Skip to main content
Top
Gepubliceerd in:

03-07-2020 | Artikelen

De relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten: een multilevel meta-analyse

Auteurs: Dr. Anouk Spruit, Linda Goos, MSc, Nikki Weenink, MSc, Dr. Roos Rodenburg, Dr. Helen Niemeyer, Prof. Dr. Geert Jan Stams, Dr. Cristina Colonnesi

Gepubliceerd in: Kind en adolescent | Uitgave 3/2020

share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail
insite
ZOEKEN

Samenvatting

Inleiding

Uit eerder onderzoek blijkt dat gehechtheid een belangrijke rol speelt bij psychopathologie, maar dit is nog niet op meta-analytische wijze getoetst voor depressie. Daarom hebben we de samenhang tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten onderzocht door middel van een meta-analyse.

Methode

In totaal zijn 643 effectgroottes uit 123 onafhankelijke steekproeven geïncludeerd in de multilevel meta-analyse.

Resultaten

Er werd een significante, middelgrote effectgrootte (r = 0,31) gevonden voor de globale relatie tussen gehechtheid en depressie, wat betekent dat gehechtheid geassocieerd is met depressie. Daarnaast blijkt dit verband significant te zijn in zowel cross-sectionele (r = 0,36) als in longitudinale studies (r = 0,20). Multivariate analyse van de significante moderatoren die invloed hadden op de sterkte van het verband tussen gehechtheid en depressie liet zien dat het land van de studie, het studiedesign, het geslacht, het type gehechtheid en het type instrument om gehechtheid vast te stellen een unieke bijdrage leverden aan het verklaren van variantie.

Discussie

Deze meta-analyse laat zien dat onveilige gehechtheid samengaat met depressie en dat onveilige gehechtheid een risicofactor is voor depressie bij kinderen en adolescenten. Bij de behandeling van depressie bij kinderen en adolescenten moet er daarom aandacht zijn voor gehechtheid.
Opmerkingen
Dit artikel is een Nederlandstalige bewerking van de volgende publicatie: Spruit, A., Goos, L., Weenink, N., Rodenburg, H.R., Niemeyer, H., Stams, G.J.J.M., & Colonnesi, C. (2019). The relation between attachment and depression in children and adolescents: a multilevel meta-analysis. Clinical Child and Family Psychology Review. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10567-019-00299-9. Link naar originele publicatie: https://​link.​springer.​com/​article/​10.​1007/​s10567-019-00299-9

Inleiding

Vanaf de vroege kindertijd zoeken kinderen de nabijheid van een sensitieve en responsieve opvoeder voor veiligheid en bescherming (Bowlby 1969, 1988). Deze vroege ervaringen met opvoeders leiden tot gegeneraliseerde verwachtingen over het zelf, anderen en de wereld. Op basis van deze ervaringen ontwikkelen kinderen een intern werkmodel van relaties met belangrijke anderen. Wanneer de opvoeder consistent sensitief reageert op het nabijheidzoekende gedrag van het kind, zal het kind zich veilig hechten aan de opvoeder en deze als een veilige haven en veilige basis beschouwen van waaruit het kind de wereld kan exploreren (Bowlby 1969, 1988). Wanneer opvoeders inconsistent sensitief zijn, een gebrek aan sensitiviteit laten zien of zelfs beangstigend zijn, lopen kinderen het risico op de ontwikkeling van onveilige gehechtheidsrelaties (Ainsworth et al. 1978; Main en Solomon 1990).
Eerdere (meta-analytische) studies hebben laten zien dat onveilig gehechte kinderen een grotere kans hebben op psychopathologie, zoals internaliserende en externaliserende problematiek (Colonnesi et al. 2011; Groh et al. 2017; Hoeve et al. 2012; Madigan et al. 2016). Hoewel verschillende studies de samenhang tussen gehechtheid en internaliserende problemen hebben onderzocht, zijn er nog geen meta-analyses uitgevoerd specifiek voor depressie. Het onderzoeken van de associatie tussen gehechtheid en depressie is belangrijk om te weten of onveilige gehechtheid en depressie samengaan en of onveilige gehechtheid een risicofactor is voor depressie bij kinderen en jongeren. Daarom onderzoeken we in deze studie de samenhang tussen gehechtheid en depressie door middel van een meta-analyse.

Veilige en onveilige gehechtheidsrelaties

De gehechtheidstheorie is ontwikkeld door John Bowlby (1969, 1988). Gehechtheidsonderzoek nam een hoge vlucht toen de Vreemde Situatie Procedure (Ainsworth et al. 1978) werd ontwikkeld. Deze procedure was bedoeld om de gehechtheidsrelatie tussen het kind en de primaire opvoeder vast te stellen en een empirische basis te vormen voor de gehechtheidstheorie. Door middel van deze procedure kan een kind worden geclassificeerd als veilig (Type B), onveilig-vermijdend (Type A) of onveilig-ambivalent (Type C) gehecht. Kinderen met veilige gehechtheidsrelaties hebben een goede balans tussen het exploreren van de wereld en gehechtheidsgedrag: het zoeken naar nabijheid van de opvoeder (Ainsworth et al. 1978). Kinderen met onveilig-vermijdende gehechtheidsrelaties minimaliseren hun gehechtheidsgedrag, omdat zij bijvoorbeeld herhaaldelijk afwijzing of lage sensitiviteit door hun opvoeder hebben ervaren. Onveilig-ambivalent gehechte kinderen maximaliseren hun gehechtheidsgedrag om de nabijheid van de opvoeder te behouden, mogelijk omdat zij inconsistente sensitiviteit van hun opvoeder hebben ervaren (Ainsworth et al. 1978).
Later werd gevonden dat sommige kinderen niet konden worden geclassificeerd volgens deze drie gehechtheidscategorieën waarna een vierde categorie van gehechtheid werd toegevoegd: de gedesorganiseerde gehechtheid (Type D; Main en Solomon 1990). Gedesorganiseerd gehechte kinderen ervaren hun opvoeder als een bron van zowel troost als angst, een onoplosbare paradox. Deze angst zonder oplossing staat de ontwikkeling van een georganiseerde strategie om de gehechtheidsfiguur te gebruiken bij stress in de weg en resulteert in een mix van verschillende typen gehechtheidsgedragingen, gecombineerd met angstige reacties richting de opvoeder (Main en Hesse 1990). Gedesorganiseerde gehechtheid komt relatief vaak voor bij mishandelde kinderen of kinderen met ouders met ernstige psychopathologie (Radke-Yarrow et al. 1985; Van IJzendoorn et al. 1999).
Uit een meta-analyse van Van IJzendoorn en collega’s (1999) blijkt dat in de algemene populatie ongeveer 62 % van de kinderen een veilige, 15 % een onveilig-vermijdende, 9 % een onveilig-ambivalente en 15 % een gedesorganiseerde gehechtheidsrelatie met hun primaire opvoeder hebben. Bij mishandelde kinderen ligt het geschatte percentage veilig gehechte kinderen veel lager, namelijk ongeveer 9 %, terwijl dit voor onveilig-vermijdend 28 %, onveilig-ambivalent 15 % en gedesorganiseerd 48 % is (Van IJzendoorn et al. 1999). Vergelijkbare percentages zijn gevonden in recenter onderzoek (Andreassen en West 2007; Cyr et al. 2010).

Depressie bij kinderen en adolescenten

De depressieve stoornis is een ernstige stemmingsstoornis die de fysieke, emotionele en sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen beïnvloedt en gekarakteriseerd wordt door gevoelens van somberheid en gebrek aan interesse en plezier (Clark et al. 2012). De depressieve stoornis wordt sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw gediagnosticeerd bij kinderen en adolescenten (Schulterbrandt en Raskin 1977). De hoofdsymptomen zijn een depressieve stemming, prikkelbaarheid, gevoelens van waardeloosheid en schuld, slaapproblemen, gewichtsverlies, gedachten over zelfdoding en het terugtrekken uit (sociale) activiteiten. De symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig en moeten minstens twee weken aanwezig zijn. De DSM‑5 voegt daarnaast twee cruciale verschillen tussen depressie bij kinderen en volwassenen toe. Kinderen kunnen vooral prikkelbaarheid laten zien in plaats van een depressieve stemming, en het gewichtsverlies resulteert mogelijk in een afbuigende groeicurve (DSM‑5; American Psychiatric Association 2013). Depressieve symptomen kunnen ook aanwezig zijn zonder dat er sprake is van een depressieve stoornis.
De prevalentie van de depressieve stoornis tijdens de kindertijd bleek uit een meta-analyse van Costello et al. (2006) ongeveer 3 % voor de leeftijd van 13 jaar en 6 % tussen 13 en 18 jaar, met een grotere toename bij meisjes ten opzichte van de jongere leeftijdsgroep. Uit de meta-analyse van Polanczyk et al. (2015) bleek de wereldwijde prevalentie van een depressieve stoornis tijdens de kindertijd en adolescentie 20,6 %. Risicofactoren kunnen worden gecategoriseerd als biologisch (zoals erfelijke belasting, geslacht en hormonale veranderingen tijdens de pubertijd), psychologisch (zoals negatief zelfbeeld of psychotrauma) of omgevingsgerelateerd (zoals conflicten tussen ouders en lage SES; Brenning et al. 2011; Clark et al. 2012).
Zo’n veertig tot zeventig procent van de depressieve kinderen en adolescenten presenteert minstens één andere stoornis, meestal angststoornissen of andere internaliserende problemen (Rohde 2009). De gevolgen van depressie, zoals zelfdoding, middelenmisbruik, lage school- of werkprestaties en slechte relaties met familie en vrienden (Fergusson en Woodward 2002; Keenan-Miller et al. 2007), kunnen zeer bepalend zijn voor de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in de risicofactoren voor depressie om deze beter te kunnen voorspellen en aanknopingspunten voor preventieve interventies te genereren.

De relatie tussen gehechtheid en depressie

Veilige gehechtheid is een beschermend mechanisme dat de ontwikkeling van psychopathologie kan voorkomen, terwijl onveilige gehechtheid gecorreleerd is met en voorspellend is voor psychopathologie bij kinderen en adolescenten, waaronder depressie (Colonnesi et al. 2011; Madigan et al. 2013). Om te begrijpen waarom gehechtheid en depressie met elkaar samenhangen en om de relevantie van deze meta-analyse te laten zien, bespreken we vier theorieën die deze samenhang verklaren. De eerste drie verklaringen veronderstellen een causaal verband tussen gehechtheid en depressie, de laatste verklaring legt uit waarom gehechtheidsproblemen en depressie gelijktijdig kunnen voorkomen, maar verklaart dat niet causaal.
Een eerste verklaring voor de associatie tussen gehechtheid en depressie is dat de kwaliteit van de vroege gehechtheidservaringen met opvoeders het interne werkmodel van het kind vormen. Dit is een set van gegeneraliseerde verwachtingen over zichzelf en anderen (Bowlby 1969). Dit cognitieve-affectieve schema organiseert de identificatie, interpretatie, categorisatie en evaluatie van (gehechtheidsgerelateerde) ervaringen (Bosmans et al. 2010; Dozois en Beck 2008; James et al. 2007). Herhaalde ervaringen van het niet beschikbaar zijn van de opvoeder kunnen leiden tot disfunctionele cognities (ook wel, cognitieve schema’s) over zichzelf (‘Ik ben waardeloos’) en anderen (‘Niemand geeft om mij’, ‘Anderen zijn niet beschikbaar voor mij’), die de kans op depressieve klachten mogelijk verhogen (Dozois en Beck 2008). Disfunctionele schema’s zijn een van de kernelementen van Becks (1967) cognitieve model van depressie en kunnen de relatie tussen onveilige gehechtheid en depressie mediëren. Vanuit dit perspectief is het niet verrassend dat uit onderzoek bleek dat vooral de cognitieve schema’s over verwachtingen om te worden afgewezen of niet verbonden met anderen te zijn de associatie tussen onveilige gehechtheid en psychopathologie mediëren (Bosmans et al. 2010).
Een tweede verklaring komt van onderzoek naar chronische stress. Een van de kernassumpties van Bowlby’s gehechtheidstheorie (1969) is dat jonge kinderen hun opvoeder nodig hebben voor stress- en emotieregulatie. Hoe meer de opvoeder in staat is om het kind te helpen met stress te reduceren, hoe veiliger de gehechtheidsrelatie is. Opvoeders van onveilig gehechte kinderen hebben over het algemeen meer moeite om te voorzien in de emotionele behoeften van hun kind in vergelijking tot opvoeders van veilig gehechte kinderen, bijvoorbeeld door eigen negatieve gehechtheidservaringen of psychische problemen. Kinderen hebben troost van hun opvoeder nodig om zelfregulatie te ontwikkelen (Evans en Porter 2009). De afwezigheid van troost kan leiden tot verhoogde stressniveaus tijdens de kindertijd, omdat de opvoeders niet in staat zijn om hun kind op succesvolle wijze door de stressvolle gebeurtenissen te begeleiden die onderdeel zijn van een normale ontwikkeling (Brenning et al. 2012; Cassidy 1994). Onderzoek heeft herhaaldelijk het belang van chronische stress bij depressie laten zien, wat vooral wordt verklaard door neuro(psycho)logische mechanismen (Banasr et al. 2017; Juster et al. 2010). Bovendien voorspelt de gehechtheidsrelatie met de opvoeder de kwaliteit van latere sociale relaties. Betekenisvolle, steunende relaties blijken een buffer te vormen tegen de effecten van stress op de ontwikkeling van depressie (Jaremka et al. 2013).
Verder vormen emotieregulatiestrategieën een mediërende factor tussen onveilige gehechtheid en depressie (Stuart Parrigon et al. 2015). Kinderen in veilige gehechtheidsrelaties hebben herhaaldelijk troost en opluchting gevonden bij hun gehechtheidsfiguur wanneer ze zich bij stress tot hun gehechtheidsfiguur wendden. Hierdoor is de kans groot dat ze bij stress opnieuw steun en nabijheid zoeken bij de gehechtheidsfiguur. Onveilig gehechte kinderen hebben ervaren dat hun stress niet vermindert wanneer ze een beroep doen op hun gehechtheidsfiguur, of sterker nog, dat contact met de gehechtheidsfiguur juist stressverhogend is, bijvoorbeeld door de ervaren afwijzing. Deze kinderen zullen daardoor geneigd zijn op zoek te gaan naar alternatieve, inadequate stress- en emotieregulatiestrategieën (Mikulincer et al. 2003). Voorbeelden hiervan zijn de hyperactiverende strategie, die gekenmerkt wordt door het versterken van negatieve emoties en een verhoogde waakzaamheid voor situaties waarin deze kunnen ontstaan, en de deactiverende strategie, die wordt gekenmerkt door het onderdrukken van negatieve emoties en het vermijden van situaties waarbij deze emoties kunnen ontstaan. Inadequate emotieregulatie is veelvuldig in verband gebracht met het ontstaan van psychopathologie, zoals depressie (Aldao et al. 2010), wat verklaart waarom onveilige gehechtheid kan leiden tot depressie.
Ten derde kan het samengaan van gehechtheidsproblemen en depressie worden verklaard door genetische gevoeligheid voor depressie. Specifieke genetische markers blijken geassocieerd met depressieve symptomen en stoornissen (Hyde et al. 2016; Wray et al. 2018). Tegelijkertijd zijn depressieve symptomen in moeder geïdentificeerd als belangrijke voorspeller van onveilige gehechtheidsrelaties met hun kind door verminderde sensitiviteit (Graffi et al. 2016). De genetische kwetsbaarheid van depressieve moeders zou kunnen worden overgedragen op hun kinderen, wat resulteert in een verhoogd risico op depressie bij hun kinderen, terwijl de depressieve symptomen bij moeders resulteren in onveilige gehechtheidsrelaties met hun kind.
Tot slot kan het samengaan van onveilige gehechtheid en depressie worden verklaard door de overdracht van sociaalecologische risicofactoren van opvoeders op kinderen, zoals lage sociaaleconomische status, schulden, migratiestatus, slechte huisvesting, lage algemene gezondheid en gebrek aan een steunend systeem. Talloze studies hebben de intergenerationele overdracht van sociaalecologische context laten zien (Black et al. 2005; Coneus en Spiess 2012; Sharkey 2008). Sociaalecologische risicofactoren zijn zowel voorspellend voor de kwaliteit van gehechtheid als voor depressie (Cyr et al. 2010; Hopkins et al. 2013; Raikes en Thompson 2005), wat bijdraagt aan de verklaring voor de samenhang tussen gehechtheid en depressie.
Uit eerdere onderzoeken blijken er dus verschillende indicaties te zijn dat onveilige gehechtheid en depressie samengaan en gehechtheid een voorspellende factor voor depressie en depressieve symptomen bij kinderen en jongeren is. Echter, empirisch bewijs voor deze samenhang blijkt vooral uit individuele studies naar de associatie tussen gehechtheid en depressie, uit meta-analyses van brede internaliserende problemen (zoals Groh et al. 2012; Madigan et al. 2016) of uit een meta-analyse met volwassen steekproeven (Dagan, Facompré, & Bernard 2018). Wij vinden het belangrijk om de associatie met gehechtheid voor specifieke vormen van internaliserende problemen te onderzoeken. Brumariu en Kerns (2010) vonden in een narratieve review meer consistente associaties tussen gehechtheid en depressie of angst dan tussen gehechtheid en internaliserende symptomen die op globaal niveau zijn gemeten. De recentste meta-analyses van de associatie tussen gehechtheid en internaliserende problemen lieten inconsistente resultaten zien: r = 0,07 (Groh et al. 2012), r = 0,18 (Madigan et al. 2013) en r = 0,28 (Madigan et al. 2016). De meta-analyse van Colonnesi en collega’s (2011) met een effectgrootte van r = 0,30 voor de samenhang tussen gehechtheid en angst suggereert inderdaad dat de associatie tussen gehechtheid en psychopathologie groter is voor specifieke dan voor algemene internaliserende problemen. Een meta-analyse specifiek gericht op depressie als uitkomstmaat zou mogelijk meer duidelijkheid kunnen scheppen over de relatie tussen gehechtheid en specifieke klachten dan een meta-analyse van de relatie tussen gehechtheid en bredere psychische klachten.
Hoewel gecorreleerd en comorbide, zijn internaliserende stoornissen en symptomen losstaande stoornissen met onderscheidende kenmerken (Danneel et al. 2019). Kennis over de verschillende risicofactoren voor depressie in vergelijking tot andere internaliserende problemen kan mogelijk de beschikbare interventies voor specifieke internaliserende problemen verbeteren. Concluderend kan een meta-analyse van de samenhang tussen gehechtheid en depressie meer verdiepend kijken naar de aard van de samenhang en de potentiële moderatoren en kan deze mogelijk belangrijke implicaties voor onderzoek en de klinische praktijk bieden.

