Skip to main content
Top

2020 | OriginalPaper | Hoofdstuk

6. Het dynamische brein: over plasticiteit, leren en geheugen

Auteur : Dr. Ben van Cranenburgh

Gepubliceerd in: Neurowetenschappen

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Ons zenuwstelsel is plastisch in al zijn uithoeken: spieren, zenuwvezels, ruggenmerg, hersenstam, kleine en grote hersenen. Deze plasticiteit speelt een rol bij de ontwikkeling van kind tot volwassene, bij het leren van vaardigheden en bij herstel na hersenbeschadiging. Helaas kan plasticiteit zich ook tegen ons keren, zoals bij chronische pijn, focale dystonie en PTSS. Plasticiteit kan men beschouwen als de biologische basis van geheugen en leren, zoals het leren reageren op relevante stimuli in het verkeer (klassieke conditionering) of het ‘al doende leren’, bijvoorbeeld leren fietsen (operante conditionering). Uiteenlopend experimenteel en klinisch onderzoek kan op dit moment het belang van plasticiteit aantonen: motorische training (snowboard), tactiele training (braille) enzovoort. Geheugen berust op plasticiteit en zit dus eigenlijk overal waar neuronen zijn. Er zijn vele indelingen en vormen van geheugen: (1) expliciet/declaratief (o.a. kennis en belevenissen) versus impliciet/ procedureel (o.a. routinevaardigheden: de macht der gewoonte); (2) inprenting, opslag en oproepen van informatie berusten op verschillende neurale processen; (3) het korte-termijngeheugen (minuten) heeft zijn biologisch substraat vooral in de hippocampus; het lange-termijngeheugen (uren, dagen) lijkt niet gebonden te zijn aan een specifieke neurale structuur.
Woordenlijst
amnesie
stoornis van het geheugen (accent ligt meestal op het episodische, declaratieve geheugen)
amyotrofische lateraalsclerose
ernstige degeneratieve aandoening van de motorische voorhoornneuronen, gepaard gaande met atrofie en verlammingen. In wisselende mate zijn ook de pyramidebanen aangetast
arousal
wakkerheid, alertheid
basale kernen/ganglia
kernen in het binnenste van de hemisferen die van belang zijn voor de (automatische) motoriek
cerebellum
kleine hersenen
corticospinaal systeem
motorisch systeem dat in de cortex ontspringt en zonder synaptische onderbreking (direct corticospinaal systeem = piramidebaan) of met synaptische onderbreking (indirect) het ruggenmerg bereikt
dendrieten
uitlopers van een zenuwcel die informatie opvangen en naar het cellichaam voeren
formatio reticularis
groot netwerk van neuronen dat in, en over de gehele lengte van de hersenstam ligt. Vanuit dit netwerk wordt de hersenschors geactiveerd ten behoeve van de arousal (ARAS), en ook het ruggenmerg ten behoeve van houding en spiertonus (DRAS)
habituatie
verdwijnen van een reflexreactie na herhaalde stimulering (gewenning, afstomping)
hippocampus
mediaal in de lobus temporalis gelegen structuur die van groot belang is voor het korte-termijngeheugen
interneuron
tussen-, schakelneuron, geheel binnen het centrale zenuwstelsel gelegen. Meer dan 99 % van alle neuronen zijn interneuronen
Kennard-effect
‘het jonge brein herstelt beter van laesies’. Margareth Kennard deed laesie-experimenten met apen waarbij delen van de motorische schors werden verwijderd. Bij jonge aapjes herstelde de motoriek zich beter. De wet is niet algemeen geldig, dat wil zeggen gaat slechts in bepaalde gevallen op
klassieke/operante conditionering
elementair leerproces waarbij een koppeling wordt gelegd tussen twee stimuli (klassieke c.) of tussen gedrag en de gevolgen ervan (operante c.). Bij klassieke conditionering verwerft een prikkel betekenis: wanneer een niet-effectieve stimulus (conditionerende stimulus = CS) gecombineerd wordt met een onmiddellijk daaropvolgende effectieve stimulus (niet-geconditioneerde stimulus = NS) zal de reactie na enige tijd ook gaan optreden na CS: het zenuwstelsel ontdekt de samenhang tussen twee prikkels. Operante conditionering: succesvol gedrag wordt onthouden en herhaald; gedrag dat onaangename gevolgen heeft verdwijnt of wordt onderdrukt. Het zenuwstelsel ontdekt de samenhang tussen gedrag/motoriek en de gevolgen ervan
limbisch systeem
verzamelterm voor functioneel samenhangende hersengebieden diep in het brein gelegen, die te maken hebben met emoties en emotioneel gedrag
