Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Het Handboek Stem-Spraak-Taalpathologie verscheen tussen 1997 en 2007 gefaseerd in losse afleveringen. Daarin werd alle kennis op het gebied van de stem-, spraak- en taalpathologie vanuit verschillende disciplines samengebracht. Het Handboek is bestemd voor iedereen die klinisch-praktisch of meer theoretisch is geïnteresseerd, of vanuit een ander vakgebied hiermee in aanraking komt. Voor logopedisten, artsen, linguïsten, spraak- en taalpathologen, audiologen, pedagogen en psychologen in Nederland en België is het Handboek een onmisbare vraagbaak.

Deel 2 bevat basiskennis over informatieverwerkingsprocessen: de cognitieve architectuur van spraak en taal; basiskennis over hoe taal in de menselijke hersenen is verankerd: de neurale architectuur; en de basiskennis over het spraakproductieproces waarvoor spraakorganen en gehoor nodig zijn: de perifere architectuur.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Fundamenten: inleiding

mei 2003
Samenvatting
De laatste decennia is het inzicht in de processen en bouwstenen die een rol spelen in het produceren en verstaan van spraak en taal belangrijk toegenomen. Hiervoor is een tweetal ontwikkelingen van groot belang geweest, enerzijds de ontwikkeling van de psycholinguïstiek als eigen discipline met haar eigen procesmatige benadering van spreken en verstaan, anderzijds de geweldige ontwikkelingen op het gebied van de cognitieve neurowetenschappen, waardoor het inzicht in het functioneren van de hersenen in relatie met spraak en taal ingrijpend veranderd is.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Cognitieve architectuur van taal en spraak

>september 1997
Samenvatting
Spreken en spraakverstaan zijn processen van informatieverwerking waarin conceptuele inhouden worden omgezet in spraak en vice versa. Van oudsher hebben met name de taalkunde, met inbegrip van de fonologie en de fonetiek, en de medische wetenschappen, onder meer de foniatrie en de neurologie, zich beziggehouden met taal, spraak, communicatie en taal– en spraakpathologie.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Perifere anatomie: ademapparaat en bovenste luchtwegen

oktober 1998
Samenvatting
In dit hoofdstuk vormen de illustraties het belangrijkste deel, daar het eerder bedoeld is om geraadpleegd dan om gelezen te worden. Het betreft hier de bouw en de structuur van de effectoren van stem en spraak, waarvan de werking en de mogelijke afwijkingen verder in het handboek worden behandeld.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

Anatomie van het gehoororgaan

december 1997
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers

De neurale architectuur van het menselijk taalvermogen

december 1997
Samenvatting
Geen enkele andere diersoort dan de mens beschikt over het vermogen tot communicatie via een eindig aantal symbolen en combinatieregels die samen een oneindig aantal boodschappen mogelijk maken. Het spreken van en luisteren naar een vorm van taal is in de evolutionaire geschiedenis volgens de huidige schattingen ontstaan ergens tussen het verschijnen van homo habilis, zo’n twee miljoen jaar geleden en homo sapiens, zo’n honderdduizend jaar geleden.
H.F.M Peters, R. Bastiaanse, J. Van Borsel, P.H.O. Dejonckere, K. Jansonius-Schultheiss, Sj. Van der Meulen, B.J.E. Mondelaers
Meer informatie