Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Dit boek beschrijft het brede scala van eHealth mogelijkheden in de gehele gezondheidszorg. Vanuit alle zorgsectoren wordt in beeld gebracht wat eHealth is en welke invloed dit heeft op de gezondheidszorg, de patiënt, de zorgverlener en de zorgorganisatie. Implementatie consequenties staan beschreven evenals tips voor starters. Het boek verbindt kennis over eHealth, empowerment en duurzame gezondheidszorg. Naast theoretische kennis bevat het praktijkvoorbeelden. Een boek voor iedereen die meer wil weten over eHealth of er mee wil starten. Het boek biedt offline kennis, in combinatie met online kennis: op www.duurzamegezondheidszorg.nl zijn een forum en kennissite te vinden voor wie meer wil weten over eHealth. 'Dit boek laat duidelijk zien welke ongekende mogelijkheden en verbeteringen in de zorg we kunnen realiseren door de inzet van eHealth.' Jan Jonker, directeur Health Valley. 'De komende 5 jaar zal in het teken staan van het zoeken naar de balans tussen eHealth als tool en doel. Dit boek helpt daar zonder meer bij.' Lucien Engelen, directeur Radboud REshape & Innovation Center.

Inhoudsopgave

Voorwerk

Inleiding

Samenvatting
eHealth is sterk in opkomst. In alle zorgsectoren zijn wel een of meerdere pilots te vinden. De eHealth-initiatieven bevinden zich in verschillende stadia, van een voorzichtig experiment tot opschaling van eHealthhulpverleningsvormen na goede eerste ervaringen.
Saskia Timmer

1. Waarom eHealth?

Samenvatting
In de maatschappij is sinds de komst van internet sprake van een digitalisering van diensten en gedrag. Online winkelen wordt steeds gewoner, denk aan de aanschaf van de dagelijkse boodschappen via www.appie.nl of het kopen van boeken bij www.bol.com. De consument shopt in de internetwinkel voor kleding, apparatuur en allerlei andere zaken. Als er informatie gezocht wordt gebeurt dit online waar eerder nog op teletekst gekeken werd. Muziek en video’s worden gedownload van internet of bekeken via video-on-demand in plaats van gehuurd in de videotheek of gekocht bij de muziekwinkel. Ook in de dienstverlening is sprake van een digitalisering. Banken hebben een online helpdesk, bieden het gebruik van een online huishoudboekje of chatsessies voor starters over de hypotheek aan. Online dienstverlening naast of in plaats van de reguliere dienstverlening. Er wordt ook wel gesproken over online en offline diensten of over online en face-to-face (van persoon tot persoon) contacten en diensten. Kortom, de komst van internet, met name Web2.0 heeft invloed op ons dagelijkse reilen en zeilen.
Saskia Timmer

2. eHealth, wat is het?

Samenvatting
Duidelijk is dat eHealth een fenomeen is dat niet meer weg te denken is uit de gezondheidszorg. Het is een fenomeen dat drijft op de noodzaak voor duurzame zorg, maar ook op de stroom van de digitalisering van de samenleving. Tijd voor een verkenning van het begrip eHealth: waar hebben we het eigenlijk over?
Saskia Timmer

3. eHealth-interventies

Samenvatting
In dit hoofdstuk komen de verschillende eHealth-interventies aan bod. Iedere zorgsector heeft zijn 'eigen' eHealt-interventies. Dit betekent niet dat een eHealth-interventie uit de ene sector niet waardevol kan zijn voor een andere sector. Daarom wordt hier een overzicht gegeven van alle eHealthmogelijkheden. Vervolgens kan op basis van de zorgbehoefte gekeken worden naar de toepasbaarheid van een specifieke interventie in verschillende sectoren.
Saskia Timmer

4. Invloed op de gezondheidszorg

Samenvatting
eHealth is gedefinieerd als het gebruik van technologie om de gezondheid of gezondheidszorg te verbeteren. Uit de definitie maar ook uit ervaringen in de praktijk blijkt dat eHealth invloed heeft op de gezondheidszorg: op de gezondheidszorg in het algemeen, op de wijze waarop de zorgverlener zorg verleent en op de rol van de patiënt in dit geheel. In dit hoofdstuk is beschreven wat de invloed is van eHealth op de gezondheidszorg in het algemeen. De invloed van de verschillende eHealth-interventies staat beschreven in hoofdstuk 4, eHealth-interventies.
Saskia Timmer

5. Implementatie

Samenvatting
De invloed van eHealth op het zorgproces wordt nog te vaak onderschat. Of eHealth wordt als aparte zorgverlening beschouwd en naast reguliere zorgverlening geplaatst of de visie op de inzet van technologie in de zorg krijgt pas laat in het implementatietraject aandacht. Voor een goede implementatie is inbedding van eHealth in de gehele organisatie noodzakelijk. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan al deze aspecten.
Saskia Timmer

6. Invloed op de zorgverlener

Samenvatting
De impact van eHealth op de professional of zorgverlener betreft zijn taken, zijn werkprocessen, zijn manier van zorgverlenen. In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de invloed die eHealth heeft op het dagelijkse werk van de zorgverlener en er wordt stilgestaan bij de vraag wat eHealth en patiëntempowerment voor de zorgverlener betekenen.
Saskia Timmer

7. Starten met eHealth; tips

Samenvatting
De beweging van eHealth in de zorg is ingezet en lijkt onontkoombaar. Een beetje als golven in de zee, je kunt ze niet vermijden. Je kunt wachten tot de golf voorbij is, maar er komt al snel weer een nieuwe. Wachten tot de zee helemaal zonder golven is, is een illusie. Er is geen zee zonder golven. Een betere strategie lijkt leren drijven of leren surfen op de golven. De golf van eHealth die nu de gezondheidszorg binnenrolt vraagt van de zorg dat zij minimaal leert drijven, maar beter nog, meesurft. Om dit gemakkelijker te maken, enkele tips.
Saskia Timmer

8. Toekomst

Samenvatting
Uitspraken doen over de toekomst van eHealth is lastig. Zoals in de inleiding is geschetst, is het moeilijk om de impact van innovaties te overzien. Als we kijken naar de ontwikkelsnelheid van de technologie wordt het des te lastiger. Om maar eens enkele zaken te noemen: de ontwikkeling van sensoren neemt een enorme vlucht. De integratie hiervan in onze omgeving is in opkomst, onder de noemer domotica en Ambient Technology. De mogelijkheden om robots zorgtaken uit te laten voeren wordt verkend in een aantal pilots. Nieuwe technologie met nieuwe en ongekende mogelijkheden. Technologie ontwikkelt zich niet alleen steeds sneller, ook de integratie van nieuwe technologische mogelijkheden in ons dagelijkse leven gaat steeds sneller. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling maar ook het gebruik van apps. Het aantal apps met een (gezondheids)ondersteunende functie groeit met de week. Het aantal jongeren met een smartphone ook. Het gebruik van apps normaliseert daardoor in rap tempo.
Saskia Timmer

Nawerk

Meer informatie