mnemon
menselijk construct (verzinsel) van een neuronenschakeling die operant leren kan verklaren (zie ook conditionering, operant)
motorunit
één alfa-motoneuron met alle daardoor geïnnerveerde spiervezels. Hoe kleiner de motor-unit, des te nauwkeuriger is de functie
motoneuron, lfa en gamma
motorische zenuwcellen waarvan het cellichaam in de motorische voorhoorn ligt. De axonen treden via de voorwortel uit. De alfa-motoneuronen innerveren de spiervezels, de gamma-motoneuronen innerveren de spierspoelen
neurogene pijn
pijn die veroorzaakt wordt door overgevoeligheid (sensitisatie) of prikkeling van het zenuwstelsel zélf. Bij neurogene pijn is de pijn per definitie geprojecteerd, dat wil zeggen wordt gevoeld op een andere plaats dan de pijnbron (zie ook onder projectie)
piramidebaan
banen die in de hersenschors ontspringen en in één ruk via de piramiden (in de medulla oblongata) naar het ruggenmerg verlopen. Moderne naam: directe corticospinale
plasticiteit
vervormbaarheid. Het vermogen van neuronen en het zenuwstelsel om qua eigenschappen te veranderen (structureel, chemisch, fysiologisch). Plasticiteit is de biologische basis voor ontwikkeling, leren en herstelvermogen
projectie
(1) het verschijnsel dat de hersenen een subjectieve waarneming een lokalisatie kunnen geven, bijvoorbeeld geprojecteerde pijn, sterretjes zien bij migraine, (2) lokalisatie van functies in de hersenen, bijvoorbeeld de motorische projectie in de gyrus precentralis
reflex
min of meer stereotiepe en onbewuste reactie op een prikkel
rerouting
het verschijnsel dat bij een laesie in het centrale zenuwstelsel impulsen een andere ‘route’ kunnen volgen in het neurale netwerk. Dit is één van de mogelijke mechanismen van functieherstel na hersenletsel
sensitisatie
gevoeliger worden, bijvoorbeeld voor een bepaalde stimulus, of van een reflexreactie. Treedt vooral op wanneer de stimulus zinvolle informatie bevat en de reactie een nuttig effect heeft
soma
(1) lichaam (tegenover ‘psyche’), (2) cellichaam van het neuron
spasticiteit
hoge spiertonus bij laesies in de hersenen of motorische banen. Bij passieve beweging is het zogenaamde knipmesfenomeen waarneembaar: aanvankelijk wordt weerstand gevoeld, maar plotseling geeft de beweging mee. De myotatische reflexen zijn verhoogd
sub/supraliminale prikkel
onder/bovendrempelige prikkel
synaps
contact- en schakelplaats tussen twee neuronen waar via een chemische tussenstap (de neurotransmitter) informatie wordt overgedragen
Literatuur
go back to reference Asanuma, C. (1991). Mapping movements within a moving motor map. tins, 14, 217–218. Asanuma, C. (1991). Mapping movements within a moving motor map. tins, 14, 217–218.
go back to reference Bach y Rita, P. (Ed.). (1980). Recovery of function. Theoretical considerations for brain injury rehabilitation. Bern: Huber. Bach y Rita, P. (Ed.). (1980). Recovery of function. Theoretical considerations for brain injury rehabilitation. Bern: Huber.
go back to reference Cotman, C. W., & Lynch, G. S. (1990). The neurobiology of learning and memory. In P. D. Eimas, & A. M. Galaburda (Eds.), Neurobiology of cognition (pp. 201–241). Cambridge: mit. Cotman, C. W., & Lynch, G. S. (1990). The neurobiology of learning and memory. In P. D. Eimas, & A. M. Galaburda (Eds.), Neurobiology of cognition (pp. 201–241). Cambridge: mit.
go back to reference Finger, S., & Stein, D. (1982). Brain damage and recovery. New York: Academic Press. Finger, S., & Stein, D. (1982). Brain damage and recovery. New York: Academic Press.
go back to reference Hebb, D. O. (1949). The organization of behavior . New York: Wiley. Hebb, D. O. (1949). The organization of behavior . New York: Wiley.
go back to reference Jenkins, W. M., & Merzenich, M. M. (1987). Reorganization of neocortical representations after brain injury: A neurophysiological model of the basis of recovery from stroke. In F. J. Seil, et al. (Eds.), Neural Regeneration. Progress in Brain Research (vol. 71, pp. 249–266). Amsterdam: Elsevier/Appleton & Lange. Jenkins, W. M., & Merzenich, M. M. (1987). Reorganization of neocortical representations after brain injury: A neurophysiological model of the basis of recovery from stroke. In F. J. Seil, et al. (Eds.), Neural Regeneration. Progress in Brain Research (vol. 71, pp. 249–266). Amsterdam: Elsevier/Appleton & Lange.
