Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Bouwstenen voor gezondheidszorgonderwijs Handboek verpleegkunde.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Hoofdstuk 1. Verkenning van Het Beroep

Samenvatting
Daar zit je dan in de eindexamenklas van HAVO of VWO. Er wacht een toekomst, dus je bezoekt een voorlichtingsdag over de verpleging. Op een of andere manier boeit dat beroep je.
Verpleging… wat schiet je bij dat woord door het hoofd?
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 2. Beeldvorming Door De Tijden Heen

Samenvatting
Het verplegen zoals dat op dit moment inhoud en vorm krijgt, is sterk bepaald door de geschiedenis van de verpleging, de beroepsgroep en de gezondheidszorg(systemen). Ook allerlei maatschappelijke waarden en normen, het politieke en economische beleid, de regionale ontwikkelingen en allerlei visies op patiëntenzorg hebben een belangrijke invloed op het verplegen.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 3. De gezondheidszorg in beeld

Samenvatting
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaan we in op de settings ofwel de velden in de gezondheidszorg. Bij de setting kun je kijken:
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 4. Wetenschappelijke profilering van het beroep

Samenvatting
Gisteren was je op het verjaardagsfeestje van je vader. De aanwezige familieleden snappen niet dat je het kunt, verpleegkundige zijn: de hele dag tussen zieke mensen. En dan al die viezigheid en dat bloed. Zij zouden het nog geen week volhouden. Vandaag heb je een gesprek met de HBO-V-stagiaire van wie je werkbegeleidster bent. Ze moet voor school een verslag schrijven over de manier waarop door de verpleegkundigen wordt besloten welke verpleegkundige interventies voor een patiënt effectief, efficiënt en aanvaardbaar zijn.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 5. Wetenschappelijke Inzichten in de Functie van de Verpleegkundige

Samenvatting
In het vorige hoofdstuk heb je kennisgemaakt met plaats en ontwikkeling van theorie in de verpleegkunde. In dit hoofdstuk gaan we in op de manier waarop verpleegkundigen bij hun handelen gebruik kunnen of moeten maken van wetenschappelijke inzichten. Ook kijken we wat (verplegings)wetenschappelijk onderzoek is en hoe dat kan worden uitgevoerd.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

HOOFDSTUK 6. Methodiek en standaardisatie

Samenvatting
In de voorgaande hoofdstukken maakte je al kennis met de begrippen methodiek en systematiek. We zagen dat bij het verpleegkundig handelen alle elementen van het probleemoplossend model in een logische volgorde worden toegepast. We noemden dit de verpleegkundige methodiek of het verpleegkundig proces. Ook werd meerdere malen het belang van een goed theoretisch fundament voor het verpleegproces aangegeven. Als verpleegkundige moet je kunnen beschikken over een referentiekader dat je in staat stelt op elk willekeurig moment tijdens het verpleegkundig proces de juiste beslissingen te nemen. Maar wat is de juiste beslissing en waar baseer je die op?
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 7. Visies

Zusammenfassung
Aan elk verpleegkundig denkkader, handelingskader of model liggen visies en opvattingen ten grondslag op de mens als individu, als onderdeel van een omgeving en op gezondheid en ziekte. Over deze visies gaat het in dit hoofdstuk.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 8. Het Verpleegkundig Proces

Samenvatting
In dit hoofdstuk beschouwen we het verpleegkundig proces als handelingskader. Zoals je weet verloopt dat proces doelgericht, planmatig en systematisch. We bespreken hierna paragraafsgewijze de onderdelen van dat proces, te beginnen bij het verzamelen van gegevens uit observaties van jezelf, je collega’s en anderen. Doelgerichte observaties, die systematisch zijn geregistreerd en gerapporteerd, vormen in combinatie met de verpleegkundige anamnese de basis van de verpleegkundige diagnose. Vanuit die, systematisch en juist geformuleerde, diagnose ontwikkelen zich de volgende fasen van het verpleegkundig proces: het vaststellen van de doelen, de planning, de uitvoering van de interventies en ten slotte de evaluatie ervan.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 9. Interculturalisatie en Transculturele Verpleegkunde

