Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Graded activity beschrijft een gedragsgeoriënteerde behandeling die de kwaliteit van het leven van een (te) grote groep mensen met chronische pijn kan verbeteren. De hulpverlener leert om de cliënt te motiveren tot gedragsverandering en de cliënt leert om te gaan met de problematiek van zijn klachten. Deze gezamenlijke werkwijze is er dus op gericht dat zowel de hulpverlener als de cliënt zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de achterliggende theorie beschreven. Tussen deel 1 en 2 worden twee casussen behandeld die bij de praktische uitwerking van graded activity gebruikt worden. In het tweede deel wordt stapsgewijs de behandelmethode graded activity besproken. De theorie wordt aangevuld met uitgewerkte praktijkvoorbeelden.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Theorie en achtergrond

Samenvatting
‘Graded activity’ is een op cognitieve en gedragsmatige leertheorieën gebaseerde behandelvorm die de laatste jaren sterk ontwikkeld en geïntegreerd is binnen de gezondheidszorg. Graded activity wordt vooral toegepast bij de behandeling van – veelal chronische – pijnklachten aan het bewegingsapparaat, maar kan ook bij chronische aandoeningen zoals artrose, COPD en bijvoorbeeld reuma worden toegepast.
Albère Köke, Paul van Wilgen, Arno Engers, Mario Geilen

2. Principes van gedragsveranderingen

Samenvatting
Graded activity is een behandelvorm die zich richt op gedragsverandering. Het veranderen van gedrag is een ingewikkeld proces; het betreft zowel het aanleren van nieuw gedrag als het afleren van oude gewoonten.
Albère Köke, Paul van Wilgen, Arno Engers, Mario Geilen

3. Graded activity

Samenvatting
De uitwerking van graded activity in dit boek is gebaseerd op de historische ontwikkelingen en inzichten rond het begrip ‘pijn’ tot nu toe, zoals in de vorige hoofdstukken beschreven. Ervaringen uit de praktijk en bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek hebben geleid tot de graded activity in zijn huidige vorm.
Albère Köke, Paul van Wilgen, Arno Engers, Mario Geilen

4. Twee casussen

Samenvatting
Ter illustratie bevat dit boek een groot aantal klinische voorbeelden. Hiervoor hebben we twee volledig beschreven casussen opgenomen, die de rode draad vormen in het praktijkgedeelte van dit boek.
Albère Köke, Paul van Wilgen, Arno Engers, Mario Geilen

5. Graded activity in de praktijk

Samenvatting
Ingegaan wordt op mogelijke knelpunten in de uitvoering, suggesties voor oplossingen worden aangereikt en vaardigheden die nodig zijn worden genoemd. De vele voorbeelden zijn mede bedoeld als handvat voor de uitvoering.
1
probleeminventarisatie;
 
2
probleemanalyse;
 
3
educatie;
 
4
activiteiten kiezen;
 
5
startniveau vaststellen;
 
6
doel en opbouw bepalen;
 
7
opbouwschema uitvoeren;
 
8
generalisatie en evaluatie.
 
Albère Köke, Paul van Wilgen, Arno Engers, Mario Geilen

6. Voorwaarden voor het toepassen van graded activity in de dagelijkse praktijk

Samenvatting
Het toepassen van een graded-activityprogramma vraagt niet alleen kennis en inzicht in de cognitief-gedragsmatige principes. Het vereist op de eerste plaats een zekere attitude ten aanzien van gezondheidsproblemen en de rol van hulpverleners daarbij. Deze attitude wordt grotendeels bepaald door het model (biomedisch of biopsychosociaal) waarbinnen iemand is opgeleid en werkt.
Albère Köke, Paul van Wilgen, Arno Engers, Mario Geilen

Nawerk

Meer informatie