De huidige studie

Het doel van de studie is om de samenhang tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten te onderzoeken en vast te stellen welke moderatoren van invloed zijn op deze associatie. We hebben zowel crosssectionele als longitudinale studies geïncludeerd om te kunnen onderzoeken in hoeverre onveilige gehechtheid en depressie samengaan en in hoeverre onveilige gehechtheid een risicofactor voor depressie is. De huidige meta-analyse gebruikt een multilevel aanpak, die het mogelijk maakt om uitgebreide moderatoranalyses te doen (Van Den Noortgate en Onghena 2003). De multilevel meta-analytische technieken stellen ons in staat om alle beschikbare effectgroottes mee te nemen in de analyse, zodat alle informatie behouden blijft en maximale statistische power wordt gegenereerd (Assink et al. 2015). In de huidige meta-analyse hebben wij de mogelijke modererende effecten van verschillende studie-, steekproef-, gehechtheids- en depressiekenmerken getoetst. Onder het kopje ‘Coderen van de studies’ in de Methode staan de moderatoren nader beschreven.
Samenvattend: het primaire doel van de huidige multilevel meta-analyse is vaststelling van de sterkte van het verband tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten. Het tweede doel is te onderzoeken welke moderatoren van invloed zijn op de associatie tussen gehechtheid en depressie.

Methode

Inclusiecriteria

Alle beschikbare studies van 1978 tot juni 2017 naar de associatie tussen gehechtheid en depressie van de babytijd tot adolescentie zijn geïncludeerd in de huidige meta-analyse. Verschillende inclusiecriteria zijn geformuleerd om de studies voor deze review te selecteren. Ten eerste moesten de studies een maat voor gehechtheid van het kind en depressie bij het kind geïncludeerd hebben. Ten tweede moesten studies een steekproef hebben met de leeftijd tussen de 0 en 23 jaar. Ten derde zijn er alleen studies geïncludeerd die de gehechtheid met ouders en/of primaire opvoeders of algemene gehechtheidsrepresentaties onderzochten. Studies die gehechtheidsrepresentaties hebben onderzocht die specifiek gaan over relaties met vrienden, leerkrachten of romantische partners zijn geëxcludeerd. Ten vierde konden alleen studies in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees of Nederlands worden geïncludeerd. Ten vijfde moesten studies voldoende statistische informatie bevatten om een effectgrootte te berekenen. Tot slot zijn alleen studies geïncludeerd die rapporteerden over bivariate associaties tussen gehechtheid en depressie, omdat bij multivariate effectgroottes de covariaten dusdanig verschillen dat het combineren en vergelijken van effectgroottes beperkt mogelijk is (Mulder et al. 2018).

Selectie van studies en publicatiebias beperken

In de zoektocht naar geschikte studies zijn de aanbevelingen van Lipsey en Wilson (2001) gevolgd. Allereerst zijn de volgende elektronische databases doorzocht: Ovid (inclusief Medline, PsychINFO en ERIC), Wiley Online Library, ScienceDirect, Academic Search Premier, EThOS, en ProQuest Dissertations & Theses. De zoektermen bestonden uit vier elementen: een gehechtheids-, een depressie-, een ouder/opvoeder- en een leeftijdselement. Voor het gehechtheidselement zijn de volgende trefwoorden gebruikt: attachment, ‘parent-child relation*’, ‘mother-child relation*’ of ‘father-child relation*’. Voor het depressie-element zijn de volgende trefwoorden gebruikt: depressi*, dysthym*, ‘affective disorder*’ of ‘mood disorder*’. Het ouderelement bestond uit de volgende trefwoorden: parent*, mother, father, caregiver of caretaker. Voor het leeftijdselement werden de volgende trefwoorden gebruikt: infant, baby, babies, child*, toddler*, youth, adolescent*, ‘young adult’ of student. Indien mogelijk werd er gezocht in specifieke tekstvelden van de database (titel, samenvatting en trefwoorden) om zo het aantal ongeschikte studies te verminderen.
Bij systematische reviews is het de bedoeling om alle geschikte studies die ooit zijn uitgevoerd te includeren (Lipsey en Wilson 2001). Een veelvoorkomend probleem is echter dat studies niet zijn gepubliceerd omdat deze niet-significante of ongunstige resultaten hadden en daardoor lastig te lokaliseren zijn, de zogenoemde publicatiebias (Rosenthal 1979). Een gevolg van publicatiebias is dat de selectie van studies geen adequate representatie is van alle eerder uitgevoerde studies. Om dit probleem van publicatiebias te voorkomen hebben we ongepubliceerde studies gezocht door te zoeken in de ProQuest Dissertations & Theses database en de E‑theses Online Service database (EthOS). De meeste dissertaties waren openbaar beschikbaar. Indien dit niet het geval was hebben we de auteurs gemaild of de dissertatie aangeschaft via Proquest Dissertation Express. Tot slot hebben we enkele gehechtheidsonderzoekers gemaild met de vraag of zij nog weet hadden van ongepubliceerde studies.
De zoektocht werd onafhankelijk uitgevoerd door de eerste drie auteurs. In totaal werden 4.892 titels gescreend in de elektronische databases. We pasten verder een sneeuwbalmethode toe (door de referentielijsten van relevante artikelen te doorzoeken) om andere gekwalificeerde studies te vinden. De initiële zoektocht leverde 508 studies op, waarvan vervolgens de samenvatting en methodesectie kort werden doorgelezen en geëxcludeerd indien de studie niet voldeed aan de inclusiecriteria. Verdere inspectie van de volledige teksten van 174 studies leidde tot de inclusie van 124 studies met 123 onafhankelijke steekproeven, 643 effectgroottes en een totaal van 54.598 participanten. Bijlage A laat een overzicht zien van de zoekprocedure (fig. A.1), bijlage B bevat de referenties en bijlage C de kenmerken van de geïncludeerde studies (tab. C.1).

Het coderen van de studies

De eerste auteur en een onderzoeksassistent hebben de geïncludeerde studies gecodeerd volgens de aanwijzingen van Lipsey en Wilson (2001). De onafhankelijke variabele was gehechtheid, de afhankelijke variabele was depressie. De potentiële moderatoren van de relatie tussen gehechtheid en depressie werden gegroepeerd in de volgende domeinen: studie-, steekproef-, gehechtheids- en depressiekenmerken.
Voor de studiekenmerken werd allereerst het jaar van de publicatie als potentiële moderator gecodeerd, omdat we verwachtten dat de kwaliteit van recente studies hoger was dan de kwaliteit van oudere studies, omdat statistische en methodologische kennis in sociaalwetenschappelijk onderzoek in de laatste jaren significant is gestegen. Ten tweede werd de impactfactor van het tijdschrift waarin de studie was gepubliceerd gecodeerd, omdat impactfactor een eerste indicatie van studiekwaliteit is (Saha et al. 2003). Ten derde hebben we, om de mogelijke publicatiebias te onderzoeken, gecodeerd of een studie werd gepubliceerd in een tijdschrift of niet. Ten vierde is het op dit moment nog niet duidelijk of de assumptie dat veilige gehechtheid leidt tot beter sociaal-emotioneel functioneren correct is voor verschillende culturen (Mesman et al. 2016) en of de sterkte van het verband tussen gehechtheid en depressie varieert tussen verschillende culturen. Daarom hebben we het land van de studie (Noord-Amerikaanse en Europese landen vs. andere landen) gecodeerd. Ten vijfde is het studiedesign (crosssectioneel versus longitudinaal design) gecodeerd. Crosssectionele studies meten de relatie tussen gehechtheid en depressie op een specifiek moment in de tijd (oftewel het samengaan van gehechtheidsproblemen en depressie), terwijl longitudinale studies ook het ontwikkelingsaspect van deze associatie meenemen (oftewel in hoeverre onveilige gehechtheid een risicofactor is voor depressie). Verder is de tijd (aantal maanden) tussen de gehechtheids- en depressiemaat gecodeerd.
We hebben verschillende steekproefkenmerken gecodeerd. Allereerst de gemiddelde leeftijd ten tijde van de gehechtheids- en depressiemaat, omdat deze in longitudinale studies kunnen variëren wanneer depressie en gehechtheid niet op hetzelfde moment in de tijd werden gemeten. Ten tweede zijn in eerdere meta-analyses van de relatie tussen gehechtheid en psychopathologie significante moderatoreffecten van geslacht gevonden (Groh et al. 2017). Daarom hebben we gecodeerd of de steekproef alleen jongens of alleen meisjes betrof of gemengd was en hebben we de proportie jongens in de steekproef gecodeerd. Ten derde hebben we in lijn met eerdere meta-analyses van gehechtheid en internaliserende problemen (Colonnesi et al. 2011; Madigan et al. 2013) gecodeerd of het een risicosteekproef, een steekproef uit de algemene populatie of een gemengde steekproef was. Een steekproef werd gecodeerd als risicosteekproef wanneer de opvoeders of de kinderen mentale problemen hadden, wanneer de kinderen mishandeld waren of in residentiële jeugdhulp zaten, wanneer een van de ouders was overleden, wanneer er sprake was van risicofactoren in het schooldomein (zoals het volgen van speciaal onderwijs) en wanneer de steekproef uit tienermoeders bestond. Tot slot is het percentage kinderen met een Europese achtergrond gecodeerd, in verband met mogelijke culturele verschillen die de associatie tussen gehechtheid en depressie beïnvloeden (Mesman et al. 2016).
Verschillende gehechtheidskenmerken zijn gecodeerd. Allereerst hebben we de gehechtheidsfiguur (ouders, moeders, vaders of algemene gehechtheidsrepresentatie van het kind) gecodeerd, omdat moeders en vaders een unieke en verschillende invloed op de ontwikkeling van kinderen kunnen hebben (Majdandžić et al. 2016). Ten tweede is de gehechtheidsstijl (veilig, vermijdend, ambivalent, gedesorganiseerd of brede onveilige maat) gecodeerd, omdat de verschillende gehechtheidsstijlen verschillend geassocieerd kunnen zijn met depressie (Brumariu en Kerns 2010). Ten derde hebben we gecodeerd of de gehechtheidsmaat continu of categorisch was. Ten vierde werd het type gehechtheidsinstrument (vragenlijst, interview of experiment/observatie) gecodeerd, omdat verschillende instrumenten verschillende elementen van gehechtheid meten (Bosmans en Kerns 2015). Daarnaast zijn vragenlijsten gevoeliger voor sociaal-wenselijke antwoordpatronen. Voor Nederlandstalige publicaties over het meten van gehechtheid wordt verwezen naar de Richtlijn Problematische gehechtheid (De Wolff et al. 2017), Braet en Bosmans (2016) en Van Hoof (2017). Ten vijfde hebben we, omdat eerdere meta-analyses (Colonnesi et al. 2011; Madigan et al. 2016) moderatoreffecten van de informant van de gehechtheidsmaat hebben gevonden, gecodeerd of het kind, de ouder of een observator rapporteerde over de gehechtheidsrelatie. In de analyses werd alleen de kind- en observatorcategorie geïncludeerd, omdat maar één studie rapporteerde over de ouder als informant over de gehechtheidsrelatie.
We hebben verschillende depressievariabelen gecodeerd. In lijn met de meta-analyse van Colonnesi en collega’s (2011) hebben we gecodeerd of de studie depressieve symptomen of een klinische diagnose van depressie heeft gemeten en hebben we de informant van de depressiemaat (kind, ouders, beiden of anderen) gecodeerd. Uiteindelijk is alleen de kind- versus ouderinformant meegenomen, omdat de andere categorieën te weinig studies bevatten. Tot slot hebben we het type instrument van de depressiemaat (vragenlijst of interview) gecodeerd, omdat interviews over het algemeen als meer valide en betrouwbaardere instrumenten worden beschouwd dan vragenlijsten (Uher en McGuffin 2010).
Tien studies die waren gecodeerd door de onderzoeksassistent zijn ad random geselecteerd en dubbel gecodeerd door de eerste auteur. De overeenkomst voor de moderatorvariabelen varieerde van voldoende (86,7 %) tot perfect (100 %). De overeenkomst wat betreft de berekende effectgrootte en de steekproefgrootte was respectievelijk 96,7 % en 90,0 %.