Samenvatting
Zowel nationaal als internationaal is men zich ervan bewust dat de geleverde zorg, meer dan tot nu toe het geval is, recht moet doen aan de cultureel bepaalde behoeften van zorgvragers. Ook van verpleegkundigen wordt verwacht dat zij daaraan hun bijdrage leveren. Op verschillende manieren kun je als verpleegkundige in aanraking komen met de diversiteit in culturele achtergronden van mensen, en (mede)verantwoordelijkheid dragen voor een goede uitvoering van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld:
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 10. Verpleegkundig Management

Samenvatting
In onze Westerse wereld worden we vaak al via een organisatie (de kraamzorg) geboren en worden we doorgaans door een organisatie (de begrafenisondernemer) begraven. Daartussenin worden we geconfronteerd met scholen, bedrijven, winkels, verenigingen enzovoort. We maken vaak deel uit of nemen producten af van een organisatie.
Organisaties zijn samenwerkingsvormen van mensen, waarin mensen een gemeenschappelijk doel nastreven. Om een dergelijk doel te bereiken organiseren we activiteiten op een systematische wijze en maken afspraken tussen onderdelen.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 11. Preventie, Gvo en Patiëntenvoorlichting

Samenvatting
In dit hoofdstuk kun je kennismaken met de onderwerpen preventie en GVO (Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) en patiëntenvoorlichting. Preventie, GVO en patiëntenvoorlichting behoren tot het beroepsdomein van de verpleegkundige beroepsgroep en andere disciplines in de gezondheidszorg. Je zult als verpleegkundige vaak in multidisciplinair verband actief zijn als zorgverlener en regisseur om de gezondheid van mensen te bevorderen en te beschermen door preventieve maatregelen en het geven van gezondheidsvoorlichting. Het zijn niet alleen belangrijke aandachtsgebieden, maar vaak ook interessante en uitdagende taken en projecten bij de zorg voor verschillende categorieën zorgvragers.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 12. Kwaliteit van zorg

Samenvatting
Kwaliteit is in de hele maatschappij een aspect dat vaak wordt genoemd. We komen bijvoorbeeld termen tegen als: kwaliteit van leven, kwaliteit van producten en diensten, kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement. Het lijkt erop alsof alles wordt opgehangen aan kwaliteit. Zo wil men budgetten voor onderwijs en tarieven voor verpleging of behandeling gaan koppelen aan geleverde kwaliteit.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

hoofdstuk 13. Deskundigheidsbevordering en professionalisering

Samenvatting
Er is in Nederland weinig dat al zo lang ter discussie staat als de structuur van de beroepsopleiding tot verpleegkundige. Het vanouds bekende beeld van de verpleegster die in het ziekenhuis werd opgeleid (inservice-onderwijs) moest worden vervangen door een beeld van een professioneel opererende verpleegkundige, opgeleid in het MBO en HBO, ressorterend onder het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Hoofdstuk 14. Juridische en ethische aspecten

Iedere verpleegkundige krijgt te maken met recht en ethiek. Waar je ook werkt, of je nu een ervaren verpleegkundige bent of een stagiair, de invloed van juridische en ethische aspecten op je verpleegkundig handelen is altijd aanwezig. Dat is overigens niet uniek voor verpleegkundigen of werkers in de gezondheidszorg. Onze manier van samenleven heeft een enorme hoeveelheid regels, voorschriften en opvattingen opgeleverd. Daaruit wordt afgeleid hoe wij ons in bepaalde situaties zouden moeten gedragen. We schrijven de woorden zouden en moeten even cursief, omdat nu net deze twee woorden samen de invloed van het recht en de ethiek op ons gedrag illustreren.
J.H.J. de Jong, J.A.M. Kerstens, E.M. Sesink, M.M. Vermeulen

Nawerk

Meer informatie