Skip to main content
Top
Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018

13-11-2018 | Wetenschappelijk artikel

Gemeenten over de uitvoering van de Wmo 2015: het glas is halfvol én halfleeg

Auteurs: Maaike den Draak, Lia van der Ham

Gepubliceerd in: TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen | Uitgave 8/2018

Log in om toegang te krijgen
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

  • Optie A:
    Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
  • Optie B:
    Deel de link per e-mail

Samenvatting

In 2015 werd de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) herzien in het kader van de Hervorming Langdurige Zorg en de decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten hebben onder de Wmo 2015 de opdracht om integrale en passende ondersteuning te bieden aan mensen met een beperking of met psychosociale problemen. Dit onderzoek geeft inzicht in de wijze waarop gemeenten uitvoering hebben gegeven aan de Wmo 2015 in de eerste jaren na de herziening (de transitie en de transformatie), wat volgens gemeenteambtenaren goed gaat en waar nog aandachtspunten liggen. De gepresenteerde gegevens werden eind 2016 en in de eerste helft van 2017 verzameld onder gemeenteambtenaren door middel van interviews in zes gemeenten en open vragen in een landelijke digitale enquête. De eerste jaren na de invoering van de Wmo 2015 waren gemeenten vooral gericht op een soepele overgang. Dit werd als een veeleisende periode ervaren. Na de eerste twee jaren ontstond geleidelijk ruimte voor de inhoudelijke veranderingen in werkwijze en cultuur die met de hervormingen nagestreefd worden. Onder de gemeenteambtenaren in het onderzoek zien we over het algemeen een stevig draagvlak voor de uitgangspunten van de Wmo 2015 en de transformatie. Zij noemen zowel positieve als negatieve punten rondom de voortgang van de transformatie en benadrukken dat de beoogde cultuur- en gedragsverandering nog veel tijd zal vergen.
Literatuur
1.
go back to reference Tweede Kamer. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Memorie van Toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013/2014, 33841, nr. 3. Tweede Kamer. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Memorie van Toelichting. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013/2014, 33841, nr. 3.
2.
go back to reference Tweede Kamer. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013/2014, 33841, nr. 4. Tweede Kamer. Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015). Advies afdeling advisering Raad van State en nader rapport. Tweede Kamer, vergaderjaar 2013/2014, 33841, nr. 4.
3.
go back to reference Ham L van der. Bedoelingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In: Kromhout M, Kornalijnslijper N, Klerk M de (redactie). Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018. Ham L van der. Bedoelingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. In: Kromhout M, Kornalijnslijper N, Klerk M de (redactie). Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018.
4.
go back to reference Tweede Kamer. Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 19 februari 2013. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012/2013, 33400-VII, nr. 59. Tweede Kamer. Decentralisaties op het terrein van ondersteuning, participatie en jeugd. Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 19 februari 2013. Tweede Kamer, vergaderjaar 2012/2013, 33400-VII, nr. 59.
5.
go back to reference Op het Veld A, Wachtmeester J. Decentralisatie betekent transitie en transformatie. Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning. Den Haag: Transitiebureau Begeleiding in de Wmo; 2012. Op het Veld A, Wachtmeester J. Decentralisatie betekent transitie en transformatie. Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning. Den Haag: Transitiebureau Begeleiding in de Wmo; 2012.
6.
go back to reference Pommer E, Boelhouwer J, redactie. Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016. Pommer E, Boelhouwer J, redactie. Overall rapportage sociaal domein 2015. Rondom de transitie. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2016.
7.
go back to reference Ham L van der, Draak M den, Mensink W, et al. De Wmo 2015 in praktijk. De lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018. Ham L van der, Draak M den, Mensink W, et al. De Wmo 2015 in praktijk. De lokale uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018.
8.
go back to reference Kromhout M, Kornalijnslijper N, de Klerk M, redactie. Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018. Kromhout M, Kornalijnslijper N, de Klerk M, redactie. Veranderde zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2018.
9.
go back to reference Holzmann M, Ramkisoen P, Beerepoot R, et al. Sturen op ambities. Transities in het sociaal domein. Amsterdam: I&O Research; 2016. Holzmann M, Ramkisoen P, Beerepoot R, et al. Sturen op ambities. Transities in het sociaal domein. Amsterdam: I&O Research; 2016.
10.
go back to reference Pommer E, Boelhouwer J, redactie. Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2017. Pommer E, Boelhouwer J, redactie. Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2017.
11.
go back to reference Putters K, Grit K, Janssen M, et al. Governance of local care & social service. An evaluation of the implementation of the Wmo in the Netherlands. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Institute of Health Policy & Management; 2010. Putters K, Grit K, Janssen M, et al. Governance of local care & social service. An evaluation of the implementation of the Wmo in the Netherlands. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam, Institute of Health Policy & Management; 2010.
12.
go back to reference Kromhout M, Feijten P, Vonk F, et al. De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010–2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2014. Kromhout M, Feijten P, Vonk F, et al. De Wmo in beweging. Evaluatie Wet maatschappelijke ondersteuning 2010–2012. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2014.
13.
go back to reference Draak M den, Mensink W, Wijngaart M van den, et al. De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013. Draak M den, Mensink W, Wijngaart M van den, et al. De weg naar maatschappelijke ondersteuning. Een onderzoek naar de kanteling in tien gemeenten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013.
14.
go back to reference Hoenderkamp J. De kanteling van de Wmo: transformatie van de verzorgingsstaat in de stad? Bestuurskde. 2012;1:5–11. Hoenderkamp J. De kanteling van de Wmo: transformatie van de verzorgingsstaat in de stad? Bestuurskde. 2012;1:5–11.
15.
go back to reference Felten H, Houte de Lange S ten, Repetur L. 11 aannames over de transformatie. Utrecht: Movisie; 2017. Felten H, Houte de Lange S ten, Repetur L. 11 aannames over de transformatie. Utrecht: Movisie; 2017.
16.
go back to reference Feijten P, Schellingerhout R, Klerk M de, et al. Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2017. Feijten P, Schellingerhout R, Klerk M de, et al. Zicht op de Wmo 2015. Ervaringen van melders, mantelzorgers en gespreksvoerders. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2017.
Metagegevens
Titel
Gemeenten over de uitvoering van de Wmo 2015: het glas is halfvol én halfleeg
Auteurs
Maaike den Draak
Lia van der Ham
Publicatiedatum
13-11-2018
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen / Uitgave 8/2018
Print ISSN: 1388-7491
Elektronisch ISSN: 1876-8776
DOI
https://doi.org/10.1007/s12508-018-0207-1

Andere artikelen Uitgave 8/2018

TSG - Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen 8/2018 Naar de uitgave