Berekeningen en analyses

Effectgroottes werden uitgedrukt in correlatiecoëfficiënten. We verwachtten dat veilige gehechtheidsrelaties geassocieerd zijn met minder depressie en onveilige gehechtheidsrelaties met meer depressie. Alle correlaties werden gescoord in dezelfde richting zodat deze met elkaar konden worden vergeleken. Een positieve correlatie betekende dat de effectgrootte in lijn was met onze hypothese, een negatieve correlatie dat deze niet in lijn was met onze hypothese. Cohen (1988) formuleerde richtlijnen die kunnen worden gebruikt voor de interpretatie van correlaties. Correlaties rond de r = 0,10 worden als klein beschouwd, rond de r = 0,30 als middelgroot en rond r = 0,50 als groot. De gerapporteerde statistieken werden omgescoord naar correlaties met behulp van de calculator van Wilson (2013) en formules van Lipsey en Wilson (2001). De continue variabelen werden gecentreerd rondom hun gemiddelden en categorische variabelen omgescoord naar dummyvariabelen. Extreme waardes in de effectgroottes (>3,29 SD van het gemiddelde; Tabachnik en Fidell 2013) werden vervangen door de hoogste of laagste acceptabele score in de normaalverdeling. De effectgroottes r werden vervolgens omgescoord naar Fisher z-waardes (Lipsey en Wilson 2001). In de rapportages over de globale relatie tussen gehechtheid en depressie en in de intercepts van de moderatoranalyses zijn de Fisher z-waardes weer getransformeerd naar correlatiecoëfficiënten om interpretatie te vergemakkelijken. Standaardfouten en steekproefvariantie van de effectgroottes werden geschat door formules van Lipsey en Wilson (2001).
Bij de meeste studies was het mogelijk om meer dan één effectgrootte te destilleren, bijvoorbeeld doordat een studie rapporteerde over de correlaties tussen meerdere typen gehechtheid en depressie of doordat er over meerdere instrumenten voor gehechtheid en depressie of meerdere informanten werd gerapporteerd. Het is mogelijk dat effectgroottes van dezelfde studie dichter bij elkaar liggen dan effectgroottes van verschillende studies. Daarom is de assumptie van klassieke meta-analyses van onafhankelijke effectgroottes geschonden (Hox 2002; Lipsey en Wilson 2001). In lijn met recente meta-analyses hebben we daarom een multilevel design toegepast (Houben et al. 2015; Spruit et al. 2016). De multilevel aanpak houdt rekening met de hiërarchische structuur van de data, waarin effectgroottes zijn genest binnen studies (Van Den Noortgate en Onghena 2003). Verder biedt een multilevel meta-analyse de mogelijkheid om alle effectgroottes die zijn gerapporteerd in de primaire studies te includeren, zodat alle informatie behouden blijft en maximale statische power wordt bereikt (Assink et al. 2015).
We hebben een drie-level meta-analysemodel gebruikt om de gecombineerde globale effectgrootte te berekenen en om de moderatoranalyses uit te voeren, volgens de instructies van Assink en Wibbelink (2016). Drie bronnen van variantie werden gemodelleerd, waaronder de steekproefvariantie voor de geobserveerde effectgroottes (level 1), de variantie tussen effectgroottes binnen dezelfde studie (level 2) en de variantie tussen de studies (level 3) (Cheung 2014). De steekproefvariantie van de geobserveerde effectgroottes (level 1) werd geschat door middel van de formule van Cheung (2014). Log-likelihood-ratio-tests werden uitgevoerd om het volledige model te vergelijken met de modellen waarbij een van de variantieparameters op nul werd gezet, om vast te stellen of er sprake was van significante variantie op het tweede of derde niveau (Assink en Wibbelink 2016). Significante variantie op het tweede of derde niveau betekent dat de effectgrootteverdeling heterogeen is en dat de effectgroottes niet kunnen worden gezien als een schatting van een algemene effectgrootte. In dat geval gingen we over op moderatoranalyses, omdat verschillen tussen de effectgroottes mogelijk konden worden verklaard door studie-, steekproef-, gehechtheids- of depressiekenmerken. Moderatoranalyses werden alleen uitgevoerd in het geval dat elke categorie van de potentiële moderator door ten minste drie studies was gevuld (Spruit et al. 2016). Alle significante moderatoren werden vervolgens in een multivariaat model gevoegd om de unieke bijdrage in het verklaren van de variantie van de effectgrootteverdeling te toetsen.
In het geval van een heterogene effectgrootteverdeling is het niet mogelijk om te toetsen voor publicatiebias, aangezien een van de voorwaarden hiervan een homogene effectgrootteverdeling is. Bij heterogene data kan de publicatiebiastoets namelijk niet goed onderscheid maken tussen heterogeniteit en publicatiebias, waardoor er valspositieve of niet te interpreteren resultaten zijn (Ioannidis 2005). Door de zoekstrategie hebben we echter geprobeerd de mogelijke kans op publicatiebias zo klein mogelijk te houden. Bovendien testten we met een moderatoranalyse over publicatiebias in hoeverre mogelijke publicatiebias van invloed kon zijn op de sterkte van het verband tussen gehechtheid en depressie.
De multilevel meta-analyse werd uitgevoerd in R (versie 3.4.4) met het metafor-pakket en een multilevel random-effectmodel (Assink en Wibbelink 2016; Spruit et al. 2016). De restricted-maximum-likelihood-schatting werd gebruikt om alle modelparameters te schatten, en de methode van Knapp en Hartung (2003) werd gebruikt om individuele regressiecoëfficiënten van de modellen te schatten en om de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen te berekenen (zie ook Assink et al. 2015; Houben et al. 2015; Assink en Wibbelink 2016).

Resultaten

De meta-analyse bevatte 124 studies, met 123 onafhankelijke steekproeven (s), 643 effectgroottes (k) en een totaal van 54.598 deelnemers. De resultaten van de multilevel meta-analyse van de relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten worden gepresenteerd in tab. 1. De globale associatie tussen gehechtheid en depressie kan in deze tabel worden gevonden, alsook de resultaten van de moderatoranalyses.
Tabel 1
De globale resultaten en moderatoreffecten van de relatie tussen gehechtheid en depressie
 
s
k
β0
r
t0
   
Globale associatie gehechtheid en depressie
123
643
0,324
0,313
22,177
   
Moderatoren
s
k
β0
r
t0
β1
t1
F (df1, df2)
Studiekenmerken
Publicatiejaar (cont.)
123
643
0,324
0,313
22,096***
−0,001
−0,661
F (1,641) = 0,437
Impactfactor (cont.)
105
541
0,327
0,316
21,178***
−0,024
−2,331*
F (1,539) = 5,435*
Publicatiestatus
123
643
     
F (1,641) = 0,879
– Gepubliceerd (RC)
106
541
0,325
0,314
20,425***
   
– Niet gepubliceerd
 17
102
0,319
0,309
 8,405***
−0,006
−0,152
 
Land
123
613
     
F (1,611) = 12,028***
– Westers (RC)
112
554
0,316
0,306
21,419***
   
– Niet-westers
 13
 59
0,393
0,374
15,932***
 0,077
 3,468***
 
Studiedesign
123
643
     
F (1,641) = 39,184***
– Crosssectioneel (RC)
 97
462
0,361
0,346
23,661***
   
– Longitudinaal
 32
181
0,203
0,200
 8,502***
−0,158
−6,260***
 
Tijd tussen gehechtheids- en depressiemaat (cont.)
123
637
0,330
0,319
24,127***
−0,002
−5,417***
F (1,635) = 29,344***
Steekproefkenmerken
Gemiddelde leeftijd gehechtheidsmaat (cont.)
112
609
0,328
0,317
22,069***
 0,010
 2,835**
F (1,607) = 8,036**
Gemiddelde leeftijd depressiemaat (cont.)
112
609
0,327
0,316
21,276***
−0,003
−0,741
F (1,607) = 0,549
Geslacht
120
627
     
F (2,624) = 8,036**
– Alleen jongens (RC)
  8
 33
0,341
0,328
 9,914***
   
– Alleen meisjes
 21
 79
0,403
0,383
14,040***
 0,063
 2,086*
 
– Gemengd
101
627
0,314
0,304
20,948
−0,027
−0,777
 
Gezinsrisicostatus
123
643
     
F (2,640) = 0,467
– Geen risico (RC)
 72
511
0,330
0,319
19,656***
   
– Risicosteekproef
 19
 87
0,318
0,308
 8,151***
−0,013
−0,301
 
– Gemengd
 12
 45
0,283
0,276
 6,020***
−0,047
−0,950
 
Proportie Europees (cont.)
 68
322
0,301
0,292
15,420***
−0,058
−1,034
F (1,320) = 1,070
Gehechtheidskenmerken
Gehechtheidsfiguur
123
643
     
F (3,639) = 0,278
– Ouders (RC)
 53
207
0,314
0,304
16,302***
   
– Moeder
 62
234
0,332
0,320
17,784***
 0,018
 0,822
 
– Vader
 31
132
0,326
0,315
15,881***
 0,012
 0,519
 
– Algemene representaties
 14
 70
0,330
0,319
 9,207***
 0,016
 0,419
 
Gehechtheidsstijl
 82
521
     
F (4,516) = 5,067***
– Veilig (RC)
 42
264
0,307
0,298
13,575***
   
– Vermijdend
 29
 57
0,273
0,266
 9,680***
−0,033
−1,173
 
– Ambivalent
 32
 55
0,320
0,310
11,245***
 0,013
 0,442
 
– Gedesorganiseerd
 12
 27
0,379
0,362
 8,959***
 0,073
 1,718+
 
– Onveilig
 35
118
0,353
0,339
15,013***
 0,046
 3,537***
 
Gehechtheidsmaat
123
643
     
F (1,641) = 13,358***
– Continu (RC)
112
552
0,341
0,328
23,758***
   
– Categorisch
 24
 91
0,229
0,225
 7,894***
−0,112
 3,655***
 
Gehechtheidsinstrument
123
643
     
F (2,640) = 20,381***
– Vragenlijst (RC)
100
518
0,358
0,343
25,652***
   
– Interview
 11
 78
0,156
0,155
 3,787***
−0,203
−4,748***
 
– Observatie/experiment
 14
 47
0,162
0,161
 4,030***
−0,197
−4,657***
 
Informant gehechtheid
123
642
     
F (1,640) = 12,687***
– Kind (RC)
112
605
0,338
0,326
23,484***
   
– Observator
 12
 37
0,165
0,164
 3,509***
−0,173
−3,562***
 
Depressiekenmerken
Depressiemaat
123
643
     
F (1,641) = 0,039
– Symptomen (RC)
116
608
0,325
0,314
21,618***
   
– Klinische diagnose
 11
 35
0,315
0,305
 6,900***
−0,009
−0,196
 
Instrument depressie
122
639
     
F (1,637) = 0,479
– Vragenlijst (RC)
117
600
0,326
0,315
21,516***
   
– Interview
 14
 39
0,296
0,288
 6,977
−0,030
−0,692
 
Informant depressie
121
627
     
F (1,625) = 2,442
– Kind (RC)
120
597
0,327
0,316
22,375***
   
– Ouder
  5
 30
0,273
0,266
 7,458***
−0,054
−1,563
 
s aantal onafhankelijke studies, k aantal effectgroottes, t0 verschil in gemiddelde r met 0, t1 verschil in gemiddelde r met referentiecategorie, F (df1, df2) omnibustest, cont. continue variabele, (RC) referentiecategorie
*p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001; +p < 0,10

Globale relatie tussen gehechtheid en depressie

Er werd een significante, middelgrote associatie gevonden tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten van r = 0,31; p < 0,001; 95 % CI [0,29; 0,34], wat betekent dat veilige gehechtheid negatief en onveilige gehechtheid positief is gecorreleerd met depressie. Meer specifiek bleek de relatie tussen gehechtheid en depressie significant te zijn in zowel crosssectionele (r = 0,35; p < 0,001) als longitudinale studies (r = 0,20; p < 0,001), wat erop wijst dat onveilige gehechtheid zowel samengaat met als vooraf gaat aan depressie.
De likelihood-ratio-test die de modellen met en zonder variantie tussen studies (level 3) vergelijkt, liet zien dat er significante variantie aanwezig was op het derde niveau, σ2 level 3 = 0,02; χ2 (1) = 324,86; p < 0,0001. De variantie tussen de effectgroottes binnen studies (level 2) was ook significant, σ2 level 2 = 0,01; χ2 (1) = 1.995,78; p < 0,0001, wat een heterogene effectgrootteverdeling impliceert. Van de totale effectgroottevariantie werd 6,3% verklaard door de steekproefvariantie (level 1), 27,3 % door de variantie tussen effectgroottes binnen studies (level 2) en 66,4 % door de variantie tussen studies (level 3). Door deze heterogene effectgrootteverdeling hebben we moderatoranalyses uitgevoerd om te onderzoeken in hoeverre de sterkte van de associatie tussen gehechtheid en depressie wordt beïnvloed door studie-, steekproef, gehechtheids- en depressiekenmerken. We hebben geen tests uitgevoerd om publicatiebias te onderzoeken, omdat deze homogene data vereisen.

Moderatoren van de relatie tussen gehechtheid en depressie

Studiekenmerken

De impactfactor van het tijdschrift was een significante moderator van de sterkte van het verband tussen gehechtheid en depressie. Studies die waren gepubliceerd in tijdschriften met een hogere impactfactor hadden kleinere effectgroottes. Verder bleek het land van de studie een significante moderator. Grotere effectgroottes werden gevonden in studies uit niet-westerse landen in vergelijking tot Noord-Amerikaanse en Europese studies. Bovendien was het studiedesign een significante moderator, waarbij er kleinere effectgroottes werden gevonden in longitudinale studies in vergelijking tot crosssectionele studies. Omdat studiedesign een significante moderator bleek, hebben we ook getoetst in hoeverre de tijd tussen de gehechtheids- en depressiemaat een significante moderator was van de relatie tussen gehechtheid en depressie. Zoals verwacht vonden we dat hoe meer tijd er tussen de gehechtheids- en depressiemaat zat, hoe kleiner de effectgrootte. Het jaar van de publicatie en de publicatiestatus (gepubliceerd in een tijdschrift of niet) waren geen moderatoren.

Steekproefkenmerken

Verschillende steekproefkenmerken modereerden de associatie tussen gehechtheid en depressie. Allereerst bleek de leeftijd van het kind ten tijde van de gehechtheidsmaat het verband te beïnvloeden: in oudere steekproeven werden sterkere verbanden gevonden. Ten tweede bleek het geslacht een significante moderator. In steekproeven met alleen meisjes werden grotere effectgroottes gevonden dan in steekproeven met alleen jongens. De leeftijd ten tijde van de depressiemaat en de risicostatus van de steekproef waren geen significante moderator.

Gehechtheidskenmerken

Alle gehechtheidsstijlen (veilig, vermijdend, ambivalent, gedesorganiseerd en algemene onveilige gehechtheid) bleken significant, en in de verwachte richting, geassocieerd met depressie. Echter, de specifieke gehechtheidsstijl was wel een moderator van het verband tussen gehechtheid en depressie. De brede onveilige-gehechtheidsmaten lieten significant grotere verbanden zien dan de veilige-gehechtheidsmaten. De effectgroottes in de andere onveilige-gehechtheidstypen weken niet significant af van veilige gehechtheid, hoewel er een trend te zien was voor de gedesorganiseerde gehechtheid (p < 0,10), met sterkere effectgroottes in vergelijking tot de veilige gehechtheid. Verder werden er kleinere effectgroottes gevonden voor categorische gehechtheidsmaten in vergelijking met continue gehechtheidsmaten. Bovendien bleek het type instrument een significante moderator. Bij vragenlijsten werden sterkere verbanden gevonden tussen gehechtheid en depressie dan bij interviews en observaties of experimenten. Tot slot bleek de informant van de gehechtheidsmaat de relatie tussen gehechtheid en depressie te modereren, waarbij er grotere effectgroottes werden gevonden wanneer het kind de informant was in vergelijking met een observator. De gehechtheidsfiguur (ouders, moeders, vaders of algemene gehechtheidsrepresentaties) bleek geen significante moderator.

Depressiekenmerken

Geen van de depressiekenmerken bleek een significante moderator. De depressiemaat (symptomen of klinische diagnose), het instrument (vragenlijst of interview) en de informant (kind of ouder) bleken niet van invloed te zijn op de sterkte van de relatie tussen gehechtheid en depressie.

Multivariaat model

We hebben de unieke bijdrage van de significante moderatoren aan de variantie in effectgroottes onderzocht door een multivariaat model. We hebben alle moderatoren die significant waren in de bivariate modellen in het multivariate model gestopt, met uitzondering van de tijd tussen de gehechtheids- en depressiemaat, in verband met multicollineariteit. De resultaten van het multivariate model kunnen worden gevonden in tab. 2.
Tabel 2
Resultaten van het multivariate model
 
s
k
β
t
F (df1, df2)
σ2 level 3
σ2 level 2
Multivariaat model
66
404
  
F (9,394) = 9,390***
0,018
0,006
– Intercept
  
 0,242
 2,984**
   
– Impactfactor
  
 0,009
 0,725
   
– Niet-westerse landen
  
 0,077
 3,910***
   
– Longitudinaal design
  
−0,137
−4,396***
   
– Leeftijd tijdens gehechtheidsmaat
  
−0,008
−1,315
   
– Meisjessteekproef
  
 0,113
 3,668***
   
– Onveilige gehechtheid
  
 0,047
 3,332***
   
– Categorische gehechtheidsmaat
  
 0,005
 0,126
   
– Gehechtheidsvragenlijst
  
 0,197
 3,902***
   
– Kindinformant gehechtheid
  
 0,006
 0,082
   
s aantal onafhankelijke studies, k aantal effectgroottes, F (df1, df2) omnibustest, σ2 level 3 variantie tussen studies, σ2 level 2 variantie binnen studies
**p < 0,01; ***p < 0,001
We vonden dat het land van de studie, het studiedesign, meisjessteekproeven, onveilige gehechtheid en het type gehechtheidsinstrument een unieke bijdrage leverden aan het verklaren van variantie, wanneer wordt gecontroleerd voor de andere variabelen in het model. Longitudinale studies lieten kleinere effectgroottes zien. Grotere effectgroottes werden gevonden in niet-westerse landen, bij meisjessteekproeven, bij brede onveilige gehechtheidsmaten en bij gehechtheidsvragenlijsten. De impactfactor van het tijdschrift van de studie, de leeftijd ten tijde van de gehechtheidsmaat, het type gehechtheidsmaat (categorisch of continu) en de informant van de gehechtheidsmaat bleken niet langer een significante bijdrage te leveren aan het verklaren van variantie.