go back to reference Johnson, M. H. (Ed.). (1993). Brain development and cognition. A reader. Oxford: Blackwell. Johnson, M. H. (Ed.). (1993). Brain development and cognition. A reader. Oxford: Blackwell.
go back to reference Kandel, E. R. (1991). Principles of neural science (1st ed. 1981/3th ed.). New York: Appleton & Lange. Kandel, E. R. (1991). Principles of neural science (1st ed. 1981/3th ed.). New York: Appleton & Lange.
go back to reference Kolb, B. (1993). Brain development, plasticity and behavior. In M. Johnson (Ed.), Brain development and cognition. A reader (pp. 338–356). Cambridge: Blackwell. Kolb, B. (1993). Brain development, plasticity and behavior. In M. Johnson (Ed.), Brain development and cognition. A reader (pp. 338–356). Cambridge: Blackwell.
go back to reference MacSweeney, M., et al. (2002). Neural systems underlying British Sign Language and audio-visual English processing in native users. Brain, 125, 1583–1593. MacSweeney, M., et al. (2002). Neural systems underlying British Sign Language and audio-visual English processing in native users. Brain, 125, 1583–1593.
go back to reference Pascual-Leone, A., & Torres, F. (1993). Plasticity of the sensorimotor cortex representation of the reading finger in Braille readers. Brain, 116, 39–52. Pascual-Leone, A., & Torres, F. (1993). Plasticity of the sensorimotor cortex representation of the reading finger in Braille readers. Brain, 116, 39–52.
go back to reference Rauschecker, J. P. (1995). Compensatory plasticity and sensory substitution in the cerebral cortex. tins, 18, 36–43. Rauschecker, J. P. (1995). Compensatory plasticity and sensory substitution in the cerebral cortex. tins, 18, 36–43.
go back to reference Rudel, R. G. (1978). Neuroplasticity: Implications for development and education. In J. S. Chall & A. F. Mirsky (Eds.), Education and the brain (pp. 269–307). Chicago: University of Chicago Press. Rudel, R. G. (1978). Neuroplasticity: Implications for development and education. In J. S. Chall & A. F. Mirsky (Eds.), Education and the brain (pp. 269–307). Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Schmidt, R. A. (1988). Motor control and learning. A behavioral emphasis (2nd ed.). Champaign: Human Kinetics Publishers. Schmidt, R. A. (1988). Motor control and learning. A behavioral emphasis (2nd ed.). Champaign: Human Kinetics Publishers.
go back to reference Van Cranenburgh, B. (2019). Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging (5e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Van Cranenburgh, B. (2019). Neurorevalidatie, uitgangspunten voor therapie en training na hersenbeschadiging (5e druk). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
go back to reference Young, J. Z. (1978). Programs of the brain. Oxford: Oxford University Press. Young, J. Z. (1978). Programs of the brain. Oxford: Oxford University Press.
go back to reference Cotman, C., et al. (1981). Synapse replacement in the nervous system of adult vertebrate, Physiological Reviews, 61:3. Cotman, C., et al. (1981). Synapse replacement in the nervous system of adult vertebrate, Physiological Reviews, 61:3.
go back to reference Cotman, C., (Ed.) (1978). Neuronal plasticity, New York: Raven. Cotman, C., (Ed.) (1978). Neuronal plasticity, New York: Raven.
go back to reference Frackowiak, R. S. (1994). Functional mapping of verbal memory and language, tins, 17:109–115. Frackowiak, R. S. (1994). Functional mapping of verbal memory and language, tins, 17:109–115.
go back to reference Kandel, E. R., et al. (2013). Principles of neural science (5th ed.). New York: McGraw-Hill. Kandel, E. R., et al. (2013). Principles of neural science (5th ed.). New York: McGraw-Hill.
go back to reference Lund, R. (1978). Development and plasticity of the brain, New York: Oxford University Press. Lund, R. (1978). Development and plasticity of the brain, New York: Oxford University Press.
Metagegevens
Titel
Het dynamische brein: over plasticiteit, leren en geheugen
Auteur
Dr. Ben van Cranenburgh
Copyright
2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
DOI
https://doi.org/10.1007/978-90-368-2493-4_6