Skip to main content
main-content
Top

Over dit boek

Doel van de testDe CAPS-CA 5 is een semigestructureerd interview voor het diagnosticeren van post-traumatische stressstoornis (PTSS) en acute stressstoornis bij kinderen en adolescenten volgens de criteria van de DSM 5. Onbehandelde PTSS heeft bij kinderen en adolescenten een ernstige negatieve invloed op de ontwikkeling en het psychosociaal functioneren, terwijl evidence-based traumabehandelingen beschikbaar zijn. Signalering van traumagerelateerde klachten is dan ook van belang om ernstige problemen op het gebied van de psychosociale ontwikkeling te voorkomen.

Toepassing• Individuele diagnostiek: stelt de aanwezigheid van PTSS en acute stressstoornis vast volgens de DSM 5. Stelt de impact vast van de aanwezige symptomen op het psychosociaal functioneren.• Evaluatie: meet het effect van (evidence-based) traumabehandeling.
Wat meet de CAPS-CA 5?De CAPS-CA 5 meet de frequentie en de intensiteit van symptomen die samenhangen met de DSM 5 PTSS-kenmerken en stelt daarnaast vast wat de impact van deze symptomen is.
Voor wie?De CAPS-CA 5 wordt afgenomen door psychologen, orthopedagogen en kinder- en jeugdpsychiaters.
Afname en scoringDe CAPS-CA 5 wordt individueel bij kinderen afgenomen. De duur van het interview is ca. 45-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind, en de ernst en type van het trauma).
Hulpmiddelen bij de afnameEr zijn hulpmiddelen die men kan gebruiken bij de afname van de CAPS-CA 5: een kalender, een intensiteitsblad en een frequentieblad. Deze hulpmiddelen zijn gratis downloadbaar via de BSL site en te vinden op de pagina van de complete set van de CAPS-CA 5. Het intensiteitsblad en frequentieblad zijn ook als herbruikbare plastic kaart opgenomen in de complete set.
NormenDe CAPS-CA 5 wordt vooralsnog gebruikt met de valideringsgegevens van de vorige editie van de CAPS-CA uit 2014 die werd onderzocht met een groep kinderen die één of meer traumatische gebeurtenissen meemaakten en met kinderen die stressvolle gebeurtenissen meemaakten die niet aan het A-criterium voldeden. Deze valideringsgegevens zijn al bijlag opgenomen in de handleiding van de CAPS-CA 5.
Materiaal• Complete set (handleiding, set interviewboekjes, frequentiekaart en intensiteitskaart)• Interviewboekjes (set van 10 stuks)

Inhoudsopgave

Voorwerk

1. Achtergrond en doel

Samenvatting
Het merendeel van de kinderen en adolescenten maakt voordat ze zestien jaar zijn een of meer ingrijpende gebeurtenissen mee (Copeland et al. 1997; Costello et al. 2005). Ingrijpende gebeurtenissen zijn gebeurtenissen die in potentie levensbedreigend zijn of leiden tot ernstige verwonding of seksueel misbruik. Kinderen ondervinden deze gebeurtenissen zelf of zijn er getuige van. Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn een overval, een verkeersongeval en een verkrachting.
Ramón Lindauer

2. Begripsbepaling, prevalentie, beloop en ontwikkeling

Samenvatting
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat ingrijpende en traumatische gebeurtenissen zijn (2.2), wordt ingegaan op hoeveel kinderen een ingrijpende gebeurtenis meemaken en hoeveel daarvan psychische klachten krijgen (2.3), wordt het klinisch beloop van traumaklachten besproken (2.4) en wordt tot slot ingegaan op de klinische manifestaties op de verschillende leeftijden (2.5). De klinische presentatie van PTSS-symptomen hangt af van de ontwikkelingsfase van een kind.
Ramón Lindauer

3. Diagnostiek van PTSS

Samenvatting
Voordat PTSS behandeld kan worden, moet eerst vastgesteld worden welke ingrijpende gebeurtenissen een kind heeft meegemaakt en of er voldaan wordt aan de criteria van PTSS volgens de DSM-5-classificatie. Naast het vaststellen van PTSS is het ook belangrijk om in een intake zicht te hebben op risico- en beschermende factoren die een rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de klachten, zodat tijdens de behandeling gebruikgemaakt kan worden van de beschermende factoren.
Ramón Lindauer

4. Behandeling van PTSS

Samenvatting
De behandeling van PTSS is gericht op het verminderen van de traumaklachten en het verbeteren van het psychosociaal functioneren waardoor een kind zich weer adequaat kan ontwikkelen.
Ramón Lindauer

5. Testafname

Samenvatting
De CAPS-CA DSM-5 wordt internationaal gebruikt om de PTSS-diagnose te stellen en om behandeleffecten te meten. Er is niet alleen een score voor de frequentie, maar ook voor de intensiteit en de ernst. De effectiviteit van de behandeling blijkt uit het verschil in frequentie en ernst van de symptomen vóór en na de behandeling. De CAPS-CA DSM-5 is geschikt voor alle typen traumatische gebeurtenissen.
Ramón Lindauer

Nawerk

Meer informatie