Discussie

Globale relatie tussen gehechtheid en depressie

De huidige meta-analyse had als doel om de associatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten te toetsen door middel van een multilevel benadering en de potentiële moderatoren van deze associatie te onderzoeken. We vonden een significante, middelgrote correlatie van r = 0,31 tussen gehechtheid en depressie, wat betekent dat veilige gehechtheid positief en onveilige gehechtheid negatief gecorreleerd is met depressie. Dit is in lijn met een eerdere meta-analyse van het verband tussen gehechtheid en angst, die een globale effectgrootte van r = 0,30 vond (Colonnesi et al. 2011) en de laatste meta-analyse van de associatie tussen gehechtheid en internaliserende problemen van r = 0,28 (Madigan et al. 2016). Bovendien bleek uit de huidige meta-analyse dat er een significant verband is tussen gehechtheid en depressie in zowel crosssectionele als longitudinale studies. Kraemer, Stice, Kazdin, Offord en Kupfer (2001) hebben richtlijnen opgesteld om de betekenis van associaties te begrijpen. Om de terminologie van Kraemer en collega’s (2001) te gebruiken, kan er op grond van deze meta-analyse worden geconcludeerd dat gehechtheid en depressie gecorreleerd zijn (dat betekent dat de twee variabelen samen voorkomen) en dat onveilige gehechtheid voorafgaat aan depressieve symptomen (oftewel dat onveilige gehechtheid een risicofactor is voor depressie).
Bowlby’s gehechtheidstheorie (1969) vormt de basis om de relatie tussen gehechtheid en depressie te begrijpen. Hij beschreef dat de gehechtheidservaringen met opvoeders het interne werkmodel (de gegeneraliseerde verwachtingen van het zelf en anderen) van het kind vormen (Bowlby 1969). Bij negatieve gehechtheidservaringen kunnen er daarom negatieve cognities over het zelf en anderen ontstaan, wat vervolgens tot depressieve symptomen kan leiden (Dozois en Beck 2008). Verder is een onveilige gehechtheid gerelateerd aan verhoogde stress en slechtere emotieregulatie bij kinderen (Brenning et al. 2012; Brumariu 2015; Zimmer-Gembeck et al. 2017), wat een trigger kan zijn voor depressieve symptomen (Banasr et al. 2017; Juster et al. 2010; Malik et al. 2015). Tot slot kan de associatie tussen gehechtheid en depressie verklaard worden door de intergenerationele overdracht van gedeelde genetische en/of sociaalecologische kwetsbaarheid voor zowel onveilige gehechtheid als depressie (Brenning et al. 2011).
Hoewel deze meta-analyse gericht was op het verband tussen een specifiek kenmerk van de ouder-kindrelatie (gehechtheid) en een specifiek ontwikkelingsprobleem (depressie), moeten de relevantie en de implicaties van de resultaten vanuit een transdiagnostisch perspectief bekeken worden (Korrelboom 2017). Volgens de transdiagnostische benadering is onveilige gehechtheid een risicofactor voor internaliserend en externaliserend probleemgedrag en voor verschillende stoornissen. Om deze reden kan onveilige gehechtheid overeenkomsten (d.w.z. symptomen) en comorbiditeit tussen stoornissen veroorzaken (Ein-Dor et al. 2016). Concluderend is het belangrijk om de resultaten van de huidige meta-analyse te integreren met het bredere onderzoek naar de impact van gehechtheid op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind.

Moderatoren van de associatie tussen gehechtheid en depressie

In de huidige meta-analyse hebben we significante variantie gevonden tussen en binnen studies, wat impliceert dat de effectgrootteverdeling heterogeen is en dat moderatoren mogelijk de verschillen in effectgroottes kunnen verklaren. In meta-analyses met veel geïncludeerde studies en effectgroottes komt het regelmatig voor dat de effectgrootteverdeling heterogeen is, omdat er door de vele geïncludeerde studies een grotere statistische power is om heterogeniteit vast te stellen (Tabachnik en Fidell 2013), De moderatoranalyses lieten significante effecten zien van de impactfactor van het tijdschrift waarin de studie was gepubliceerd, het land van de studie (Noord-Amerikaanse en Europese studies vs. andere landen), het studiedesign (crosssectioneel vs. longitudinaal), tijd tussen gehechtheids- en depressiemaat, leeftijd en geslacht van de steekproef, gehechtheidsstijl (veilige en de verschillende typen onveilige gehechtheid), gehechtheidsmaat (continu vs. categorisch), het gehechtheidsinstrument (vragenlijst vs. interview vs. observatie/experiment) en de informant van gehechtheid (kind vs. observator). In het multivariate model met alle significante moderatoren bleken alleen nog land van de studie, studiedesign, geslacht, gehechtheidsstijl en type instrument een unieke bijdrage te leveren aan het verklaren van variantie.
Significant kleinere verbanden tussen gehechtheid en depressie werden gevonden in Noord-Amerikaanse en Europese studies in vergelijking tot studies in andere (niet-westerse) landen. Dit effect kan worden verklaard doordat de meeste niet-westerse studies werden uitgevoerd in ontwikkelingslanden of landen die ten tijde van de studie als ontwikkelingslanden konden worden gezien. Mesman en collega’s (2016) hebben gesuggereerd dat ouders in ontwikkelingslanden, door sociaaleconomische moeilijkheden, minder sensitief zijn ten opzichte van hun kinderen en dat de incidentie van onveilige gehechtheid daardoor iets groter is in ontwikkelingslanden. Dit resulteert erin dat de variantie van gehechtheidstypen wat groter is in niet-westerse steekproeven, waardoor er grotere verbanden tussen gehechtheid en depressie ontstaan. Deze verklaring heeft weinig empirische evidentie, omdat er een algeheel tekort aan studies in ontwikkelingslanden is. Echter, in westerse steekproeven bleek de incidentie van onveilige gehechtheid hoger in steekproeven met lage SES in vergelijking tot steekproeven met gemiddelde SES (Van IJzendoorn et al. 1999). Een andere mogelijke verklaring voor het verschil in effectgroottes tussen westerse en niet-westerse landen heeft te maken met meetvariabiliteit, zoals het algehele gebrek aan valide instrumenten in niet-westerse steekproeven, met vertekende resultaten als uitkomst.
Studies met een crosssectioneel design leverden significant sterkere verbanden op dan longitudinale studies, wat mogelijk kan worden verklaard doordat er in crosssectionele studies minder beïnvloeding plaatsvindt van factoren die een mogelijke impact hebben op zowel gehechtheid als depressie en de verhoogde kans op bidirectionele effecten in een korte tijdsspanne. Vanuit een ontwikkelingsperspectief is het belangrijk om vast te stellen dat gehechtheidsrelaties en -representaties geen statische kenmerken zijn. Ook al zijn ze relatief stabiel, nieuwe gehechtheidservaringen of veranderde omstandigheden (zoals levensgebeurtenissen of verbeterde sensitiviteit van opvoeders) kunnen de kwaliteit van de gehechtheidsrelaties en het interne werkmodel van het kind beïnvloeden (Fraley 2002; Waters et al. 2000). Dit verklaart mogelijk de kleinere effectgroottes in longitudinale studies. Het moderatoreffect van studiedesign biedt ook deels een verklaring voor de lage effectgroottes die in eerdere meta-analyses van gehechtheid in de vroege kindertijd en latere internaliserende problemen gevonden werden (r = 0,07; Groh et al. 2012 en r = 0,18; Madigan et al. 2013).
In steekproeven met alleen meisjes werden sterkere verbanden gevonden in vergelijking tot samples met alleen jongens, wat suggereert dat er een sterkere associatie tussen gehechtheid en depressie is voor meisjes dan voor jongens. Hoewel dit in lijn is met de hypothese van DeKlyen en Greenberg (2008) dat onveilige gehechtheid een sterker effect heeft op internaliserende problemen bij meisjes dan bij jongens, is dit effect niet eerder aangetoond in meta-analyses van gehechtheid en internaliserende problematiek (Groh et al. 2012; Madigan et al. 2013, 2016). De afwezigheid van dit effect in andere reviews kan worden verklaard door de multilevel aanpak van de huidige meta-analyse, die uitgebreidere moderatoranalyses mogelijk maakt en meer statistische power genereert om moderatoren te detecteren (Assink et al. 2015). Het aantal steekproeven met alleen meisjes of jongens kan in andere meta-analyses simpelweg te klein zijn geweest om betekenisvolle vergelijkingen te maken (Groh et al. 2012).
Vanuit een theoretisch perspectief kan het moderatoreffect van geslacht worden verklaard door verschillen in de impact van sociale en relationele factoren op het psychologisch functioneren van jongens en meisjes. Gehechtheidservaringen vormen de kwaliteit van toekomstige relaties bij kinderen (Bowlby 1969). Meisjes verlangen over het algemeen meer naar intimiteit in sociale relaties dan jongens en piekeren ook vaker over verlaten worden, eenzaamheid en sociale pijn (Rose en Rudolph 2006). Daarnaast blijkt de kwaliteit van sociale steun vooral bij meisjes van invloed te zijn op het welzijn (Rueger et al. 2010). Daarom is het niet onwaarschijnlijk dat onveilige gehechtheid een grotere invloed heeft op depressie bij meisjes dan bij jongens.
De gehechtheidsstijl modereerde het verband tussen gehechtheid en depressie. Studies die een brede onveilige-gehechtheidsmaat gebruikten (zoals de Vervreemding-subschaal van de Inventory of Parent and Peer Attachment, Armsden en Greenberg 1987) genereerden sterkere effectgroottes dan studies met een veilige-gehechtheidsmaat (zoals de Security Scale; Kerns et al. 1996). Een veilige gehechtheid fungeert als beschermende factor voor psychopathologie, terwijl een onveilige gehechtheid een risicofactor is (Colonnesi et al. 2011; Groh et al. 2012; Madigan et al. 2013). Over het algemeen hebben risicofactoren een grotere invloed dan beschermende factoren (Baumeister et al. 2001), wat verklaart waarom we grotere verbanden voor onveilige-gehechtheidsmaten vonden. Bovendien vonden we een modererende trend (p < 0,10) die suggereert dat gedesorganiseerde gehechtheid een groter verband met depressie heeft dan veilige gehechtheid. Gedesorganiseerde gehechtheid wordt gezien als de onveiligste gehechtheidsstijl en is het meest gelinkt aan psychopathologie (Groh et al. 2017; Lyons-Ruth en Jacobvitz 2008; Madigan et al. 2016), wat mogelijk verklaart waarom er sterkere verbanden werden gevonden voor gedesorganiseerde gehechtheid.
Tot slot vonden we significant grotere verbanden voor de associatie tussen gehechtheid en depressie wanneer gehechtheid werd gemeten door een zelfrapportagevragenlijst in vergelijking tot interviews of observatie en experimenten. De belangrijkste verklaring hiervoor is dat depressie ook vaak werd gemeten middels zelfrapportagevragenlijsten. Constructen die worden gemeten met hetzelfde type instrument laten over het algemeen sterkere overeenkomsten zien dan wanneer constructen worden gemeten door verschillende typen instrumenten, ook wel ‘common method’-variantie genoemd (Podsakoff et al. 2003).

Beperkingen

Er moeten verschillende beperkingen van dit onderzoek worden genoemd. Allereerst hebben we getoetst in hoeverre er een verband is tussen gehechtheid en depressie, maar dat hoeft niet noodzakelijkerwijs ook een causaal verband te zijn (Kraemer et al. 2001). De dominantste theorieën over de relatie tussen gehechtheid en depressie veronderstellen causaliteit (dat gehechtheidsproblemen aan de basis liggen van de ontwikkeling van depressieve symptomen). Andere theorieën veronderstellen geen causaliteit, bijvoorbeeld de theorie over de gedeelde risico-omgeving die zowel de aanwezigheid van depressie als onveilige gehechtheid verklaart. De resultaten van de longitudinale studies in de huidige meta-analyse impliceren dat onveilige gehechtheid een risicofactor is voor depressie. Echter, we hebben niet onderzocht in hoeverre onveilige gehechtheid een causale risicofactor (oftewel een risicofactor waarbij, wanneer deze verandert, ook een verandering in de uitkomstmaat wordt gezien; Kreamer et al. 2001) is voor depressie. Hoewel het meten van het effect van gehechtheidsinterventies op depressie door (quasi-)experimentele designs geen ultieme test van causaliteit is, kan het wel enige indicatie geven of gehechtheidsproblemen bijdragen aan het ontstaan van depressie. Daarom wordt aanbevolen om in toekomstige studies naar het effect van gehechtheidsinterventies te kijken in hoeverre verandering in de kwaliteit van gehechtheidsrelaties gerelateerd is aan veranderingen in depressieve symptomen.
Ten tweede kunnen we publicatiebias in onze resultaten niet uitsluiten. Omdat er sprake was van een heterogene effectgrootteverdeling van de data, konden statische methoden om publicatiebias te detecteren niet worden uitgevoerd (Ioannidis 2005). In het geval dat publicatiebias aanwezig is in onze resultaten, is de sterkte van de relatie tussen gehechtheid en depressie mogelijk overschat. Echter, in de meeste studies was het onderzoeken van de relatie tussen gehechtheid en depressie maar een van de doelen van de studie, waardoor het onwaarschijnlijk is dat de gehele studie niet werd gepubliceerd in het geval van een niet-significant resultaat bij de relatie tussen gehechtheid en depressie.
Een derde beperking is de mate waarin het multivariate model de modererende effecten van leeftijd ten tijde van de gehechtheidsmaat en de meetmethode van gehechtheid van elkaar kan onderscheiden. Er waren namelijk geen studies met steekproeven met jonge kinderen die gebruikmaakten van een andere meetmethode dan observaties. De moderatoreffecten leeftijd en methode konden dus mogelijk niet goed uit elkaar worden gehaald. De bevindingen dat leeftijd geen modererend effect en meetmethode wel een modererend effect heeft, moeten dus met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Implicaties voor onderzoek en klinische praktijk

De huidige meta-analyse biedt verschillende implicaties voor de klinische praktijk. Ten eerste vonden we een significante associatie tussen gehechtheid en depressie in crosssectionele studies, wat suggereert dat jeugd met gehechtheidsproblemen vaak depressieve symptomen ervaart en andersom. Het is daarom belangrijk om te screenen op gehechtheidsproblemen bij jeugd met depressieve symptomen. Ten tweede dient bij kinderen en jongeren die gelijktijdig gehechtheidsproblemen en depressieve klachten ervaren de gehechtheidsproblematiek ook onderdeel te zijn van de therapeutische behandeling. De meest gebruikte en meest onderzochte behandeling voor depressie is cognitieve gedragstherapie (CGT), die over het algemeen middelgrote effecten op depressie laten zien. CGT beoogt depressieve symptomen te verminderen, door bijvoorbeeld probleemoplossingsvaardigheden aan te leren, gedragsexperimenten uit te voeren en irrationele cognities uit te dagen. Bosmans (2016) beargumenteert dat de beperkte behandeleffecten van CGT mogelijk kunnen worden verklaard door een gebrek aan focus op gehechtheidsproblematiek bij CGT in zijn huidige vorm. Bij CGT worden ouders vaak betrokken bij de behandeling (bijvoorbeeld bij het uitvoeren van gedragsexperimenten samen met het kind). Het is echter mogelijk dat het eerst nodig is om te werken aan het versterken van de gehechtheidsrelatie, bijvoorbeeld middels de Basic Trustmethode (Colonnesi et al. 2013), voordat de ouder in staat is om de vertrouwde veilige basis en haven te zijn die het kind nodig heeft bij het uitvoeren van de CGT-oefeningen. Verder raadt Bosmans (2016) op gehechtheid gebaseerde familietherapie (ABFT; Diamond et al. 2003) en gehechtheidsgerichte cognitieve biasmodificatie (CBM_A; De Winter et al. 2017) aan als veelbelovende interventies en beveelt Bosmans het toevoegen van gehechtheidsgerichte technieken binnen CGT-behandelingen aan.
De huidige studie levert ook aanbevelingen voor toekomstige studies. We vonden een significante correlatie tussen gehechtheid en depressie in longitudinale studies, wat impliceert dat onveilige gehechtheid een risicofactor is voor depressie. We hebben echter niet kunnen toetsen in hoeverre onveilige gehechtheid ook een causale risicofactor (Kraemer et al. 2001) is, wat betekent dat we niet hebben kunnen onderzoeken in hoeverre depressie kan worden voorkomen indien gehechtheidsproblematiek tijdens de vroege kindertijd wordt behandeld. Hoewel sommige gehechtheidsinterventies effectief bleken in het reduceren van internaliserende problemen (Allen et al. 2014; Stams et al. 2001), richten de meeste studies zich op de preventie van externaliserende problemen middels gehechtheidsinterventies. Daarom zouden toekomstige studies moeten onderzoeken in hoeverre de behandeling van onveilige gehechtheid de ontwikkeling van depressie kan voorkomen. Daarnaast is het interessant om te onderzoeken in hoeverre gehechtheid voorspellend is voor veranderingen in depressieve symptomen, door in longitudinale studies te controleren voor baselineniveaus van depressie.
Ten tweede konden sommige hypotheses over de relatie tussen gehechtheid en depressie niet worden getoetst. Een uitgebreide exploratie van culturele verschillen die mogelijk de relatie tussen gehechtheid en depressie modereren was bijvoorbeeld niet mogelijk, in verband met het lage aantal niet-westerse studies. In lijn met Mesman en collega’s (2016) benadrukken we dat toekomstige studies naar gehechtheid en depressie in andere culturen moeten worden uitgevoerd dan Noord-Amerikaanse en Europese. Verder gaf de huidige studie enige indicatie dat gedesorganiseerde gehechtheid het sterkste verband met depressie heeft. Dit moet echter nog verder worden onderzocht. Tot slot wordt aanbevolen dat potentiële interacties tussen moderatoren worden onderzocht. Zo blijkt uit sommige studies dat de unieke invloed van vaders en moeders op depressie anders is voor jongens en voor meisjes (Liu 2006; De Minzi 2010). Het toetsen van interacties tussen moderatoren op een meta-analytisch niveau kan leiden tot een dieper begrip van de relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten.

