Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Coachen wordt in dit boek behandeld als begeleidingsstijl of stijl van leidinggeven in een (semi)permanente samenwerkingsrelatie. De individuele coachingsrelatie staat centraal. Geen omvangrijke theoretische verhandelingen, maar praktijkgerichte uiteenzettingen met concrete handvatten. Het boek is vooral gericht op methodisch en doelgericht vormgeven aan het proces van coachen, met de nodige aandacht voor de noodzakelijke vaardigheden. 

Na enkele korte inleidende hoofdstukken volgen hoofdstukken die direct aan de praktijk zijn gerelateerd. Samen vormen ze een combinatie van compacte achtergrondinformatie en praktische handreikingen voor het dagelijkse werk. 

John Sijnke is adviseur bij Stichting Spot Opleiding, Training en Advies en auteur van uitgaven over onder meer functioneringsgesprekken, supervisie, intervisie en begeleidingsvaardigheden voor teamleiders.

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Spelletje of topsport

Samenvatting
Gerda is onlangs op deze afdeling komen werken. Ze komt uit een ander ziekenhuis en moet erg wennen aan de cultuur die ze hier aantreft. Eerlijk gezegd voelt ze zich af en toe aan haar lot overgelaten. De mensen zijn best aardig, daar niet van.
John Sijnke

2. Drie vooroordelen

Samenvatting
Over coachen bestaan nogal wat voordelen. Die komen onder meer voort uit de manier waarop het begrip coachen vaak te pas en te onpas wordt gebruikt. Hier komen enkele hardnekkige vooroordelen over coachen aan bod.
John Sijnke

3. Zelf sturen

Samenvatting
In dit hoofdstuk toch even een uitstapje naar teams. Het begrip zelfsturende teams heeft ongeveer gelijktijdig met de introductie van coachen z’n opmars in de zorgsector gemaakt. Er zijn dan ook duidelijke overeenkomsten tussen beide fenomenen. En het is niet toevallig dat de populariteit van deze begrippen samenvalt met het moment waarop zorgorganisaties kiezen voor vraaggerichte dienstverlening.
John Sijnke

4. Ken je kenmerken

Samenvatting
In de inleiding zijn begrippen genoemd die kenmerkend zijn voor coachen. Ze geven zowel iets weer van de basisgedachten achter het begrip coachen, als over de beoogde effecten van coachen. En ze zeggen iets over de vaardigheden waarover een coach moet beschikken. Hier richten we ons voornamelijk op de basisgedachten en beoogde effecten. Vaardigheden worden hier kort benoemd en worden in hoofdstuk 7 uitgewerkt.
John Sijnke

5. Zoek de verschillen

Samenvatting
Coachen heeft een duidelijke relatie met andere begeleidingvormen, maar onderscheidt zich daar ook nadrukkelijk van. Een van de begeleidingsvormen die vaak in één adem wordt genoemd met coachen is supervisie. De verwantschap tussen coachen en supervisie is op het eerste gezicht groot. Toch zijn er essentiële verschillen die maken dat het nadrukkelijk om twee verschillende begeleidingsvormen gaat.
John Sijnke

6. Vier stappen

Samenvatting
Het gaat bij coachen om de inhoud en de kwaliteit van de ondersteuning. Toch is ook de vorm waarin coachen gegoten wordt belangrijk. Het hanteren van een heldere structuur helpt om tot inhoud te komen en geeft zowel de coach als de gecoachte persoon de nodige houvast.
John Sijnke

7. Wat zeg je?

Samenvatting
Twee belangrijke communicatieve vaardigheden waarover een coach moet beschikken, zijn de kunst van het vragen stellen en luistervaardigheden. Die vaardigheden hangen uiteraard nauw met elkaar samen. Een goed luisterende coach is ook een actief vragensteller, want er is altijd wel iets wat om verheldering vraagt, nadere toelichting behoeft of nog eens goed onder de loep genomen moet worden. Luisteren is dus niet alleen maar stilzitten en af en toe ‘hm, hm’ zeggen. Er komt meer bij kijken. Evenals bij vragen stellen.
John Sijnke

8. Met stijl

Samenvatting
Afstemmen op (de stijl van) de ander is bij coachen heel belangrijk. Inzicht hebben in verschillende stijlen van leren en werken behoort dan ook tot de competenties van een coach. De leerstijltheorie van David Kolb geeft de nodige handvatten voor die afstemming. Kolb gaat uit van vier verschillende leerstijlen.
John Sijnke

Nawerk

Meer informatie