Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

01-10-2018 | uitspraak onder de loep

Privacy van de burger

Helderheid over de inzet van opsporingsmiddelen gevraagd

Auteur: Gjalt Schippers

Gepubliceerd in: Sociaal Bestek | Uitgave 5/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

Drie recente uitspraken laten zien dat de beide hoogste bestuursrechtelijke colleges verschillend denken over de inzet van opsporingsmiddelen. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep zien zowel de legitimiteit als de wettelijke basis verschillend. Dat vraagt om verduidelijking.
Literatuur
4.
go back to reference Artikel 5.2 eerste lid onder a en b Wabo zegt: het bevoegd gezag heeft tot taak: zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving, alsmede gegevens te verzamelen en te registeren die met het oog op de uitoefening van die taak van belang zijn. Artikel 5.2 eerste lid onder a en b Wabo zegt: het bevoegd gezag heeft tot taak: zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving, alsmede gegevens te verzamelen en te registeren die met het oog op de uitoefening van die taak van belang zijn.
5.
go back to reference Artikel 53 a negende lid WWB (thans PW) zegt dat het college bevoegd is onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft kan het college besluiten tot herziening van de bijstand. Artikel 53 a negende lid WWB (thans PW) zegt dat het college bevoegd is onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand. Indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft kan het college besluiten tot herziening van de bijstand.
6.
go back to reference EHRM 2 september 2010, 35623/05, Uzun vs Germany en EHRM 2 oktober 2012, 22491/08, Selfiyan vs Armenia EHRM 2 september 2010, 35623/05, Uzun vs Germany en EHRM 2 oktober 2012, 22491/08, Selfiyan vs Armenia
7.
10.
go back to reference Artikel Facebook hangjeugd wél doorgespit, NRC 18 augustus 2018. Artikel Facebook hangjeugd wél doorgespit, NRC 18 augustus 2018.
Metagegevens
Titel
Privacy van de burger
Helderheid over de inzet van opsporingsmiddelen gevraagd
Auteur
Gjalt Schippers
Publicatiedatum
01-10-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Sociaal Bestek / Uitgave 5/2018
Print ISSN: 0921-5344
Elektronisch ISSN: 2468-1377
DOI
https://doi.org/10.1007/s41196-018-0134-3

Andere artikelen Uitgave 5/2018

Sociaal Bestek 5/2018 Naar de uitgave

arbeidsmarkt in cijfers en trends

Gebruik van de no-riskpolis in kaart gebracht

actueel

Actueel