Conclusie

De huidige meta-analyse van de relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten genereerde een middelgrote correlatie van r = 0,31. Gehechtheid en depressie zijn geassocieerd in zowel crosssectionele als longitudinale studies, en daarom concluderen we dat onveilige gehechtheid en depressieve klachten samengaan en dat onveilige gehechtheid een risicofactor is voor depressie. Het verband tussen gehechtheid en depressie kan op verschillende niveaus worden verklaard, waaronder genetische factoren (door een gedeelde genetische kwetsbaarheid voor gehechtheidsproblemen en depressie), cognitieve factoren (waarbij het interne werkmodel van het kind de basis is van disfunctionele cognities), sociaal-emotionele factoren (waaronder emotieregulatie en sociale vaardigheden) en factoren op het niveau van cultuur en samenleving (bijvoorbeeld door een gedeelde sociaalecologische risico-omgeving). Verder biedt de huidige meta-analyse inzichten in de moderatoren van de relatie tussen gehechtheid en depressie. Grotere verbanden werden gevonden in crosssectionele en niet-westerse studies en bij meisjessteekproeven, gehechtheidsvragenlijsten en brede onveilige-gehechtheidsmaten. De klinische praktijk dient de gehechtheidstheorie te implementeren om de effecten van behandeling van depressie te vergroten. Het is aanbevolen om de relatie tussen gehechtheid en depressie verder te onderzoeken in toekomstige studies, bijvoorbeeld bij niet-westerse steekproeven, in longitudinale studies en door het toetsen van interacties tussen moderatoren.
share
DELEN

Deel dit onderdeel of sectie (kopieer de link)

 • Optie A:
  Klik op de rechtermuisknop op de link en selecteer de optie “linkadres kopiëren”
 • Optie B:
  Deel de link per e-mail

Onze productaanbevelingen

BSL Psychologie Totaal

Met BSL Psychologie Totaal blijf je als professional steeds op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen jouw vak. Met het online abonnement heb je toegang tot een groot aantal boeken, protocollen, vaktijdschriften en e-learnings op het gebied van psychologie en psychiatrie. Zo kun je op je gemak en wanneer het jou het beste uitkomt verdiepen in jouw vakgebied.

BSL Academy Accare GGZ collective

Bijlagen

Bijlage ABijlage B

Geïncludeerde studies

1.
Abela, J. R. Z., Hankin, B. L., Haigh, E. A. P., Adams, P., Vinokuroff, T., & Trayhern, L. (2005). Interpersonal vulnerability to depression in high risk children: the role of insecure attachment and reassurance seeking. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 182–192. https://​doi.​org/​10.​1207/​s15374424jccp340​1_​17
 
2.
Agerup, T., Lydersen, S., Wallander, J., & Sund, A. M. (2015). Associations between parental attachment and course of depression between adolescence and young adulthood. Child Psychiatry & Human Development, 46, 632–642. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10578-014-0506-y
 
3.
Aifuwa, S. (2016). Effects of child-parent attachment and God attachment on depression in adolescent Christians (Doctoral dissertation). Retrieved from http://​digitalcommons.​liberty.​edu/​doctoral/​1355/​.
 
4.
Allen, J. P., Porter, M., McFarland, C., McElhaney, K. B., & Marsh, P. (2007). The relation of attachment security to adolescents’ paternal and peer relationships, depression, and externalizing behavior. Child Development, 78, 1222–1239. https://​doi.​org/​10.​1111/​j.​1467-8624.​2007.​01062.​x
 
5.
Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth & Adolescence, 16, 427–454. https://​doi.​org/​10.​1007/​bf02202939
 
6.
Armsden, G. C., McCauley, E., Greenberg, M. T., Burke, P. M., & Mitchell, J. R. (1990). Parent and peer attachment in early adolescent depression. Journal of Abnormal Child Psychology, 18, 683–697. https://​doi.​org/​10.​1007/​bf01342754
 
7.
Bámaca-Colbert, M. Y., Umaña-Taylor, A. J., & Gayles, J. G. (2012). A developmental-contextual model of depressive symptoms in Mexican-origin female adolescents. Developmental Psychology, 48, 406. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0025666
 
8.
Bauman, L. J., Foster, G., Johnson Silver, E., Berman, R., Gamble, I., & Muchaneta, L. (2006). Children caring for their ill parents with HIV/AIDS. Vulnerable Children and Youth Studies, 1, 56–70. https://​doi.​org/​10.​1080/​1745012060065907​7
 
9.
Bennett (2004). The role of attachment in the relationship between maternal and childhood depressive symptomatology (Doctoral dissertation). Retrieved from https://​repositories.​lib.​utexas.​edu/​bitstream/​handle/​2152/​1177/​bennettl81291.​pdf.
 
10.
Bogard, K. L. (2005). Affluent adolescents, depression, and drug use: the role of adults in their lives. Family Therapy, 32, 95.
 
11.
Borelli, J. L., Crowley, M. J., David, D. H., Sbarra, D. A., Anderson, G. M., & Mayes, L. C. (2010). Attachment and emotion in school-aged children. Emotion, 10, 475. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0018490
 
12.
Borelli, J. L., Smiley, P. A., Rasmussen, H. F., Gómez, A., Seaman, L. C., & Nurmi, E. L. (2017). Interactive effects of attachment and FKBP5 genotype on school-aged children’s emotion regulation and depressive symptoms. Behavioural Brain Research, 325, 278–289. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​bbr.​2016.​07.​035
 
13.
Bosmans, G., Poiana, N., Van Leeuwen, K., Dujardin, A., De Winter, S., Finet, C., Heylen, J. & Van de Walle, M. (2016). Attachment and depressive symptoms in middle childhood: the moderating role of skin conductance level variability. Journal of Social and Personal Relationships, 33, 1135–1148. https://​doi.​org/​10.​1177/​0265407515618278​
 
14.
Bosquet, M., & Egeland, B. (2006). The development and maintenance of anxiety symptoms from infancy through adolescence in a longitudinal sample. Development and psychopathology, 18, 517–550. https://​doi.​org/​10.​1017/​s095457940606027​5
 
15.
Branje, S. J. T., Hale, W. W. III., Frijns, T. Meeus, W. H. J. (2010). Longitudinal associations between perceived parent-child relationship quality and depressive symptoms in adolescence. Journal of Abnormal Child Psychology, 38, 751–763. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10802-010-9401-6
 
16.
Brenning, K., Soenens, B., Braet, C., & Bosmans, G. (2011). The role of depressogenic personality and attachment in the intergenerational similarity of depressive symptoms: a study with early adolescent and their mothers. Personality and Social Psychology Bulletin, 37, 284. https://​doi.​org/​10.​1177/​0146167210393533​
 
17.
Brenning, K. M., Soenens, B., Braet, C., & Bosmans, G. (2012). Attachment and depressive symptoms in middle childhood and early adolescence: testing the validity of the emotion regulation model of attachment. Personal Relationships, 19, 445–464. https://​doi.​org/​10.​1111/​j.​1475-6811.​2011.​01372.​x
 
18.
Brenning, K., Soenens, B., Braet, C., & Bal, S. (2012). The role of parenting and mother-adolescent attachment in the intergenerational similarity of internalizing symptoms. Journal of Youth and Adolescence, 41, 802–816. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10964-011-9740-9
 
19.
Brenning, K., Soenens, B., Braet, C., & Beyers, W. (2013). Longitudinal dynamics of depressogenic personality and attachment dimensions in adolescence: an examination of associations with changes in depressive symptoms. Journal of Youth and Adolescence, 42, 1128–1144. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10964-012-9879-z
 
20.
Brodie, C. S. (2004). Adolescent-parent attachment, emotion regulation and interpersonal competence in adolescence: a study of a psychiatric and a non-clinical population (Doctoral dissertation). Retrieved from https://​www.​era.​lib.​ed.​ac.​uk/​handle/​1842/​23832.
 
21.
Buist, K. L., Dekovič, M., Meeus, W., & Van Aken, M. A. G. (2004). Gehechtheid en internaliserend en externaliserend probleemgedrag bij adolescenten. Kind en Adolescent, 25, 132–149. https://​doi.​org/​10.​1007/​bf03060909
 
22.
Bureau, J. F., Easterbrooks, M. A., & Lyons-Ruth, K. (2009). Maternal depressive symptoms in infancy: unique contribution to children’s depressive symptoms in childhood and adolescent? Development and Psychopathology, 21, 519–537. https://​doi.​org/​10.​1017/​s095457940900028​5
 
23.
Burge, D., Hammen, C., Davila, J., & Daley, S. E. (1997). The relationship between attachment cognitions and psychological adjustment in late adolescent women. Developmental Psychology, 9, 151–167. https://​doi.​org/​10.​1017/​s095457949700111​9
 
24.
Cawthorpe, D., West, M., & Wilkes, T. (2004). Attachment and depression: the relationship between the felt security of attachment and clinical depression among hospitalized female adolescents. The Canadian Child and Adolescent Psychiatry Review, 13, 31–35.
 
25.
Chaowiang, K. O. (2008). A path analytic model of depressive symptoms among Thai adolescents (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
 
26.
Chédebois, L., Régner, I., Van Leeuwen, N., Chauchard, E., Séjourné, N., Rodgers, R., & Chabrol, H. (2009). Relative contributions of acculturation and psychopathological factors to cannabis use among adolescents from migrant parents. Addictive Behaviors, 34, 1023–1028. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​addbeh.​2009.​06.​011
 
27.
Chesmore, A. A., Weiler, L. M., Trump, L. J., Landers, A. L., & Taussig, H. N. (2017). Maltreated children in out-of-home care: the relation between attachment quality and internalizing symptoms. Journal of Child and Family Studies, 26, 381–392. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10826-016-0567-6
 
28.
Cole-Detke, H., & Kobak, R. (1996). Attachment processes in eating disorder and depression. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64, 282–290.
 
29.
Constantine, M. G. (2006). Perceived family conflict, parental attachment, and depression in African American female adolescents. Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, 12, 697–709. https://​doi.​org/​10.​1037/​/​0022-006x.​64.​2.​282
 
30.
Cooper-Newark, S. E. (2015). Are attachment avoidance and anxiety associated with depression through specific interpersonal problem types?: a cross sectional study in older adolescents (Doctoral dissertation, University of Surrey). Retrieved from http://​epubs.​surrey.​ac.​uk/​808530/​.
 
31.
Cotterell, J. L. (1992). The relation of attachments and supports to adolescent well-being and school adjustment. Journal of Adolescent Research, 7, 28–42. https://​doi.​org/​10.​1177/​074355489271003
 
32.
Crittenden, P., Robson, K., & Tooby, A. (2015). Validation of the School-age Assessment of Attachment in a short-term longitudinal study. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 20, 348–365. https://​doi.​org/​10.​1177/​1359104515589641​
 
33.
Demidenko, N., Manion, I., & Lee, C. M. (2015). Father–daughter attachment and communication in depressed and nondepressed adolescent girls. Journal of Child and Family Studies, 24, 1727–1734. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10826-014-9976-6
 
34.
De Minzi, M. C. R., & Richaud, C. (2006). Loneliness and depression in middle and late childhood: the relationship to attachment and parental styles. Journal of Genetic Psychology, 167, 189–210. https://​doi.​org/​10.​3200/​gntp.​167.​2.​189–210
 
35.
Dhillon, R., & Kanwar, P. (2015). Relationship of perceived parental attachment with internalizing problems among adolescents. Indian Journal of Health and Wellbeing, 6, 171.
 
36.
Diamond, G. S., Reis, B. F., Diamond, G. M., Siqueland, L., & Isaacs, L. (2002). Attachment-based family therapy for depressed adolescents: a treatment development study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 41, 1190–1196.
 
37.
Dujardin, A., Santens, T., Braet, C., De Raedt, R., Vos, P., Maes, B., & Bosmans, G. (2016). Middle childhood support-seeking behavior during stress: links with self-reported attachment and future depressive symptoms. Child Development, 87, 326–340. https://​doi.​org/​10.​1111/​cdev.​12491
 
38.
Duchesne, S., & Ratelle, C. F. (2014). Attachment security to mothers and fathers and the developmental trajectories of depressive symptoms in adolescence: which parent for which trajectory? Journal of Youth and Adolescence, 43, 641–654. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10964-013-0029-z
 
39.
Eberhart, N. K., & Hammen, C. L. (2006). Interpersonal predictors of onset of depression during the transition to adulthood. Personal Relationships, 13, 195–206. https://​doi.​org/​10.​1111/​j.​1475-6811.​2006.​00113.​x
 
40.
Ehrilich, K. B., Cassidy, J., & Dykas, M. J. (2011). Reporter discrepancies among parents, adolescents, and peers: adolescent attachment and informant depressive symptoms as explanatory factors. Child Development, 82, 999–1012. https://​doi.​org/​10.​1111/​j.​1467-8624.​2010.​01530.​x
 
41.
Engels, R., Finkenauer, C., Meeus, W., & Dekovič, M. (2000). Hechting aan ouders en welbevinden van adolescenten: de invloed van sociale vaardigheden en sociale competentie. Pedagogiek, 20, 291–309.
 
42.
Essau, C. A. (2004). The association between family factors and depressive disorders in adolescents. Journal of Youth and Adolescence, 33, 365–372. https://​doi.​org/​10.​1023/​b:​joyo.​0000037630.​01098.​d4
 
43.
Formoso, D., Gonzales, N. A., & Aiken, L. S. (2000). Family conflict and children’s internalizing and externalizing behavior: protective factors. American Journal of Community Psychology, 28, 175–199. https://​doi.​org/​10.​1023/​a:​1005135217449
 
44.
Fox, M. K., & Borelli, J. L. (2015). Attachment moderates the association between mother and child depressive symptoms. Psi Chi Journal of Psychological Research, 20.
 
45.
Gatz, A. O. (2000). The reliability and validity of the ‘Parent Attachment Scale’: a measure of adolescent perceptions of parental attachment behaviors (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
 
46.
Gaylord-Harden, N. K., Taylor, J. J., Campbell, C. L., Kesselring, C. M., & Grant, K. E. (2009). Maternal attachment and depressive symptoms in urban adolescents: the influence of coping strategies and gender. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 38, 684–695. https://​doi.​org/​10.​1080/​1537441090310356​9
 
47.
Glazebrook, K., Townsend, E., & Sayal, K. (2015). The role of attachment style in predicting repetition of adolescent self-harm: a longitudinal study. Suicide and Life-Threatening Behavior, 45, 664–678. https://​doi.​org/​10.​1111/​sltb.​12159
 
48.
Goodman, G., Stroh, M., & Valdez, A. (2012). Do attachment representations predict depression and anxiety in psychiatrically hospitalized prepubertal children? Bulletin of the Menninger Clinic, 76, 260–289. https://​doi.​org/​10.​1521/​bumc.​2012.​76.​3.​260
 
49.
Graham, C. A., & Easterbrooks, M. A. (2000). School-aged children’s vulnerability to depressive symptomatology: the role of attachment security, maternal depressive sympatomatology, and economic risk. Developmental Psychopathology, 12, 201–213. https://​doi.​org/​10.​1017/​s095457940000205​4
 
50.
Gullone, E., Ollendick, T. H., & King, N. J. (2006). The role of attachment representation in the relationship between depressive symptomatology and social withdrawal in middle childhood. Journal of Child and Family Studies, 15, 263–277. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10826-006-9034-0
 
51.
Halamová, M., & Popelková, M. (2015). Attachment representation as predictor of internalizing problems in middle childhood. Psychology and its Contexts, 6, 49–63.
 
52.
Halamova, M., & Popelkova, M. (2015). Mother-child attachment security and symptoms of depression in middle childhood. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 5.
 
