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. Den Haag: SCP. Pommer, E., & Boelhouwer, J. (2016). Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. Den Haag: SCP.
go back to reference Pomp, M. (2013). Populatiebekostiging: Panacee, hype of verkapt kartel? Een verkenning in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. NZa Research Paper, 2013 – 1. Utrecht: Nederlandse Zorg Autoriteit. Pomp, M. (2013). Populatiebekostiging: Panacee, hype of verkapt kartel? Een verkenning in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit. NZa Research Paper, 2013 – 1. Utrecht: Nederlandse Zorg Autoriteit.
go back to reference Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2011). Sturen op gezondheidsdoelen. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (2011). Sturen op gezondheidsdoelen. Den Haag: Raad voor de Volksgezondheid en Zorg.
go back to reference Span, K., Luijkx, K., Schols, J., & Schalk, R. (2009). De regierol van gemeenten nader bekeken. Een theoretisch empirische analyse van de literatuur. Bestuurskunde, 18(1), 92–100. Span, K., Luijkx, K., Schols, J., & Schalk, R. (2009). De regierol van gemeenten nader bekeken. Een theoretisch empirische analyse van de literatuur. Bestuurskunde, 18(1), 92–100.
go back to reference Transitiecommissie Sociaal Domein (2016). Transformatie jeugdhulp nog in de kinderschoenen. Den Haag: TSD. Transitiecommissie Sociaal Domein (2016). Transformatie jeugdhulp nog in de kinderschoenen. Den Haag: TSD.
go back to reference Tweede Kamer (2012–2013). Kamerstuk 33684 nr. 3. Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroeien opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Memorie van Toelichting. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Tweede Kamer (2012–2013). Kamerstuk 33684 nr. 3. Regels over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor preventie, ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroeien opvoedingsproblemen, psychische problemen en stoornissen (Jeugdwet). Memorie van Toelichting. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
go back to reference Verkooijen, L. (2010). Van inspraak naar invloed. Lectorale rede. Almere: Health School Almere. Verkooijen, L. (2010). Van inspraak naar invloed. Lectorale rede. Almere: Health School Almere.
Metagegevens
Titel
Hoe krijg je een Oscar voor de regie in de jeugdhulp
Auteur
Dr. Bert C. Bröcking
Publicatiedatum
10-11-2016
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Jeugdbeleid / Uitgave 4/2016
Print ISSN: 1873-9482
Elektronisch ISSN: 1876-6056
DOI
https://doi.org/10.1007/s12451-016-0125-7

Andere artikelen Uitgave 4/2016

Jeugdbeleid 4/2016 Naar de uitgave