Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

In onderwijssituaties en ook in de beroepspraktijk is het projectmatig werken de laatste jaren enorm toegenomen. Al snel wordt van mensen verwacht dat zij over enige kennis en ervaring met betrekking tot projectmatig werken beschikken.

Dit boek is bijzonder geschikt voor zowel beroepsbeoefenaars als studenten die nog maar weinig over projectmatig werken weten. Het is niet alleen geschikt vanwege de bondig gehouden, kernachtige inhoud, maar ook door de zeer toegankelijke wijze waarop het is geschreven.

Projectmatig werken komt in feite neer op het samen met anderen doelbewust, met een beperkte hoeveelheid tijd en geld en in een logische volgorde uitvoeren van een opdracht. Het is een aanpak die eigenlijk al van oudsher door mensen wordt toegepast en die niet zo uitzonderlijk is als de term misschien suggereert.

In dit boek worden de kenmerken en de fasen van projectmatig werken stap voor stap uitgelegd. Aan de hand van voorbeelden en opdrachten worden de verschillende aspecten behandeld. Het faseringsmodel en de voorbeelden zoals die in dit boek gepresenteerd worden, zijn niet als een dwangbuis bedoeld. Op basis van de gegeven handreikingen en inzichten kan men zelf experimenteren met alternatieven, om zo een functionele aanpassing te creëren voor de altijd weerbarstige praktijk. In die zin is het boek naast informatief ook inspirerend bedoeld.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Projectmatig werken: wij doen het al

Samenvatting
Projectmatig werken is geen uitvinding van deskundigen. Misschien denk je een volstrekte leek te zijn in het projectmatig werken, maar dat is niet zo. Veel ontwikkelde professionele methoden zijn gebaseerd op het menselijk handelen van elke dag. Bij het runnen van een huishouden worden op eenvoudige wijze vele technieken toegepast die terug zijn te vinden in allerlei managementmethoden, zoals leidinggeven, plannen, budgetteren en dergelijke. Kinderen die later naar bed willen dan hun ouders goed vinden, kunnen daarover op heel subtiele wijze onderhandelen. Mensen die voor hun beroepskeuze staan zijn bezig met een ingewikkeld besluitvormingsproces.
Michiel Spanjer

2. Andere manieren van werken

Samenvatting
In nagenoeg alle organisaties wordt tegenwoordig wel op de een of andere manier projectmatig gewerkt. Van industrie tot gezondheidszorg, van zakelijke dienstverlening tot overheid: alle sectoren werken met projecten. Of het nu gaat om het ontwikkelen van een nieuw product, een nieuwe vorm van dienstverlening of een min of meer ingrijpende organisatieverandering, de projectmatige aanpak schijnt hèt middel te zijn om snel tot resultaten te komen. Je zou bijna gaan denken dat er geen andere manieren van werken meer bestaan of gewaardeerd worden, dan die in projectvorm.
Michiel Spanjer

3. Wat is projectmatig werken?

Samenvatting
Is projectmatig werken hetzelfde als werken aan een project? Normaal gesproken zou je zeggen dat dat het geval moet zijn, maar in het hedendaagse taalgebruik heeft het woord project verschillende betekenissen gekregen. Een project is een plan, een ontwerp dat de manier aangeeft waarop iets moet worden uitgevoerd. In die betekenis valt projectmatig werken goed te plaatsen.
Michiel Spanjer

4. Wanneer projectmatig werken?

Samenvatting
In het voorgaande hoofdstuk zijn de specifieke kenmerken van projectmatig werken op een rij gezet. We weten nu wat projectmatig werken inhoudt en we kunnen het ook onderscheiden van de andere manieren van werken (routinematig en improviserend). Voor een deel moeten we daaruit kunnen afleiden wanneer we de methode van het projectmatig werken het beste kunnen toepassen. Beheersing is één van de sterke functies van projectmatig werken. Met beheersen wordt bedoeld: sturen, leiden, in bedwang houden. Dat sturen en in bedwang houden is vaak nodig wanneer we in opdracht van derden moeten werken; daarbij de beschikking krijgen over beperkte tijd en middelen; onze opdracht min of meer nieuw is; en we gebruik moeten maken van verschillende kennis- en ervaringsgebieden.
Michiel Spanjer

5. Het project in fasen

Samenvatting
In dit hoofdstuk lopen we stap voor stap door de fasen van een project. In elke fase wordt aangegeven welke activiteiten daarin thuishoren. Nogmaals, niet elk project zal even intensief deze fasen en de daarin voorkomende activiteiten aanhouden. Soms kunnen en mogen de fasen ook geleidelijk in elkaar overlopen. Kan het eenvoudiger, doe het dan eenvoudiger. In dit boek hanteren we vijf fasen. Telkens wordt aangegeven welke fase van het project behandeld wordt. Elke projectfase wordt afgesloten met een beslissingsdocument. Deze beslissingsdocumenten worden meestal door de projectleider ontworpen en ter goedkeuring aan de opdrachtgever voorgelegd. In organisaties waar veelvuldig met projecten wordt gewerkt, kan men standaarddocumenten ontwikkelen. Het projectmatig werken wordt dan herkenbaarder voor alle medewerkers in de organisatie en door de standaardisatie wordt onderlinge vergelijking gemakkelijker. In de bijlagen van dit boek wordt een dergelijk standaardformulier per fase als voorbeeld afgedrukt. Schroom niet verbeteringen aan te brengen die passen bij jouw project in jouw organisatie.
Michiel Spanjer

6. Werken in teamverband

Samenvatting
Projectmatig werken is altijd verbonden met het werken in een (project)team. Projectmatig werken is per definitie samenwerken. Over samenwerken zijn al veel boeken geschreven en het is zeker noodzakelijk één of meer van die boeken te lezen. Daarnaast is de praktijk van het samenwerken de beste leerschool. Bij samenwerken word je voortdurend geconfronteerd met de eigenaardigheden van andere mensen, maar ook met je eigen hebbelijkheden, voorkeuren, sympathieën en antipathieën, kennis en onkunde. Juist de betrokkenheid van de ander bij jou en omgekeerd maakt samenwerken moeilijk en soms zelfs moeizaam; maar ook interessant, spannend, leerzaam of zelfs heel leuk. De algemeenheden dienaangaande kun je leren uit boeken, maar het specifieke, dat wat bij jou hoort, dat leer je door te doen.
Michiel Spanjer

Nawerk

Meer informatie