53.
Henderson, S. (2009). Attachment security as a predictor of blood glucose control in adolescents with Type 1 Diabetes, when the roles of additional psychological factors are considered (Master’s thesis, the University of Edinburgh). Retrieved from https://​www.​era.​lib.​ed.​ac.​uk/​handle/​1842/​4915
 
54.
Hüsler, G., Blakeney, R., & Werlen, E. (2005). Adolescent risk: the co-occurrence of illness, suicidality, and substance use. Journal of Youth and Adolescence, 34, 547. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10964-005-8945-1
 
55.
Irons, C., & Gilbert, P. (2005). Evolved mechanisms in adolescent anxiety and depression symptoms: the role of the attachment and social rank systems. Journal of Adolescence, 28, 325–341. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​adolescence.​2004.​07.​004
 
56.
Jinyao, Y., Xiongzhao, Z., Auerbach, R. P., Gardiner, C. K., Lin, C., Yuping, W., & Shuqiao, Y. (2012). Insecure attachment as a predictor of depressive and anxious symptomology. Depression and Anxiety, 29, 789–796. https://​doi.​org/​10.​1002/​da.​21953
 
57.
Kamkar, K., Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (2012). Insecure attachment to parents and depressive symptoms in early adolescence: mediating roles of attributions and self-esteem. International Journal of Psychological Studies, 4, 3. https://​doi.​org/​10.​5539/​ijps.​v4n2p3
 
58.
Katz, J., Petracca, M., & Rabinowitz, J. (2009). A retrospective study of daughters’ emotional role reversal with parents, attachment anxiety, excessive reassurance-seeking, and depressive symptoms. The American Journal of Family Therapy, 37, 185–195. https://​doi.​org/​10.​1080/​0192618080240559​6
 
59.
Kenny, M. E., Lomax, R., Brabeck, M., & Fife, J. (1998). Longitudinal pathways linking adolescent reports of maternal and paternal attachments to psychological well-being. The Journal of Early Adolescence, 18, 221–243. https://​doi.​org/​10.​1177/​0272431698018003​001
 
60.
Kenny, M. E., Gallagher, L. A., Alvarez-Salvat, R., & Silsby, J. (2002). Sources of support and psychological distress among academically successful inner-city youth. Adolescence, 37, 161.
 
61.
Kerns, K. A., Brumariu, L. E., & Seibert, A. (2011). Multi-method assessment of mother-child attachment: links to parenting and child depressive symptoms in middle childhood. Attachment and Human Development, 13, 315–333. https://​doi.​org/​10.​1080/​14616734.​2011.​584398
 
62.
Kerr, M. A. (2010). Depressed mothers and problem behaviours in their adolescent daughters: the mediating roles of parenting and attachment security. Doctoral dissertation. Canada: University of Ottawa.
 
63.
Kim, S. Y., Hou, Y., & Gonzalez, Y. (2017). Language brokering and depressive symptoms in Mexican-American adolescents: parent–child alienation and resilience as moderators. Child Development, 88, 867–881. https://​doi.​org/​10.​1111/​cdev.​12620
 
64.
Korbel, C. D. (2009). Maternal attachment: associations with diabetes and psychosocial adjustment during adolescence (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
 
65.
Kullik, A., & Petermann, F. (2013). Attachment to parents and peers as a risk factor for adolescent depressive disorders: the mediating role of emotion regulation. Child Psychiatry & Human Development, 44, 537–548. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10578-012-0347-5
 
66.
Laible, D. J., Carlo, G., & Raffaelli, M. (2000). The differential relations of parent and peer attachment to adolescent adjustment. Journal of Youth and Adolescence, 29, 45–59.
 
67.
Leas, L., & Mellor, D. (2000). Prediction of delinquency: the role of depression, risk-taking, and parental attachment. Behaviour Change, 17, 155–166. https://​doi.​org/​10.​1375/​bech.​17.​3.​155
 
68.
Lee, A., & Hankin, B. (2009). Insecure attachment, dysfunctional attitudes, and low self-esteem predicting prospective symptoms of depression and anxiety during adolescence. Journal of Clinical Child and Adolescence Psychology, 38, 219–231. https://​doi.​org/​10.​1080/​1537441080269839​6
 
69.
Leenaars, L. S., Dane, A. V., & Marini, Z. A. (2008). Evolutionary perspective on indirect victimization in adolescence: the role of attractiveness, dating and sexual behavior. Aggressive Behavior, 34, 404–415. https://​doi.​org/​10.​1002/​ab.​20252
 
70.
Lecompte, V., Moss, E., Cyr, C., & Pascuzzo, K. (2014). Preschool attachment, self-esteem and the development of preadolescent anxiety and depressive symptoms. Attachment & Human Development, 16, 242–260. https://​doi.​org/​10.​1080/​14616734.​2013.​873816
 
71.
Li, S. T., Albert, A. B., & Dwelle, D. G. (2014). Parental and peer support as predictors of depression and self-esteem among college students. Journal of College Student Development, 55, 120–138. https://​doi.​org/​10.​1353/​csd.​2014.​0015
 
72.
Li, J. B., Delvecchio, E., Lis, A., Nie, Y. G., & Di Riso, D. (2015). Parental attachment, self-control, and depressive symptoms in Chinese and Italian adolescents: test of a mediation model. Journal of Adolescence, 43, 159–170. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​adolescence.​2015.​06.​006
 
73.
Liebman, S. E. (1997). Familial predictors of depressed mood in adolescence. Dissertation Abstracts International: Section B: the Sciences and Engineering, 59, 2–877.
 
74.
Liu, Y. (2006). Paternal/maternal attachment, peer support, social expectations of peer interaction, and depressive symptoms. Adolescence, 41, 705–721.
 
75.
Marini, Z. A., Dane, A. V., Bosacki, S. L., & Ylc-Cura. (2006). Direct and indirect bully-victims: differential psychosocial risk factors associated with adolescents involved in bullying and victimization. Aggressive Behavior, 32, 551–569. https://​doi.​org/​10.​1002/​ab.​20155
 
76.
Marsh, P., McFarland, F. C., Allen, J. P., Mcelhaney, K. B., & Land, D. (2003). Attachment, autonomy, and multifinality in adolescent internalizing and risky behavioral symptoms. Developmental Psychopathology, 15, 451–467. https://​doi.​org/​10.​1017/​s095457940300024​5
 
77.
McCann, M., Higgins, K., Perra, O., McCartan, C., & McLaughlin, A. (2014). Adolescent ecstasy use and depression: cause and effect, or two outcomes of home environment? The European Journal of Public Health, 24, 845–850. https://​doi.​org/​10.​1093/​eurpub/​cku062
 
78.
McConnell, M. (2008). Attachment, depression, and perceptions of parenting among adolescent mothers (Master’s thesis, San Jose State University). Retrieved from http://​scholarworks.​sjsu.​edu/​cgi/​viewcontent.​cgi?​article=​4533&​context=​etd_​theses
 
79.
Milan, S., Snow, S., & Belay, S. (2009). Depressive symptoms in mothers and children: preschool attachment as a moderator of risk. Developmental Psychology, 45, 1019–1033. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0016164
 
80.
Milne, L. C., & Lancaster, S. (2001). Predictors of depression in female adolescents. Adolescence, 36, 207.
 
81.
Moss, E., Smolla, N., Cyr, C., Dubois-Comtois, K., Mazzarello, T., & Berthiaume, C. (2006). Attachment and behavior problems in middle childhood as reported by adult and child informants. Development and Psychopathology, 18, 425–444. https://​doi.​org/​10.​1017/​s095457940606023​8
 
82.
Moutsiana, C., Fearon, P., Murray, L., Cooper, P., Goodyer, I., Johnstone, T., & Halligan, S. (2014). Making an effort to feel positive: insecure attachment in infancy predicts the neural underpinnings of emotion regulation in adulthood. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 999–1008. https://​doi.​org/​10.​1111/​jcpp.​12198
 
83.
Muris, P., Meesters, C., & Van den Berg, S. (2003). Internalizing and externalizing problems as correlates of self-reported attachment style and perceived parental rearing in normal adolescents. Journal of Child and Family Studies, 12, 171–183. https://​doi.​org/​10.​1016/​s0022-3999(03)00616-0
 
84.
Nicholas, C. (1997). Adolescents’ perceived attachment to parents and its relationship to depression (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
 
85.
Noom, M. J., Deković, M., & Meeus, W. H. (1999). Autonomy, attachment and psychosocial adjustment during adolescence: a double-edged sword? Journal of Adolescence, 22, 771–783. https://​doi.​org/​10.​1006/​jado.​1999.​0269
 
86.
Omidvar, B., Bahrami, F., Fatehizade, M., Etemadi, O., & Ghanizadeh, A. (2014). Attachment quality and depression in Iranian adolescents. Psychological Studies, 59, 309–315. https://​doi.​org/​10.​1007/​s12646-014-0250-1
 
87.
O’Shea, G., Spence, S. H., & Donovan, C. L. (2014). Interpersonal factors associated with depression in adolescents: are these consistent with theories underpinning interpersonal psychotherapy? Clinical Psychology & Psychotherapy, 21, 548–558. https://​doi.​org/​10.​1002/​cpp.​1849
 
88.
Pan, Y., Zhang, D., Liu, Y., Ran, G., & Teng, Z. (2016). Different effects of paternal and maternal attachment on psychological health among Chinese secondary school students. Journal of Child and Family Studies, 25, 2998–3008. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10826-016-0463-0
 
89.
Papafratzeskakou, E., Kim, J., Longo, G. S., & Riser, D. K. (2011). Peer victimization and depressive symptoms: role of peers and parent–child relationship. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 20, 784–799. https://​doi.​org/​10.​1080/​10926771.​2011.​608220
 
90.
Papini, D. R., Roggman, L. A., & Anderson, J. (1991). Early-adolescent perceptions of attachment to mother and father: a test of the emotional-distancing and buffering hypotheses. The Journal of Early Adolescence, 11, 258–275. https://​doi.​org/​10.​1177/​0272431691112006​
 
91.
Papini, D. R., & Roggman, L. A. (1992). Adolescent perceived attachment to parents in relation to competence, depression, and anxiety: a longitudinal study. The Journal of Early Adolescence, 12, 420–440. https://​doi.​org/​10.​1177/​0272431692012004​005
 
92.
Pettineo, L.P. (2011), Stress generation in urban African American girls: the role of mother-daughter attachment and maternal acceptance (master’s thesis). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
 
93.
Priddis, L., & Howieson, N. (2012). Insecure attachment patterns at five years. What do they tell us? Early Child Development and Care, 182, 45–58. https://​doi.​org/​10.​1080/​03004430.​2010.​537334
 
94.
Rawatlal, N., Kliewer, W., & Pillay, B. J. (2015). Adolescent attachment, family functioning and depressive symptoms. South African Journal of Psychiatry, 21, 80–85. https://​doi.​org/​10.​7196/​sajp.​8252
 
95.
Rezvan, S., Bahrami, F., Abedi, M., MacLeod, C., Doost, H. T. N., & Ghasemi, V. (2012). Attachment insecurity as a predictor of obsessive–compulsive symptoms in female children. Counselling Psychology Quarterly, 25, 403–415. https://​doi.​org/​10.​1080/​09515070.​2012.​736156
 
96.
Ridenour, T. A., Greenberg, M. T., & Cook, E. T. (2006). Structure and validity of people in my life: a self-report measure of attachment in late childhood. Journal of Youth and Adolescence, 35, 1037–1053. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10964-006-9070-5
 
97.
Roalson, L. A. (2007). The unique and moderating effects of religious, family and school connectedness on early adolescent adjustment (Doctoral dissertation). Retrieved from https://​repositories.​lib.​utexas.​edu/​handle/​2152/​3284
 
98.
Roelofs, J., Chris, L., Ruijten, T., & Lobbestael, J. (2011). The mediating role of early maladaptive schemas in the relation between quality of attachment relationships and symptoms of depression in adolescents. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 39, 471–479. https://​doi.​org/​10.​1017/​s135246581100011​7
 
99.
Roelofs, J., Meesters, C., Ter Huurne, M., Bamelis, L., & Muris, P. (2006). On the links between attachment style, parental rearing behaviours, and internalizing and externalizing problems in non-clinical children. Journal of Child and Family Studies, 15, 331–344. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10826-006-9025-1
 
100.
Ruijten, T., Roelofs, J., & Rood, L. (2011). The mediating role of rumination in the relation between quality of attachment relations and depressive symptoms in non-clinical adolescents. Journal of Child and Family Studies, 20, 452–459. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10826-010-9412-5
 
101.
Salzman, J. P. (1996). Primary attachment in female adolescents: association with depression, self-esteem, and maternal identification. Psychiatry: interpersonal and Biological Processes, 59, 20–33. https://​doi.​org/​10.​1080/​00332747.​1996.​11024748
 
102.
Schoenfelder, E. N., Sandler, I. N., Wolchik, S., & MacKinnon, D. (2011). Quality of social relationships and the development of depression in parentally-bereaved youth. Journal of Youth and Adolescence, 40, 85–96. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10964-009-9503-z
 
103.
Shochet, I. M., Homel, R., Cockshaw, W. D., & Montgomery, D. T. (2008). How do school connectedness and attachment to parents interrelate in predicting adolescents depressive symptoms? Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37, 676–681. https://​doi.​org/​10.​1080/​1537441080214805​3
 
104.
Silverman, A. (2003). Social support as a mediator of attachment style and depression in adolescents (Doctoral dissertation). Retrieved from https://​scholar.​uwindsor.​ca/​cgi/​viewcontent.​cgi?​article=​8199&​context=​etd
 
105.
Sim, T. N., & Yow, A. S. (2011). God attachment, mother attachment, and father attachment in early and middle adolescence. Journal of Religion and Health, 50, 264–278. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10943-010-9342-y
 
106.
Smojver-Ažić, S., Martinac Dorčić, T., & Živčić-Bećirević, I. (2015). Attachment to parents and depressive symptoms in college students: the mediating role of initial emotional adjustment and psychological needs. Psihologijske Teme, 24, 135–153.
 
107.
Speekenbrink, S., Van Hoof, M., Van Lang, N., & Vermeien, R. (2016). Emotieregulatie en gehechtheidsrepresentaties in adolescenten met een klinische depressie. Gedragstherapie, 49, 98–121.
 
108.
Stebbins, P.A. (2004). Adolescent depression, vulnerability factors for boys and girls (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses.
 
109.
Sund, A. M., & Wichstrøm, L. (2002). Insecure attachment as a risk factor for future depressive symptoms in early adolescence. Journal of the American Academy of Child and Adolescents Psychiatry, 41, 1478–1485. https://​doi.​org/​10.​1097/​00004583-200212000-00020
 
110.
Suzuki, H., & Tomoda, A. (2015). Roles of attachment and self-esteem: impact of early life stress on depressive symptoms among Japanese institutionalized children. BMC Psychiatry, 15, 8. https://​doi.​org/​10.​1186/​s12888-015-0385-1
 
111.
Szalai, T. D., Czeglédi, E., Vargha, A., & Grezsa, F. (2017). Parental attachment and body satisfaction in adolescents. Journal of Child and Family Studies, 26, 1007–1017.
 
112.
Trapani, J. N. (2007). The differential influence of multiple reporters on the relationship between attachment in infancy and internalizing behaviors in middle childhood (Doctoral dissertation). Retrieved from https://​repositories.​lib.​utexas.​edu/​handle/​2152/​2974
 
113.
Van de Walle, M., Bijttebier, P., Braet, C., & Bosmans, G. (2016). Attachment anxiety and depressive symptoms in middle childhood: the role of repetitive thinking about negative affect and about mother. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 38, 615–630. https://​doi.​org/​10.​1007/​s10862-016-9552-z
 
114.
Van Hoof, M. J., Van Lang, N. D., Speekenbrink, S., Van IJzendoorn, M. H., & Vermeiren, R. R. (2015). Adult Attachment Interview differentiates adolescents with Childhood Sexual Abuse from those with clinical depression and non-clinical controls. Attachment & Human Development, 17, 354–375. https://​doi.​org/​10.​1080/​14616734.​2015.​1050420
 
115.
Van Leeuwen, N., Rodgers, R., Régner, I., & Chabrol, H. (2010). The role of acculturation in suicidal ideation among second-generation immigrant adolescents in France. Transcultural Psychiatry, 47, 812–832. https://​doi.​org/​10.​1177/​1363461510382154​
 
116.
Vassallo, S., Edwards, B., Renda, J., & Olsson, C. A. (2014). Bullying in early adolescence and antisocial behavior and depression six years later: what are the protective factors? Journal of School Violence, 13, 100–124. https://​doi.​org/​10.​1080/​15388220.​2013.​840643
 
117.
Venta, A., Shmueli-Goetz, Y., & Sharp, C. (2014). Assessing attachment in adolescence: a psychometric study of the Child Attachment Interview. Psychological Assessment, 26, 238. https://​doi.​org/​10.​1037/​a0034712
 
118.
Venta, A., Mellick, W., Schatte, D., & Sharp, C. (2014). Preliminary evidence that thoughts of thwarted belongingness mediate the relations between level of attachment insecurity and depression and suicide-related thoughts in inpatient adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 33, 428–447. https://​doi.​org/​10.​1521/​jscp.​2014.​33.​5.​428
 
119.
Vivona, J. M. (2000). Parental attachment styles of late adolescents: qualities of attachment relationships and consequences for adjustment. Journal of Counseling Psychology, 47, 316–329. https://​doi.​org/​10.​1037/​/​0022-0167.​47.​3.​316
 
120.
Wilkinson, R. B. (2010). Best friend attachment versus peer attachment in the prediction of adolescent psychological adjustment. Journal of Adolescence, 33, 709–717. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​adolescence.​2009.​10.​013
 
121.
Wong, S. L. (2000). Depression level in inner-city Asian American adolescents: the contributions of cultural orientation and interpersonal relationships. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 3, 49–64. https://​doi.​org/​10.​1300/​j137v03n03_​05
 
122.
Woodhouse, S. S., Ramos-Marcuse, F., Ehrlich, K. B., Warner, S., & Cassidy, J. (2010). The role of adolescent attachment in moderating and mediating the links between parent and adolescent psychological symptoms. Journal of Clinical Child and Adolescents Psychology, 39, 51–63. https://​doi.​org/​10.​1080/​1537441090340109​6
 
123.
Yeh, C. J., Liao, H. Y., Ma, P. W. W., Shea, M., Okubo, Y., Kim, A. B., & Atkins, M. S. (2014). Ecological risk and protective factors of depressive and anxiety symptoms among low-income, Chinese immigrant youth. Asian American Journal of Psychology, 5, 190.
 

Bijlage C

Tabel C.1
Kenmerken van geïncludeerde studies
Auteurs
Jaar
N
Studiedesign
Leeftijd Geh
Leeftijd Dep
Geh maat
Dep maat
1. Abela et al.
2005
 140
Cross
 9,80
 9,80
IPPA
CDI, K‑SADS, BDI
2. Agerup et al.
2015
 159
Long
15,00
20,00
IPPA
K‑SADS-PL
3. Aifuwa
2016
  75
Cross
n/a
n/a
PAQ
CES‑D
4. Allen et al.
2007
 167
Long
13,36
13,36
AAI Q‑set
CDI
14,29
14,29
15,22
15,22
5. Armsden et al.
1990
  55
Cross
13,53
13,53
IPPA
K‑SADS, CDI
6. Armsden et al.
1987
  86
Cross
18,60
18,60
IPPA
ASI
7. Bamaca-Colbert
2012
 170
Cross
12,26
12,26
IPPA
CES‑D
15,20
15,20
8. Bauman et al.
2006
  50
Cross
12,40
12,40
IPPA
CDI
13,00
13,00
9. Bennett et al.
2005
  80
Long
 1,13
 7,50
SSP
BASC
10. Bogard
2005
 201
Cross
12,60
12,60
IPPA
CDI
11. Borelli et al.
2010
  97
Long
10,10
10,10
CAI
HIF, PANAS‑C
12. Borelli et al.
2017
 106
Long
10,30
10,30
SS
CDI
13. Bosmans et al.
2016
  60
Cross
10,45
10,45
ECR-RC
CES‑D
14. Bosquet
2006
 155
Long
 1,00
17,50
SSP
K‑SADS
15. Branje et al.
2010
1313
Long
n/a
n/a
IPPA
CDI
16. Brenning et al.
2011
 303
Cross
12,00
12,00
ECR-RC
CDI
17. Brenning et al.
2012
 238
Cross
14,46
14,46
ECR-RC
CDI
18. Brenning et al.
2012
 339
Cross
12,60
12,60
ECR-RC
CDI
19. Brenning et al.
2013
 289
Long
12,00
12,00
ECR-RC
CDI
13,00
13,00
14,00
14,00
15,00
15,00
20. Brodie
2004
 169
Cross
n/a
n/a
IPPA
BDI
21. Buist et al.
2004
 285
Long
13,50
13,50
IPPA
NPBL
14,50
14,50
15,50
15,50
22. Bureau et al.
2009
  47
Long
 1,50
 8,00
SSP
DDPCA, CES‑D
19,00
23. Burge et al.
1997
 137
Long
18,17
18,17
IPPA
RAAS
SCID
24. Cawthorpe et al.
2004
  73
Cross
15,50
15,50
AAQ
DISC‑R
25. Chaodiang
2008
 950
Cross
17,00
17,00
IPPA
CES‑D
26. Chedebois et al.
2009
 292
Cross
17,00
17,00
IPPA
CES‑D
27. Chesmore
2017
 493
Cross
10,40
10,40
IPPA
TSCC
28. Cole-Detke et al.
1996
  41
Cross
18,60
18,60
AAI
BDI
29. Constantine et al.
2006
 283
Cross
16,57
16,57
IPPA
CDI
30. Cooper-Newark
2015
 180
Cross
16,69
16,69
ECR-RC GSF
BDI
31. Cotterell
1992
  29
Cross
15,90
15,90
IPPA
BDI
32. Crittenden et al.
2015
  44
Beide
 5,70
 5,70
PAA
CDI
 6,20
33. Demidenko
2015
 116
Cross
n/a
n/a
IPPA
Dossierinfo
34. De Minzi
2006
1019
Cross
10,06
10,06
KSS
DDPCA
35. Dhillon en Kanwar
2015
 100
Cross
13,25
13,25
IPPA
CES‑D
13,94
13,94
36. Diamond et al.
2002
  15
Long
14,90
14,90
IPPA
BDI
37. Djuardin et al.
2016
  98
Beide
10,39
10,39
ECR-RC
CES‑D
11,98
11,98
38. Duchesne et al.
2014
 416
Long
11,00
11,00
SS
CDI‑S
12,00
13,00
14,00
15,00
16,00
39. Eberhart en Hammen
2006
  97
Cross
17,92
17,92
IPPA
RAAS
BDI
40. Ehrlich et al.
2011
 189
Cross
16,50
16,50
AAI
CDI, CES‑D
41. Engels et al.
2000
 508
Cross
13,00
13,00
IPPA
DML
16,50
16,50
42. Essau
2004
 600
Cross
14,30
14,30
IPPA
CIDI
43. Formoso et al.
2000
 284
Cross
13,30
13,30
IPPA
CDI
44. Fox en Borelli
2015
 107
Cross
 9,74
 9,74
CAI
CDI
45. Gatz
2000
 162
Cross
n/a
n/a
PAS
BDI
46. Gaylord-Harden et al.
2009
 392
Beide
12,03
12,03
IPPA
CDI
13,03
47. Glazebrook et al.
2015
  51
Cross
n/a
n/a
CAI
HADS
48. Goodman et al.
2012
  36
Cross
 7,97
 7,97
ASCT, ADP
CDI, DICA
49. Graham et al.
2000
  65
Cross
 8,00
 8,00
MC
DDPCA
50. Gullone et al.
2006
 326
Cross
 9,02
 9,02
FDP
CDI
51. Halamova en Poplkova
2015
 139
Cross
10,79
10,79
SS
CDI
52. Halamova en Poplkova
2015
 151
Cross
11,20
11,20
SS
CDI
53. Henderson
2009
  86
Cross
16,10
16,10
A‑RQ
HADS Depression
54. Hüsler et al.
2005
1028
Cross
n/a
n/a
IPPA
CES‑D
55. Irons en Gilbert
2005
 140
Cross
14,63
14,63
RQ
CDI
56. Jinyao et al.
2012
 662
Cross
20,11
20,11
ASQ
MASQ
57. Kamkar et al.
2012
 140
Cross
12,65
12,65
ARSQ
CDI
58. Katz et al.
2009
 163
Cross
n/a
n/a
AAS
CES‑D
59. Kenny et al.
1998
 132
Beide
14,00
14,00
PAQ
CDI
15,00
15,00
60. Kenny et al.
2002
 100
Cross
16,00
16,00
PAQ
CDI
61. Kerns et al.
2011
  87
Cross
11,32
11,32
SST, SS
CDI
62. Kerr
2010
 151
Beide
11,60
11,60
IPPA
BDI-II
12,60
63. Kim et al.
2017
 557
Cross
12,96
12,96
IPPA
CES‑D
64. Korbel
2009
 100
Cross
13,46
13,46
ECR, SS
CDI
65. Kullik en Peterman
2013
 248
Cross
14,41
14,41
IPPA
CES‑D
66. Laible et al.
2000
  89
Cross
16,00
16,00
IPPA
CDI
67. Leas et al.
2000
 108
Cross
18,90
18,90
IPPA
BDI
68. Lee et al.
2009
 350
Long
14,50
14,50
ECR‑R
CDI
14,81
69. Leenaars et al.
2008
2319
Cross
n/a
n/a
IPPA
CES‑D
70. Lecompte et al.
2014
  58
Long
 3,70
11,70
SSP
DIQ
71. Li et al.
2014
 197
Cross
18,38
18,38
IPPA
BDI-II
72. Li et al.
2015
2632
Cross
13,84
13,84
IPPA‑R
CDI
13,90
13,90
73. Liebman
1997
 125
Long
16,00
16,00
AAI Q set, IPPA
BDI, YSR, WAI
18,00
18,00
74. Liu
2006
1289
Cross
14,00
14,00
CPS
CDI
75. Marini et al.
2006
7290
Cross
15,58
15,58
IPPA
CES‑D
76. Marsh et al.
2003
 123
Cross
15,90
15,90
AAI Q set
BDI
77. McCann et al.
2014
5371
Long
14,20
16,71
IPPA
CDI
78. McConnell
2008
  27
Cross
17,10
17,10
AAQ, AUAQ
BDI
79. Milan et al.
2009
 938
Long
 3,00
11,00
SSP
CDI
80. Milne en Lancaster
2001
  59
Cross
17,70
15,70
IPPA
DEQ‑A
81. Moss et al.
2006
  72
Long
 6,30
 8,50
MC
Dominic Test
82. Moutisiana et al.
2014
  54
Long
 1,50
22,00
SSP
KSAD, SCID, CES‑D
83. Muris et al.
2001
 155
Cross
12,90
12,90
IPPA
CDI
84. Nicholas
1997
 166
Cross
15,95
15,95
IPPA
CES‑D
 188
16,08
16,08
85. Noom et al.
2000
 400
Cross
15,00
15,00
IPPA
DML
86. Omidvar et al.
2014
 395
Cross
15,70
15,70
IPPA
BDI
87. O’Shea et al.
2013
  61
Cross
15,19
15,19
ASQ
K‑SADS‑E
88. Pan
2016
1506
Cross
15,21
15,21
IPPA
CES‑D
89. Papafratzeskakou
2011
 261
Cross
12,50
12,50
IPPA
CDI
90. Papini et al.
1991
 231
Cross
12,80
12,80
IPPA
CDI
91. Papini et al.
1992
  47
Long
12,60
12,60
IPPA
CDI
13,18
13,18
13,76
13,76
92. Pettineo
2011
 177
Beide
14,00
14,00
IPPA
YSR
15,00
93. Priddis et al.
2012
  83
Long
 5,00
12,00
SSP
CDI
94. Rawatlal et al.
2015
 206
Cross
13,02
13,02
ECR
CDI
95. Rezvan et al.
2012
 221
Cross
11,00
11,00
IPPA
DSRS
96. Roalson
2007
 167
Cross
12,47
12,47
IPPA
CES-DC
97. Ridenour et al.
2006
 310
Cross
11,02
11,02
PIML
RCDS
98. Roelofs et al.
2006
 230
Cross
10,50
10,50
RQ
RCADS
99. Roelofs et al.
2011
 222
Cross
14,70
14,70
IPPA
BDI
100. Ruijten et al.
2011
 455
Cross
14,30
14,30
IPPA
BDI
101. Salzman
1996
  21
Cross
n/a
n/a
AAI
CES‑D
Interview depressie
102. Schoenfelder et al.
2011
 109
Long
17,30
11,30
IPPA
CBCL
YSR
11,30
103. Shochet et al.
2008
 152
Cross
15,20
15,20
PAQ
CDI
104. Silverman
2003
 451
Cross
16,02
16,02
RSQ, RQ
BDI, CES‑D
105. Sim et al.
2011
 130
Cross
12,58
12,58
Sim & Loh
AADS
15,50
15,50
106. Smojver Azic
2015
 219
Cross
19,02
21,02
ECR
BDI-II
107. Speekenbrink et al.
2016
  50
Cross
15,88
15,88
AAI
Diagnose door clinicus
108. Stebbins
2008
 510
Cross
12,89
12,89
AAQ
CDI
13,68
13,68
14,60
14,60
109. Sund et al.
2002
1973
Long
13,70
13,70
IPPA
MFQ
110. Suzuki en Tomoda
2015
 342
Cross
13,50
13,50
IWMQ
BDSSC
111. Szalai et al.
2017
5214
Cross
14,80
14,80
ECR-RC
CDI
112. Trapani
2007
  55
Long
 1,13
 7,00
SSP
BPI
113. Van de Wallen et al.
2016
 381
Cross
10,91
10,91
ECR-RC
CDI
11,25
11,25
114. Van Hoof et al.
2015
  56
Cross
15,54
15,54
AAI
CDI, ADIS
115. Van Leeuwen
2010
 292
Cross
17,10
17,10
IPPA
CES‑D
116. Vassallo et al.
2014
 993
Long
13,50
19,50
IPPA
DASS21
117. Venta et al.
2014
 114
Cross
14,68
14,68
SS
BDI, YSR
118. Venta et al.
2014
 194
Cross
15,97
15,97
CAI
YSR, CBCL
119. Vivona
2000
  77
Cross
19,98
19,98
IPPA
BDI
120. Wilkinson
2010
 495
Cross
16,41
16,41
IPPA
Wilkinson Scale for Depression
121. Wong
2000
 144
Cross
15,70
15,70
IPPA
CES‑D
122. Woodhouse et al.
2010
 189
Cross
n/a
n/a
AAI
PSBS
CDI
123. Yeh et al.
2013
 284
Cross
19,02
19,02
IPPA
CDI
N N totale steekproef, Long longitudinale studie, Cross crosssectionele studie, Leeftijd geh leeftijd ten tijde van gehechtheidsmaat, Leeftijd dep Leeftijd ten tijde van depressiemaat, Geh maat gehechtheidsmaat, Dep maat depressiemaat
Gehechtheidsmaten: AAI Adult Attachment Interview, AAI‑Q sort Adult Attachment Interview Q sort, AAQ Adolescent Attachment Questionnaire, ADP Attachment Doll Play, ASCT Attachment Story-Completion Task, A‑RQ Adolescent Relationships Scale, ARSQ Adolescent Relationship Scales Questionnaire, ASQ Attachment Styles Questionnaire, AUAQ Adolescent Unresolved Attachment Questionnaire, CAI Child Attachment Interview, CPS Child’s Perception of Security, ECR‑R Experiences in Close Relationships-Revised Questionnaire, FDP Family Drawing Procedure, IPPA Inventory of Parent and Peer Attachment, IWMQ Internal Working Models Questionnaire, MC Main and Cassidy procedure, PAA Preschool Assessment of Attachment, PAS Parent Attachment Scale, PSBS Parents as Secure Base Scale, PAQ Parental Attachment Questionnaire, PIML People In My Life, RAAS Revised Adult Attachment Scale, RQ Relationship Questionnaire, SS Security Scale, SSP Strange Situation Procedure, SST Story Stam Task
Depressiematen: ADIS Anxiety Disorders Interview Schedule, ASI Affective State Index, BASC Behavior Assessment System for Children, BDI Beck’s Depression Inventory, BDSRSC Birleson Depression Self-Rating Scale for Children, CBCL Child Behavior Checklist, affective problems, CDI Child Depression Inventory, CES‑D Center for Epidemiological Studies Depression scale, CIDI Composite International Diagnostic Interview, DASS21 Depression, Anxiety and Stress Scale, DDPCA Dimensions of Depression Profile for Children and Adolescents, DEQ‑A Depressive Experiences Questionnaire for Adolescents, DISC‑R Diagnostic Interview Schedule for Children Revised, DIQ Domestic Interactive Questionnaire, DML Depressive Mood List, DSRS Depression Self-Rating Scale, HIF How I Feel, HADS Hospital Anxiety and Depression Scale, K‑SADS Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School-Age Children, NPBL Nijmegen Problem Behavior List, PANAS‑C Positive and Negative Affect Scale Children, RCADS Revised Child Anxiety and Depression Scale, RCDS Reynolds Child Depression Scale, SCID‑I Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders, TSCC Trauma symptoms checklist for children, WAI Weinberger Adjustment Inventory, YSR Youth Self Report, affective problems scale
Literatuur
go back to reference Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment. Hillsdale: Erlbaum. Ainsworth, M. D. S., Blehar, M., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of attachment. Hillsdale: Erlbaum.
go back to reference Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237.PubMed Aldao, A., Nolen-Hoeksema, S., & Schweizer, S. (2010). Emotion-regulation strategies across psychopathology: a meta-analytic review. Clinical Psychology Review, 30, 217–237.PubMed
go back to reference Allen, B., Timmer, S. G., & Urquiza, A. J. (2014). Parent–child interaction therapy as an attachment-based intervention: theoretical rationale and pilot data with adopted children. Children and Youth Services Review, 47, 334–341. Allen, B., Timmer, S. G., & Urquiza, A. J. (2014). Parent–child interaction therapy as an attachment-based intervention: theoretical rationale and pilot data with adopted children. Children and Youth Services Review, 47, 334–341.
go back to reference American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e druk). Washington, DC: American Psychiatric Association. American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5e druk). Washington, DC: American Psychiatric Association.
go back to reference Beck, A. T. (1967). Depression: clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber. Beck, A. T. (1967). Depression: clinical, experimental and theoretical aspects. New York: Hoeber.
go back to reference Bowlby, J. (1969). Attachment. band 1. New York: Basic Books. Bowlby, J. (1969). Attachment. band 1. New York: Basic Books.
go back to reference Bowlby, J. (1988). Clinical applications of attachment: a secure base. London: Routlege. Bowlby, J. (1988). Clinical applications of attachment: a secure base. London: Routlege.
go back to reference Braet, C., & Bosmans, G. (2016). De kwaliteit van gehechtheidsrelaties in kaart brengen. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 1, 17–37. Braet, C., & Bosmans, G. (2016). De kwaliteit van gehechtheidsrelaties in kaart brengen. Tijdschrift voor Gedragstherapie, 1, 17–37.
go back to reference Clark, M. S., Jansen, K. L., & Anthony Cloy, J. (2012). Treatment of childhood and adolescent depression. American Family Physician, 86, 442.PubMed Clark, M. S., Jansen, K. L., & Anthony Cloy, J. (2012). Treatment of childhood and adolescent depression. American Family Physician, 86, 442.PubMed
go back to reference Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2e druk). Hillsdale: Erlbaum. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2e druk). Hillsdale: Erlbaum.
go back to reference Colonnesi, C., Wissink, I. B., Noom, M. J., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Kellaert-Knol, M. G. (2013). Basic trust: an attachment-oriented intervention based on mind-mindedness in adoptive families. Research on Social Work Practice, 23, 179–188. Colonnesi, C., Wissink, I. B., Noom, M. J., Asscher, J. J., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Kellaert-Knol, M. G. (2013). Basic trust: an attachment-oriented intervention based on mind-mindedness in adoptive families. Research on Social Work Practice, 23, 179–188.
go back to reference Dagan, O., Facompré, C. R., & Bernard, K. (2018). Adult attachment representations and depressive symptoms: a meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 236, 274–290.PubMed Dagan, O., Facompré, C. R., & Bernard, K. (2018). Adult attachment representations and depressive symptoms: a meta-analysis. Journal of Affective Disorders, 236, 274–290.PubMed
go back to reference Danneel, S., Bijttebier, P., Bastin, M., Colpin, H., Van den Noortgate, W., Van Leeuwen, K., & Goossens, L. (2019). Loneliness, social anxiety, and depressive symptoms in adolescence: examining their distinctiveness through factor analysis. Journal of Child and Family Studies, 28, 1326–1336. Danneel, S., Bijttebier, P., Bastin, M., Colpin, H., Van den Noortgate, W., Van Leeuwen, K., & Goossens, L. (2019). Loneliness, social anxiety, and depressive symptoms in adolescence: examining their distinctiveness through factor analysis. Journal of Child and Family Studies, 28, 1326–1336.
go back to reference DeKlyen, M., & Greenberg, M. T. (2008). Attachment and psychopathology in childhood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (2e druk, pag. 637–665). New York: Guilford. DeKlyen, M., & Greenberg, M. T. (2008). Attachment and psychopathology in childhood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (2e druk, pag. 637–665). New York: Guilford.
go back to reference Diamond, G. S., Siqueland, L., & Diamond, G. M. (2003). Attachment-based family therapy: a program of treatment development. Clinical Child and Family Psychology, 6, 107–127. Diamond, G. S., Siqueland, L., & Diamond, G. M. (2003). Attachment-based family therapy: a program of treatment development. Clinical Child and Family Psychology, 6, 107–127.
go back to reference Dozois, D. J., & Beck, A. T. (2008). Cognitive schemas, beliefs and assumptions. In K. S. Dobson & D. J. A. Dozois (red.), Risk factors in depression (pag. 119–143). San Diego: Elsevier. Dozois, D. J., & Beck, A. T. (2008). Cognitive schemas, beliefs and assumptions. In K. S. Dobson & D. J. A. Dozois (red.), Risk factors in depression (pag. 119–143). San Diego: Elsevier.
go back to reference Ein-Dor, T., Viglin, D., & Doron, G. (2016). Extending the transdiagnostic model of attachment and psychopathology. Frontiers in Psychology, 7, 484.PubMedPubMedCentral Ein-Dor, T., Viglin, D., & Doron, G. (2016). Extending the transdiagnostic model of attachment and psychopathology. Frontiers in Psychology, 7, 484.PubMedPubMedCentral
go back to reference Fergusson, D. M., & Woodward, L. J. (2002). Mental health, educational, and social role outcomes of adolescents with depression. Archives of General Psychiatry, 59, 225–231.PubMed Fergusson, D. M., & Woodward, L. J. (2002). Mental health, educational, and social role outcomes of adolescents with depression. Archives of General Psychiatry, 59, 225–231.PubMed
go back to reference Graffi, J. T., Moss, E., Jolicoeur-Martineau, A., Moss, G., Lecompte, V., Pascuzzo, K., & Sassi, R. B. (2016). The dopamine D4 receptor gene, birth weight, early maternal care, maternal depression over the postnatal time period, and the prediction of disorganized attachment at 36-months of age: a prospective gene x environment analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55, S135–S136. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2016.09.113.CrossRef Graffi, J. T., Moss, E., Jolicoeur-Martineau, A., Moss, G., Lecompte, V., Pascuzzo, K., & Sassi, R. B. (2016). The dopamine D4 receptor gene, birth weight, early maternal care, maternal depression over the postnatal time period, and the prediction of disorganized attachment at 36-months of age: a prospective gene x environment analysis. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55, S135–S136. https://​doi.​org/​10.​1016/​j.​jaac.​2016.​09.​113.CrossRef
go back to reference Groh, A. M., Roisman, G. I., van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Fearon, R. P. (2012). The significance of insecure and disorganized attachment for children’s internalizing symptoms: a meta-analytic study. Child development, 83(2), 591-610.PubMed Groh, A. M., Roisman, G. I., van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Fearon, R. P. (2012). The significance of insecure and disorganized attachment for children’s internalizing symptoms: a meta-analytic study. Child development, 83(2), 591-610.PubMed
go back to reference Groh, A. M., Fearon, R. M., Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Roisman, G. I. (2017). Attachment in the early life course: meta-analytic evidence for its role in socioemotional development. Child Development Perspectives, 11, 70–76. https://doi.org/10.1111/cdep.12213.CrossRef Groh, A. M., Fearon, R. M., Van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranenburg, M. J., & Roisman, G. I. (2017). Attachment in the early life course: meta-analytic evidence for its role in socioemotional development. Child Development Perspectives, 11, 70–76. https://​doi.​org/​10.​1111/​cdep.​12213.CrossRef
go back to reference Van Hoof, M. J. (2017). Diagnostiek van gehechtheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59(9), 546.PubMed Van Hoof, M. J. (2017). Diagnostiek van gehechtheid in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tijdschrift voor Psychiatrie, 59(9), 546.PubMed
go back to reference Hox, J. (2002). Multilevel analysis: techniques and applications. Mahwah: Lawrence Erlbaum. Hox, J. (2002). Multilevel analysis: techniques and applications. Mahwah: Lawrence Erlbaum.
go back to reference Van IJzendoorn, M. H., Schuengel, C., & Bakermans-Kranenburg, M. (1999). Disorganized attachment in early childhood: a meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225–249.PubMed Van IJzendoorn, M. H., Schuengel, C., & Bakermans-Kranenburg, M. (1999). Disorganized attachment in early childhood: a meta-analysis of precursors, concomitants, and sequelae. Development and Psychopathology, 11, 225–249.PubMed
go back to reference Ioannidis, J. P. (2005). Differentiating biases from genuine heterogeneity: distinguishing artifactual from substantive effects. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton & M. Borenstein (red.), Publication bias in meta-analysis: prevention, assessment and adjustments (pag. 287–302). Sussex: Wiley. Ioannidis, J. P. (2005). Differentiating biases from genuine heterogeneity: distinguishing artifactual from substantive effects. In H. R. Rothstein, A. J. Sutton & M. Borenstein (red.), Publication bias in meta-analysis: prevention, assessment and adjustments (pag. 287–302). Sussex: Wiley.
go back to reference Keenan-Miller, D., Hammen, C. L., & Brennan, P. A. (2007). Health outcomes related to early adolescent depression. Journal of Adolescent Health, 41, 256–262.PubMed Keenan-Miller, D., Hammen, C. L., & Brennan, P. A. (2007). Health outcomes related to early adolescent depression. Journal of Adolescent Health, 41, 256–262.PubMed
go back to reference Korrelboom, C. W. (2017). De transdiagnostische benadering. Dth: directieve Therapie, 37(4), 248–272. Korrelboom, C. W. (2017). De transdiagnostische benadering. Dth: directieve Therapie, 37(4), 248–272.
go back to reference Kraemer, H. C., Stice, E., Kazdin, A., Offord, D., & Kupfer, D. (2001). How do risk factors work together? Mediators, moderators, and independent, overlapping, and proxy risk factors. American Journal of Psychiatry, 158(6), 848–856.PubMed Kraemer, H. C., Stice, E., Kazdin, A., Offord, D., & Kupfer, D. (2001). How do risk factors work together? Mediators, moderators, and independent, overlapping, and proxy risk factors. American Journal of Psychiatry, 158(6), 848–856.PubMed
go back to reference Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks: SAGE. Lipsey, M. W., & Wilson, D. B. (2001). Practical meta-analysis. Thousand Oaks: SAGE.
go back to reference Liu, Y. (2006). Paternal/maternal attachment, peer support, social expectations of peer interaction, and depressive symptoms. Adolescence, 41, 705–721.PubMed Liu, Y. (2006). Paternal/maternal attachment, peer support, social expectations of peer interaction, and depressive symptoms. Adolescence, 41, 705–721.PubMed
go back to reference Lyons-Ruth, K., & Jacobvitz, D. (2008). Attachment disorganization: genetic factors, parenting contexts, and developmental transformation from infancy to adulthood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (2e druk, pag. 666–697). New York: Guilford. Lyons-Ruth, K., & Jacobvitz, D. (2008). Attachment disorganization: genetic factors, parenting contexts, and developmental transformation from infancy to adulthood. In J. Cassidy & P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (2e druk, pag. 666–697). New York: Guilford.
go back to reference Main, M., & Hesse, E. (1990). Parents’ unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (pag. 161–182). Chicago: University of Chicago Press. Main, M., & Hesse, E. (1990). Parents’ unresolved traumatic experiences are related to infant disorganized attachment status: is frightened and/or frightening parental behavior the linking mechanism? In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (pag. 161–182). Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (pag. 121–160). Chicago: University of Chicago Press. Main, M., & Solomon, J. (1990). Procedures for identifying infants as disorganized/disoriented during the Ainsworth Strange Situation. In M. T. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings (red.), Attachment in the preschool years: theory, research, and intervention (pag. 121–160). Chicago: University of Chicago Press.
go back to reference Majdandžić, M., De Vente, W., & Bögels, S. M. (2016). Challenging parenting behavior from infancy to toddlerhood: etiology, measurement, and differences between fathers and mothers. Infancy, 21, 423–452. Majdandžić, M., De Vente, W., & Bögels, S. M. (2016). Challenging parenting behavior from infancy to toddlerhood: etiology, measurement, and differences between fathers and mothers. Infancy, 21, 423–452.
go back to reference Mesman, J., Van IJzendoorn, M. H., & Sagi-Schwartz, A. (2016). Cross-cultural patterns of attachment. In J. Cassidy & P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (pag. 852–877). New York: Guilford. Mesman, J., Van IJzendoorn, M. H., & Sagi-Schwartz, A. (2016). Cross-cultural patterns of attachment. In J. Cassidy & P. R. Shaver (red.), Handbook of attachment: theory, research, and clinical applications (pag. 852–877). New York: Guilford.
go back to reference Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: the dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27, 77–102. Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Pereg, D. (2003). Attachment theory and affect regulation: the dynamics, development, and cognitive consequences of attachment-related strategies. Motivation and Emotion, 27, 77–102.
go back to reference Polanczyk, G. V., Salum, G. A., Sugaya, L. S., Caye, A., & Rohde, L. A. (2015). Annual research review: a meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56, 345–365.PubMed Polanczyk, G. V., Salum, G. A., Sugaya, L. S., Caye, A., & Rohde, L. A. (2015). Annual research review: a meta-analysis of the worldwide prevalence of mental disorders in children and adolescents. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 56, 345–365.PubMed
go back to reference Rohde, P. (2009). Comorbidities with adolescent depression. In S. Nolen-Hoeksema & L. M. Hilt (red.), Handbook of depression in adolescents (pag. 139–177). New York: Routledge/Taylor & Francis Group. Rohde, P. (2009). Comorbidities with adolescent depression. In S. Nolen-Hoeksema & L. M. Hilt (red.), Handbook of depression in adolescents (pag. 139–177). New York: Routledge/Taylor & Francis Group.
go back to reference Saha, S., Saint, S., & Christakis, D. A. (2003). Impact factor: a valid measure of journal quality? Journal of the Medical Library Association, 91, 42–46.PubMedPubMedCentral Saha, S., Saint, S., & Christakis, D. A. (2003). Impact factor: a valid measure of journal quality? Journal of the Medical Library Association, 91, 42–46.PubMedPubMedCentral
go back to reference Schulterbrandt, J. G., & Raskin, A. (1977). Depression in childhood: diagnosis, treatment and conceptual models. New York: Raven Press. Schulterbrandt, J. G., & Raskin, A. (1977). Depression in childhood: diagnosis, treatment and conceptual models. New York: Raven Press.
go back to reference Stams, G. J. J. M., Juffer, F., Van IJzendoorn, M. H., & Hoksbergen, R. A. C. (2001). Attachment-based intervention in adoptive families in infancy and children’s development at age seven: two follow-up studies. British Journal of Developmental Psychology, 19, 159–180. Stams, G. J. J. M., Juffer, F., Van IJzendoorn, M. H., & Hoksbergen, R. A. C. (2001). Attachment-based intervention in adoptive families in infancy and children’s development at age seven: two follow-up studies. British Journal of Developmental Psychology, 19, 159–180.
go back to reference Stuart Parrigon, K., Kerns, K. A., Movahed Abtahi, M., & Koehn, A. (2015). Attachment and emotion in middle childhood and adolescence. Psychological Topics, 24, 27–50. Stuart Parrigon, K., Kerns, K. A., Movahed Abtahi, M., & Koehn, A. (2015). Attachment and emotion in middle childhood and adolescence. Psychological Topics, 24, 27–50.
go back to reference Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6e druk.). Boston: Allynand Bacon. Tabachnik, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6e druk.). Boston: Allynand Bacon.
go back to reference De Wolff, M., Dekker-Van der Sande, F., Sterkenburg, P., & Thoomes-Vreugdenhil, A. (2017). Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Leiden: TNO. De Wolff, M., Dekker-Van der Sande, F., Sterkenburg, P., & Thoomes-Vreugdenhil, A. (2017). Richtlijn Problematische gehechtheid voor jeugdhulp en jeugdbescherming. Leiden: TNO.
go back to reference Zimmer-Gembeck, M. J., Webb, H. J., Pepping, C. A., Swan, K., Merlo, O., Skinner, E. A., Dunbar, M., et al. (2017). Is parent–child attachment a correlate of children’s emotion regulation and coping? International Journal of Behavioral Development, 41, 74–93. https://doi.org/10.1177/0165025415618276.CrossRef Zimmer-Gembeck, M. J., Webb, H. J., Pepping, C. A., Swan, K., Merlo, O., Skinner, E. A., Dunbar, M., et al. (2017). Is parent–child attachment a correlate of children’s emotion regulation and coping? International Journal of Behavioral Development, 41, 74–93. https://​doi.​org/​10.​1177/​0165025415618276​.CrossRef
Metagegevens
Titel
De relatie tussen gehechtheid en depressie bij kinderen en adolescenten: een multilevel meta-analyse
Auteurs
Dr. Anouk Spruit
Linda Goos, MSc
Nikki Weenink, MSc
Dr. Roos Rodenburg
Dr. Helen Niemeyer
Prof. Dr. Geert Jan Stams
Dr. Cristina Colonnesi
Publicatiedatum
03-07-2020
Uitgeverij
Bohn Stafleu van Loghum
Gepubliceerd in
Kind en adolescent / Uitgave 3/2020
Print ISSN: 0167-2436
Elektronisch ISSN: 1876-5998
DOI
https://doi.org/10.1007/s12453-020-00241-9

Andere artikelen Uitgave 3/2020

Kind en adolescent 3/2020 Naar de uitgave